Ковальчук Ігор Васильович
доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Дата і місце народження

3 січня 1959 р

Коротка біографія

Відомості про науково-педагогічну діяльність

В університеті працює з 1987 року, на кафедрі – з 1993 року.

Відомості про навчання

У 1981 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Зоотехнія».

У 1987 році закінчив аспірантуру за спеціальністю 06.02.01 – «Розведення, селекція і відтворення сільськогосподарських тварин» (Українська сільськогосподарська академія, м. Київ).

У 1989 році захистив дисертацію на тему «Оцінка ефективності селекційно-племінної роботи у заводському стаді з метою її інтенсифікації» за спеціальністю 06.02.01 – «Розведення, селекція і відтворення сільськогосподарських тварин» (Українська сільськогосподарська академія, м. Київ).

Викладає дисципліни:

– технологія виробництва молока і яловичини;

– технологія промислового молочного скотарства.

Сфера наукових інтересів

Селекційно-технологічні прийоми удосконалення молочної та м’ясної худоби.

Загальна кількість публікацій

наукових статей, матеріалів конференцій – 33, посібників – 3, патентів – 6, навчально-методичних праць – 36.

Основні наукові та методичні праці:

 1. Спеціалізоване м’ясне скотарство : навч. посіб. до виконання лабораторних та практичних занять для студентів спеціальності 8.09010201 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / І. В. Ковальчук та ін. Житомир : Полісся, 2015. 107 с.
 2. Ковальчук І. В., Слюсар М. В., Ковальчук І. І., Васильєв Р. О. Технологія виробництва молока та яловичини : навч. посіб. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. 370 с.
 3. Зубец М. В., Власов В. И. Буркат В. П., Ковальчук И. В. Оценка быков и управление генеалогией породы : каталог быков-производителей молочных пород, оцененных по качеству потомства за 1986 год. Киев : Урожай, 1988. С. 3–10.
 4. Власов В. И., Антоненко В. И., Савчук Д. И., Ковальчук И. В. Получение, выращивание, оценка и использование быков-производителей : технологические проекты интенсивного ведения племенного дела в молочном скотоводстве. Киев, 1988. С. 108–123.
 5. Програма розвитку м'ясного скотарства в Житомирській області на 1996–2000 р. / І. В. Ковальчук та ін.; за ред. В. О. Бистрицького. Житомир, 1996. 46 с.
 6. Ковальчук І. В. Організація оцінки і використання бугаїв-плідників у стаді племзаводу і її удосконалення. Вісник ДАУ. 2003. № 1 С. 209–214.
 7. Продуктивність корів-первісток комбінованих порід та їх вплив на відтворні якості і довголіття / І. В. Ковальчук та ін. Таврійський науковий вісник. 2009. Вип. 64, ч. 3. С. 23–29.
 8. Ковальчук І. В., Рибій Н. В. Організація доїння молочних корів у доїльному залі «Паралель» 2х14. Збірник наук. праць ВНАУ. 2010. № 3 (43). С. 62–65.
 9. Техніко-технологічна модернізація та інноваційний розвиток галузі молочного скотарства : світові тенденції і вітчизняні перспективи / І. В. Ковальчук та ін. Вісник ЖНАЕУ. 2014. № 2 (44), т. 3 С. 3–16.
 10. Перспективи галузі м’ясного скотарства / І. В. Ковальчук та ін. Вісник ЖНАЕУ. 2014. № 2 (44), т. 3 С. 29–36.
 11. Породний та якісний склад активної частини популяції молочної худоби України / І. В. Ковальчук та ін. Модернізація національної системи управління державним розвитком : виклики і перспективи: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. Тернопіль : Крок, 2016. С.17–19.
 12. Оцінка обсягів, якості та вартості заготовленого молока в залежності від джерел постачання та сезонних факторів / І. В. Ковальчук та ін. Вісник СНАУ. 2014. 2/2 (25) С. 180–182.
 13. Аналіз стану молочного скотарства України як перспективного сектору економіки / І. В. Ковальчук та ін. Вісник СНАУ. Сер. Тваринництво. 2019. Вип. 4 (39). С.63–68.
 14. Ковальчук І. В., Ковальчук І. І. Органічне тваринництво: переваги, принципи, проблеми. Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : Вид.-во ПНУ, 2020. С. 180–184.