Ткачук Віктор Іванович
Посада

Доцент кафедри технологій виробництва продукції тваринництва

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

Відомості про науково-педагогічну діяльність

В університеті працює з 2004 року, на кафедрі – з 2004 року.

Відомості про навчання

У 2001 році закінчив Державну агроекологічну академію України (м. Житомир) за спеціальністю «Зооінженерія».

У 2006 році закінчив аспірантуру при кафедрі технологій виробництва продукції тваринництва ДВНЗ ДАУ за спеціальністю 06.02.02 – «Годівля тварин та технології кормів».

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Комплексне використання природних мінералів і синтезованих сорбентів в годівлі свиноматок» за спеціальністю 06.02.02 – «Годівля сільськогосподарських тварин і технологія кормів» (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького).

Викладає дисципліни

 – моделювання технологічних процесів тваринництва;

 – технологія виробництва продукції вівчарства;

 – технологія продукції бджільництва.

Сфера наукових інтересів
Удосконалення технології виробництва свинини.Розробка нових технологічних рішень при виробництві продукції тваринництва та кормів.
Загальна кількість публікацій
Публікації: всього – 67, в т. ч. наукових статей – 29, матеріалів конференцій – 13, посібників – 2, навчально-методичних праць – 23
Основні наукові та методичні праці:
  1. Ткачук В. І. Вплив анальциму на продуктивність підсисних свиноматок. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2018. Вип. 7(35). С. 148–153.
  2. Ткачук В. І. Вплив анальциму на зміну живої маси поросних свиноматок. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2017. Вип. 7(33). С. 222–226.
  3. Ткачук В. І. Вплив якості корму на баланс азоту у поросних свиноматок. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2018. Вип. 2(34). С. 228–233.
  4. Ткачук В. І. Вплив анальциму на морфологічні та біохімічні показники крові у поросних свиноматок. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2017. Вип. 5/2(32). С. 167–171.
  5. Ткачук В.І. Вплив якості корму на баланс азоту у свиноматок. Вісник ЖНАЕУ. 2015. № 2 (52), т. 3. С.230–236.
  6. Ткачук В.І. Використання анальциму в годівлі підсисних свиноматок та його вплив на їх продуктивність. Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2019. С. 239–243.
  7. Спеціалізоване м’ясне скотарство : навч. посіб. до виконання лабораторних та практичних занять для студентів спеціальності 8.09010201 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / І. В. Ковальчук та ін. Житомир : Полісся, 2015. 107 с.
  8. Використання кормової добавки компанії «Сargill» в годівлі свиноматок / Лавринюк О. О., Ткачук В. І., Кондрацька Г. О., Почтар А. Ю., Федотюк Ю. Б., Боричевський Р. Д. Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 трав. 2020 р., м. Житомир. Житомир : Вид.-во ПНУ, 2020. С. 208–210.