Посада

Доцент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1997 р. закінчив Тернопільську академію народного господарства, інститут фінансів за спеціальністю “Фінанси і кредит”. Закінчив аспірантуру в Житомирському державному агроекологічному університеті (2003 р.). У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Теоретико-методичні засади формування системи страхування екологічних ризиків” за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища (в Раді по вивченню продуктивних сил України НААН України, м. Київ). Закінчив докторантуру Житомирського національного агроекологічного університету (2017 р.). Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Організаційно-економічні засади формування та функціонування ринку аграрного страхування” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (ЖНАЕУ, 2019 р.).

Тема дисертації та рік захисту

У 2004 р. захистив дисертацію на тему “ Теоретико-методичні засади формування системи страхування екологічних ризиків” на засіданні спеціалізованої вченої ради Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

Загальна кількість публікацій

Співавтор 6 навчальних посібників і підручників з них 4 – з грифом МОН: Страхові послуги (2010 р., 2013 р.), Фінансовий менеджмент (2014 р., 2018 р.), Еколого-економічне управління підприємством (2007 р.), Страхування (2006 р.).

Автор 92 наукових статей і тез.

Сфера наукових інтересів

Теорія  і практика страхових відносин у суспільстві, страхові послуги, розвиток страхування  в аграрній сфері.

 

Основні наукові та методичні праці:

 1. Віленчук О. М. Теоретичні аспекти розвитку екологічного страхування в Україні. Вісник ДААУ. 2000. Спец. вип. 2000. жовт. С. 261–262.
 2. Віленчук О. М. Страховий захист соціально-економічних інтересів населення в контексті подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Вісник ДААУ. 2001. № 1. С. 301–303.
 3. Віленчук О. М. Основні тенденції розвитку екологічної відповідальності в країнах Європи. Вісник Житомир. інж.-технолог. ін-ту. Сер.: Екон. науки. 2001. № 15. С. 215–217.
 4. Віленчук О. М. Теоретичні основи управління екологічними ризиками в ринковій економіці. Вісник ДААУ. 2001. № 1. С. 283 –286.
 5. Віленчук О. М. Екологічне страхування в системі охорони природного середовища. Економіка АПК. 2001. № 10. С. 46–51.
 6. Віленчук О. М. Страхування екологічних ризиків як один із механізмів забезпечення екологічної безпеки. Еколого-економічні проблеми Житомирщини : кол. монографія; під загал. ред. П. П. Михайленка.  Житомир, 2001. С. 294–299.
 7. Віленчук О. М. Еколого-економічний інструментарій у вирішенні питань охорони навколишнього природного середовища. Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК : кол. монографія у чотирьох частинах. Ч. 2; за ред. П. Т. Саблука. Київ : ІАЕ, 2001. С. 300–306.
 8. Віленчук О. М. Стан та перспективи розвитку екологічного страхування в аграрній сфері. Економіка АПК. 2002. № 5. С. 85–90.
 9. Віленчук О. М. Особливості використання екологічного страхування в аграрному природокористуванні. Облік і фінанси АПК. 2005. № 8. С. 58–67.
 10. Дема Д. І., Віленчук О. М. Методичні аспекти формування математичного інструментарію в системі екологічного страхування. Економіка АПК. 2005. №6. С. 76-84.
 11. Віленчук О. М. Особливості застосування еколого-економічного інструментарію при управлінні екологічними ризиками в сфері природокористування. Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук, праць : у 2 ч. Київ : РВПС  України НАН України., 2005. Ч. 2. С. 4–12.
 12. Дема Д. І., Віленчук О. М. Страхування : навчально-методичний посібник. Житомир : ДВНЗ ДАУ, 2006. 173 с.  
 13. Віленчук О. М. Перестрахування екологічних ризиків: стан та перспективи в Україні. Фінанси України. 2006. № 11. С. 90–97.
 14. Віленчук О. М. Формування системи страхування екологічних ризиків : монографія. Житомир : ДВНЗ ДАУ, 2007. 260 с.
 15. Еколого-економічне управління підприємством : навчальний посібник / Віленчук О. М. [та ін.]; заг. ред. Є. І Ходаківського. Житомир 2007. ДВНЗ ДАУ, ЖДТУ, Спілка економістів України. 134 с.   
 16. Віленчук О. М. Концептуальні засади розвитку екологічного страхування в Україні. Фінанси України. 2007. № 7. С. 105–113.
 17. Віленчук О. М. Концептуальні аспекти формування системи страхування сільськогосподарських ризиків. Науковий вісник національного аграрного університету: 2007. Вип. 111. С. 132– 136.
 18. Віленчук О. М. Інноваційні підходи до багатофункціонального розвитку сільського господарства. Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. 2008. Випуск 3 (11). С.  275– 279.
 19. Віленчук О. М. Проблеми формування еколого-економічного простору в контексті регіонального розвитку. Регіональна економіка.  2008. № 3. С. 42– 49.
 20. Віленчук О. М. Концептуальні проблеми сільських територій – шлях збалансованого розвитку. Вісник аграрної науки  Причорномор’я. 2008. № 2. С. 76–82.
 21. Віленчук О. М. Просторовий розвиток сільських територій: сучасний стан та перспективи відродження. Вісник ДВНЗ “ДАУ” 2008. № 1. С. 242 –249.
 22. Віленчук О.М. Гармонізація єдиного еколого-економічного простору України. Економіка України. 2009. №3.  С. 80–87.
 23. Дема Д. І., Віленчук О. М. Аналіз та перспективи розвитку системи страхування природно-кліматичних ризиків в рослинництві Вісник ЖНАЕУ. 2010. № 1. (26) Т. 2. С. 286–294.
 24. Віленчук О. М. Інституціональні чинники формування стратегії розвитку ринку аграрного страхування в Україні. Вісник ЖНАЕУ. 2010. № 2 (27). С. 329–340.
 25. Віленчук О. М. Страхування як фінансово-економічний інструментарій екологізації сільськогосподарського виробництва. Зрівноважений розвиток регіонів в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 15-17 квітня 2010. Житомир : ПП “Рута”, 2010. С. 276 – 282.
 26. Дема Д. І., Віленчук О. М. Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку аграрного страхування в Україні. Грудневі читання “Міжнародні фінансові та страхові ринки в нових економічних умовах”. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Том 1. Київ : 2010. С. 137–140.
 27. Дема Д. І., Віленчук О. М., Дем’янюк І. В. Страхові послуги : навчальний посібник; за заг. ред. Д. І. Деми. Житомир: ЖНАЕУ, 2010. 482 с. 
 28. Віленчук О. М. Реінжиніринг бізнес-процесів у страховій компанії. Вісник ЖНАЕУ. 2011. №2 (29), т. 2. С. 375– 389.  
 29. Віленчук О. М. Сучасні тенденції та стратегічні перспективи розвитку ринку аграрного страхування в Україні. Фінансова система регіонів: новітні погляди та перспективи: кол. монографія за ред. А. Б. Кондрашихіна, В. К. Присяжнюка. Київ : Академія муніципального управління, Академія муніципального управління, 2011. С. 233– 253.