Посада

Професор кафедри суспільних наук

Науковий ступінь

доктор історичних наук

Вчене звання

професор


Відмінник освіти, Орден Знак Пошани

Дані про вищу освіту

Закінчила Житомирський державний педагогічний інститут за спеціальністю "Математика і фізика". Кваліфікація "Вчитель математики".

Тема дисертації та рік захисту

В 2014 р. захистила дисертацію на тему «Сільське підприємництво доби капіталістичної модернізації України: 1861-1914 рр.» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.02. у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова і отримала науковий ступінь доктора історичних наук.

Сфера наукових інтересів

Сільське підприємництво (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Загальна кількість публікацій
 • Романюк Н.Й. Навчальний посібник. Гриф Міністерства освіти і науки України № 14/18.2–1917 від 5 серпня 2004 р. Українська та зарубіжна культура. – Житомир: Видавництво Державного агроекологічного університету, 2005.– 188с.
 • Романюк Н.Й. (у співавторстві). Навчальний посібник. На засадах Болонського процесу. – К.: Національний аграрний університети. – 2006. – 228 с.
Основні наукові та методичні праці:

Монографії

 1. Романюк Н.Й. Сільські підприємці і підприємництво в Україні: 1861-1914 рр. /Романюк Н.Й. - Житомир: Полісся, 2012. – 600 с. (Рецензії: Ярмошик І.І. Нове видання з історії підприємництва в Україні. Рецензія на монографію: Романюк Н.Й. Сільські підприємці і підприємництво в Україні: 1861-1914 рр. / Н.Й. Романюк. - Житомир: Полісся, 2012 / І.І. Ярмошик // Гілея. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 70. – С. 878; Щербак Н.О. Господарі українських ланів. Рецензія на монографію: Романюк Н.Й. Сільські підприємці і підприємництво в Україні: 1861-1914 рр. / Н.Й. Романюк - Житомир: Полісся, 2012 / Н.О. Щербак // Грані. – Дніпропетровськ: Вид-во „Грані”, 2013. – №4. – С.153

Статті у  наукових фахових виданнях

 1. Романюк Н.Й. Регіональна політика в контексті конституційної реформи / Н.Й. Романюк // Проблеми історії України. Факти, судження, пошуки: зб. наук. праць. – К. 2004. − Спец. вип. – С. 112-124.
 2. Романюк Н.Й. Природно-кліматичні, соціально-економічні та етнічні чинники виробничої спеціалізації у Волинській губернії (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Н.Й. Романюк // Проблеми історії України. Факти, судження, пошуки: зб. наук. праць. – К. 2006. − Спец. вип.  – С. 186-192.
 3. Романюк Н.Й. Розвиток підприємництва в аграрній сфері після реформи 1861року (за матеріалами губерній Південно-Західного краю Російської імперії) / Н.Й. Романюк //Історичні записки: зб. наук. праць. – Луганськ, 2006. − Вип. 12.1.− С. 69 – С. 75.-
 4. Романюк Н.Й. Етнічні аспекти підприємництва в губерніях Південно-Західного краю (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Н.Й. Романюк // Гілея. – К. 2006. Вип. 6. – С.23-30.
 5. Романюк Н.Й. Витоки підприємництва на Волині / Н.Й. Романюк //Історичні записки: зб. наук. праць. – Луганськ, 2006.− Вип. 10. (спец.) − С. 174-181.
 6. Романюк Н.Й. Зміна соціального складу населення України  у зв'язку з розвитком підприємництва: характеристика тенденцій (друга половина XIX ст. — початок XXст.) / Н.Й. Романюк //Проблеми історії України: зб. наук. праць. – К. 2007.− С. 207 - 212.
 7. Романюк Н.Й. Підприємницькі засади створення хуторів та відрубних господарств в процесі здійснення столипінської аграрної реформи / Н.Й. Романюк //Історичні записки: зб. наук. праць. – Луганськ. 2007. Вип. 16. – С. 142-149.-
 8. Романюк Н.Й. Підприємницький аспект розвитку ремісництва та кустарних промислів України / Н.Й. Романюк // Історичні записки: зб. наук. праць. – Луганськ, 2008. − Вип. 19. Ч. 1. − С. 155-163.
 9. Романюк Н.Й. Основні тенденції розвитку підприємництва у промисловості України (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) / Н.Й. Романюк // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – Луганськ. 2008. − № 11. −С.200-207                                                                                                    
 10. Романюк Н.Й. Підприємництво в аграрних відносинах у контексті історизму / Н.Й. Романюк // Історія науки і біографістика. [Електронний ресурс] − № 2. 2009. – Режим доступу: www.nbuv.qov.ua
 11. Романюк Н.Й. Промислове підприємництво другої половини XIX - початку XX ст.: політико-історичні умови розвитку / Н.Й. Романюк // Історичні записки: зб. наук. праць. – Луганськ, 2009. − Вип. 21  – С. 154-161.                  
 12. Романюк Н.Й. Особливості розвитку підприємництва у сфері аграрного виробництва (90-ті р.р.XIXст.-1917р.) / Н.Й. Романюк //Проблеми історії України. − зб. наук. праць. - К. 2010.–  С. 52-57.
 13. Романюк Н.Й. Підприємницька діяльність євреїв Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Н.Й. Романюк // Волинські історичні записки: зб. наук. праць – Житомир. 2009. – Т. 3. − С. 80-84.
 14. Романюк Н.Й. Приватне землеволодіння в контексті підприємництва в умовах аграрних перетворень другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. / Н.Й. Романюк // Волинські історичні записки: зб. наукових праць – Житомир, 2010. – Т. 5. – С. 25-32.               -
 15. Романюк Н.Й. Благодійна та меценатська діяльність підприємців Південно-Західного краю (ХІХ – поч. ХХ ст.) / Н.Й. Романюк // Волинські історичні записки: зб. наук. праць – Житомир, 2011. – Т.6. – С. 29-36.
 16. Романюк Н.Й. Предпринимательство немцев на Волыни (ХІХ – начало ХХ века) / Н.Й. Романюк // Europaische Fachhochschule. −Stuttgart, Germany. 2013.− № 3. – С. 45-47                            -
 17. Романюк Н.Й. Роль кредитно-банківських установ у сприянні підприємництву Правобережної України: 1861–1914 рр. / Н.Й. Романюк // BLAKSEA. −Tbilisi, Georgia. 2013. − № 3. – С. 64-69
 18. Романюк Н.Й. Діяльність підприємців у розвитку промисловості в сільській місцевості Київської, Подільської і Волинської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Н.Й. Романюк // Грані. 2013. − № 6. – С. 19-23.
 19. Романюк Н.Й. Кооперация и ее роль в развитии предпринимательства крестьян Украины (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.) / Н.Й. Романюк // Наука Красноярья. 2013.− № 4. – С. 23-40.        
 20. Романюк Н.Й. Роль підприємництва в розвитку аграрного сектора економіки Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) /Н.Й. Романюк // Український історичний журнал. – 2013.− № 3.  – С. 113-127.
 21. Романюк Н.Й. Правові умови розвитку сільського підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Н.Й. Романюк // Гілея: зб. наук. праць. – К. 2013. − Вип. 71. – С. 85-90.
 22. Романюк Н.Й. Землевласники Волині у розвитку підприємництва (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Н.Й. Романюк // BLAKSEA. – Tbilisi, Georgia. 2013. − № 4.  – С. 32-37.