Посада

Доцент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1997 р. закінчив Тернопільську академію народного господарства, інститут фінансів за спеціальністю “Фінанси і кредит”. Закінчив аспірантуру в Житомирському державному агроекологічному університеті (2003 р.). У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Теоретико-методичні засади формування системи страхування екологічних ризиків” за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища (в Раді по вивченню продуктивних сил України НААН України, м. Київ). Закінчив докторантуру Житомирського національного агроекологічного університету (2017 р.). Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Організаційно-економічні засади формування та функціонування ринку аграрного страхування” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (ЖНАЕУ, 2019 р.).

Тема дисертації та рік захисту

У 2004 р. захистив дисертацію на тему “ Теоретико-методичні засади формування системи страхування екологічних ризиків” на засіданні спеціалізованої вченої ради Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

Загальна кількість публікацій

Автор 2 одноосібних монографій: “Формування системи страхування екологічних ризиків” (2007 р.) та “Аграрне страхування в Україні: парадигма становлення та стратегія розвитку” (2019 р.). Співавтор 8 монографій, з них 1 міжнародна: Social Transformations of the National Economy in the Context of European Integration Process (2019 p.). Еколого-економічні проблеми Житомирщини (2001 р.). Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК (2001 р.). Фінансова система регіонів: новітні погляди та перспективи (2011 р., 2014 р.). Синергетика: методологія ефектів (2015 р.). Ризикогенність та страхування в аграрній сфері (теорія, практика) (2013 р.). Фінансова політика в аграрному секторі економіки: стан та перспективи (2016 р.).  

Співавтор 6 навчальних посібників і підручників, з них 4 – з грифом МОН: Страхові послуги (2010 р., 2013 р.), Фінансовий менеджмент (2014 р., 2018 р.), Еколого-економічне управління підприємством (2007 р.), Страхування (2006 р.).

Автор 92 наукових статей і тез.

Сфера наукових інтересів

Теорія  і практика страхових відносин у суспільстві, страхові послуги, розвиток страхування  в аграрній сфері.

 

Основні наукові та методичні праці:

 1. Віленчук О. М. Теоретичні аспекти розвитку екологічного страхування в Україні. Вісник ДААУ. 2000. Спец. вип. 2000. жовт. С. 261–262.
 2. Віленчук О. М. Страховий захист соціально-економічних інтересів населення в контексті подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Вісник ДААУ. 2001. № 1. С. 301–303.
 3. Віленчук О. М. Основні тенденції розвитку екологічної відповідальності в країнах Європи. Вісник Житомир. інж.-технолог. ін-ту. Сер.: Екон. науки. 2001. № 15. С. 215–217.
 4. Віленчук О. М. Теоретичні основи управління екологічними ризиками в ринковій економіці. Вісник ДААУ. 2001. № 1. С. 283 –286.
 5. Віленчук О. М. Екологічне страхування в системі охорони природного середовища. Економіка АПК. 2001. № 10. С. 46–51.
 6. Віленчук О. М. Страхування екологічних ризиків як один із механізмів забезпечення екологічної безпеки. Еколого-економічні проблеми Житомирщини : кол. монографія; під загал. ред. П. П. Михайленка.  Житомир, 2001. С. 294–299.
 7. Віленчук О. М. Еколого-економічний інструментарій у вирішенні питань охорони навколишнього природного середовища. Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК : кол. монографія у чотирьох частинах. Ч. 2; за ред. П. Т. Саблука. Київ : ІАЕ, 2001. С. 300–306.
 8. Віленчук О. М. Стан та перспективи розвитку екологічного страхування в аграрній сфері. Економіка АПК. 2002. № 5. С. 85–90.
 9. Віленчук О. М. Особливості використання екологічного страхування в аграрному природокористуванні. Облік і фінанси АПК. 2005. № 8. С. 58–67.
 10. Дема Д. І., Віленчук О. М. Методичні аспекти формування математичного інструментарію в системі екологічного страхування. Економіка АПК. 2005. №6. С. 76-84.
 11. Віленчук О. М. Особливості застосування еколого-економічного інструментарію при управлінні екологічними ризиками в сфері природокористування. Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук, праць : у 2 ч. Київ : РВПС  України НАН України., 2005. Ч. 2. С. 4–12.
 12. Дема Д. І., Віленчук О. М. Страхування : навчально-методичний посібник. Житомир : ДВНЗ ДАУ, 2006. 173 с.  
 13. Віленчук О. М. Перестрахування екологічних ризиків: стан та перспективи в Україні. Фінанси України. 2006. № 11. С. 90–97.
 14. Віленчук О. М. Формування системи страхування екологічних ризиків : монографія. Житомир : ДВНЗ ДАУ, 2007. 260 с.
 15. Еколого-економічне управління підприємством : навчальний посібник / Віленчук О. М. [та ін.]; заг. ред. Є. І Ходаківського. Житомир 2007. ДВНЗ ДАУ, ЖДТУ, Спілка економістів України. 134 с.   
 16. Віленчук О. М. Концептуальні засади розвитку екологічного страхування в Україні. Фінанси України. 2007. № 7. С. 105–113.
 17. Віленчук О. М. Концептуальні аспекти формування системи страхування сільськогосподарських ризиків. Науковий вісник національного аграрного університету: 2007. Вип. 111. С. 132– 136.
 18. Віленчук О. М. Інноваційні підходи до багатофункціонального розвитку сільського господарства. Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. 2008. Випуск 3 (11). С.  275– 279.
 19. Віленчук О. М. Проблеми формування еколого-економічного простору в контексті регіонального розвитку. Регіональна економіка.  2008. № 3. С. 42– 49.
 20. Віленчук О. М. Концептуальні проблеми сільських територій – шлях збалансованого розвитку. Вісник аграрної науки  Причорномор’я. 2008. № 2. С. 76–82.
 21. Віленчук О. М. Просторовий розвиток сільських територій: сучасний стан та перспективи відродження. Вісник ДВНЗ “ДАУ” 2008. № 1. С. 242 –249.
 22. Віленчук О.М. Гармонізація єдиного еколого-економічного простору України. Економіка України. 2009. №3.  С. 80–87.
 23. Дема Д. І., Віленчук О. М. Аналіз та перспективи розвитку системи страхування природно-кліматичних ризиків в рослинництві Вісник ЖНАЕУ. 2010. № 1. (26) Т. 2. С. 286–294.
 24. Віленчук О. М. Інституціональні чинники формування стратегії розвитку ринку аграрного страхування в Україні. Вісник ЖНАЕУ. 2010. № 2 (27). С. 329–340.
 25. Віленчук О. М. Страхування як фінансово-економічний інструментарій екологізації сільськогосподарського виробництва. Зрівноважений розвиток регіонів в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 15-17 квітня 2010. Житомир : ПП “Рута”, 2010. С. 276 – 282.
 26. Дема Д. І., Віленчук О. М. Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку аграрного страхування в Україні. Грудневі читання “Міжнародні фінансові та страхові ринки в нових економічних умовах”. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Том 1. Київ : 2010. С. 137–140.
 27. Дема Д. І., Віленчук О. М., Дем’янюк І. В. Страхові послуги : навчальний посібник; за заг. ред. Д. І. Деми. Житомир: ЖНАЕУ, 2010. 482 с. 
 28. Віленчук О. М. Реінжиніринг бізнес-процесів у страховій компанії. Вісник ЖНАЕУ. 2011. №2 (29), т. 2. С. 375– 389.  
 29. Віленчук О. М. Сучасні тенденції та стратегічні перспективи розвитку ринку аграрного страхування в Україні. Фінансова система регіонів: новітні погляди та перспективи: кол. монографія за ред. А. Б. Кондрашихіна, В. К. Присяжнюка. Київ : Академія муніципального управління, Академія муніципального управління, 2011. С. 233– 253.
 30. Віленчук О. М. Сучасні тенденції та стратегічні перспективи розвитку ринку аграрного страхування в Україні. Фінансова система регіонів: новітні погляди та перспективи: кол. монографія за ред. А. Б. Кондрашихіна, В. К. Присяжнюка. Київ : Академія муніципального управління, Академія муніципального управління, 2011. С. 233–253.

  Віленчук О. М. Еволюція становлення та розвитку некомерційного страхування в аграрній сфері. Вісник ЖНАЕУ. 2012. № 1 (30), т. 2. С. 96–105. 

 31. Віленчук О. М. До питання розвитку товариств взаємного страхування та страхових кооперативів в аграрній сфері. Кооперативний маркетинг в агробізнесі: проблеми та перспективи розвитку в Україні : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., присвяч. Міжнар. року кооперативів (5–7 квіт. 2012 р.). Житомир, 2012. С. 253–259.

 32.  Синергетика: методологія ефектів: монографія І. Є. Януль, Ю. Ю. Мороз, О. В. Іванюк, О. М. Віленчук [та ін.]; за наук. ред. Є. І. Ходаківського, Т. О.Зінчук, І. Г. Грабара. Житомир : ЖНАЕУ”, 2012. 624 с.

 33.  Віленчук О. М. Концептуальні підходи до ідентифікації, оцінювання та управління ризиками в аграрній сфері. Вісник ЖНАЕУ. 2013. № 1/2 (37), т. 2. С. 137–147. 

 34.  Віленчук О. М. Категоріальний зміст та роль страхування у системі трансформації аграрного сектора економіки. Вісник Одеського нац. університету. Сер. Економіка. 2013. Т. 18, вип. 4. С. 69–73. 

 35.  Віленчук О. М. Ризикогенність та методи її нейтралізації в аграрній сфері. Продуктивність агропромислового виробництва (екон. науки). 2013. № 24. С. 72–77. 

 36.  Віленчук О. М. Пенсійне страхування селян на засадах взаємодопомоги та довіри. Кооперативні читання: 2013 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4–6 квіт. 2013 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2013. С. 258–264.

 37.  Віленчук О. М. Організаційні аспекти розвитку страхової культури у сфері аграрного страхування. Наукові читання – 2013 : наук.-практ. зб. / ЖНАЕУ. Житомир : ЖНАЕУ, 2013. Т. 2. С. 147–149.

 38.  Віленчук О. М. Особливості формування ринку аграрного страхування в Україні. Фінанси в умовах модернізації економіки : зб. тез доповідей круглого столу, 20 черв. 2013 р. Київ : Академія муніципального управління, 2013. С. 12–14.

 39.  Віленчук О. М. Роль медичного страхування у системі формування соціальної інфраструктури сільської місцевості. Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 верес. 2013 р. Київ : ННЦ “ІАЕ”, 2013. С. 602–607.

 40.  Віленчук О. М. Теорія і практика страхування в аграрній сфері. Ризикогенність та страхування в аграрній сфері (теорія, практика) : монографія / О. М. Віленчук, І. Л. Литвинчук, І. Є. Януль та ін. ; під наук. кер. Є. І. Ходаківського. Житомир : Полісся, 2013. С. 207–309.

 41.  Дема Д. І., Віленчук О. М., Дем’янюк І. В. Страхові послуги : навчальний посібник; за заг.  ред. Д. І. Деми. [2-ге вид. перероб. та доп.]. Київ : Алерта, 2013. 526 с.

 42.  Vilenchuk О. М. Theoretical and methodological principles of forming the agrarian insurance market in Ukraine. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2014. Vol. 36, No. 2,3. P. 701–711. 

 43.  Віленчук О. М. Стан розвитку аграрного страхування в Україні. Облік і фінанси. 2014. № 2 (64). С. 91–96

 44.  Віленчук О. М. Соціально-економічні та екологічні аспекти розвитку ринку аграрного страхування в Україні. Фінансова система регіонів: проблеми та перспективи : кол. монографія за наук. ред. А. Б. Кондрашихіна, В. К. Присяжнюка. Київ : Академія муніципального управління, 2014. С. 221–232.

 45.  Віленчук О. М. Сучасні погляди до функціонування ринку аграрного страхування на кооперативних засадах. Вісник ЖНАЕУ. 2014. № 1/2 (40), т. 2. С. 50–57.

 46.  Віленчук О. М. Інтерпретація ролі страхових продуктів у системі забезпечення функціонування ринку аграрного страхування. Продуктивність агропромислового виробництва (екон. науки). 2014. № 26. С. 27–32. 

 47.  Віленчук О. М. Розвиток ринку аграрного страхування: історичний та соціально-економічний вимір. Світ фінансів. 2014. Вип. 4. С. 141–151. 

  Віленчук О. М. Трансформація поняття “ринок” у теорії функціонування страхових відносин в суспільстві. Науковий Вісник акад. муніципального управління. Сер. Економіка. 2014. Вип. 1. С. 225–235.

 48. Віленчук О. М. Категоріальний зміст страхування у світлі формування сучасного середовища ризикогенного типу. Фінанси в умовах модернізації економіки : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 25 квіт. 2014 р. Київ : Академія муніципального управління, 2014. С. 35–36.

 49.  Віленчук О. М. Актуальні проблеми розвитку ринку аграрного страхування. Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соціально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23–30 жовт. 2014 р. Афіни : Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук, 2014. С. 167–171.

 50.  Віленчук О. М. Попит та пропозиція як визначальні категорії розвитку ринку аграрного страхування. Фінансова політика в аграрному секторі економіки : матеріали Всеукр. наук.-прак. інтернет-конф., присвяч. 20-річчю каф. фінансів і аудиту ЖНАЕУ, 16–18 жовт. 2014 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2014. С. 89–94.

 51.  Віленчук О. М. Страхові кооперативи як основа взаємодії учасників ринку аграрного страхування. Кооперативні читання: 2014 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27–29 берез. 2014 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2014. С. 110–115.

 52.  Віленчук О. М. Роль та значення теоретичних концепцій при формуванні страхових відносин у суспільстві. Наукові читання – 2014 : наук.-практ. зб. / ЖНАЕУ. Житомир : ЖНАЕУ, 2014. Т. III. С. 44–47.

 53.  Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Д. І. Дема, Л. М. Дорохова, О. М. Віленчук [та ін.]; за заг.  ред. Д. І. Деми. Житомир, ЖНАЕУ, 2014. 478 с.

 54.  Віленчук О. М. Інфраструктурні інституції у системі формування ринку аграрного страхування в Україні. Регіональна економіка. 2015. № 2. С. 105–114. 

 55.  Віленчук О. М. Методологічні засади інституціональних перетворень на ринку аграрного страхування. Механізм регулювання економіки. 2015. № 1. С. 88–99.

 56.  Віленчук О. М. Наукова парадигма розвитку страхового ринку в аграрній сфері. Вісник Сумського нац. аграрного університету. Сер. Економіка і менеджмент. 2015. № 12 (66). С. 56–62. 

 57.  Віленчук О. М. Мікрострахування у системі реалізації прав на страховий захист особистих селянських та фермерських господарств в аграрній сфері. Вісник ЖНАЕУ. 2015. № 1. С. 138–145.

 58.  Віленчук О. М. Теоретико-методологічні засади дослідження страхування як економічної категорії. Економіка України. 2015. № 7 (644). С. 18–28.

 59.  Віленчук О. М. Державно-приватне партнерство як інноваційна форма ринку аграрного страхування. Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 листоп. 2015 р. Житомир : ЖНАЕУ 2015. С. 482–487.

 60.  Віленчук О. М. Альтернативні стратегії управління та нейтралізації ризиків в аграрній сфері. Економіка і фінанси: аналіз тенденції та перспективи розвитку : зб. матеріалів Міжнар наук.-практ. інтернет-конф., 13 листоп. 2015 р. Дніпропетровськ, 2015. С. 188–191.

 61.  Віленчук О. М. Мікрострахування як форма страхового захисту дрібнотоварного виробництва у сільському господарстві. Кооперативні читання: 2014 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 110-й річниці з дня народження професора І. В. Поповича, 3 квіт. 2015 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2015. С. 120–125.

 62.  Vilenchuk О. М. Тhе methodology of the business processes management in the agricultural insurance market. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2016. Vol. 38, No. 2. P. 155–166. DOI: 10.15544/mts.2016.13.

  Віленчук О. М. Взаємозв’язок страхового інтересу та страхового захисту при збалансуванні попиту і пропозиції на ринку аграрного страхування. Економіка АПК. 2016. № 2 (256). С. 84–90. 

 63. Віленчук О. М. Регіональні особливості функціонування аграрного страхування у сільській місцевості. Фінансові інструменти регіонального розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (28 жовт. 2016 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2016. С. 132–137.

  Віленчук О. М. Аграрне страхування як інституціональний інструмент сільського розвитку в умовах євроінтеграції. Родові поселення – механізм формування державних пріоритетів розвитку сільських територій в євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2016 р. Житомир : Рута, 2016. С. 29–32.

 64. Віленчук О. М. Методологічний базис розвитку теорії і практики страхових відносин в аграрній сфері. Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms : International Scientific Conference, 29 April 2016. Tbilisi, 2016. P. 238–242.

 65.  Віленчук О. М. Соціально-економічні передумови розвитку ринку аграрного страхування на глобальному та національному рівнях. Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive Environment : International Scientific Conference (29 February 2016). Chisinau, 2016. P. 242–246.

 66.  Віленчук О. М. Методологія формування страхового захисту в аграрній сфері. Modern Transformation of Economics and Management in Era of Globalization : International Scientific Conference, 29 January 2016. Klaipeda, Lithuania, 2016. P. 272–276.

  Vilenchuk О. М. Тhе business processes management in the agricultural insurance market. Social Innovations for Development of Agricultural Producers and Cooperatives : International Scientific Conference (June 16–17, 2016) : Book of Abstracts. Vilnius ; Kaunas ; Klaipeda, 2016. P. 63–65.

 67. Віленчук О. М. Оцінка потенціалу розвиту страхування сільськогосподарської продукції в Україні. Економіка АПК. 2017. № 8. С. 56–64.

 68.  Віленчук О. М. Формування еквівалентності фінансово-економічних інтересів суб’єктів аграрного страхування на засадах актуарної збалансованості. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 1 (54), т. 2. С. 137–147.

 69.  Віленчук О. М. Методологія формування політики страхового маркетингу на ринку аграрного страхування. Регіональна бізнес-економіка та управління. 2016. №1 (49). С. 38–46.

 70.  Віленчук О. М. Страхування в системі реалізації фінансової політики в аграрному секторі економіки. Фінансова політика в аграрному секторі економіки: стан та перспективи : кол. монографія / І. В. Абрамова, О. М. Віленчук, Д. І. Дема [та ін.]; за наук. ред. Д. І. Деми. Житомир : ЖНАЕУ, 2016. С. 153–195.

 71.  Віленчук О. М. Оцінка потенціалу розвиту страхування сільськогосподарської продукції в Україні. Економіка АПК. 2017. № 8. С. 56–64.

 72.  Віленчук О. М., Пивовар П. В. Методичні підходи до моделювання рівня капіталізації компанії на ринку аграрного страхування. Вісник Одеського нац. університету. Сер. Економіка. 2017. Т. 22, вип. 10. С. 179–182. 

 73.  Віленчук О. М. Принципи страхування як методологічне підгрунття для функціонування та розвитку страхових відносин в аграрній сфері. Вісник Тернопільського нац. екон. університету. 2017. № 4. С. 38–49.

 74.  Віленчук О. М. Імплементація результатів соціологічного дослідження щодо розвитку страхових відносин в аграрній сфері. Вісник ЖНАУ. 2017. № 1 (59),Т. 2. С. 58–68.

 75.  Віленчук О. М., Чугаєвська С. В. Методичні підходи до оцінювання пріоритетності бізнес-процесів на ринку аграрного страхування. Сталий розвиток економіки. 2018. № 3 (40). С. 183–190. 

 76.  Віленчук О. М. Трирівневий аналіз функціонування ринку аграрного страхування в Україні. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2018. Vol 4, No 2. P. 19–35. URL: http://are-journal.com/are/article/view/167/151). 

 77.  Віленчук О. М. Сучасні підходи до розвитку аграрного страхування. Інноваційна економіка. 2018. № 7/8 (76). C. 104–111.

 78.  Віленчук О. М. Вибір стратегій ціноутворення за результатами SWOT-аналізу ринку аграрного страхування. Бізнес-Інформ. 2018. № 11. С. 220–228. 

 79.  Віленчук О. М. Методологічні орієнтири функціонування страхових відносин в аграрній сфері. Бізнес-навігатор. 2018. № 6 (49). С. 161167. 

 80. Віленчук О. М. Комунікаційні інструменти маркетингу на ринку аграрного страхування. Фінансові інструменти регіонального розвитку : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (20 листоп. 2018 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 95–99.

 81. Віленчук О. М. Роль сільської кооперації у відтворенні страхових відносин в аграрній сфері. Роль аграрних навчальних закладів у формуванні механізмів розвитку кооперації сільських територій : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 жовт. 2018 р.). Київ : 2018. С. 55–59.

 82. Віленчук О. М. Роль децентралізації та місцевого самоврядування у забезпеченні страхового захисту виробників сільськогосподарської продукції. Кооперативні читання : 2018 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 1 черв. 2018 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 109–116.

 83. Віленчук О. М. Основи збутової політики страховика на ринку аграрного страхування. Наукові читання – 2018 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 18–21.

 84. Фінансовий менеджмент : підручник / Д. І. Дема, Л. М. Дорохова, О. М. Віленчук [та ін.]; за заг. ред. Д. І. Деми. Житомир, ЖНАЕУ, 2018. 320 с.

 85. Віленчук О. М. Аграрне страхування в Україні: парадигма становлення та стратегія розвитку : монографія. Житомир О. О. Євенок. 2019. 380 с.

 86. Зіновчук В. В., Віленчук О. М. Сучасні тенденції становлення та інклюзивні можливості розвитку агрострахування в Україні : monograph.  Transformations of the National Economy in the Context of European Integration Process, edited by Doctor of Economic, Prof. Doctor of Economic, Prof. Yu. Lupenko аnd Academy of Economic Sciences of Ukraine Yu. Pasichnyk. Shioda GmbH Steyr, Austria 2019. Р. 47-60.

 87. Віленчук О. М. Взаємодія стейкхолдерів страхового ринку на засадах державно-приватного партнерства. Наукові горизонти. 2019. №4 (77). С. 27–34 .

 88. Віленчук О. М., Дема Д. І., Недільська Л. В. Роль аграрного страхування у формуванні сучасної доктрини продовольчої безпеки в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 8. С. 104–111. DOI: 10.37128/2411-4413-2019-8-11.

 89. Віленчук О. М. Некомерційні інститути у посиленні страхового захисту виробників аграрної продукції. Кооперативні читання: 2019 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 7 червня 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 78–82.

 90. Віленчук ОМ. ІТ-аутсорсинг бізнес-процесів на ринку аграрного страхування Фінансова політика регіонального розвитку:вітчизняний та зарубіжний досвід. Матеріали міжнародної науково-конференції з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту 10–11 жовт. 2019 р. Житомир, 2019. С. 162–167.