Guralska S V thumb
Посада

професор кафедри анатомії і гістології 

Науковий ступінь

Доктор ветеринарних наук (2017)

Вчене звання

Доцент (2012)

Професор (2020)

Дата і місце народження
06 квітня 1976 р., село Мульчиці Володимирецького району Рівненської області.
Коротка біографія

– 2002–2005 рр. – навчання в аспірантурі кафедри анатомії і гістології.

– 2004–2008 рр. – асистент кафедри анатомії і гістології.

– 2006 р. – захист кандидатської дисертації в Національному аграрному університеті.

– 2009–2010 рр. – старший викладач кафедри анатомії і гістології.

– з 2010–2018 рр. – доцент кафедри анатомії і гістології.

– 2017 р. – захист докторської дисертації в Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

– з 2018 р. по теперішній час – професор кафедри анатомії і гістології.

Дані про вищу освіту
 • Державний агроекологічний університет (м. Житомир), отримала кваліфікацію "Лікар ветеринарної медицини", 2000 р.
 • Магістратура Державного агроекологічного університету, (м. Житомир), 2001 р.
Тема дисертації та рік захисту

Тема кандидатської  дисертації: «Морфофункціональна характеристика органів і тканин свиней при згодовуванні алуніту та каоліну» (2006). Тема докторської  дисертації: «Інфекційний бронхіт курей (патоморфологія та обґрунтування засобів профілактики)» (2017).

Сфера наукових інтересів
 • Морфологія органів курей в нормі та за патології.

Загальна кількість публікацій

Автор 157 праць, з них 123 наукові та 32 навчально-методичного характеру (з них у співавторстві 2 монографії, 4 навчальні посібники, 1 довідник, 1 словник, 2 патента), у тому числі 54 наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях та 4 публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus та Web of Science. Має наукові публікації у морфологічних журналах Чехії, Польщі, Росії, Білорусі.

Основні наукові та методичні праці:

 1. Горальський Л. П., Хомич В.Т., Сокульський І. М., Гуральська С. В., Колеснік Н. Л. Гістологія свійських тварин [навчальний посібник]. Житомир: ЖНАЕУ, 2020. 296 с.
 2. Кот Т.Ф., Житова О.П., Гуральська С.В. Особливості анатомії м’ясоїдних тварин [навчальний посібник]. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2019. 204 с.
 3. Гуральська С.В., Горальський Л.П. Морфологія та імуногістохімія органів кровотворення та імуногенезу курей за інфекційного бронхіту [монографія]. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. 240 с.
 4. Горальський Л. П., Хомич В.Т., Сокульський І. М., Гуральська С. В., Колеснік Н. Л. Довідник з цитології, ембріології та гістології свійських тварин. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. 264 с.
 5. Горальський Л. П., Хомич В. Т., Кот Т. Ф., Гуральська С. В. Анатомія свійських птахів [навчальний посібник]. Житомир: Полісся, 2011. 252 с.
 6. Huralska S., Kot T., Koziy V., Sokolyuk V., Khomenko Z. (2020) Morphology and Immunohistochemistry of Thymus in Haysex Brown Cross Journal of World's Poultry Research, 10(3). 456–468. doi.org/10.36380/jwpr.2020.53 (Scopus).
 7. Guralska , Kot T., Pinskyi O., Sokolyuk V. Budnik T. (2020). Morphofunctional condition of the harderian gland of chickens during the post-vaccine immunity to infectious bronchitis. Agricultural Science and Practice, 7 (1), 32–39. doi.org/10.15407/agrisp7.01.032. (Web of Science).
 8. Zhytova E.P., Romanchuk D., Guralska S.V., Andreieva O. Yu., Shvets M.V. (2019) Circulation pathways of trematodes of freshwater gastropod mollusks in forest biocenoses of the Ukrainian Polissia.. Vestnik Zoologii, 53 (1): 13–22. DOI: https://doi.org/10.2478/vzoo-2019-0002(Scopus).
 9. Goralskiy, L. P., Guralska, S. V., Kolesnik, N. L., Sokulskiy, I. M. (2018). The Features of the Structural Organization of Spinal Ganglia in a Subphylum of Vertebtates, Vestnik Zoologii, 52(6), 501– doi: https://doi.org/10.2478/vzoo-2018-0051(Scopus).
 10. Особливості відбору, транспортування і зберігання патологічного матеріалу для різних видів досліджень: Методичні рекомендації / Панікар І.І., Горальський Л.П., Гуральська С. В., Костюк В. К. Полтава, 2015. 14 с.
 11. Гуральська С. В., Горальський Л. П., Костюк В. К. Патоморфологічна діагностика інфекційного бронхіту курей: Методичні рекомендації. Житомир, 2017. 27 с.
 12. Гуральська С. В., Горальський Л. П., Костюк В. К. Вакцинопрофілактика інфекційного бронхіту курей: Методичні рекомендації. Житомир, 2017. 33 с.
 13. Гуральська С. В., Горальський Л. П. Вплив авесстимтм на морфологію органів імуногенезу курей, вакцинованих проти інфекційного бронхіту. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 2 (63), т. 3. С. 44–49.
 14. Гуральська С. В. Імуногістохімія органів кровотворення та імуногенезу курей за інфекційного бронхіту. Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. Вип. 31. Київ, 2017. С. 50–58.
 15. Гуральська С. В., Горальський Л. П. Морфологія клоакальної сумки за вакцинації проти інфекційного бронхіту та застосування імуномодулятора Авесстимтм. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Ветеринарна медицина», вип. 1 (42), 2018. С. 10–15.
 16. Гуральська С. В. Морфологія легень курей, вакцинованих проти інфекційного бронхіту із застосуванням імуномодулятора Авесстимтм. Наукові горизонти: ЖНАЕУ, 2018. № 9-10 (71). С. 15–22.
 17. Гуральская С. В. Динамика изменений субпопуляций СD4+, CD8+, CD45RA+, CD20+- лимфоцитов тимуса кур при вакцинации против инфекционного бронхита. Науч.-прак. журнал «Учёные записки» Т.54. Вып.2. Витебск, 2018. С. 15–18.
 18. Гуральская С. В. Микроскопическое строение и морфометрические показатели почек кур в постнатальном периоде онтогенеза. Сборник науч. трудов «Сельское хозяйство – проблемы и перспективы». Гродно, ГГАУ, 2018. Том 40. Ветеринария. С. 53–60.
 19. Гуральська С. В., Кот Т. Ф. Морфологія та імуногістохімія селезінки курей. Четверта науково-практична конференція «Наукові читання 2018. Актуальні проблеми тваринництва і ветеринарної медицини» (22 березня 2018). Житомир : ЖНАЕУ. С. 24–26.
 20. Гуральська С. В. Динаміка субпопуляцій СD4+, СD8+-лімфоцитів гардерової залози курей за інфекційного бронхіту. Третій щорічний регіональний симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров'я». (16–20 квітня 2018). Київ, 2018. С. 224.
 21. Гуральська С. В., Горальський Л. П., Сокульський І. М., Кот Т. Ф., Колеснік Н. Л. Морфологія сліпокишкових мигдаликів курей за вакцинації проти інфекційного бронхіту та застосування імуномодулятора авесстимтм. International Multidisciplinary Conference science and technology of the present time priority development directions of Ukraine and Poland (19-20 October 2018). Wolomin, Respublic of Poland, 2018. С. 68–71.
 22. Демус Н. В., Горальський Л. П., Гуральська С. В., Колеснік Н. Л. Microscopic building and morphometric sndscators of chicken liver in the postnatal period of ontogenesis. Miedzynarodna Konferencja Naukova Lwowsko-wroclawska szkola weterynaryjna (25.05.2018). Lwow-Wroclaw, 2018. Р. 53–57.
 23. Кот Т. Ф., Гуральська С. В., Сокульський І. М., Заїка С. С., Хоменко З. В. Мікроскопічна будова і стереометричні показники яєчників теличок, вирощених на радіоактивно забрудненій території. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. Науково-практичний журнал. Харків, РВВ ХДЗВА, 2018. С. 53–55.
 24. Гуральська С. В., Кот Т. Ф., Заїка С. С., Сокульський І. М., Хоменко З.В. Патоморфологія органів курей за респіраторної, нефрозо-нефритної та репродуктивної форми інфекційного бронхіту. Наукові горизонти: ЖНАЕУ, 2019. № 8 (81). С. 3–12.
 25. Гуральська С. В., Буднік Т. С. Морфологія гардерової залози курей за вакцинації та застосування Авесстимтм. Наукові горизонти: ЖНАЕУ, 2020. № 1 (86). С. 79–89.
 26. Патент України на винахід № 105982. Спосіб виготовлення гістологічних зрізів для виявлення нуклеїнових кислот / Л.П. Горальський, І.М.Сокульський, С.В. Гуральська, Н.Л. Колеснік; заявник і власник Житомирський національний агроекологічний університет. – № а2013 03111; заявка 14.03.2013; опубл. 10.07.2014, Бюл. № 13.

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.