Посада

Старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук

Дані про вищу освіту

У 2003 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». У 2011 році вступила до аспірантури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2014 році захистила дисертацію на тему «Формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки в агротехнічних коледжах» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти і отримала  науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Сфера наукових інтересів

Інформаційне середовище облікової системи у сфері бізнесу, організація бізнесу і діловодства, формування професійної етики бухгалтерів, аудиторів, податківців.

Основні наукові та методичні праці:
 • Вітер С. Формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки в агротехнічних коледжах: монографія. Дрогобич: Коло, 2014. 230 с.
 • Вітер С. А. Забезпечення наступності змісту економічної освіти в умовах її сучасної модернізації. Молодь і ринок. 2012. №1 (84). С. 166–169.
 • Вітер З.Д., Вітер С.А. Роль навчальної дисципліни «Основи менеджменту» у процесі формування професійних компетенцій фахівців аграрної сфери. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. №1 (2). 2012. С.397–406. 
 • Вітер С. А. Вимоги до майбутніх фахівців економічного профілю та якості їх професійної підготовки в умовах сьогодення. Молодь і ринок. 2012. №4 (87). С. 149–154.
 • Вітер С.А. Вимоги до майбутніх фахівців економічного профілю у контексті підготовки для аграрної сфери. Молодь і ринок. 2012. №6 (89). С. 140–145.
 • Вітер С. А. Важливість компетентнісного підходу в системі підготовки молодших спеціалістів. Питання сучасної науки і освіти : тези VIII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 12-14 лип. 2012 р. Київ : ТОВ «ТК Меганом», 2012. С. 1–3.
 • Вітер С. А. Когнітивно-пізнавальний аспект формування економічної компетентності молодших спеціалістів. Дидактика : теорія і практика : зб. наук. праць за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф. [«Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема»], 29 листоп. 2012 р. Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. С. 205–208.
 • Вітер С. А. Формування комплексу професійно-економічних компетенцій як альтернативна необхідність змін у визначенні результатів освіти. Інноваційні технології в освіті : матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф., 27–29 верес. 2012 р. Ялта : РВВ КГУ, 2012. С. 62–64.
 • Вітер С. А. Фахова підготовка майбутніх економістів-аграріїв : мотиваційний аспект і його значення. Економіка – менеджмент – освіта : проблеми та перспективи взаємодії : збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф., 4–6 жовт. 2012 р. Дрогобич: ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. С. 280–283.
 • Вітер С. А. Зміст і структура економічної компетентності молодших спеціалістів у контексті фахової підготовки. Молодь і ринок. 2013. №11 (94). С. 130–134.
 • Вітер С. А. Підходи до формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки. Вісник Житомирського педагогічного університету ім. Франка. 2013. №67. С. 118–122.
 • Вітер С. А. Критерії, показники та рівні сформованості економічної компетентності молодших спеціалістів. Теорія та методика управління освітою. 2013. №10. URL : http://tme.umo.edu.ua/docs/10/2.pdf.
 • Вітер С. А. Стан сформованості економічної компетентності молодших спеціалістів в агротехнічних коледжах. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. 2013. №4 (30). С. 182–190.
 • Вітер С. А. Модель формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки. Педагогічна освіта : теорія і практика : Збірник наукових праць. 2013. Вип.14. С. 219–224.
 • Вітер С. А. Методичні аспекти формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки в агротехнічних коледжах. Science and Education a New Dimension : Pedagogy and Psychology. Budapest, 2013, Vol.7. рр. 36–41.
 • Вітер С. А. Економічне мислення як складова економічної компетентності молодших спеціалістів. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 березня 2013 р. / За заг. ред. І.В. Лузік, О.М. Акмалдінової. Київ : НАУ, 2013. С. 24–25.
 • Вітер С. А. Педагогічні умови формування економічної компетентності молодих спеціалістів в агротехнічних коледжах. Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти : зб. наук. праць за матеріалами ІХ всеукр. наук.-метод. конф., 27–28 березня 2013 р. / під заг. ред. І.М. Бендери, С.Б. Слободяна. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2013. С. 315–320.
 • Вітер С. А. Формування економічної компетентності молодших спеціалістів у системі аграрної економічної освіти. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік : наук. вид. Київ : Інститут педагогіки, 2013. С. 305–306.
 • Вітер С. А. Удосконалення практичного навчання як основа підготовки компетентних фахівців. Инновационные технологии в образовании : материалы Х Междунар. науч.-практ. конф., 26–27 сент. 2013 г. Симферополь-Ялта, 2013. С. 39–41.
 • Вітер С. А. Підвищення мотивації студентів до оволодіння фахом економіста-аграрія засобами мотиваційного тренінгу. Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою : досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-метод. інтернет-конф., 8-10 жовт. 2013 р. URL: https://docs.google.com/file/d/0B23xOM6EvX0gWnhWSm5 DRkhXUW8/edit?pli=1
 • Вітер С. А. Експериментальна перевірка ефективності моделі формування економічної компетентності молодших спеціалістів. Молодь і ринок. 2014. №1(108). С. 135–141.
 • Вітер С. А. Практичне заняття майстер-клас як засіб формування економічної компетентності молодших спеціалістів. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік. Київ : Інститут педагогіки, 2014. С. 304–305.
 • Вітер С.А., Вітер З.Д. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління витратами на збут сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016. № 12. С.34–40.