Ковальчук Ірина Ігорівна
Посада

Старший викладач кафедри технологій виробництва продукції тваринництва

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

Відомості про науково-педагогічну діяльність

В університеті з 2015 року, на кафедрі – з 2015 року.

Відомості про навчання

У 2005 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Ветеринарна медицина».

У 2015 році закінчила аспірантуру при Житомирському національному агроекологічному університеті за спеціальністю 16.00.02 – «Патологія, онкологія і морфологія тварин».

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Патоморфологічні зміни в собак за гострого перебігу бабезіозу» (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ).

Викладає дисципліни

 – технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва;

 – промислове тваринництво і здоров’я тварин.

Сфера наукових інтересів
  • Науково-практичний супровід програм профілактики захворювань тварин.
  • Гігієна і санітарія підприємств з виробництва і переробки продукції тваринництва.
Загальна кількість публікацій

всього – 46 (наукових статей – 16, матеріалів конференцій ‒ 14, посібників – 2, методичних розробок – 14).

Основні наукові та методичні праці:
  1. . Ковальчук І. В., Слюсар М. В., Ковальчук І. І. Вимоги до ведення органічного скотарства. Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. VII Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : Полісся, 2019. С. 367–371.
  2. Ковальчук І. В., Слюсар М. В., Ковальчук І. І. Галузь молочного скотарства України – реалії і перспективи. Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 травня 2019 р., м. Житомир. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. С. 107‒112.
  3. Ковальчук І. В., Слюсар М. В., Ковальчук І. І. Аналіз стану молочного скотарства України, як перспективного сектора економіки. Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Тваринництво. 2019. Вип. 4 (39). С. 63‒68.
  4. Ковальчук І. В., Ковальчук І. І. Органічне тваринництво: переваги, принципи, проблеми. Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : Вид-во ПНУ, 2020. С. 180–184.
  5. Ковальчук І. В., Слюсар М. В., Ковальчук І. І., Васильєв Р. О. Технологія виробництва молока та яловичини : навч. посіб. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. 370 с.
  6. Ковальчук І. І. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Промислове тваринництво і здоров’я тварин» для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 10 с.
  7. Ковальчук І. В., Слюсар М. В., Ковальчук І. І., Васильєв Р. О. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Технологія виробництва молока та яловичини» для підготовки фахівців спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 41 с.
  8. Проєкт вигульно-кормового майданчику для утримання молочних корів / І. В. Ковальчук, М. В. Слюсар, Р. О. Васильєв, І. І. Ковальчук // Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (14–15 трав. 2020 р.). Житомир, 2020. С. 32–35.