Слюсар Микола Вікторович
Посада

Доцент кафедри технологій виробництва продукції тваринництва

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

Відомості про науково-педагогічну діяльність

В університеті працює з 2007 року, на кафедрі – з 2011 року.

Відомості про навчання

У 2006 році закінчив Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

У 2011 році закінчив аспірантуру Державного агроекологічного університету за спеціальністю 06.02.01 – «Розведення та селекція тварин».

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Селекційні аспекти відбору корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочної порід за мастю» за спеціальністю 06.02.01 – «Розведення та селекція тварин» (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького).

Викладає дисципліни

 – технологія виробництва молока і яловичини;

 – технологія промислового молочного скотарства;

 – технологія виробництва продукції аквакультури;

 – методика наукових досліджень та патентування;

 – утримання бджолиних сімей.

Сфера наукових інтересів
 • Селекційно-технологічні методи удосконалення виробництва продукції тваринництва.

Загальна кількість публікацій

всього – 70, в т. ч. наукових статей – 15, матеріалів конференцій – 35, монографій – 2, посібників – 1, навчально-методичних праць – 17.

Основні наукові та методичні праці:

 1. Пелехатий М. С., Слюсар М. В. Селекційно-генетичні аспекти масті корів новостворених молочних порід. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2010. № 1. С. 245–252.
 2. Пелехатий М. С., Слюсар М. В. Масть і молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені Ґжицького. 2011. № 2, т. 13. С. 94–103.
 3. Слюсар М. В. Масть і молочна продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи. Тваринництво України. 2014. С. 28–31.
 4. Олицький М. В., Ковальчук І. В., Слюсар М. В. Перспективи галузі м’ясного скотарства. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2014. № 2 (44), т. 3. С. 29–37
 5. Пелехатий М. С., Слюсар М. В., Кучер Д. М., Кочук-Ященко О. А. Зв'язок екстер’єрно-конституційних параметрів корів молочних порід з пігментацією волосяного покриву. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2017. № 7. С. 86–92.
 6. Слюсар М. В., Ковальчук І. В. Молочне скотарство як сектор економіки України. Біологія тварин. 2019. № 3, т. 21. С. 150.
 7. Слюсар М. В. Морфо-функціональні властивості вим’я корів чорно-рябої породи залежно від пігментації волосяного покриву. Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 травня 2013 р. Кам’янець-подільський, 2013. С. 220–221.
 8. Слюсар М. В. Селекційно-генетичні аспекти масті корів новостворених молочних порід. Сучасні проблеми розведення і селекції сільськогосподарських тварин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 травня 2013 р. Житомир, 2013. С. 32–35.
 9. Слюсар М. В., Муженко А. В., Зембицький В. В. Основні аспекти технології вирощування австралійського червоноклешневого рака. Молоді вчені у вирішенні проблем тваринництва та ветеринарії : матеріали VІ наук.-практ. конф., 14 листопада 2019 р. Житомир, Полісся. 2019. С. 88–90.
 10. Ковальчук І. В., Слюсар М. В., Ковальчук І. І., Васильєв Р. О. Технологія виробництва молока та яловичини : навч. посіб. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. 370 с.
 11. Програма селекційно-племінної і технологічної роботи в стадах великої рогатої худоби приватної агрофірми «Єрчики» Житомирської області до 2020 року / М. С. Пелехатий та ін. Житомир : Полісся, 2011. 76 с.
 12. Селекційно-генетичні прийоми створення високопродуктивного породного масиву та заводських стад молочної худоби : монографія / М. С. Пелехатий та ін. Житомир : Полісся, 2013. 332 с.
 13. Програма проходження закордонної практики студентами технологічного факультету ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Д. В. Лісогурська, В. Ф. Андрійчук, І. В. Ковальчук, В. М. Слюсар [та ін.]. Житомир : «Житомирська облдрукарня», 2013. 14 с.
 14. Ковальчук І. В., Слюсар М. В. Методичні рекомендації Методика організації і здійснення самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія виробництва молока та яловичини» для підготовки фахівців галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» Спеціальність : 204 «Технологія виробництва і переробки продукції. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 18 с.
 15. Вербельчук Т. В., Ковальова С. П., Вербельчук С. П., Слюсар М. В. Сучасні методи досліджень у рибництві : методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Сучасні методи досліджень у тваринництві» для здобувачів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Житомир : Палітра-плюс, 2019. 88 с.