Посада

Старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 2010 році закінчила Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”.

Тема дисертації та рік захисту

В 2019 році захистила дисертацію на тему «Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями та замовниками: організація та методика» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)  і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Облік, аналіз, аудит та оподаткування операцій між контрагентами.

Основні наукові та методичні праці:
  1. Цегельник Н.І. Бухгалтерський облік розрахунків в обслуговуючих сільськогосподарських кооперативах. Кооперативні читання: 2019 рік: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 7 червня 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 151–156.
  2. Цегельник Н.І. Теоретичні аспекти управлінського аналізу розрахунків з покупцями підприємства. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: матеріали IІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 15 травня 2019 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2019. С. 152–157.
  3. Гайдучок Т.С., Цегельник Н.І. Облікова політика як складова фінансової політики підприємства. Фінансова політика регіонального розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту. Житомир, 2019. С 296–299.
  4. Цегельник Н.І., Гайдучок Т.С. Блокчейн як інструмент формування звітності підприємства. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук. конф. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С. 199–200.
  5. Мороз Ю. Ю., Цал-Цалко Ю. С., Ейсмонт В. С., Гайдучок Т.С., Цегельник Н.І. Бухгалтерський облік і аудит в управлінні лісогосподарським підприємством : підручник. Житомир. Рута, 2019. 372 с.
  6. Цегельник Н.І., Гайдучок Т.С. Розвиток податкової системи України: проблеми та напрями їх вирішення. Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 20-річчю з дня заснування кафедри обліку та аудиту ХНТУСГ. Харків, 2019. С. 100–102/
  7. Гайдучок Т.С., Цегельник Н.І. Сучасне програмне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах управління бізнесом. Нові інформаційні технології управління бізнесом: матеріали III Всеукраїнсько науково-практичної конференції.  К.: Кафедра, 2020. С. 55–60.