Посада

Старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук

Дані про вищу освіту

У 2003 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». У 2011 році вступила до аспірантури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2014 році захистила дисертацію на тему «Формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки в агротехнічних коледжах» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти і отримала  науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Сфера наукових інтересів

Інформаційне середовище облікової системи у сфері бізнесу, організація бізнесу і діловодства, формування професійної етики бухгалтерів, аудиторів, податківців.

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:

пп.2:

 1. Вітер С.А., Вітер З.Д. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління витратами на збут сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016. № 12. С.34–40
 2. Суліменко Л.А., Киян А.В., Вітер С.А. Особливості обліку біологічних активів та продукції на підприємствах лісового господарства. Молодий вчений. 2017. №8(48). С.474– 479
 3. Вітер С.А., Світлишин І.І. Захист облікової інформації та кібербезпека підприємства. Економіка та суспільство. 2017.  №11. С. 497–502. URL: http://www.economyandsociety. in.ua/journal /11_ukr/80.pdf 5. 
 4. Гайдучок Т.С., Дмитренко О.М., Вітер С.А.Сучасний стан та обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами аквакультури. Наукові горизонти. 2018. №5 (68), ЖНАЕУ, С. 60–69.
 5. Суліменко Л.А., Киян А.В., Вітер С.А. Облік і аналіз розрахунків з оплати праці. Інфраструктура ринку. 2018. Вип.18. С.395–404
 6. Суліменко Л.А., Вітер С.А. Інформаційне забезпечення управління доходами об’єднаних територіальних громад. Наукові горизонти. 2019. № 3 (76). С.48-56. 
 7. Дмитренко О.М., Вітер С.А. Обліково-аналітичні аспекти формування нефінансової звітності українськими компаніями. Облік і фінанси. 2020. №2 (88). С18–28.

пп. 8.

 1. Відповідальний виконавець  наукової теми «Стратегія реформування підприємництва, бухгалтерського обліку і оподаткування в лісовому господарстві для забезпечення довгострокових інтересів України на основі поєднання принципів державного регулювання і механізмів ринкових відносин з огляду на цілі децентралізації влади»  (номер державної реєстрації 0118U100585);
 2. Відповідальний виконавець наукової теми «Розвиток бухгалтерського обліку, статистики, контролю і оподаткування в умовах економічного зростання України основаному на залученні інвестицій та інноваційному виробництві продуктів з високим ступенем доданої вартості»   (номер державної реєстрації 0118U100564);
 3. Відповідальний редактор журналу «Економіка, облік, податки в суспільстві».

пп.13.

 1. Облік і аудит: Практикум / Малюга Н.М., Вітер С.А., Майдуда Г.С.  Житомир: ПНУ, 2020. 70 с. (електронний ресурс)
 2. Методичні вказівки до проведення практичного тренінгу «Організація бізнесу і діловодства» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / С.А.Вітер.  Житомир: ЖНАЕУ. 2019. 30 с. (електронний ресурс)
  3. Облік і аудит: електронний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» / укл. С.А. Вітер. Житомир: ЖНАЕУ. 2019. 125 с.

пп. 14.

Керівник гуртка «Актуальні питання теорії, методології та організації бухгалтерського обліку».

пп. 15.

 1. Вітер С.А. Власна торгова марка підприємств споживчої кооперації як об’єкт обліку. Кооперативні читання: 2016 рік: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 червня 2016 р.,  Житомир: ЖНАЕУ, 2016. С.147–154.
 2. Вітер С. Формування культури ділового спілкування майбутніх фахівців з обліку засобами тренінгу. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (08 жовтня 2016 р). / відп. ред. І.Б. Садовська. Ч. 1. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. С.36–38.
 3. Вітер С.А. Система інформаційного забезпечення управління публічною інформацією суб’єктів суспільного інтересу Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу: тези виступів Міжнар. наук. конф. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. С. 33–35.
 4. Суліменко Л.А., Вітер С.А. Застосування комп’ютерних технологій для удосконалення формування облікової інформації підприємства. Нові інформаційні технології в освіті: зб. тез десятої наук.-практ. конф. Київ. 2017. С. 71–75.
 5. Суліменко Л. А. , Вітер С.А. Cтратегічний облік як складова системи управління підприємством. Наукові читання2017 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ, Наук.-інновац. ін-т економіки та агробізнесу. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. Т. 3. С. 213–217.
 6. Суліменко Л.А., Вітер С.А. Екологічно орієнтований стратегічний облік як інструмент сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Формування та розвиток сучасної моделі біоекономічної системи на сільських територіях: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18 травня 2017 р., Житомир: ЖНАЕУ, 2017. C.174–180.
 7. Вітер С.А., Вітер З.Д. Забезпечення якості облікової інформації для потреб управлінської системи Нові інформаційні технології управління бізнесом: зб.тез Всеукр. наук.-практ. конф., Київ. 2018. С.34–39.
 8. Вітер С.А. Роль обліково-аналітичного забезпечення управління бізнес-процесами у розвитку аквакультури. Глобальні імперативи розвитку бізнесу і права:тези доповідей Міжнар. наук-практ. конф. 15-16 листоп. 2018. / відп. ред. А.А. Мазаракі.  Київ: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2018. С.19–22.
 9. Вітер С.А. Екологічний контролінг як концепція управління природоохоронною діяльністю лісогосподарських підприємств. Modern economic research: theory, methodology, strategy: International scientific conference.  Kielce, September 28th, 2018. С.84–87.
 10. Гайдучок Т.С., Вітер С.А. Обліково-аналітичне забезпечення заготівлі та переробки екологічно-чистої не деревної лісової продукції. Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції., (м. Житомир 24-25 травня 2018 р.) Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2018. С.434-439. 
 11. Вітер С.А. Формування професійної етики майбутніх бухгалтерів як важливої складової професійної компетентності. Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 28-29 березня 2019. Част. 2. Дніпро: НМетАУ, 2019. С.525–528.
 12. Вітер С.А. Сучасні реалії оподаткування діяльності лісогосподарських підприємств. Лісівнича освіта і наука: стан, пролеми та перспективи розвитку: Зб. матеріалів учасн. наук.-практ. конф. студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів, 28 березня 2019. Малин: Вид-во МЛТК, 2019. С.318–323. 
 13. Суліменко Л.А., Вітер С.А. Проблеми розвитку аграрної політики в Україні в умовах євроінтеграції. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет конф., 15 травня 2019. Житомир. 2019. С.3–10.
 14. Вітер С.А., Вітер З.Д. Управління видатками об’єднаних територіальних громад. Наукові читання – 2019: наук.-практ.конф. науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених, 15 травня, 2019. Житомир. 2019. С. 16-17.
 15. Вітер С.А., Дмитренко О.М. Інтеграція внутрішнього та зовнішнього аудиту в системі контролю діяльності великих підприємств. Напрями розвитку ринкової економіки: нові реалії та можливості в умовах інтеграційних процесів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 30 листопада 2019 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Ч. 2. С. 33–37.
 16. Вітер С.А., Дмитренко О.М. Відображення соціальних аспектів діяльності у нефінансовій звітності підприємств. Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 березня 2020 р.). Дніпро: НМетАУ, 2020. С. 67–73.
 17. Вітер С.А., Дмитренко О.М. Контролінг соціально-екологічної діяльності підприємств в контексті реалізації концепції сталого розвитку. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Житомир, 15 травня 2020 року. Житомир: ЖНАЕУ, 2020. С. 171–176.
 18. Вітер С.А., Вітер З.Д. Нефінансова звітність в системі менеджменту соціально відповідальних компаній. Менеджмент, аудит та фінанси: стан, проблеми та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Дніпро, 23 травня 2020 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2020. С.47–51. 

Інші публікації (статті):

 1. Суліменко Л. А., Киян А.В., Вітер С. А. Особливості обліку витрат на підприємствах лісового господарства України. Danish Scientific Journal. 2017. № 3. С. 11–18. 
 2. Суліменко Л.А., Вітер С.А. Облікова політика як важливий чинник організації стратегічного управлінського обліку. Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в Україні відповідно до вимог Європейських стандартів: збірник наукових праць, том ІІІ, Житомир: ПП «Рута», 2017. С. 12–15.
 3. Суліменко Л.А., Вітер С.А. Особливості формування облікової політики в частині обліку праці та її оплати. Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства: збірник наукових праць, том ІV, Житомир: ПП «Рута», 2017. С. 12–15
 4. Вітер С.А. Окремі аспекти формування механізму кадрового аудиту на підприємствах. Економіка, облік, податки в суспільстві. №1(7). 2020. С.12-15
 5. Вітер С.А. Електронний документообіг: проблеми та перспективи впровадження в сучасних умовах. Економіка, облік, податки в суспільстві. №2(8). 2020. С.11-14.

пп. 16.

Член громадської організації «Житомирська спілка фахівців з бухгалтерського обліку і оподаткування»

Член громадської організації «Житомирське товариство науковців польського походження»