Посада

Професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

професор


сертифікований аудитор, член громадської ради при Житомирській облдержадміністрації, сільськогосподарський дорадник, відмінник освіти України, академік Академії економічних наук, член спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку і аудиту Держкомстату України, голова правління ЖОО ГО «Спілка економістів України».

Дані про вищу освіту

В 1975 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік в сільському господарстві».

Почесний професор Житомирського національного агроекологічного університету, академік Академії економічних наук України.

 

Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.  

Займається громадською діяльністю: Голова Житомирського обласного об'єднання громадської організації «Спілка економістів України»; Голова комісії з питань бюджету, державної і комунальної власності, інвестиційної діяльності Громадської ради при Житомирській облдержадміністрації; член Колегії Департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації; член Ради з питань залучення інвестицій при Житомирській облдержадміністрації.

Нагороджений заохочувальними професійними і почесними відзнаками: Почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України; Почесною грамотою Житомирської обласної державної адміністрації; Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; 3-ма Грамотами Міністерства освіти і науки України; Знаком «Відмінник освіти України»; Знаком «Пошани Аудиторської палати України».

Більше 30 років працював на економічних посадах на виробництві і у виконавчих органах влади Житомирського облвиконкому, 9 років – проректором з навчальної роботи Житомирського національного агроекологічного університету, 15 років – завідувачем кафедр економіки і бухгалтерського обліку.

Тема дисертації та рік захисту

В 2005 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.10 – статистика на тему «Методологія статистичного аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання» у спеціалізованій вченій раді Д 26.870.01 Національної академії статистики, обліку і аудиту Держкомстату України.

Сфера наукових інтересів

Відомий вчений і практик в галузі бухгалтерського обліку, аудиту, статистики, зокрема, особлива заслуга наукового пошукача, це розробка моделі оцінювання рівня ефективності господарської діяльності підприємств і територіальних громад за показником доданої вартості, методики розрахунку фінансового стану та інвестиційної привабливості бізнесу.

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності :

пп.1.

Joseph Tsal-Tsalko, Julia Moroz, Olexandr Caikin Organizational and management fundamentals of Ukraine organic production. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2018. Vol. 40. No. 2. Р. 232–242 (Web of Science Core Collection).

пп.2.

 1. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю. Імплементація стандартів ЄС з бухгалтерського обліку до облікової політики українських підприємств. Облік і фінанси. 2017. № 4 (78). С. 53-57.
 2. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.  Обліково-статистичні аспекти вартісного оцінювання якості зайнятості працівників підприємства. Проблеми економіки. 2018. №4 (38). С. 338 – 343.
 3. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.  Інформаційне забезпечення управління територіальними громадами: аспекти статистики і фінансової звітності. Проблеми економіки. 2018. №2 (36). С. 389 – 395.
 4. Цаль-Цалко Ю. С. Статистичний і бухгалтерський облік органічного виробництва. Наукові горизонти. 2018. № 5 (68). С. 70-77.
 5. Цаль-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю.  Статистичні й облікові аспекти формування і оцінювання економічних показників розвитку соціальних медіа як суб’єктів бізнесу України. Проблеми економіки № 4 (42), 2019. С. 223-230.
 6. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.  Статистично-облікове забезпечення оцінювання якості зайнятості персоналу на підприємстві за показником доданої вартості. Бізнес-Інформ. 2019. № 1. С. 358 – 363.
 7. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.  Рябцева Н. О. Бюджетні програми розвитку туризму: формування показників результативності, їх облікове забезпечення і аналіз. Наукові горизонти. 2019. № 5 (78). С. 84 – 95.
 8. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.  Рябцева Н. О. Інформаційно-контрольні аспекти забезпечення оцінювання якості надання туристичних послуг. Наукові горизонти. 2019. № 1 (74). С. 63 – 68. 
 9. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю. Класифікація у сфері соціальних медіа: прикладна статистика та система обліку. Бізнес Інформ. 2020. №1. C. 256–264.

пп.3.

 1. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю.Ю., Цегельник Н.І. Управлінський облік: Підручник. Житомир: ПП «Рута», 2015. 632 с. 
 2. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю.Ю., Т. Ю. Мельник. Облік, статистика, аналіз та аудит в системі контролювання фінансових результатів підприємства: Монографія. Житомир: ПП «Рута», 2016. 292 с.
 3. Мороз Ю. Ю., ЕйсмонтВ. С., Цал-Цалко Ю. С., Гайдучок Т. С., Цегельник Н. І. Бухгалтерський облік і аудит в управлінні лісогосподарським підприємством: Підручник. Житомир: ПП “Рута”, 2019. 396 с. 
 4. План рахунків бухгалтерського обліку у визначеннях та схемах : навчально-наочний посібник / Ю. С. Цаль-Цалко, Ю. Ю. Мороз, Т. С. Гайдучок [та ін.] Житомир : Рута, 2019. 212 с.
 5. Митна діяльність в Україні: організація та облікове забезпечення. Вип. 1. Організація митної діяльності в Україні, її роль в розвитку бізнесу та облікове забезпечення: посібник / Ю. Ю. Мороз, Ю. С. Цал-Цалко, Т. С. Гайдучок, Н. І. Цегельник. Житомир : Рута, 2020. 136 с.

пп. 4.

Керівництво здобувача – Дідух Д.М. на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства» за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облiк, аналiз та аудит (за видами економічної діяльності)» від 24 березня 2015 р.

пп. 8.

 1. Керівник  наукової теми «Стратегія реформування підприємництва, бухгалтерського обліку і оподаткування в лісовому господарстві для забезпечення довгострокових інтересів України на основі поєднання принципів державного регулювання і механізмів ринкових відносин з огляду на цілі децентралізації влади»  (номер державної реєстрації 0118U100585).
 2. Відповідальний виконавець наукової теми «Розвиток бухгалтерського обліку, статистики, контролю і оподаткування в умовах економічного зростання України основаному на залученні інвестицій та інноваційному виробництві продуктів з високим ступенем доданої вартості» (номер державної реєстрації 0118U100564).

пп. 10.

 1. Керівник філії кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту на АТ "Житомирський маслозавод".
 2. Керівник Інформаційно-дорадчого центру з обліку, оподаткування та аудиту з підготовки фахівців спеціальності "Облік і оподаткування" Житомирського національного агроекологічного університету.

пп. 11.

Офіційний опонент: 

 1. Корепанов Олексій Сергійович - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук  на тему «Методологічні засади статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні» (2018 р.). 
 2. Лазебник Юлія Олександрівна - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук  на тему «Методологічні засади статистичного оцінювання якості зайнятості» (2019 р.).

пп.13.

 1. Методичні рекомендації для виконання випускних кваліфікаційних робіт студентами освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Ю.Ю. Мороз, Ю.С. Цаль-Цалко, Т.С. Гайдучок. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 46 с.
 2. Цаль-Цалко Ю.С., Цегельник Н.І. Методичні рекомендації  для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» для підготовки студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 071 – «Облік і оподаткування». Електронне видання. ЖНАЕУ. 2019. С. 47.  
 3. Силабус навчальної дисципліни «Контролінг в управлінні бізнесом» для студентів, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування галузь знань 07 ‒ Управління та адміністрування – Освітня програма «Облік і оподаткування». Житомир: ЖНАЕУ, 2020. С. 29.

пп. 14.

 1. Підготовка переможця (диплом ІІІ ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» – Бачинська А.Є. (Наказ МОН від 31.07.2018 № 827).
 2. Підготовка переможців (диплом ІІ ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» –  Войченко В.В., Зімчук Н.І. (Наказ МОН від 2019 р.)  
 3. Підготовка переможців (диплом ІІІ ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» – Совик Т.О., Василенко І.В. (Наказ МОН від 2020 р.) 
 4. Керівник наукового гуртка "Оптимізація облікового забезпечення податкових розрахунків суб’єктів господарювання".

пп. 15.

 1. Мороз Ю. Ю., Цаль-Цалко Ю. С. Облік фінансових результатів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Кооперативні читання: 2017 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 2 верес. 2017 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 88–97.
 2. Мороз Ю. Ю., Цаль-Цалко Ю. С. Аспекти обліку діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в умовах забезпечення самодостатності територіальних громад. Кооперативні читання: 2018 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 1 черв. 2018 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 42–51.
 3. Цаль-Цалко Ю. С.,  Мороз Ю. Ю. Сертифікація органічного виробництва: проблеми організації, аудиту та обліково-інформаційного забезпечення. Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. доп. учасн. VI Міжнар. наук.-практ. конф.]. Житомир : О. О. Євенок, 2018. С. 37–47.
 4. Цаль-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю. Аутсорсингова діяльність сільськогосподарських обслуговуючих  кооперативах та її облік. Кооперативні читання: 2019 рік : матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Житомир, 7 червня 2019 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 39-46.
 5. Цаль-Цалко Ю. С.,  Мороз Ю. Ю. Бухгалтерський облік органічного виробництва. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир: Вид.-во ЖНАЕУ, 2019. С. 91-100.
 6. Мороз Ю.Ю., Цаль-Цалко Ю.С. Модифікаційна уніфікація формування прибутку як об'єкта обліку а оподаткування бізнесу. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХVІІІ Всеукраїнської наукової конференції. Київ : ДП «Інформ. – аналіт. агентство», 2020. С. 32-37. 
 7. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю. Облікове забезпечення процесу контролювання якості державних закупівель за бюджетними програмами. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 березня 2020 року. Рівне : НУВГП, 2020. С. 96-97.

8 Мороз Ю.Ю., Цаль-Цалко Ю.С., Цегельник Н.І. Сутність та формування об’єктів  бухгалтерського обліку в органічному виробництві. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир:  Вид.-во ПНУ, 2020. 21-27

 1. Мороз Ю. Ю., Цаль-Цалко Ю. С. Роль облікових інструментів в попередженні корупції. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 березня 2020 року. Рівне : НУВГП, 2020. С. 130-131.
 2. Мороз Ю.Ю., Цаль-Цалко Ю.С., Цегельник Н.І. Нормативний облік в системі контролінгу. Економіка, облік, податки в суспільстві. №1(7). 2020. С.22-23.
 3. Цаль-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., Цегельник Н.І. Обліково-аналітичне забезпечення оцінювання економічної ефективності  органічного виробництва. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир:  Вид.-во ПНУ, 2020. С. 87-95.
 4. Цаль-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., Цегельник Н.І. Контролінг в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю та здійснення митних процедур. Економіка, облік, податки в суспільстві. №1(7). 2020. С.32-33.

пп. 16.

Голова Житомирського обласного об’єднання громадської організації «Спілка економістів України».

Член правління Громадської організації «Житомирська спілка фахівців з обліку і оподаткування».

Член правління Громадської організації «Житомирське товариство науковців польського походження».

Голова комісії з питань бюджету, державної і комунальної власності, інвестиційної діяльності Громадської ради при Житомирській ОДА.

Член Колегії Департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації.

Член Ради з питань залучення інвестицій при Житомирській облдержадміністрації.

пп. 17.

Житомирське обласне управління сільського господарства на посадах начальників відділів: обліку і звітності; впровадження прогресивних форм господарювання - 17 років

пп.18.

Наукове консультування служби контролінгу АТ "Житомирський маслозавод", Племзавод Коростишівський, Іванівська сільська рада