Основною метою роботи кафедри анатомії і гістології є підготовка висококваліфікованих спеціалістів ветеринарної медицини з кардинально новим типом наукового мислення, які можуть ефективно працювати в сучасних умовах, які вміють практично використовувати отримані дані та набуті навики для розв’язання проблем та сприяння впровадження в практику досягнень ветеринарної науки і передового досвіду у ветеринарній медицині. При цьому кафедра традиційно здійснює базову підготовку студентів факультету ветеринарної медицини з дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Колектив кафедри анатомії і гістології 2020 рік

Колектив кафедри анатомії і гістології (2020 рік)

Зліва направо у нижньому ряду: ст. лаборант  Л.М. Паламарчук; проф.  Т.Ф. Кот; завідувач кафедри, проф.  Л.П. Горальський; проф.  С.В. Гуральська; доцент  Н.Л. Колеснік.

Зліва направо у верхньому ряду: аспірантка Васейкіна Ю.Г.; доцент  І.М. Сокульський; доцент  С.С. Заїка; старший викладач  З.В. Хоменко.

Історія кафедри

Кафедра створена у січні 1990 року і тоді мала назву «Кафедра нормальної і патологічної анатомії». З моменту заснування і до 1997 року кафедру очолював кандидат біологічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, доцент Олексій Сергійович Долинський.

З 1997 року по 2001 рік завідував кафедрою відмінник освіти, кандидат ветеринарних наук, доцент Феофан Іполітович Крапивницький, який мав за плечима величезний практичний досвід.

З 2001 року і по сьогоднішній день кафедру очолює доктор ветеринарних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Науково-інноваційного інституту тваринництва та ветеринарії Леонід Петрович Горальський, відомий на Україні та за її межами як вчений-морфолог, який зробив вагомий внесок у вивчення гістоархітектоніки органів і тканин тварин у віковому, видовому аспектах, їх морфофункціональних змін за дії іонізуючого випромінювання та при ретровірусних інфекціях, автор більше 360 наукових публікацій, у т. ч. 11 монографій, 18 посібників і підручників та 8 патентів. Л. П. Горальський бере участь у науково-практичних конференціях в Україні та за її межами.

На кафедрі багато довгих років невтомно та наполегливо трудилися і передавали свої знання й вміння студентам кандидат ветеринарних наук, доцент Феофан Іполітович Крапивницький (1986–2017 рр.); старші викладачі: Ольга Яківна Калтаєва – викладач анатомії свійських тварин (1993–2012 рр.), Тетяна Олександрівна Матвійчук – викладач цитології, гістології та ембріології (1993–2001 рр.); допомагали в цьому лаборанти Зоя Станіславівна Божок (2001–2016 рр.), Оксана Володимирівна Янушкевич (2003–2017 рр.), Любов Миколаївна Паламарчук (2017–2020 рр.).

Нині на кафедрі навчально-виховний процес забезпечують: професори кафедри Гуральська С.В., Кот Т.Ф., доценти С. С. Заїка, І. М. Сокульський, Н. Л. Колеснік, старший викладач кафедри З.В. Хоменко та старший лаборант кафедри Лебедівська Н.М.

Доктор ветеринарних наук, професор Горальський Л.П. є гарантом Освітньо-наукової програми 211 «Ветеринарна медицина» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Доктор ветеринарних наук, професор С.В. Гуральська є гарантом Освітньо-професійної програми 211 «Ветеринарна медицина» другого (магістерського) рівня вищої освіти

З 2018 року на кафедрі виконується державна науково-дослідна тематика: «Морфологія, імунологія коронавірусних інфекцій (інфекційний бронхіт курей, коронавірусний ентерит собак), їх діагностика та профілактика», науковий проект № 0118u003815: керівником якої є завідувач кафедри − професор Л.П. Горальський.

Під керівництвом доктора ветеринарних наук, професора Л. П. Горальського заснована та існує наукова морфологічна школа, в якій за період з 2005 по 2020 рік захищено 3 докторських та 16 кандидатсьтких дисертацій, з них 15 на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук: С. С. Заїка (2005 р.), С. В. Бенза (Гуральська) (2006 р.), І. М. Сокульський (2009 р.), А. А. Дубовий (2009 р.), Г. О. Назарчук (2010 р.), І. М. Дубич (2011 р.), З. В. Хоменко (2011 р.), Н. В. Демус (2011 р.), В. В. Гацківський (2012 р.), О. В. Троянчук (Дишкант) (2013 р.), О. К. Левчук (2013 р.), І. І. Ковальчук (2015 р.), Я. Ю. Веремчук (2016 р.), В. М. Солімчук (2016 р.), І. А. Волківський (2016 р.)., та одна − на здобуття кандидата біологічних наук О. Ф. Дунаєвська (2007 р.).

На кафедрі за останні 5 років захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук: І.І. Панікар (2016 р), С.В. Гуральська (2017 р.) – науковий консультат, професор Л. П. Горальський; Т.Ф. Кот (2018 р.) – науковий консультат, професор К. С. Рудик (НУБІП) та одна дисертація на здобуття доктора біологічних наук  ̶  О.Ф. Дунаєвська (2019 р.) – науковий консультат, професор Л. П. Горальський.

Наразі над виконанням дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктор філософії на кафедрі, під керівництвом професора Л.П. Горальського, навчаються 3 аспіранти: Ю. Г. Радюк, О. М. Ковальчук, Глухова Н.О. (з відривом від виробництва). Нині над виконанням дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук працює І.М. Сокульський. Завершена та готується до прилюдного захисту дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук М. Л. Радзиховського.

За останні 5 років на кафедрі видано близько 300 наукових праць, 5 навчальних посібників, 1 довідник, 1 словник, 2 монографії, 20 методичних рекомендацій, розроблено 2 патенти на винаходи, 8 публікацій у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus та Web of Science.

Між кафедрою та обласною державною лабораторією ветеринарної медицини укладено договір для проходження навчальних практик.

Кафедра розміщується в приміщеннях нового корпусу, які обладнані на рівні сучасних вимог вищої школи. Це 6 лабораторій, загальною площею 237 м2, в яких проводяться заняття зі спеціальних дисциплін: анатомія свійських тварин, цитологія, гістологія, ембріологія, морфологія тварин, патологічна анатомія, розтин та судова ветеринарія. Усі лабораторії придатні для застосування технічних засобів навчання. З 2008 року на кафедрі почав функціонувати анатомо-морфологічний музей.

Робочі програми освітніх компонентів ОНП "Ветеринарна медицина" 
 

ВИКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА.pdf

АКУШЕРСТВО.pdf

ГІСТОЛОГІЧНА ТЕХНІКА.pdf

ЕПІЗООТОЛОГІЯ.pdf

МОДЕЛЮВАННЯ.pdf

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ.pdf

НЕБЕЗПЕЧНІ ХВОРОБИ.pdf

ПАРАЗИТОЛОГІЯ.pdf

ПЕДАГОГИКА.pdf

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ.pdf

ФІЛОСОФІЯ.pdf

ІНОЗЕМНА

Робоча програма Інтерпретації

Робоча програма Фізіологія та патологія систем органів тварин-2020-2020рр

Робоча_програма Морф зміни-2020-2021рр

Робоча_програма Гістол техніка-2020-2021рр

Робоча програма Крайова епізоотологія-2020-2021

Робоча програма Новітні методи-2020-2021рр

Робоча програма Небезпечні хвороби тварин-2020-2021рр

Робоча програма Акушерсько-хірургічна патологія тварин-2020-2021рр

Робоча програма Філософія науки-2020-2021рр

Робоча програма Фахова іноземна мова-2020-2021рр

Робоча програма ІВЗАП-2020-2021рр

Робоча програма Організація та презентаця наукових досліджент-2020-2021рр

Робоча програма Сучас.методи викладання у вищій школі-2020-2021рр

Робоча програма УНПФД-2020-2021рр

Навчальні плани ОНП PhD Ветеринарна медицина

Навчальний план-PhD-2016-2017рр.Ветеринарна медицина

Навчальний план-PhD-2017-2018рр.Ветеринарна медицина

Навчальний план-PhD-2018-2019рр.Ветеринарна медицина

Навчальний план-PhD-2019-2020рр.Ветеринарна медицина

Індивідуальний навч.план-PhD-2020-2021рр.Ветеринарна медицина