Посада

Доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2003 р. закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра за фаховим спрямуванням. З 2003 р. по 2006 р. навчалась в аспірантурі ДВНЗ «Державний агроекологічний університет». У 2013 році отримала сертифікат «1С:Професіонал».

Тема дисертації та рік захисту

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Облік земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах».

Сфера наукових інтересів

Методологічні аспекти обліку, аудиту та оподаткування ресурсного потенціалу підприємства.

Основні наукові та методичні праці:
 • Аудит: Навч. посіб. / Ю. С. Цал-Цалко, Ю. Ю. Мороз, Л. А. Суліменко [та ін.]; [під заг. ред. Цал-Цалка Ю. С. ]. Житомир: ПП «Рута», 2012. 392 с.
 • Професійні версії програмних продуктів «1С:Підприємство»: навч.-метод. посіб. для студ. ОКР «Бакалавр» спец. «Облік та аудит» / Савченко Р. О., Погосова А. В., Ярмолюк О. Ф.; [під заг. ред. д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю. С.]. Житомир: ПП «Рута», 2014. 192 с.
 • Звітність підприємств: [навч.-метод. посіб. для студ. денної та заочн. форми навч. ОКР «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр», слухач. Інст-ту післядиплом. освіти та дорадництва спец-ті «Облік та аудит»] / Погосова А. В., Савченко Н. М., Савченко Р. О., Суліменко Л. А., Ярмолюк О. Ф. Житомир: ЖНАЕУ, 2014. 145 с.
 • Ярмолюк О. Ф. Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами в агроформуваннях. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Дніпропетровськ: ДНУ. 2008. Вип. 241, т. 5. С. 1024–1032.
 • Ярмолюк О. Ф., Суліменко Л. А. Земельні ресурси в системі рахунків бухгалтерського обліку. Вісник ЖНАЕУ. 2010. №2 (27). С. 297–304.
 • Ярмолюк О. Ф., Суліменко Л. А. Облікове забезпечення в системі управління земельними ресурсами. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Дніпропетровськ: ДНУ. 2010. Вип. 265, т. 3. С. 752–756.
 • Ярмолюк О. Ф. Інвентаризація земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах. Вісник ЖНАЕУ. 2011. №2 (29), т. 2. С. 18–25.
 • Ярмолюк О. Ф., Савченко Р. О. Облік капітальних витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення. Вісник ЖДТУ. 2012. № 1 (59). С. 185–186.
 • Ярмолюк О. Ф., Погосова А. В. Облік орендованих земельних ділянок та паїв в сільському господарстві. Інноваційна економіка. 2012. № 8 (34). С. 274–277.
 • Ярмолюк О. Ф., Погосова А. В. Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: переваги та недоліки. Облік і фінанси. 2012. № 4 (58). С. 18–22.
 • Ярмолюк О. Ф. Методичні підходи до відображення емфітевзису в обліку. Агросвіт. 2013. №22. С. 282–285.
 • Ярмолюк О. Ф Удосконалення облікового забезпечення управління виплатами працівникам підприємства. Ефективна економіка. 2014. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2947&p=1.
 • Ярмолюк О. Ф., Киян А. В. Облік і контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками. Молодий вчений. 2015. № 9 (24). С. 77–80.
 • Ярмолюк О. Ф., Киян А. В. Особливості облікової політики щодо ресурсного потенціалу підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 11. URL: http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2236-yarmolyuk-o-f-kiyan-a-v-osoblivosti-oblikovoji-politiki-shchodo-resursnogo-potentsialu-pidpriemstva.
 • Ярмолюк О. Ф., Шишка Р. С. Організаційно-методичні аспекти обліку капітальних інвестицій. Облік і фінанси. 2019. №1 (83). С. 71–82. (DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-71-82).
 • Ярмолюк О. Ф., Шишка Р. С. Теоретичні аспекти відображення земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в обліку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 24. Ч.3 С. 142–148.
 • Ярмолюк О. Ф., Шишка Р. С. Удосконалення документального відображення операцій з земельними ресурсами. Інфраструктура ринку. 2019. № 30. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/30_2019_ukr/88.pdf.
 • Ярмолюк О. Ф. Особливості обліку оренди земель сільскогосподарського призначення в умовах застосування МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». Ефективна економіка. 2019. №5. URL: Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7066. (DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.60).

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.