Ткачук Володимир Петрович
Посада

Доцент кафедри технологій виробництва продукції тваринництва

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

Відомості про науково-педагогічну діяльність

В університеті працює з 2011 року, на кафедрі – з 2011 року.

Відомості про навчання

У 1997 році закінчив Державну агроекологічну академію за спеціальністю 7.130201 «Зооінженерія».

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Селекційно-господарські та біологічні особливості помісей, одержаних від схрещування корів української чорно-рябої молочної породи з бугаями вітчизняних м’ясних порід в умовах Полісся» за спеціальністю 06.02.01 – «Розведення та селекція тварин» (Інститут розведення і генетики тварин НААНУ, с. Чубинське, Київська обл.).

Викладає дисципліни:

 – технологія спеціалізованого м`ясного скотарства;

 – конярство;

 – технологія виробництва продукції козівництва.

Сфера наукових інтересів
 • Селекційно-технологічні методи удосконалення виробництва продукції тваринництва.

Загальна кількість публікацій

всього – 156 (статей – 33, матеріалів конференцій – 31, монографії – 1, навчальних посібників – 2, праць зі студентами – 57, навчально-методичних праць – 32).

Основні наукові та методичні праці:
 1. Ткачук В. П., Сірацький Й. З., Вишневський В. М. Порівняльне вивчення використання генофонду спеціалізованих м’ясних порід на матках чорно-рябої худоби. Розведення і генетика тварин. 2000. Вип. 33. С. 148–151.
 2. Генетичні ресурси м’ясного скотарства / І. Гузєв та ін. Тваринництво України. 2007. № 2. С. 45–48.
 3. Формування м’ясної продуктивності у тварин різних порід великої рогатої худоби, яких розводять в Україні : монографія / Ю. Ф. Мельник та ін.; за ред. Й. З. Сірацького, Є. І. Федорович. Київ : Арістей, 2010. 402 с.
 4. Державна книга племінних тварин великої рогатої худоби поліської м’ясної породи / Л. В. Шпак та ін. Київ : Арістей, 2010. 312 с.
 5. Спеціалізоване м’ясне скотарство : навч. посіб. до виконання лабораторних та практичних занять для студентів спеціальності 8.09010201 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / І. В. Ковальчук та ін. Житомир : Полісся, 2015. 107 с.
 6. Козівництво : навч. посіб. до виконання лабораторних і практичних занять для студентів технологічного факультету спеціальності «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» / В. П. Ткачук, І. В. Ковальчук, Альона Л. Шуляр, Аліна Л. Шуляр. Житомир : Копірувальний центр «Копі Колор», 2015. 129 с.
 7. Результати порівняльної оцінки хімічного складу м’яса бугайців різних генотипів / В. П. Ткачук, Альона Л. Шуляр, Д. В. Лісогурська, Аліна Л. Шуляр. Вісник ЖНАЕУ. 2015. Вип. 2 (52), т. 3. С. 88–94. 
 8. Оцінка продуктивних ознак овець романівської породи / В. П. Ткачук, І. В. Ковальчук, Альона Л. Шуляр, Аліна Л. Шуляр. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2017. № 1 (43). С. 103–106.
 9. Ткачук В. П. Органічне козівництво – перспективна галузь сучасного тваринництва. Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. , 24–25 трав. 2018 р. Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2018. С. 386–390.
 10. Ткачук В. П. Господарськи корисні ознаки овець романівської породи. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. , 20–21 бер. 2019 р., м. Камянець-Подільський. Тернопіль : Крок. Ч. 1. С. 269–271.
 11. Ткачук В. П. Порівняльна оцінка росту і розвитку молодняку поліської м’ясної породи. Таврійський науковий вісник. 2019. Вип. 109. Ч. 2. С. 135–141.
 12. Ткачук В. П., Шуляр А. Л., Андрійчук В. Ф. Оцінка відтворювальної здатності корів та продуктивних ознак молодняку абердин-ангуської породи. Молодий вчений. 2019. № 11 (75). С. 710–714. 
 13. Ткачук В. П., Шуляр А. Л., Андрійчук В. Ф. Сучасне конярство України. Наукові читання–2020 : Сучасні підходи забезпечення здоров’я тварин та якості кормів і харчових продуктів : мат. VІ наук.-практ. конф., лист.-січ. 2019-2020 рр.: тези доп. Житомир : Полісся, 2020. С. 303–306.
 14. Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від живої маси у процесі їх вирощування / Шуляр Альона Л., Шуляр Аліна Л., Ткачук В. П., Андрійчук В. Ф. Таврійський науковий вісник. 2020. Вип. 114. Ч. 2. С. 155–162.
 15. Генетична зумовленість господарськи корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи / А. Л. Шуляр та ін. Розведення і генетика тварин. 2020. Вип. 60. Ч. 2. С. 177–187.