Дема Дмитро Іванович
кандидат економічних наук, професор
Дата і місце народження

14 квітня 1956 року в с.Миколаївка Літинського району Вінницької області

Коротка біографія

В 1977 році закінчив навчання у Житомирському сільськогосподарському інституту за спеціальністю «Бухгалтерський облік в сільському господарстві». Після закінчення навчання в  інституті був направлений на роботу в колгосп «Перемога» Ружинського району Житомирської області на посаду головного бухгалтера колгоспу. В 1980-1983 роках навчався в аспірантурі НДІЕОСГ ім.. А.Г.Шліхтера (м. Київ) без відриву від виробництва за спеціальністю 08.00.22- економіка, планування і організація управління сільським господарством.

В 1985 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення матеріального стимулювання праці працівників молочного скотарства» на засіданні спеціалізованої вченої ради Харківського сільськогосподарського інституту ім.В.В.Докучаєва та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

З квітня 1983 року по вересень 1985 року працював молодшим науковим співробітником відділу економіки Українського НДІ кормів (м.Вінниця). З жовтня 1985 року працює в Житомирському національному агроекологічному університету на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри бухгалтерського облікутааналізу господарської діяльності. З жовтня 1994 року обіймає посаду завідувача кафедри фінасів і аудиту.  З листопада 2001 року по березень 2009 року працював на посаді проректора з міжнародних зв’язків ЖНАЕУ та за сумісництвом виконував обов’язки завідувача кафедри фінансів і аудиту. З березня 2009 року і по даний час завідувач кафедри фінансів і кредиту (до 3.02.2015 р. кафедра фінансів і аудиту).

Вільно володіє англійською мовою. В 1991 році проходив 6-місячне стажування в університеті штату Північна Дакота (м.Фарго, США). В 1997-1998 роках, як стипендіат фонду ім..Фулбрайта протягом десяти місяців проводив наукові дослідження в цьому ж університеті.

Рішенням Атестаційної колегії МОН України 14 квітня 2011 року  Демі Д.І. присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів і аудиту. 

Дема Д.І. Почесний доктор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (2016 р.) та Почесний професор Житомирського національного агроекологічного університету (2017 р.).

Під науковим керівництвом професора Деми Д.І. 9 аспірантів захистили дисертації та отримали науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Фінанси та оподаткування сільськогосподарських товаровиробників

Загальна кількість публікацій

Автор понад 230 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. 2 одноосібних монографій, співавтор 3 підручників та 17 навчальних посібників.

Основні наукові та методичні праці:

 • Дема Д.І. Оподаткування фермерських господарств в США / Д.І. Дема / Монографія. - Житомир: Полісся. - 1999.- 232с.
 • Дема Д.І. Оподаткування доходів фермерів у Сполучених Штатах Америки / Д.І. Дема // Економіка АПК. – 2000. – №4.- С.92-95.
 • Дема Д.І. Державне регулювання соціального захисту населення в країнах з ринковою економікою / Д.І. Дема // Фінанси  України. - 2000.- №9.- С.59-62.
 • Дема Д.І. Оподаткування праці фермерів у США / Д.І. Дема, Г.В. Черевко // Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. – 2001. -№8. – С.204-212.
 • Дема Д.І. Методологічні зміни в оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників / Д.І. Дема // Фінанси України.-2001.-№2.-с.19-23
 • Дема Д.І. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у США і Україні / Д.І. Дема / Житомир: Полісся. – 2001.-228с.
 • Д.Дема. Фіксований сільськогосподарський податок в системі оподаткування України / Д.І. Дема // Contemporary problems of rural areas and agriculture development in mid-eastern Europe. – Warszawa. – 2009. – p.189-194.
 • Дема Д.І. Фінанси підприємств: Підручник / Д.І. Дема, О.С. Філімоненков.-К.: Алерта,2009.-496 с.
 • Дема Д.І. Особливості діяльності кредитних спілок як  неприбуткових організацій / Д.І. Дема, І.В. Абрамова // Вісник СНАУ.-2009.- .№1.- С.28-32.
 •  Дема Д.І. Формування кредитної інфраструктури аграрного сектору України / Д.І. Дема, О.Я. Стойко // Вісник СНАУ / Серія «Фінанси і кредит».-№2.-2009
 • Дема Д.І. Механізм укладення і виконання ф’ючерсних угод: обліково-витратний аспект / Д.І. Дема // Вісник ЖДТУ.-2010.-№1(51).-С.41-46.
 • Дема Д.І. Організація процесу внутрішнього аудиту на підприємстві / Д.І. Дема //Вісник ЖДТУ.-2010.-№2(52).-С.95-96.
 • Страхові послуги/ Д.І.Дема, О.М.Віленчук, І.В.Дем’янюк: за заг.ред. Д.І.Деми.-Житомир:ЖНАЕУ.-2010.-482с.
 • Дема Д.І. Ринок фінансових послуг. Навч. посібник. / Дема Д.І., Абрамова І.В., Недільська Л.В., Шубенко І.А., Трокоз В.М. - Житомир.-ПП»Рута».-2010.-384с.
 • Дема Д.І. Спрощена система оподаткування: реалії та перспективи в Україні / Д.І. Дема, І.В. Шевчук // Облік і фінанси АПК.-2011.-№1. – С.146-155.
 • Дема Д.І. Податкові наслідки реформування земельних відносин / Д.І. Дема, Ю.Ю. Сус, В.М. Трокоз // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. Вип.. №2(29), т.2.-2011.-С.369-375.
 • Дема Д.І.Фінанси: навч. посіб. / О.Я.Стойко, Д.І.Дема; за ред.. О.Я.Стойка.-К.: Алерта, 2014.-432 с.
 • Дема Д.І  Податковий менеджмент: адміністрування податків і зборів: навч. посібник  / Д.І.Дема, І.В.Шевчук; за заг. ред.. Д.І.Деми.- Житомир: ЖНАЕУ, 2014.- 324 с.
 • Дема Д.І. Фінансовий менеджмент: навч.посібник / Д.І. Дема, Л.М. Дорохова, О.М. Віленчук та ін.. За  заг. ред.. Д.І. Деми. – Житомир: ЖНАЕУ,2014.-478с.
 • Дема Д.І. Бюджетна система: навч. посібник / Д.І.Дема, Н.М.Фещенко, І.А.Шубенко; за заг. ред.. Д.І.Деми.- Житомир:Житомирський національний агроекологічний університет, 2014 .- 500 с.
 • Feshchenko N., Dema D. Treasury accomplishment of local budget by disbursement: problems and ways of solution / D.Dema, N. Feshchenko // Весник Финансового университета: Международный научно-практический журнал.-2014.-№1(79).-с.100-108.
 • Дема Д.І. Залучення особистих селянських господарств в систему оподаткування України // Вісник ЖНАЕУ.-2015.-№2(51),т.2.-с.97-103.
 •  Дема Д.І. Тенденції в оподаткуванні сільськогосподарських підприємств в процесі земельної реформи //Фінансова  політика в аграрному секторі економіки: стан та перспективи: монографія/ І.В.Абрамова, О.М.Віленчук, Д.І.Дема та ін.., за ред.. проф.. Д.І.Деми.- Житомир: ЖНАЕУ, 2016.- с. 288-299.
 • Дема Д.І., Абрамова І.В. Стан та перспективи розвитку банківської системи України // Облік і фінанси .-2016.-№ 3.- с.84-89.
 • Дема Д.І. Посилення ролі державного фінансового контролю в ринковій економіці/ Д.І.Дема// Вісник Житомирського національного агроекологічного університету,-2016.-№1(54).- С.110-116.
 • Дема Д.І. Критичний погляд на окремі реформи в Україні //Наукові читання – 2017.-Житомир.-ЖНАЕУ, 2017.-Т.3.- С.58-61.
 • Дема Д.І., Дерій В.А. Податкові перевірки: відмінити чи залишити?/Д.І.Дема, В.А.Дерій//Вісник ЖНАЕУ.-2016.-№2(57),т.2.-С.113-122.
 • Dema D, Feshchenko N. Metodology of determining financial decentralization  /D.Dema, N.Feshchenko //East European Scientific Journal ( Warsaw, Poland).-2017.-#3(19) hart 3.- p.91-98.
 •  Дерій В.А., Дема Д.І. Економічна експертиза діяльності підприємств/ В.А.Дерій, Д.І.Дема//Економіка та суспільство.-2017.,№11.-С.508-514.(Електронне наукове фахове видання, вкл.. до міжнародної науково метричної бази  Index Copernicus).
 • Дема Д.І. Фінансовий ринок: навч. посібник/ Д.І.Дема, І.В. Абрамова, Л.В.Недільська; за заг. ред.. Д.І.Деми. – Житомир: ЖНАЕУ,2017.- 448 с.
 •  Дема Д.І. Податковий менеджмент: навч. посібник /  Д.І.Дема, І.В.Шевчук, Г.П.Мартинюк; за заг. ред.. Д.І.Деми. – К.: Алерта, 2017. -.256 с.
 •  Стойко О.Я., Дема Д.І. Фінанси: підручник / О.Я.Стойко, Д.І.Дема; за ред.. О.Я.Стойка. -.К.: Алерта, 2017. -.406 с.
 • Дема Д.І., Дорохова Л.М., Куровська Н.О. Посилення соціальної відповідальності держави в процесі реалізації регіональної фінансової політики// Наукові горизонти.-2018.-№11(72).-с.32-37.
 •  Дема Д.І. Бюджетна система: підручник/Д.І.Дема, І.А.Шубенко, Н.М.Фещенко: за  заг. ред. Д.І.Деми.Житомир: ЖНАЕУ, 2019.-396 с.
 • Дема Д.І., Шевчук І.В. Стан та перспективи оподаткування доходів фізичних осіб//EUROPEAN COOPERATION.-2019.-№2(42).-с.19-34. (Index Copernicus, ERIH PLUS, ROAD)/
 • Дема Д.І.,Пивовар А.М., Карпишин Ю.А. Формування репродуктивного механізму державного регулювання діяльності агрохолдингів // Ефективна економіка.-2019.-№4.-URL: http:// www. economy.nayka.com.uа/?op=1&z=6999( Index Copernicus).
 • Dema D., Abramova I., Nedilska L. Financial and economic conditions of rural development in Ukraine // Eastern Journal of European Studies, vol. 10, Issue 1, June 2019, p.199-220 ( Scopus, ESCI(Web of Science), ProQuest, EBSCO, CEEOL, DOAL, RePEc)/.
 • Дема Д.І. Трансформація місцевих податків і зборів в Україні//Наукові горизонти.-2019.-№4(77).-С.13-20.
 •  Віленчук О.М., Дема Д.І., Недільська Л.В. Роль аграрного страхування у формуванні сучасної доктрини продовольчої безпеки в Україні.// Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2019, №8, с.104-111.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.