Історична довідка

У складі університету однією з найперших було засновано кафедру суспільних наук. У процесі загальнодержавних та внутрішніх університетських трансформацій змінювалися її назви, завдання та організаційна структура. Нині діюча кафедра утворена рішенням Вченої ради ЖНАЕУ від 1 квітня 2015 р. внаслідок об'єднання кафедри історії, політології та психології з кафедрою філософії.

На кафедрі у різні часи працювали цілі покоління видатних науковців і педагогів, які віддали університету десятки років сумлінної праці, автори десятків навчальних посібників та підручників.

У різний час кафедри, що забезпечували викладання філософії, історії, політології, культурології, психології, соціології очолювали: кандидат історичних наук, доцент М. О. Гурін (1955–1965), кандидати філософських наук, доценти О. І. Яценко (1965–1966), В. А. Буслінський (1966–1968), І. П. Сапацинський (1968–1977), М. Г. Тофтул (1977–1983), І. П. Хобта (1983–1996), О. А. Заглада (1999–2012), доктор філософських наук, професор С. П. Щерба (2012–2013), кандидат філософських наук, старший викладач Ю. В. Ковтун (2013–2015); кандидати історичних наук, доценти В. А. Шмарчук (1996–2003), О. Г. Суліменко (2003–2005), Н. Й. Романюк (2003–2004; 2010–2011), А. Ц. Сініцький (2012–2015), доктор психологічних наук, професор Л. П. Журавльова (2009–2012), доктор історичних наук, доцент Н. Й. Романюк (2015–2016). З травня 2016 р. завідувачем кафедри обрано доктора історичних наук, доцента І. А. Мельничука.

Маючи багаторічний досвід розвитку, нині колектив є сучасним фаховим міждисциплінарним підрозділом, який ініціює і підтримує практику тісної міжфакультетської і міжкафедральної навчально-наукової співпраці у межах університету. Це сприяє комплексному підходу до вирішення наукових, навчальних і організаційно-виховних завдань, їх всебічному аналізу під новими кутами зору, більш глибокому розумінню змісту тих компетенцій, що складають гуманітарну основу спеціальностей, які пропонує університет на ринку знань України і забезпечує кафедра суспільних наук.

На кафедрі наразі викладається 9 навчальних дисциплін з тенденцією розширення їх переліку згідно  зпотребами забезпечення соціально-гуманітарними компетенціями нових спеціальностей, що відкриваються в університеті.

Кафедра з 2016–2017 навчального року працює над актуальною для сучасного етапу розвитку України і тих важливих суспільно-політичних завдань, які нині породжені якісними комплексними реформами у державі, науково-дослідною темою «Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи», узагальнивши перший рік наукового доробку у І Томі колективної монографії. На кафедрі працюють 2 доктори і 7 кандидатів наук з різних галузей соціально-гуманітарного знання, що дозволило покласти початок міждисциплінарному та мультинауковому підходам у дослідженні обраної проблеми, залучити до її обговорення на щорічних науково-практичних конференціях з означеної проблематики фахівців з усіх регіонів України.

Колектив має широкі професійні зв’язки з колегами у навчальних і навчально-наукових установах в Україні та за її межами, що знайшло своє відображення у підписанні офіційних угод про співпрацю та обміні науковою інформацією з Інститутом історії НАНУ, історичним факультетом КНУ імені Тараса Шевченка, окремими кафедрами КНУ імені Тараса Шевченка та інших.

Кафедрою суспільних наук ініційовано створення в університеті Народознавчого комплексу «Старожитності українського села», на базі якого проводяться заняття з Історії та культури України для першокурсників усіх факультетів, а також до 60 організаційно-виховних заходів щорічно згідно з розпорядженнями МОН України, ініціативами обласної та міської адміністрації, ректорату університету, громадськості міста і окремого плану кафедри суспільних наук. Серед експонатів Народознавчого комплексу, які були зібрані студентами та викладачами університету з різних куточків України, переважають пам’ятки матеріальної культури, що характеризують сільський побут минулих століть.

2016 р., за підтримки Вченої ради університету, на кафедрі відкрито Центр історико-демографічних досліджень та біографістики, науковий доробок якого нині складає 2 наукових монографії, краєзнавчий календар пам’ятних дат на 2018 р., понад два десятки статей у фахових виданнях України та тез наукових конференцій.

Загальноуніверситетське значення кафедри суспільних наук Житомирського національного агроекологічного університету випливає із важливих завдань, що стоять перед її викладачами: формування у студентів гуманістичного світогляду, професійних компетенцій як основи адаптації до сучасного ринку праці, розвитку творчого мислення, виховання інтелектуалів та патріотів рідної землі, соціально активних громадян, які здатні гідно відповідати на виклики сьогодення.