Посада

Професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

професор


сертифікований аудитор, член громадської ради при Житомирській облдержадміністрації, сільськогосподарський дорадник, відмінник освіти України, академік Академії економічних наук, член спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку і аудиту Держкомстату України, голова правління ЖОО ГО «Спілка економістів України».

Дані про вищу освіту

В 1975 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік в сільському господарстві».

Почесний професор Житомирського національного агроекологічного університету, академік Академії економічних наук України.

 

Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.  

Займається громадською діяльністю: Голова Житомирського обласного об'єднання громадської організації «Спілка економістів України»; Голова комісії з питань бюджету, державної і комунальної власності, інвестиційної діяльності Громадської ради при Житомирській облдержадміністрації; член Колегії Департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації; член Ради з питань залучення інвестицій при Житомирській облдержадміністрації.

Нагороджений заохочувальними професійними і почесними відзнаками: Почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України; Почесною грамотою Житомирської обласної державної адміністрації; Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; 3-ма Грамотами Міністерства освіти і науки України; Знаком «Відмінник освіти України»; Знаком «Пошани Аудиторської палати України».

Більше 30 років працював на економічних посадах на виробництві і у виконавчих органах влади Житомирського облвиконкому, 9 років – проректором з навчальної роботи Житомирського національного агроекологічного університету, 15 років – завідувачем кафедр економіки і бухгалтерського обліку.

Тема дисертації та рік захисту

В 2005 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.10 – статистика на тему «Методологія статистичного аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання» у спеціалізованій вченій раді Д 26.870.01 Національної академії статистики, обліку і аудиту Держкомстату України.

Сфера наукових інтересів

Відомий вчений і практик в галузі бухгалтерського обліку, аудиту, статистики, зокрема, особлива заслуга наукового пошукача, це розробка моделі оцінювання рівня ефективності господарської діяльності підприємств і територіальних громад за показником доданої вартості, методики розрахунку фінансового стану та інвестиційної привабливості бізнесу.

Основні наукові та методичні праці:
 • Цал- Цалко Ю. С. , Холод Б. І. Економіка підприємства: навч. посіб.; Житомирський інженерно- технологічний ін-т. Житомир : ЖІТІ, 2000. 388 с.
 • Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю., Мельник Т. Ю  Облік, статистика, аналіз та аудит в системі контролювання фінансових результатів підприємства: монографія. Житомир : Рута, 2016. 291 с.
 • Цал-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю., Ейсмонт В. С., Гайдучок Т.С., Цегельник Н.І. Бухгалтерський облік і аудит в управлінні лісогосподарським підприємством : підручник. Житомир. Рута, 2019. 372 с.
 • Цал-Цалко Ю.С. Статистичний аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація. Монографія. Житомир: Житомирський державний технологічний університет, 2004. 506 с.
 • Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: навч. посібник.  Житомир: Житомирський інженерно-технологічний інститут, 2002.  647 с.
 • Цал-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., Суліменко Л.А.Фінансовий аналіз: підручник. Житомир: ПП “Рута”, 2012. 609 с.
 • Аудит: підручник / Ю.С. Цал-Цалко, Ю.Ю. Мороз та ін. – Житомир: ПП “Рута”, 2012. – 275 с.
 • Цал-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., Цегельник Н.І. Управлінський облік: підручник. Житомир: ПП “Рута”, 2015. 631 с.
 • Цал-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю. Виплати підприємства, що не належать до фонду оплати праці: обліковий процес, система звітності та вплив на економічний потенціал. Вісник Житомирського державного технологічного університету. / Серія: Економічні науки. 2011. № 3 (57). С. 181–185.
 • Цал-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю. Фонд доходів фізичних осіб підприємства: облікова політика, статистична звітність та вплив на вартість робочої сили. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2011. № 4 (58). С. 186–190.
 • Цал-Цалко Ю.С. Аналіз структурних зрушень в господарській діяльності підприємств аграрного сектора економіки. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Вип. 12/ Нац. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: І.І. Пилипенко та ін.. К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім "Формат". 2013. С. 45–54.
 • Цаль-Цалко Ю.С. Формування економічного потенціалу та ринкової вартості підприємства за об’єктами обліку на позабалансових бухгалтерських рахунках. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. К.: ПП "Рута". 2013. С. 415–421.
 • Цаль-Цалко Ю.С. Статистична оцінка та облік динаміки результатів від реалізації молока сільськогосподарськими підприємствами України. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 12 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: І.І. Пилипенко (голов. ред..) та ін. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат”.  2013. С. 221–229.
 • Цаль-Цалко Ю.С. Облік та оцінка платоспроможності підприємств. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 15 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: О.Г. Осауленко (голов. ред.) та ін. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат”. 2014. С. 17–28.
 • Цаль-Цалко Ю.С. Облік податкових різниць при оподаткуванні прибутку підприємства. Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація», 10–11 грудня 2013 р. Херсон: ХНТУ, 2013. с. 48–50.
 • Цаль-Цалко Ю.С. Статистичне вивчення та обліковий процес формування прибутку від реалізації молока сільськогосподарськими підприємствами. Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: збірник тез виступів на ХІ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. К. 2013. С. 65–68.
 • Цаль-Цалко Ю.С. Контроль в процесі управління органічним виробництвом у системі НАССР. Тези ХІІ-ої Міжнародної наукової конференції «Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління», 24–25 жовтня 2013 р. Житомир: ЖДТУ, 2013. С. 54–57.
 • Цал-Цалко Ю.С. Оцінка та аудит ринкової вартості підприємства в системі інформаційних ресурсів бухгалтерських рахунків. Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю: збірник тез Одинадцятої Всеукраїнської наукової Internet-конференції ЖДТУ. 2013. с. 217–219.
 • Цал-Цалко Ю.С. Моніторинг та аудит структурних зрушень складових витрат на робочу силу. Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: зб. текстів доповідей за матеріалами ХІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 23 травня 2013 р. Хмельницький: Хмельницький університет управління і права, 2013. С. 74–78.
 • Цал-Цалко Ю.С. Формування об’єктів управлінського обліку для забезпечення контролю за економічною і соціальною відповідальністю підприємства. Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства: збірник тез доповідей на ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції. Житомир: ПП. «Рута», 2014. с. 161–161.
 • Цал-Цалко Ю.С. Класифікація видів податкового контролю за системою ознак. Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в умовах гармонізації законодавства України до вимог Європейських стандартів: збірник тез доповідей на ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції. Житомир: ПП. «Рута», 2014. с. 3 –39.
 • Цал-Цалко Ю.С. Додана вартість: об’єкт господарського обліку. Організація управлінського обліку для забезпечення розвитку інноваційної моделі економічного зростання підприємств: збірник тез доповідей магістрів та наукових статей викладачів кафедри бухгалтерського обліку за результатами досліджень в 2013–2014 навчальному році. Житомир: ПП. «Рута», 2015. с. 93–97.
 • Цаль-Цалко Ю. С. Статистичний і бухгалтерський облік органічного виробництва. Наукові  горизонти. «Scientific Horizons». ЖНАЕУ. 2018. № 5 (68). С. 70–77.
 • Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю. Статистична і фінансова звітність в системі інформаційних ресурсів для оцінювання розвитку бізнесу територіальних громад. Наукові горизонти. «Scientific Horizons». ЖНАЕУ. 2018. № 6 (69). С. 35–40.
 • Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю. Інформаційне забезпечення управління територіальними громадами: аспекти статистики і фінансової звітності.  Проблеми економіки. 2018. № 2.  C. 389–395.
 • Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю. Обліково-статистичні аспекти вартісного оцінювання якості зайнятості працівників підприємства // Проблеми економіки. 2018. №4. C. 338–343.
 • Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю. Рябцева Н. О. Бюджетні програми розвитку туризму: формування показників результативності, їх облікове забезпечення і аналіз. Наукові горизонти. 2019. № 5 (78). С. 84–95.
 • Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.  Статистично-облікове забезпечення оцінювання якості зайнятості персоналу на підприємстві за показником доданої вартості. Бізнес Інформ. 2019. № 1. С. 358–363.
 • Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.  Рябцева Н. О. Інформаційно-контрольні аспекти забезпечення оцінювання якості надання туристичних послуг. Наукові горизонти. 2019. № 1 (74). С. 63–68.