Горальський Леонід Петрович
Доктор ветеринарних наук, професор, академік АН ВО України, завідувач кафедри анатомії і гістології, директор науково-інноваційного інституту тваринництва та ветеринарії Поліського національного університету,заслужений діяч науки і техніки України
 

Місце роботи та посада

Завідувач кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету (м. Житомир), директор науково-інноваційного інституту тваринництва та ветеринарії.

Дата і місце народження

17 січня 1960 року, с. Мерва на Волині Горохівського району

Науковий ступінь

доктор ветеринарних наук (2001)

 

Вчене звання

Професор (2003)

Коротка біографія

Закінчив у 1982 році Рожищенський зооветеринарний технікум, у   1987 – Білоцерківський сільськогосподарський інститут ім. П.Л.Погребняка за спеціальністю “Ветеринарія”. Працював у Білоцерківському сільсько-господарському інституті асистентом кафедри анатомії і гістології (1987–1992), завідувачем лабораторії патоморфології Інституту епізоотології УААН (м. Рівне), (1992–2001).

В 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, у 2001 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук, у 2003 р. отримав звання професора.

З 2001 року працює на посаді завідувача кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету.

Горальський Л. П. – відомий вчений-морфолог, зробив вагомий внесок у вивчення розвитку та дослідження гістоархітектоніки органів і тканин тварин у віковому, видовому аспектах, їх морфофункціональних змін за дії іонізуючого випромінювання та при ретровірусних інфекціях. Він є співавтором «Міжнародної ветеринарної анатомічної номенклатури» латинською, українською та англійською мовами, програм з «Цитології, гістології, ембріології» для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах з напрямку «Ветеринарна медицина». Отримані результати і матеріали з патоморфології ретровірусних інфекцій використовуються у системі з боротьби й ліквідації лейкозу великої рогатої худоби та інфекційної анемії коней.

Особливою заслугою Горальського Л. П. є створення на кафедрі анатомії і гістології ЖНАЕУ анатомічного музею та лабораторії світлової мікроскопії і морфометричного аналізу.

Горальський Л. П. є автором та співавтором більше 390 наукових публікацій, у т. ч. 11 монографій, 18 посібників і підручників та 8 патентів.

Під редакцією Горальського Л. П. вперше в Україні видано українською мовою посібник “Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології”  для біологів, фахівців-морфологів ветеринарної та гуманної медицини.

Горальський Л. П. занесений у міжнародну збірку “Хто є хто” (Кембридж, 2009 р.).

Член Правління наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України (2005–2010 рр.), Член Президії наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України ( з 2019 р.), член спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (2004–2008 рр.) та спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02 у Білоцерківському національному аграрному університеті (2003–2015 рр.).

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.826.03 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (2014 р. по нинішній час).

Член експертної ради Вищої атестаційної комісії України в галузі ветеринарної медицини та біотехнології вирощування і переробки  тваринної продукції (2008–2011 рр.).

Член (заступник голови) Наукової ради МОН України для проведення експертизи проєктів наукових робіт (розробок), секції 23 «Агропромисловий комплекс , лісове і садово-паркове господарство, ветеринарія» (з 2014 р. по нинішній час).

Організатор Сьомої науково-практичної конференції морфологів України «Актуальні проблеми сучасної морфології» (2008 р.) та ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції морфологів України «Актуальні проблеми сучасної морфології» (2017 р.). Брав активну участь в організації та проведенні ХІV Зльоту “Лідери АПК ХХІ століття» (м. Житомир, 2012 р.).

Леонід Петрович є членом редколегії наукових видань: «Наукові горизонти» Житомирського національного агроекологічного університету»; «Український часопис ветеринарних наук» Національного університету біоресурсів і природокористування» (м. Київ) та «Аграрний вісник Причорномор’я» (серія: Ветеринарні науки) Одеського державного аграрного університету.

Рецензент та член журі  II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт МОН України галузевої конкурсної комісії наукових студентських робіт з галузі 21 – Ветеринарна медицина (з 2017 р. по нинішній час).

Горальський Л. П. активно і творчо керує науково-дослідною роботою студентів. Постійно здійснює консультування і наукове керівництво дипломними роботами студентів ОКР «Бакалавр» та «Магістр». Щороку студенти беруть участь у науково-практичних конференціях магістрів та бакалаврів та виступають з науковими доповідями.

Горальський Л. П. створив власну наукову школу морфологів. Під його керівництвом захищено 16 кандидатських дисертацій та 3 докторські дисертації, він керує науково-дослідницькою роботою магістрантів, аспірантів та докторантів. Є керівником науково-дослідної роботи за державною програмою науково-дослідної тематики кафедри анатомії і гістології «Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патології» (держаний реєстраційний номер – 0113U000900). З 2018 року є керівником наукового проєкту № 0118u003815: «Морфологія, імунологія коронавірусних інфекцій (інфекційний бронхіт курей, коронавірусний ентерит собак), їх діагностика та профілактика».

За останні 10 років Горальський Л. П. брав участь у роботі більше 30 Міжнародних наукових конференцій, 10 форумах та всеукраїнських семінарах.

Горальський Л. П. є членом вченої ради факультету ветеринарної медицини, університету, членом громадської ради факультету ветеринарної медицини.

Є гарантом освітньої програми докторів філософії факультету ветеринарної медицини Житомирського національного агроекологічного університету.

Нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани» (12 січня 2010 р., № 3-к), цінним подарунком та має подяку Міністра аграрної політики та продовольства України (вересень, 2012 р.), присвоєно почесне звання України «Заслужений діяч науки і техніки України (18 травня 2016 р., № 217/2016).

Тема дисертації та рік захисту

“Гістоморфологія і гістохімія окремих імунних та некровотворних органів при ретровірусних інфекціях (дослідження експериментального лейкозу рогатої худоби та інфекційної анемії коней)” (2001).

Сфера наукових інтересів

Розвиток та дослідження гістоархітектоніки органів і тканин тварин у віковому, видовому аспектах на тканинному та клітинному рівнях, їх морфофункціональних змін за дії іонізуючого випромінювання малої інтенсивності та при ретровірусних інфекціях.

Загальна кількість публікацій

Горальський Л. П. є автором та співавтором більше 360 наукових публікацій, у т. ч. 11 монографій, 18 посібників і підручників та 8 патентів.

Основні наукові та методичні праці:

 1. Морфологія спинного мозку та спинномозкових вузлів хребетних тварин/ Горальський Л. П., Хомич В. Т., Сокульський І. М. та інші Монографія. – Львів: ЗУКЦ, 2016. – 296 с.
 2. Морфологія та імуногістохімія органів кровотворення та імуногенезу курей за інфекційного бронхіту та при вакцинації. Гуральська С. В., Горальський Л. П. Монографія. – Житомир: Полісся, 2017. – 240 с.
 3. Панкреатит собак. Горальський Л. П., Тимошенко О. П., Борисевич Б.В., та інші. Монографія. – Житомир: «Полісся», 2017. – 216 с.
 4. Морфологія собаки: Навчальний посібник. Хомич. В. Т., Горальський Л. П., Ших Ю. С. – Житомир: видавництво «Рута», 2014. – 472 с. Гриф МОН України.
 5. Анатомія свійських птахів: Навчальний посібник. Горальський Л.П., Хомич В.Т., Кот Т.Ф., Гуральська С.В. – Вид. 2-ге. Житомир: Полісся, 2014. – 248 с. Гриф МОН України.
 6. Патоморфологія незаразних хвороб тварин: Навчальний посібник Борисевич Б. В., Горальський Л. П., Лісова В. В. – Житомир: Полісся, 2014. – 144 с. Гриф МОН України.
 7. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології. Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, О. І. Кононський. Навчальний посібник. Видання 4-е, – Житомир: Полісся, 2016. – 288 с. Гриф МАП України.
 8. Патент на винахід № 105982. Спосіб виготовлення гістологічних зрізів для виявлення нуклеїнових кислот. Л. П. Горальський, І. М. Сокульський, С. В. Гуральська, Н. Л. Колеснік. – – Бюл. № 16.
 9. Патент на корисну модель № 100223. Спосіб фарбування гістологічних зрізів органів кровотворення для виявлення клітин крові при вивченні їх у нормі та при патології. І. І. Панікар, Л. П. Горальський, О. Ф. Дунаєвська, І. Ю. Горальська, І. М. Сокульський, О. В. Пінський, Є. Я. Прасолов. – 2015. – Бюл. №13.
 10. Гістоархітектоніка мозочка домашньої свині. Горальський Л. П., Лайчук В. Г., Сокульський І. М. Матеріали науково-практичної конференції магістрів та бакалаврів: «Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії». – Вип. 7. – Житомирський національний агроекологічний університет. – Житомир: «Полісся», 2016. – С. 215–218.
 11. Порівняльно-гісто- та цитологічна характеристика спинного мозку і спинномозкових вузлів шийного і грудного відділів свійського собаки. Горальський Л. П., Сокульський І.М., Демус Н. В., Колеснік Н. Л. /Науковий вісник Львівського національного університету вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2016. – Том 18, № 1 (65). – Ч 2. – С.25–31.
 12. Влияние ионизирующого излучения среды обитания на морфологические показатели почек, легких и селезенки собак. Горальский Л. П., Сокульский И. Н., Хоменко З. В., Дунаевская О. Ф. Ученые Записки: Научно-практический журнал учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». – Том 52. – Вып. 1. – 2016. – С. 21–24.
 13. Гістоархітектоніка легенів та периферичних органів імуногенезу статевозрілих собак, вирощених на забрудненій радіонуклідами території Горальський Л. П., Хоменко З. В., Сокульський І. М., Дунаєвська О. Ф. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир, 2016. – № 1.(55). – Т. 3. – С. 435–442.
 14. Особливості морфології мозочка свійських птахів. Горальський Л. П., Солімчук В. М., Колеснік Н. Л., Демус Н. В. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир, 2016. – № 2 (56). – Т. 1. – С. 193–201.
 15. Гісто- та цитологічна характеристика мозочка, спинного мозку та спинномозкових вузлів свійського собаки. Горальський Л. П., Сокульський І. М., Колеснік Н. Л. Аграрний вісний Причорномор’я. – Одеса, 2016. – Вип. 81. – С. 23–29.
 16. Морфологічні особливості гіпофіза великої рогатої худоби Горальський Л. П., Заїка С. С., Радюк Ю. Г. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир, 2017. – № 1.(60). – Т. 3. – С. 209–215.
 17. Патоморфологічні зміни при коронавірусному ентериті собак. Горальський Л. П., Радзиховський М. Л., Заїка С. С. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир, 2017. – № 1.(60). – Т. 3. – С. 303–307.
 18. Мікроскопічна будова та морфометричні показники підшлункової залози собак в постнатальному періоді онтогенезу Горальський Л. П., Сокульський І. М., Демус Н. В., Зорич З. Д. Науковий вісник Львівського національного університету вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2017. – Том 19, № 3 (73). – С.187–192.
 19. Вплив Авесстиму на морфологію органів імуногенезу курей, вакцинованих проти інфекційного бронхіту. Горальський Л. П., Гуральська С. В. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир, 2017. – № 2 (63). Т. 3. – С. 44–49.
 20. Гістоморфологія спинного мозку і спинномозкових вузлів cyprinuscarpio – коропа звичайного. Горальський Л.П., Сокульський І.М., Горальська І.Ю. Іхтіологія та морфологія – наукова та практична основа рибництва: збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. – Біла Церква, 2017. – С. 58–59.
 21. Морфологія клоакальної сумки курей за вакцинації проти інфекційного бронхіту та застосування імуномодулятора Авестимтм. Гуральська С. В., Горальський Л. П. Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2018. Вип. 1 (42). – С. 10–15.
 22. Особливості ультрамікроскопічної будови селезінки жаби озерної і ставкової. Горальський Л. П., Дунаєвська О. Ф. Стеченко Л. О., Колеснік Н. Л., Кривошеєва О. І. Світ медицини і біології. 2018. №2. C. 194–198.
 23. Ультрамікроскопічні особливості клітин та судин селезінки (експериментальне дослідження). Горальський Л. П., Дунаєвська О. Ф., Колеснік Н. Л., Стеченко Л. О., Гриневич Н. Є.,Камінський Р. Ф., Сокуренко Л. М. WiadomościLekarskie. – 2018. – Т. LXXI. – № 5. – Р. 1019–1025.
 24. Морфометричні особливості мозочка свійських птахів. Горальський Л. П., Колеснік Н. Л., Сокульський І. М., Гуральська С. В., Горальська І. Ю. The international research and practical conference «The development of nature sciences: problems and solutions». – Mendel Universiti in Brno. – Brno, thCzecRepublic, 2018. – Р. 9 –101.
 25. Патоморфологічна диференційна діагностика парвовірусного та корона вірусного ентериту у собак Горальський Л. П., Радзиховський М. Л., Заїка С. С. Наукові горизонти – Науковий журнал Житомирського національного агроекологічного університету. – 2018. – № 3 (66). – С. 10–14.
 26. Морфологічні особливості розвитку лімфоїдних утворень мигдаликів свині свійської. Горальський Л. П., Панікар І. І., Решетниченко О. П. Наукові горизонти: ЖНАЕУ – 2018. – № 3 (66). – С. 56–61.
 27. Морфометричні особливості мозочка великої рогатої худоби Горальський Л. П., Сокульський І. М., Колеснік Н. Л., Демус Н. В. Науковий вісник Львівського національного університету вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Серія «Ветеринарні науки». – Львів, 2018. – № 1 (83). Том 20. – С.125–129.
 28. Goralskiy, L. P., Guralska, S. V., Kolesnik, N. L., Sokulskiy, I. M. (2018). The Features of the Structural Organization of Spinal Ganglia in a Subphylum of Vertebtates, Vestnik Zoologii, 52(6), 501–508. doi: https://doi.org/10.2478/vzoo-2018-0051(Scopus).
 29. Спосіб культивування корона вірусу собак /Горальський Л. П., Радзиховський М. Л., Дишкант О. В. Деклараційний патент на корисну модель. – № 133896. – Бюл. №8. – 2019. – С. 3.
 30. Морфологічні особливості печінки статевозрілої собаки. Горальський Л. П., Демус Н. В., Хоменко З. В., Сокульський І. М., Нікітіна Ю. О. Науковий вісник Львівського національного університету вет. медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. – Серія «Ветеринарні науки». – Львів, 2019. – № 94. Том 21. – С.61–65.
 31. Особливості морфології мозочка, спинного мозку та гіпофіза великої рогатої худоби. Горальський Л. П., Сокульський І. М., Колеснік Н. Л., Радюк Ю. Г., Сокольський В. П. Наукові горизонти: ЖНАЕУ – 2019. – № 6 (79). – С. 3–8.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.