Шуляр Аліна Леонідівна
Посада

Асистент кафедри технологій виробництва продукції тваринництва

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

Відомості про науково-педагогічну діяльність

В університеті – з 2008 року, на кафедрі – з 2017 року.

Відомості про навчання

У 2008 році закінчила магістратуру Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

З 2008 по 2014 роки навчалася в аспірантурі Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю 06.02.01 «Розведення та селекція тварин».

У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Динаміка господарськи корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи за вбирного схрещування в умовах Полісся» за спеціальністю 06.02.01 – «Розведення та селекція тварин» (Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААНУ, с. Чубинське, Київська обл.).

Викладає дисципліни

 – технологія спеціалізованого м`ясного скотарства;

 – технологія виробництва продукції свинарства;

 – прикладна зоологія;

 – біохімія тварин.

Сфера наукових інтересів
 • Селекційно-технологічні методи удосконалення виробництва продукції тваринництва.

Загальна кількість публікацій

всього – 87 (статей – 22, матеріалів конференцій – 29, монографії – 2, навчальних посібників – 1, патентів – 4, праць зі студентами – 16, навчально-методичних праць – 13).

Основні наукові та методичні праці:

 1. Пелехатий М. С., Шуляр А. Л. Прогнозування молочної продуктивності корів за екстер’єрно-конституційними параметрами тіла. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2010. Вип. 18. С. 140–146.
 2. Програма селекційно-племінної і технологічної роботи в стадах великої рогатої худоби приватної агрофірми «Єрчики» Житомирської області до 2020 року / М. С. Пелехатий та ін. Житомир : Полісся, 2011. 76 с.
 3. Селекційно-генетичні прийоми створення високопродуктивного породного масиву та заводських стад молочної худоби : монографія / М. С. Пелехатий та ін. Житомир : Полісся, 2013. 332 с.
 4. Шуляр А. Л. Вплив генотипових чинників на інтер’єрні параметри корів української чорно-рябої молочної породи. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2013. № 1 (35), т. 2. С. 368–375.
 5. Козівництво : навч. посіб. до виконання лабораторних і практичних занять для студентів технологічного факультету спеціальності «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» / В. П. Ткачук, І. В. Ковальчук, Альона Л. Шуляр, Аліна Л. Шуляр. Житомир: Копірувальний центр «Копі Колор», 2015. 129 с.
 6. Андрійчук В. Ф., Шуляр А. Л. Особливості технології виробництва продукції свинарства в умовах ТОВ «Агро Еко Технології ім. Шевченка». Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. , 20–22 бер. 2018 р., м. Кам’янець-Подільський. Тернопіль : Крок, 2018. Ч. 1. С. 190–192.
 7. Шуляр А. Л. Оцінка господарського використання та довічної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від причин вибуття. Розведення і генетика тварин. 2018. Вип. 56. С. 84–94.
 8. Шуляр А. Л. Генетична детермінація господарськи корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З.Ґжицького. 2018. № 89, т. 20. С. 35–41.
 9. Пат. 129686 України. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Proteus vulgaris / Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М., Шиманська В. В., Лисенко О. М., Діхтяр О. О., Андрійчук В. Ф., Ковальчук І. В., Кураченко Н. М., Дорохов В. І., П'ясківський В. М., Шуляр Альона Л., Шуляр Аліна Л.; заявники і патентовласники Житомирський національний агроекологічний університет – № u 2018 04429 ; заявл. 23.04.2018 ; дата публікації 12.11.2018, Бюл. № 21.
 10. Пат. 129963 України. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Escherichia coli / Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М., Шиманська В. В., Лисенко О. М., Діхтяр О. О., Андрійчук В. Ф., Ковальчук І. В., Кураченко Н. М., Дорохов В. І., П'ясківський В. М., Шуляр Альона Л., Шуляр Аліна Л.; заявники і патентовласники Житомирський національний агроекологічний університет – № u 2018 04428 ; заявл. 23.04.2018 ; дата публікації 26.11.2018, Бюл. № 22.
 11. Шуляр А. Л. Порівняльний аналіз господарськи корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів з параметрами тварин бажаного типу. Молодий вчений. 2019. № 8 (72). С. 1–5.
 12. Шуляр А. Л. Аналіз довічного використання корів української чорно-рябої молочної породи за методикою Ю. П. Полупана. Таврійський науковий вісник. 2019. № 108. С. 185–193.
 13. Шуляр Альона Л., Шуляр Аліна Л. Перспективи подальшого розвитку органічного виробництва в Україні. Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 30 квіт.–1 трав. 2020 р. Житомир : Вид.-во ПНУ, 2020. С. 245–250.
 14. Пат. 120723 Україна. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Proteus vulgaris / Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М., Шиманська В. В., Лисенко О. М., Діхтяр О. О., Андрійчук В. Ф., Ковальчук І. В., Кураченко Н. М., Дорохов В. І., П'ясківський В. М., Шуляр Альона Л., Шуляр Аліна Л.; заявники і патентовласники Житомирський національний агроекологічний університет – № а 2018 02934; заявл. 23.03.2018; опубл. 27.01.20, Бюл. № 2. 6 с.
 15. Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від живої маси у процесі їх вирощування / Шуляр Альона Л., Шуляр Аліна Л., Ткачук В. П., Андрійчук В. Ф. Таврійський науковий вісник. 2020. Вип. 114. Ч. 2. С. 155–162.
 16. Генетична зумовленість господарськи корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи / А. Л. Шуляр та ін. Розведення і генетика тварин. 2020. Вип. 60. Ч. 2. С. 177–187.