Посада

Доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2003 р. закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра за фаховим спрямуванням. З 2003 р. по 2006 р. навчалась в аспірантурі ДВНЗ «Державний агроекологічний університет». У 2013 році отримала сертифікат «1С:Професіонал».

Тема дисертації та рік захисту

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Облік земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах».

Сфера наукових інтересів

Методологічні аспекти обліку, аудиту та оподаткування ресурсного потенціалу підприємства.

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:

пп.2:

 1. Особливості облікової політики щодо ресурсного потенціалу підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 11. URL: https://goo-gl.su/CQE6.
 2. Ярмолюк О. Ф., Шишка Р. С. Організаційно-методичні аспекти обліку капітальних інвестицій. Облік і фінанси. 2019. №1 (83). С. 71–82. 
 3. Ярмолюк О. Ф., Шишка Р. С. Теоретичні аспекти відображення земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в обліку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 24. Ч.3. С. 142–148.
 4. Ярмолюк О.Ф., Шишка Р. С. Удосконалення документального відображення операцій з земельними ресурсами. Інфраструктура ринку. 2019. № 30. URL: http://surl.li/fsmo. 
 5. Ярмолюк О.Ф. Особливості обліку оренди земель сільскогосподарського призначення в умовах застосування МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». Ефективна економіка. 2019. №5. URL: https://goo-gl.su/x6zrqCeh
 6. Organizational and Managerial Aspects of Automation in the Internal Accounting of an Enterprise / Dmytrenko, O.M., Yarmoliuk, O.F., Kudlaieva, N.V., Sysoieva, I.M., Borkovska, V.V., Demianyshyna, O.A. International Journal of Economics and Business Administration. 2020. Vol. VIII. Special Issue 1. Р.154-165.
 7. Ярмолюк О.Ф., Дмитренко О.М. Особливості ідентифікації капітальних інвестицій в бухгалтерському обліку. Ефективна економіка. 2020. №9. URL: https://goo-gl.su/rDGssF8.

пп.3: 

 1. Ярмолюк О.Ф., Савченко Р.О., Погосова А. В. Професійні версії програмних продуктів «1С:Підприємство» : навч.-метод. посіб. для студ. ОКР «Бакалавр» спец. «Облік та аудит». Житомир : ПП «Рута», 2014. 192 с.  
 2. Ярмолюк О.Ф., Киян А. В. Облікова політика підприємства: навч. посіб. для студентів ОКР «Магістр» спеціальності «Облік та аудит». Житомир: ЖНАЕУ, 2016. 156 с.

пп. 8.

Відповідальний виконавець наукової теми «Розвиток бухгалтерського обліку, статистики, контролю і оподаткування в умовах економічного зростання України, основаному на залученні інвестицій та інноваційному виробництві продуктів з високим ступенем доданої вартості» (номер державної реєстрації 0118U100564).

пп. 11.

Офіційний опонент:

 1. Остапчук Сергій Миколайович - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук  на тему «Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2015 р.);
 2. Воляк Леся Романівна на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2015 р.).

пп.13.

 1. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» денної та заочної форми навчання ОКР «Магістр» спеціальності 8.03050901 «Облік та аудит» / О.Ф. Ярмолюк, А.В. Киян. Житомир: ЖНАЕУ, 2015. 43 с. 
 2. Конспект лекцій з дисципліни «Облікова політика підприємства» денної та заочної форми навчання ОКР «Магістр» спеціальності 8.03050901 «Облік та аудит» / О.Ф. Ярмолюк, А.В. Киян. Житомир: ЖНАЕУ, 2015. 110 с. 
 3. Конспект лекцій з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / О.Ф. Ярмолюк, А.В. Киян. Житомир: ЖНАЕУ, 2015. 82 с. 
 4. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної  форми навчання / О.Ф. Ярмолюк. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 20 с. 

пп. 14.

 1. Підготовка переможця (диплом ІІ ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту – Мілевської М.В. (Наказ МОН від 07.07.2014 № 800)
 2. Підготовка переможців (диплом ІІІ ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту – Махоріної К.Ю. (Наказ МОН від 2015 р. №756) 
 3. Керівник наукового гуртка «Оптимізація облікового забезпечення податкових розрахунків суб’єктів господарювання».

пп. 15.

 1. Ярмолюк О. Ф., Киян А. В. Облік і контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками. Молодий вчений. 2015. № 9 (24). С. 77–80. 
 2. Ярмолюк О. Ф., Киян А. В., Савченко Н. М. «1С: Бухгалтерія 8» як запорука якісної підготовки кадрів. Нові інформаційні технології в освіті : зб. тез 8-ої наук.-практ. конф. / за заг. ред. к.ф.-м.н., доц. В. П. Шевченка. К. : Кафедра. 2015. С. 90–93. 
 3. Ярмолюк О. Ф. Перспективи відображення в обліку податкових різниць. Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в умовах гармонізації законодавства України до вимог Європейських стандартів : зб. тез доп. на ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 січ. 2015 р. Житомир : ПП «Рута», 2015. Ч. 1. С. 46–48.
 4. Ярмолюк О. Ф., Киян А. В. Облікове забезпечення управління розрахунками з постачальниками та підрядниками. Розвиток бухгалтерського обліку : теорія, професія, міжпредметні зв'язки : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 26 лют. 2015 р. К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. С.76–79.
 5. Ярмолюк О. Ф. Особливості оподаткування експортних операцій. Організація управлінського обліку для забезпечення розвитку інноваційної моделі економічного зростання підприємств : зб. тез доп. магістрів та наук. статей викладачів кафедри бухгалтер. обліку за результатами досліджень в 2013-2014 навч. році. Житомир : ПП «Рута», 2015. С. 106–114.
 6. Ярмолюк О.Ф. Формування компетентностей фахівців з бухгалтерського обліку в умовах запровадження МСФЗ. Нові інформаційні технології управління бізнесом: зб. тез III Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 12 лют. 2020 р.) Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2020. С.226–228.
 7. Розвиток малого підприємництва в Україні: облік та оподаткування. Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 5 берез.  2020 р.): у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. С. 50-52.
 8. Особливості оподаткування суб’єктів малого бізнесу в Україні. «Science and Global Studies»: Abstracts of scientific papers of II  International  Scientific  Conference (Bratislava, Slovakia, 31 March 2020) / Financial And Economic Scientific Union, 2020. С.38-42. 
 9. Організація обліку у стартап-компаніях: проблеми та перспективи. Економіка, облік, податки в суспільстві. №1(7). 2020. С. 35-36.
 10. Бухгалтерський аутсорсинг як фактор ефективного розвитку стартап-компаній. Економіка, облік, податки в суспільстві. №2(8). 2020.

пп. 16. 

Член громадської організації «Житомирська спілка фахівців з бухгалтерського обліку і оподаткування»

Член громадської організації «Житомирське товариство науковців польського походження»

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.