Sokulskiy I M thumb
Посада

Доцент кафедри анатомії і гістології .

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук (2009)

Вчене звання

Доцент кафедри анатомії і гістології (2014)

Дата і місце народження

5 червня 1979 р., м. Овруч, Житомирської області.

Коротка біографія

– 2007–2009 рр. – навчання в аспірантурі при кафедри анатомії і гістології.

– 2008–2011 рр. – асистент кафедри анатомії і гістології.

– 2010 р. – захист кандидатської дисертації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ).

– 2011–2013 рр. – старший викладач кафедри анатомії і гістології.

– з 2013 р. і до нинішнього часу – доцент кафедри анатомії і гістології.

Дані про вищу освіту

У 2002 році закінчив Державний агроекологічний університет (м. Житомир), за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобув кваліфікацію «Лікар ветеринарної медицини». У 2006 році отримав другу вищу освіту та здобув кваліфікацію «спеціаліст з обліку та аудиту» при Державному агроекологічному університеті України.

Тема дисертації та рік захисту

Тема кандидатської  дисертації:  «Морфологія грудного відділу спинного мозку хребетних тварин» (2009).

 

Сфера наукових інтересів
 • морфологія органів нервової системи тварин у нормі та при патології.

Загальна кількість публікацій

Автор та співавтор 129 наукових і навчально-методичних праць, з них 74 наукових (у тому числі 55 у фахових виданнях, 1 в міжнародній наукометричній базі SCOPUS, 4 монографії, 1 довідник, два патенти України на корисну модель та два патенти України на винахід, та 47 – навчально-методичного характеру.

Основні наукові та методичні праці:

 1. Сокульский И.Н. Морфологическая характеристика спинного мозга позвоночных животных. Ученые записки Учреждения образования Витебская ордена «Знак почета» Государственная академия ветеринарной медицины. – Том 50, Выпуск 2, Ч. 1. – 2014. – С. 53–57.
 2. Патент України на винахід № 105982. Спосіб виготовлення гістологічних зрізів для виявлення нуклеїнових кислот / Л. П. Горальський, І. М. Сокульський, С. В. Гуральська, Н. Л. Колеснік; заявник і власник Житомирський національний агроекологічний університет. – № а 2013 03111; заявка 14.03.2013; опубл. 107.2014, Бюл. № 13.
 3. Морфологія мозочка, спинного мозку та спинномозкових вузлів у хребетних тварин / Л. П. Горальський, І. М. Сокульський, І. Ю. Веремчук, Н. Л. Колеснік [та ін.] // Збірник наукових праць Актуальні питання медичної науки та практики VI конгрес анатомів, гістологів і топографоанатомів України.,16-18 вересня 2015 р. – Запоріжжя. : Запорізька медична академія, 2015. – № 82. – Т. 2, Книга 2. – С. 115–123.
 4. Сокульський І. М. Морфологічні особливості органів нервової системи у хребетних тварин / І. М. Сокульський // Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листоп. 2015 р. – Житомир. : ЖНАЕУ, 2015. – С.319–322.
 5. Сокульский И. Н. Морфология двигательных ядер шейного отдела спинного мозга половозрелых кур / И. Н. Сокульский, Л. П. Горальський // Сборник научных статей по матеріалам XVIII международной научно-практической конф., 22–28 мая 2015 г. – Гродно. – С. 271–273.
 6. Сокульський І. М. Топографічна анатомія нутрощів собаки і кішки. Методичні поради для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Особливості анатомії м’ясоїдів» для студентів 1–2 курсу, за спеціальністю «ветеринарна медицина», ОКР «Магістр» та «Бакалавр», "Ветеринарна медицина" / І. М. Сокульський // Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – 49 с.
 7. Патент України на корисну модель № 100223. Спосіб фарбування гістологічних зрізів органів клітин крові при вивченні їх у нормі та при патології / І. І. Панікар, Л. П. Горальський, О. Ф. Дунаєвська, І. Ю. Горальська, І. М. Сокульський, О.В. Пінський, Є. Я. Прасолов; заявник і власник Панікар І. І. – № u 2015 02009; заявка 05.03.2015; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13.
 8. Горальский Л. П. Влияние ионизирующего излучения среды обитания на морфологические показатели почек, легких и селезенки собак /
  Л. П. Горальский, И. Н. Сокульский, З. В. Хоменко, О. Ф. Дунаевская // Витебская ордена «Знак Почета» Гос. акад. вет. медицины. – 2016. – Т. 52, вып. 1, – С. 21–25.
 9. Морфологія спинного мозку та спинномозкових вузлів хребетних тварин: монографія вид 2-ге, доп. / Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, І. М. Сокульський [та ін.]; за ред. Л. П. Горальського. – Львів : ЗУКЦ, 2016. – 296 с.
 10. Сокульський І. М. Дослідження мікроскопічної будови спинного мозку і спинномозкових вузлів статевозрілих собак / І. М. Сокульський, Н. Л. Колеснік // Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 грудн. 2016 р. : – Тернопіль: Крок, Ч. 1, 2016. – С.126–128.
 11. Сокульський І. М. Гістоморфологіїя вентральних рогів грудного відділу спинного мозку статевозрілої домашньої курки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.«Актуальні проблеми Сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 29–30 вересня 2016 р. : – Львів, 2016. – т. 18, № 3. С. 188–189.
 12. Горальський Л. П. Патоморфологія підшлункової залози собак за хронічного панкреатиту // Л. П. Горальський, І.М. Сокульський, Н.В. Демус // Наук. Вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2016. – Т. 18, № 3 (70). – С. 40–43.
 13. Сокульський І.М. Морфологічні особливості мотонейронів шийної та грудної частини спинного мозку домашньої курки. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Серія «Ветеринарні науки» – X.: РВВ ХДЗВА., 2016. – Вип. 32, ч. 2. – С.– 324–327.
 14. Сокульський І. М. Збірник тестових завдань з навчальної дисципліни «Анатомія свійських тварин», (методичні вказівки), розділ 1. Вступ до анатомії. Опорно-руховий апарат для студентів 1–2 курсу, напряму підготовки – Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» Галузь знань 21 «Ветеринарна медицина» / І. М. Сокульський // ЖНАЕУ. – Житомир, 2017. – 80 с.
 15. Сокульський І.М. Атлас анатомії свійських тварин. Спланхнологія, для студентів 1–2 курсу ф-ту ветеринарної медицини, галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» / І. М. Сокульський // Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 64 с.
 16. Сокульський І.М. Апарат травлення свійських тварин. Методичні поради для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Анатомія свійських тварин» для студентів 1–2 курсу, напряму підготовки – Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» Галузь знань 21 «Ветеринарна медицина» /
  І.М. Сокульський // ЖНАЕУ. – Житомир, 2017. – 130 с.
 17. Горальський Л.П. Мікроскопічна будова та морфометричні показники грудної і поперекової частин спинного мозку свійського собаки /
  Л.П. Горальський, І.М. Сокульський, Н.Л. Колеснік, Н.В. Демус // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотенологій імені С.З. Гжицького. – Серія «Ветеринарні науки» – 2017. – №78, т. 19. – С. 167–171.
 18. Горальський Л. П., Хомич В.Т., Сокульський І. М., Гуральська С. В., Колеснік Н. Л. Довідник з цитології, ембріології та гістології свійських тварин. Житомир: ЖНАЕУ, 2018 – 264 с.
 19. Goralskiy, L. P., Guralska, S. V., Kolesnik, N. L., Sokulskiy, I. M. (2018). The Features of the Structural Organization of Spinal Ganglia in a Subphylum of Vertebtates (Особливості структурної організації спинномозкових вузлів в ряду хребетних), Vestnik Zoologii, 52(6), 501-508. doi.org/10.2478/vzoo-2018-0051
 20. Горальський Л.П. Морфологічні особливості мозочка великої рогатої худоби / Л.П. Горальський, І.М. Сокульський, Н.Л. Колеснік, Н.В. Демус // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотенологій імені С.З. Гжицького. – Серія «Ветеринарні науки» – 2018. – №83. – Т. 20. – С. 125–129. doi: 10.15421/nvlvet8324.
 21. Сокульський І.М. Цитоархітектоніка вентральних рогів сірої речовини спинного мозку статевозрілих курей / І.М. Сокульський, Л.П. Горальський // Третій щорічний регіональний симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров'я». (16–20 квітня 2018). Київ, 2018. – С. 125.
 22. Особливості морфології мозочка, спинного мозку та гіпофіза великої рогатої худоби / Л.П. Горальський, І.М. Сокульський, Н.Л. Колеснік, Ю.Г. Радюк В.П. Сокольський // Науковий журнал ЖНАЕУ «Наукові горизонти». – 2019 ‒ № 6 (79). С. 3–8. doi: 10.33249/2663-2144-2019-79-6-3-8
 23. Горальский Л.П., Демус, Н.В., Сокульский И.Н., Колесник Н.Л. Морфометрия сердца телок черно-пестрой породы в зависимости от типа автономной регуляции сердечного ритма / Л.П. Горальский, Н.В. Демус, И.Н. Сокульский, Н.Л. Колесник / Ученые записки Учреждения образования Витебская ордена «Знак почета» Государственная академия ветеринарной медицины. – Том 54, Вып. 2. – 2018. – С. 12–15.
 24. Морфологічні особливості печінки статевозрілої собаки / Л.П. Горальський, Н.В. Демус, З.В, Хоменко, І.М. Сокульський, Ю.О. Нікітіна // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотенологій імені С.З. Гжицького. – Серія «Ветеринарні науки» – 2019. – №94. – Т. 21. – С. 61–65. doi: 10.32718/nvlvet9411

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.