Факультет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

− бакалавр за напрямом 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;

− спеціаліст за спеціальністю 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва»;

− магістр − за спеціальностями:

 • 09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва»;
 • 09010202 «Годівля тварин та технології кормів»;
 • 09010203 «Розведення та селекція тварин». 

Форма навчання студентів: денна та заочна. 

На факультеті навчається близько 800 студентів денної та заочної форм навчання. 

На факультеті діє аспірантура зі спеціальностей 06.02.01 «Розведення та селекція тварин», 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів», 03.00.16 «Екологія», 06.02.04 «Технологія виробництва продукції тваринництва». 

На факультеті лабораторно-практичні заняття проводяться в навчальних лабораторіях:

 • тваринництва;
 • бджільництва;
 • переробки молока та м’яса;
 • зоохіманалізу кормів;
 • декоративного рибництва;
 • комп’ютерних технологій.

Історична довідка

Факультет вперше було відкрито у 1950 р. як зоотехнічний. Проте у 1952 р. його було закрито та вдруге відкрито у 1976 р. На технологічний факультет був перейменований у 2004 році.

Першим деканом факультету з 1976 до 1979 року був доцент В.С.Омельченко. Він очолював його також з 1985 по 1994 рік. Керівництво факультетом у різні періоди здійснювали професор І.П. Мельохін (1979–1982 рр.), доцент Є.Ї. Задерій (1982–1985 рр.), Заслужений працівник сільського господарства України, доцент В.Ф. Андрійчук (1994−2012 рр.).

З 2012 року факультет очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент М.М.Кривий.

Науково-педагогічний склад

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує науково-педагогічний колектив, у складі якого 4 професори, доктори наук та 22 доценти. На спеціальних кафедрах працює 86% викладачів із вченими ступенями і званнями.

Значний вклад у розбудову факультету та підготовку фахівців внесли професори В. П. Славов, М. С. Пелехатий, В. А. Бурлака, Ю. І.  Савченко, доценти В. Ф. Андрійчук, І. Г. Гуменюк, М. М. Кривий, І. В. Ковальчук, В. В. Борщенко, М. М. Побірський, А. М. Дідківський, В. М. П'ясківський.

Перелік кафедр на факультеті

 • технологій переробки та якості продукції тваринництва;
 • годівлі тварин та технології кормів;
 • розведення, генетики тварин та біотехнології;
 • технологій виробництва продукції тваринництва;
 • фізичного виховання.

Навчально-методична робота

За останні п’ять років кафедрами факультету видано понад 400 навчально-методичних розробок, 23 підручники та посібники.

 Основні навчально-методичні праці

 • Аз-Буки-Веді тваринника : навч. посібник / В. А. Бурлака, А. П. Горальський, М. М.Кривий [та ін.]; за ред. В. А. Бурлаки. − 2-е вид. – Житомир : Полісся, 2010. − 496 с.
 • Бурлака В.А. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин : курс лекцій / В. А. Бурлака, В. В. Борщенко, М. М. Кривий. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – 256 с.
 • Власенко В.В. Біохімія м’яса : навч. посібник / В. В. Власенко, В. П. Славов, О. І. Шубенко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 170 с.
 • Гирьовий спорт / Пічугін М.Ф., Грибан Г.П., Романчук В.М [та ін.]: навч. посіб. / за ред. Г.П. Грибана. – Житомир: ЖВІ НАУ, 2011. – 880 с.
 • Грибан Г. П. Основи підготовки в гирьовому спорті : навч.-метод. посібник / Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко. – Житомир : Вид-во «Рута», 2013. – 100 с.
 • Грибан Г. П. Основи харчування. Теорія та практичні застосування : навч. посібник / Г. П. Грибан. – Житомир : Вид-во «Рута», 2010. – 881 с.
 • Грибан Г. П. Фізична підготовка студентів у гирьовому спорті : навч.-метод. посібник / Г. П. Грибан, К. В. Пронтенко, П. П. Ткаченко, Д. В. Бойко; за ред. Г. П. Грибана. – Житомир : Вид-во «Рута», 2014. – 118 с.
 • Грибан Г.П. Безпека життєдіяльності у фізичній культурі і спорті : навч. посібник / Г. П. Грибан, В. Г. Гамов, В. Р. Зорнік ; за ред. Г. П. Грибана. – Житомир : Вид-во «Рута», 2012. – 636 с.
 • Еколого-біологічні особливості та господарська цінність малопоширених рослин / В. А. Бурлака, Д. А. Засекін, О. І. Скоромна [та ін.]. – 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир : Полісся, 2012. – 99 с.
 • Основи переробки продукції тваринництва в домашніх умовах / В. І. Ковальчук, В. П. Славов, Л. А. Кальчук [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 200 с.
 • Пелехатий М. С. Бібліографічний покажчик наукових праць за 1967–2013 роки / М. С. Пелехатий. – Житомир : Полісся, 2013. – 40 с.
 • Пелехатий М. С. Племінна робота : навч. посібник / М. С. Пелехатий. – Житомир : Полісся, 2011.
 • Профілактика спортивного травматизму у військових підрозділах : навч. посібник / Г. П. Грибан, В. М. Романчук, С. В. Романчук [та ін.] ; за ред. Г. П. Грибана. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2013. – 140 с.
 • Сапоніт і аеросил у тваринництві та медицині : навч. посібник / М. Ф. Кулик, Ф., Т. В. Засуха, В. Ф. Андрійчук [та ін.]; за ред. М. Ф. Кулика, Т. В. Засухи, М. Е. Луцюка. – Вінниця: ФОП Рогальська І. О., 2012. – 362 с.
 • Славов В. П. Біохімія молока та молочних продуктів : навч. посібник / В. П. Славов, О. І. Шубенко, Т. І. Ковальчук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 184 с.
 • Славов В. П. Зооекологія : підручник / В. П. Славов, М. П. Високос // Ви-во ЖДУ ім. Франка, 2011. – 430 с.
 • Славов В. П. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: теоретичні основи та лабораторно-розрахунковий практикум : навч. посібник / В. П. Славов, А. П. Войцицький, З. В. Корж. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 200 с.
 • Словник-довідник з агроекології і природокористування / За наук. редакцією О. І. Фурдичка, В. П. Славова, О. М. Жукорського [та ін.]. – К. : ТОВ «Діа», 2012. – 336 с. 
 • Спеціалізоване м'ясне скотарство : навч. посібник / С. С. Спека, І. В. Ковальчук, І. П. Гранківський [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 144 с.
 • Технологія виробництва продукції свинарства : підручник / В. І. Герасимов, Д. І. Барановський, В. Ф. Андрійчук [та ін.]; за ред. В. І. Герасимова. – X. : Еспада, 2010. – 448 с.
 • Фізичне виховання : навч. посібник / М. Ф. Пічугін, Г. П. Грибан, В. М. Романчук [та ін.]. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2010. – 471 c.
 • Фізичне виховання військовослужбовців : навч. посібник / М. Ф. Пічугін, Г. П. Грибан, В. М. Романчук [та ін.]; за ред. Г. П. Грибана. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. – 820 с.
 • Фізичне виховання у системі військово-професійної діяльності : навч. посібник / С. В. Романчук, О. М. Лойко, В. М. Романчук [та ін.]. – Лв. : АСВ, 2012. – 319 с. 

Науково-дослідна робота

На факультеті проводяться наукові дослідження за такими тематиками:

 • №112U001615 «Опрацювання сучасних технологій виробництва продукції тваринництва в умовах Полісся України» (кафедра технологій виробництва продукції тваринництва);
 • №0112U001619 «Удосконалити племінні та продуктивні якості великої рогатої худоби українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід у відкритих популяціях поліської зони України» (кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології);
 • №0112U001614 «Перспективи використання послідовного добору за продуктивними та технологічними ознаками великої рогатої худоби» (кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології);
 • №0112U001616 «Екологічні та технологічні особливості використання генномодифікованих відходів виробництв та мінеральних речовин у раціонах свиней, птахів, риби, їх вплив на продуктивність і фізіологічні показники» (кафедра годівлі тварин та технології кормів);
 • №0112U003645 «Моніторинг хімічного складу і поживної цінності кормових культур та еколого-економічна оцінка ефективності їх вирощування в умовах Житомирської області» (кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва);
 • №0111U002885 «Обґрунтувати годівлю тварин з метою зниження концентрації цезію-137 і важких металів у продукції тваринництва в зоні радіоактивного забруднення на основі аналізу хімічного складу кормів» (кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва);
 • №0112U001617 «Ефективність використання комплексонатів мікроелементів з метою зниження переходу цезію-137 і стронцію-90 із ґрунту у рослини та продукцію тваринництва» (кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва);
 • №0112U001618 «Теоретико-методичні засади оптимізації системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів України» (кафедра фізичного виховання). 

Викладачі факультету щорічно готують до друку 1–2 наукові монографії, отримують 1–2 авторських свідоцтва та патенти, публікують більше 70 статей у фахових наукових виданнях, в т.ч. більше 10 – у зарубіжних, беруть учать у 10–12 конференціях різного рівня.

На факультеті створені робочі групи науково-педагогічних працівників з реалізації проектів соціально-економічного розвитку сільських територій. 

Монографії

 1. Використання зернобобових на корм при виробництві молока і м’яса в зоні Полісся України / Ю. І. Савченко, І. М. Савчук, М. Г. Савченко [та ін]; за ред. Ю. І. Савченка, І. М. Савчука. – Житомир : Рута, 2014. – 206 с.
 2. Грибан Г. П. Фізичне виховання студентів аграрних вищих навчальних закладів : монографія / Г. П. Грибан. – Житомир : Вид-во ПП «Рута», 2012. – 514 с.
 3. Державна книга племінних тварин великої рогатої худоби поліської м’ясної породи / Л. В. Шпак, Ю. В. Вдовиченко, В. П. Ткачук [та ін.]. – Київ : Арістей, 2010. – 312 с.
 4. Коваленко О. В. Економіко-енергетична ефективність використання виробничого потенціалу у сільських промислових підприємствах : монографія / О. В. Коваленко, В. П. Славов. – К. :ННЦ, Інститут аграрної економіки, 2011. – 266 с.
 5. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся та західному регіоні : монографія / М. В. Зубець, Ю. І. Савченко,П.І.Коваленко [та ін.]. – К. : Аграр. наука, 2010. – 942 с.
 6. Пелехатий М. С. Перспективні напрямки розведення, селекційно-племінної роботи і відтворення молочної худоби / М. С. Пелеатий, Л. М. Піддубна. – К. : Аграрна наука, 2010. – С.494-512.
 7. Показчик наукових праць співробітників технологічного факультету (1963 – 2012 рр.) / О.О. Лавринюк, Н. Г. Яремчук, О. І. Касянюк [та ін.]; відп. за вип. М. М. Кривий; ЖНАЕУ. – Житомир, 2012. – 384 с.
 8. Програма селекційної і технологічної роботи в стадах великої рогатої худоби приватної фірми «Єрчики» Житомирської області до 2020 року / М. С. Пелехатий, В. О. Дідківський, Л. М. Піддубна [та ін.]. – Житомир : Вид-во «Полісся». – 2011. – 76 с.
 9. Результати комплексної індивідуальної оцінки великої рогатої худоби м’ясних порід і типів суб’єктів племінної справи у тваринництві України за 2009 рік / І. В. Гузєв, Л. В. Вишневський, В. П. Ткачук [та ін.]; за ред. А.Є. Почукаліна. – Київ: Арістей, 2010. – 124 с.
 10. Селекційно-генетичні прийоми створення високопродуктивного породного масиву та заводських стад молочної худоби / М. С. Пелехатий, В. О. Дідківський, Л. М. Піддубна [та ін.]; за заг. наук. ред. М. С. Пелехатого. – Житомир : Полісся, 2013. – 332 с.
 11. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби : монографія; за ред. В. М. Кандиби, І. І. Ібатуліна, В. П. Славова [та ін.]. –Житомир: «Полісся», – 860 с.
 12. Формування м’ясної продуктивності у тварин різних порід великої рогатої худоби, яких розводять в Україні / Ю. Ф. Мельник, Й. З. Сірацький, В. П. Ткачук [та ін.]; за ред. Й. З. Сірацького, Є. І. Федорович. – Київ, 2010. – 402 с.

 На факультеті діє аспірантура зі спеціальностей:

 • 00.16 – «Екологія»;
 • 02.01 – «Розведення та селекція тварин»;
 • 02.02 – «Годівля тварин і технологія кормів»;
 • 02.04 – «Технологія виробництва продукції тваринництва».

Керівництво аспірантами здійснюють доктори с.-г. наук,  професори Славов В.П., Бурлака В.А., Савчук І.М., Пелехатий М.С., кандидати с.-г. наук, доценти Кривий М.М. та Борщенко В.В. Щорічно відбувається 2–3 захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Студентська наукова робота

На факультеті функціонують чотири студентських наукових гуртки:

 • «Технолог-дослідник» (кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва);
 • «Дослідник» (кафедра годівлі тварин та технології кормів);
 • «Селекціонер» (кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології);
 • «Технолог» (кафедра технологій виробництва продукції тваринництва).

За останні три роки студентами опубліковано близько 70 наукових праць. Щорічно студенти приймають участь у наукових конференціях та конкурсах різного рівня та стають переможцями, зокрема, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (студентка Лісогурська О.В., керівник − доцент Кривий М.М.; студентка Савченко О.І., керівник − доцент Іванов І.А.), Зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання  «Лідери АПК ХХІ століття» (студентка Павленко І.М., керівник – доцент Лісогурська Д.В.).

Адреса, контакти

Технологічний факультет ЖНАЕУ,
вул. Корольова, 39,
м. Житомир,
10025.
Роб. телефон/факс: (0412) 33-09-82,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,
сайт: http://zt-tehnolog.at.ua.