Факультет готує лікарів галузі знань 21 «Ветеринарна медицина», зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та спеціалізаціями «Хвороби дрібних тварин», «Хвороби продуктивних тварин», «Лабораторна діагностика хвороб тварин». На факультеті ведеться також підготовка аспірантів (докторів філософії) і докторантів.

 Освітня концепція розвитку факультету

Професійна підготовка лікарів ветеринарної медицини відбувається на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до кращих світових освітніх програм, які володіють теоретичними знаннями і практичними навичками з нових технологій та здатні вирішувати складні завдання в галузі аграрного виробництва і супутніх галузей. Виходячи з цього, головна мета підготовки лікарів ветеринарної медицини полягає у їх конкурентоспроможності на ринку праці:

- відповідність рівня освіти вимогам стандартів вищої освіти;

- результативність освіти, її відповідність потребам і вимогам суспільства в розвитку і становленні професійної культури фахівця;

- розуміння аграрної політики держави, стратегії і тактики її розвитку;

- формування вмінь і навичок для вирішення соціально-професійних функцій;

- знання державної і однієї з іноземних мов на побутовому та професійному рівні.

Історична довідка

У 1987 році в Житомирському сільськогосподарському інституті (наразі Житомирський національний агроекологічний університет) з ініціативи тодішнього ректора – професора В. П. Славова на базі кафедри зоогігієни та основ ветеринарії був створений факультет ветеринарної медицини.

Значний внесок в організацію та розбудову нового підрозділу університету зробив, насамперед, перший декан, заслужений працівник освіти України, кандидат біологічних наук, доцент Олексій Сергійович Долинський (1987–1996). Він доклав чимало зусиль до оснащення новоствореного факультету відповідним обладнанням, навчальною та науковою літературою, забезпечив формування висококваліфікованого колективу викладачів, організував перший набір студентів. Разом з ним у всіх справах щодо становлення факультету та кафедр брали участь Ф. І. Крапивницький, О. Б. Семененко, Г. П. Олійник, М. О. Онипко, О. В. Єременко, В. В. Бреславець, В. С. Федотов, О. О. Проценко, В. А. Котелевич, І. Ф. Палій, І. Г. Савченко, В. П. Фасоля, І. П. Лігоміна, Л. О. Солодка, З. М. Шелест, І. В. Чала, Є. М. Юсов, кавалер ордена Трудового Червоного Прапора С. О. Піліпейко, старші викладачі З. О. Герасимчук, Г. М. Карпович, Л. Л. Корсун, З. П. Виглядовська, С. І. Шеремет, О. Я. Калтаєва, Л. М. Цибульчак, В. Д. Журавльов, професор М. П. Високос та багато інших співробітників факультету і університету.

З 1996 по 2011 рр. факультет очолював відомий в Україні вчений, відмінник освіти України, академік АН ВШ України, доктор ветеринарних наук, професор Григорій Миколайович Калиновський. Він продовжив процес формування факультету, поповнив колектив молодими викладачами, під його керівництвом було сформовано 5 кафедр, які працюють і наразі.

З грудня 2011 року факультетом керує кандидат ветеринарних наук, доцент Ревунець Анатолій Степанович.

Керівництво університету, ректорат і особисто ректор – професор Скидан Олег Васильович – постійно і різнобічно допомагає факультету у питаннях підготовки наукових кадрів, оснащення кафедр необхідним обладнанням для теоретичної й практичної підготовки фахівців.

Науково-педагогічний склад

Нині колектив факультету впевнено дивиться у майбутнє, постійно підвищує свій науково-педагогічний потенціал, виконує кілька наукових тем, пов’язаних із підготовкою викладачами відповідних кафедр 5 докторських і 12 кандидатських дисертацій. За останні п’ять  років  науково-педагогічними працівниками факультету захищено 17 кандидатських дисертацій, отримано 9 атестатів доцента.

Випускники факультету мають  можливість отримати відповідне місце роботи. Здебільшого, це працевлаштування у різних підрозділах управління Держпродспоживслужби, в районних лікарнях та лабораторіях ветеринарної медицини Житомирської, Рівненської та Волинської областей, а також у господарствах і підприємствах різної форми власності.

Наразі на  факультеті ветеринарної медицини Житомирського національного агроекологічного університету створено і активно працює 5 кафедр, на яких викладають 67 дисциплін (лише основного курсу ОС «Магістри») – 4 доктори  ветеринарних  наук, професори, 30  кандидатів  наук,  доцентів  і 6 старших викладачів, (з них 5 кандидатів ветеринарних наук) та 5 асистентів (з них 3 кандидати ветеринарних наук), тобто близько 94 % викладачів мають вчений ступінь доктора та кандидата ветеринарних наук. Аудиторний фонд складає 3 лекційних зали та 22 аудиторії для  лабораторно-практичних  занять  на 954  місця. Практична підготовка студентів факультету ведеться на філіях кафедр та базах практик, в управліннях  Держпродспоживслужби, лікарнях ветеринарної медицини та господарствах різних форм власності Житомирської, Рівненської, Волинської та інших  областей.  Факультет  має бібліотеку, власний комп’ютерний клас із виходом у Інтернет на 12 робочих місць. За час існування факультету підготовлено 500 бакалаврів, 1158 спеціалістів та 300 магістрів ветеринарної медицини.

На сучасному етапі розвитку факультету та відповідності професійної підготовки лікарів ветеринарної медицини свій вклад вносять відомі на Україні вчені, доктори ветеринарних наук, професори: відмінник освіти України, академік АН ВШ України Г. М. Калиновський; заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії наук Вищої освіти України, нагороджений грамотою Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, трудовою відзнакою «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики України, директор Науково-інноваційного інституту тваринництва та ветеринарії ЖНАЕУ Л. П. Горальський; відміник освіти, нагороджений грамотою Житомирської обласної ради, почесною грамотою Київської обласної адміністрації та іменним годинником, академік Вищої школи України  О. Є. Галатюк; нагороджений грамотою  Житомирської обласної ради, академік Вищої школи України  Ю. Ю. Довгій.

Свій професійний досвід, великі знання передають студентам факультету доценти В. А.Котелевич, І. В.Чала, Л. О. Солодка, І.П. Лігоміна, В. В. Карпюк, Т. Ф. Кот, С. В. Фурман, Ю. В. Ковальчук, О. А. Дубова, О. В. Пінський, А. С. Ревунець, С. С. Заїка, В. Л. Бегас, Ж. В. Рибачук, М Л. Радзиховський, П. В. Ковальов, С. В. Гуральська, І. Ю. Горальська, В. В. Захарін, І. М. Сокульський, А. А. Дубовий, Д. В. Фещенко Г. П. Грищук, В. С. Русак, Т. О. Романишина та інші.

Перелік кафедр на факультеті

У складі факультету ветеринарної медицини функціонують 5 кафедр:

 • акушерства і хірургії;
 • анатомії і гістології;
 • внутрішніх хвороб тварин та фізіології;
 • мікробіології, фармакології та епізоотології;
 • паразитології, ветеринарно-санітарної  експертизи та зоогігієни.

Навчально-методична робота

За період з 2012 по 2017 роки науково-педагогічними працівниками факультету видано 232 навчально-методичні розробки, 2 підручники, 17 навчальних посібників.

 • Годівля екзотичних тварин / В. А. Бурлака, М. М. Кривий, Л. П. Горальський [та ін.]. – 2-ге вид. – Житомир : «Полісся», 2012. – 358 с.
 • Міжнародна ветеринарна анатомічна номенклатура / В. Т. Хомич, В. С. Левчук, Л. П. Горальський [та ін.]. – Житомир : «Полісся», 2012. – 390 с.
 • Рудик С. К. Анатомія кішки. Система органів шкіряного покриву. Нутрощі / С. К. Рудик, Т. Ф. Кот. – Ч. 2. – Житомир : «Полісся», 2012. – 87 с.
 • Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби : навч. посіб. / [Г. М. Калиновський, В. А. Яблонський, М. С. Пелехатий та ін.]. – Житомир : «Полісся», 2012. – 464 с.
 • Кінологія: утримання, годівля, дресирування собак / В. А. Бурлака, Л. П. Горальський, Д. А. Засєкін [та ін.]. – Житомир, 2013. – 512 с.
 • Кот Т. Ф. Анатомія кішки / Т. Ф. Кот, С. К. Рудик. – Житомир : «Полісся», 2013. – 104 с.
 • Паризитарні хвороби м’ясоїдних тварин. Гельмінтози. / Ю. Ю. Довгій, О. А. Дубова, Н. М. Сорока [та ін.]. – Житомир : «Полісся», 2013. – 230 с.
 • Практикум з ветеринарно-санітарної експертизи з основами технології та стандартизації харчових продуктів / О.М. Якубчак, Л. В. Олійник, В. А. Котелевич [та ін.]. – К. : «Компанія біопром», – 256 с.
 • Фізіологія та патологія розмноження коней / А. В. Березовський, М. І. Харенко, Г. М. Калиновський [та ін.]. – К. : «ДІА», 2013. – 440 с.
 • Хомич В. Т. Морфологія собаки : навчальний посібник / В. Т. Хомич, Л. П. Горальський, Ю. С. Ших. – Житомир : «Полісся», 2013. – 472 с.
 • Анатомія свійських птахів / Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, Т. Ф. Кот, С. В. Гуральська. – Житомир : «Полісся», 2014. – 248 с.
 • Борисевич Б. В. Патоморфологія незаразних хвороб тварин / Б. В. Борисевич, Л. П. Горальський, В. В. Лісова. – Житомир : «Полісся», 2014. – 144 с.
 • Паразитарні хвороби м’ясоїдних тварин / Н. М. Сорока, Ю. Ю. Довгій, О. А. Дубова [та ін.]. – Житомир : «Полісся», 2014. – 216 с.
 • Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби : навч. посіб. / [Г. М. Калиновський, В. А. Яблонський, С. П. Хомин та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Житомир : ФОП Євенок О.О., 2014. – 420 с.
 • Ветеринарна хірургія з анатомією коня / Г. М. Калиновський, М. М. Омеляненко, П. В. Ковальов [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 120 с.
 • Русак В. С. Клінічна оцінка, морфологічних показників крові та сечі тварин : навч. посіб. / В. С. Русак, І. В. Чала. – Житомир : «Полісся», 2016. – 544 с.
 • Хомич В. Т. Морфологія кози : навч. посіб. / В. Т. Хомич, Т. Ф. Кот ; під ред. В. Т. Хомича. – Житомир : «Полісся», 2016. – 344с.

 

Науково-дослідна робота

Кафедри факультету працюють над однією державною науковою тематикою (керівник професор Горальський Л. П.), шістьма ініціативними державними зареєстрованими тематиками наукових досліджень (назви тем і їх державні реєстраційні номери є на сайтах кафедр) та однією комерційною тематикою. Викладачами факультету за період з 2012 по 2017 видано 7 монографій, отримано 14 патентів, опубліковано 252 наукові статті.

 

Студентська наукова робота

Студенти факультету неодноразово були переможцями II-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ветеринарна медицина», що проходили: 24–27 квітня 2012 року Білоцерківському національному аграрному університеті, студентка Кузнецова Антоніна Григорівна – 3 місце, Степаненко Наталія Миколаївна – 7, Борисюк Оксана Олександрівна – 9 місце, з 36 можливих, а по групі з 12 вищих навчальних закладів – 4 місце (загальна сума балів – 98,8),  25–27 травня 2014 року в Дніпропетровському ДАЕУ студентка Карабанова Світлана Федорівна зайняла третє індивідуальне та перше місце з дисципліни «Ветеринарна хірургія», студентка Невмержицька Марина нагороджена дипломом третього ступеня за зайняте 3  місце у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт в галузі ветеринарної медицини, що проходив 24–27 березня 2013 року в Сумському національному аграрному університеті,  27–29 травня 2015 року в Дніпропетровському ДАЕУ  студенти факультету зайняли друге командне місце, а студентка Савчук Валентина зайняла перше місце дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза»  та 3 місце серед усіх учасників змагань.

 

Адреса, контакти

Україна, 10025 м. Житомир, вул. Корольова, 39, факультет ветеринарної медицини.

Тел. (0412) 33-39-50.

Електронна пошта: vet.dekanat@gmail.com

 

Додаткова інформація

Щорічно студенти факультету ветеринарної медицини мають можливість проходити практику або стажування у фермерських  господарствах та  ветеринарних клініках Данії, Франції, Великобританії, Швеції, Нідерландів, школах  Німеччини і Польщі, а після закінчення навчання на факультеті – працевлаштовуватися в державних ветеринарних установах, с.-г. підприємствах різної форми власності, фермерських господарствах або приватних ветеринарних клініках, аптеках.