Посада

Доцент кафедри суспільних наук

Науковий ступінь

кандидат історичних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1988 закінчив Київський університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія», кваліфікація «Викладач історії та суспільствознавства».

Тема дисертації та рік захисту

В 2002 р. захистив дисертацію на тему «Німці Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) на засіданні спеціалізованої Вченої ради Київського національного університету ім. Т.Шевченка. 07.00.05 «Етнологія» і отримав науковий ступінь кандидата історичних наук.

Сфера наукових інтересів
 • Німці в історії Волині – Житомирщини.
 • Всесвітня історія.
Загальна кількість публікацій
 • Навчально-методичний посібник з дисципліни «Історія України» (у співавторстві Мельничук І.А., Суліменко О.Г.) – Житомир: Рута. 2014. – 420 с.
Основні наукові та методичні праці:
 • Лютеранська церква на Волині та її роль в шкільному житті поселенців / друга пол. ХІХ – початок ХХ ст. Історія релігій в Україні. Матеріали ІХ міжнародної конференції. – Львів, 1999. – С.159 – 164.
 • Русифікація царським урядом німецької школи на Волині у 80-х – на початку 90-х рр. ХІХ ст. Наукові праці Кам”янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки, - Кам”янець-Подільський, 1999. – Т.3/5/. – 165-170.
 • Українсько-німецькі взаємовпливи у господарському та культурному житті Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск 10. – К.: УНІСЕРВ, 2001. – С.89-91.
 • Волинські німці в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. (історіографічний огляд проблеми). Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць Київського Національного університету. Випуск 16. – К., 2004. – С.160 – 164.
 • Волинські німці в період столипінської аграрної реформи. Житомиру 1120 (884 – 2004): Науковий збірник “Велика Волинь” / Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Т.31. – Житомир, 2004. – С.292-298.
 • Німці Волині в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.: політико-правовий аспект. Житомир, Волинь.2004. 165 с.
 • Методичний посібник для вступників до ДАУ зі спеціальності 5.060101 “Правознавство”. Житомир, 2004. – 23 с.
 • Традиційна обрядовість німців Волинської губернії в кінці ХІХ – на поч.. ХХ ст. Житомир: вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2007. – С.163-167.
 • Реабілітовані історією: Житомирська область. (Член обласної редакційної колегії). Кн. 5. Житомир, «Полісся»,
 • Німці Житомирщини та репресії проти них на початку 20-х– 30-х років ХХ ст.. Матеріали У Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції. Збірник наукових праць. Житомир: вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012. – С.232-235.