Посада

Професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук


член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників.

Дані про вищу освіту

В 1985 році закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві» (кваліфікація «Економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві»). В 1989 році вступила до аспірантури Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства імені О.Г. Шліхтера з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 1991 році захистила дисертацію на тему «Облік і аналіз в сільськогосподарських підприємствах в умовах орендних відносин» на засіданні спеціалізованої вченої ради Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства імені О.Г. Шліхтера за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» і здобула науковий ступінь кандидата економічних наук

Сфера наукових інтересів

Методологічні аспекти обліку, контролю, аналізу та оподаткування підприємств за видами економічної діяльності; організація обліку,

бухгалтерський облік і контроль в управлінні підприємством.

Загальна кількість публікацій

Співавтор 3 навчальних посібників та підручників: «Аудит», «Інформаційні системи і технології обліку в агропромислових формуваннях», «Фінансовий аналіз»

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

пп.2.

 1. Особливості організації обліку в Україні з застосуванням МСФЗ. Zbyor raportow naukovych "Pytania. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka XXI stulecie» Warszhawa: Wydawca: Sp. z. о. o. «Diamond trading tour». 2014. С. 39–43.
 2. Суліменко Л. А. Інформаційне забезпечення управління природоохоронною діяльністю підприємства. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 1 (55), т. 3. С. 355–362. 
 3. Суліменко Л. А., Киян А.В., Вітер С. А. Особливості обліку витрат на підприємствах лісового господарства України. Danish Scientific Journal. 2017. № 3. С. 11–18. 
 4. Суліменко Л. А., Киян А. В., Вітер С. А. Особливості обліку біологічних активів та продукції на підприємствах лісового господарства. Молодий вчений. 2017. №8(48). С. 474–479. 
 5. Суліменко Л. А., Киян А. В. Інформаційне забезпечення управління фінансовими результатами підприємств. Наукові горизонти. 2018. № 4. С. 52–60. 
 6. Суліменко Л. А., Киян А. В., Вітер С. А. Облік і аналіз розрахунків з оплати праці. Інфраструктура ринку. 2018. № 18. С. 395–404. 
 7. Суліменко Л. А., Вітер С. А. Інформаційне забезпечення управління доходами об’єднаних територіальних громад. Наукові горизонти. 2019. № 3 (76). С. 48–56. 
 8. Суліменко Л. А., Савченко Н. М., Савченко Р. О. Роль бренду в сталому розвитку підприємства. Наукові горизонти. 2020. № 6 (93). С. 37–48. 

пп.3.

 1. Суліменко Л. А. Аграрно-економічні відносини в німецьких колоніях Волинської губернії (1906-1914рр.). Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи: наукова монографія / за ред. І. А. Мельничука. Житомир : Рута, 2018. С. 112–119.
 2. Суліменко Л. А. Формування та розвиток наукової школи доктора економічних наук, професора, академіка УААН П. Т. Саблука. Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи: наукова монографія / за ред. О.В. Скидана, І.А. Мельничука. Житомир : Рута, 2019. С. 106–110. 
 3. Суліменко Л. А. Фінансування розвитку територіальних громад в Україні: аналітичний та інформаційно-обліковий аспект. Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії  та європейські перспективи для України : монографія // за ред. Т. О. Зінчук. Київ : Центр учбової літератури. 2019. С. 248–270.
 4. Суліменко Л. А., Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю., Савченко Р. О. Навчально-методичний посібник по вивченню дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів ОС «Магістр» спеціальності «Облік та аудит». Житомир : ЖНАЕУ, 2016. 155 с.

пп. 4.

Керівництво здобувача – Кварцхава Олени Володимирівни на тему: «Бухгалтерський облік і звітність у фермерських господарствах» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (захист – 15.04.2015р.)

пп. 8. 

 1. Відповідальний виконавець наукової теми «Розвиток бухгалтерського обліку, статистики, контролю і оподаткування в умовах економічного зростання України основаному на залученні інвестицій та інноваційному виробництві продуктів з високим ступенем доданої вартості» (номер державної реєстрації 0118U100564)
 2. Відповідальний виконавець наукової теми: «Інструменти обліково-статистичного та бюджетного забезпечення оцінювання і контролювання розвитку інтелектуальної економіки в системі формування економічного потенціалу фінансово самодостатніх Smart Village в умовах функціонування об’єднаних територіальних громад», номер державної реєстрації 0118U100557, керівник -  завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, д.е.н., професор Мороз Юлія Юзефівна.
 3. Відповідальний виконавець наукової теми: «Розвиток бухгалтерського обліку, статистики, контролю і оподаткування в умовах економічного зростання України основаному на залученні інвестицій та інноваційному виробництві продуктів з високим ступенем доданої вартості», номер державної реєстрації 0118U100564, керівник: завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, д.е.н., професор Мороз Юлія Юзефівна.

пп.13. 

 1. 1. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» денної та заочної форм навчання. ЖНАЕУ, 2017. 21 с. / Суліменко Л.А.
 2. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни «Облік на підприємствах за видами економічної діяльності» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. ЖНАЕУ, 2017. 29 с. / Суліменко Л.А.
 3. Методичні рекомендації для виконання міждисциплінарної курсової роботи з організації обліку, міжнародних стандартів обліку і аудиту та оподаткування студентами освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». / Ю. Ю. Мороз, Ю.  С. Цаль-Цалко, Л. А. Суліменко. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 38 с.
 4. Методичні вказівки щодо виконання наскрізного завдання та самостійної роботи за темою «Особливості обліку в торгівлі» з дисципліни «Облік на підприємствах за видами економічної діяльності» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування». ЖНАЕУ, 2020. 45 с. / Суліменко Л.А. 
 5. Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік і контроль в управлінні підприємством»: для студентів. денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Магістр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування». ЖНАЕУ, 2020. 48 с. / Суліменко Л.А.

пп. 14.

 1. Підготовка переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», м. Київ, Київський національний  університет імені Тараса Шевченка (диплом ІІI ступеня, наказ МОН № 800 від 07.07.2014 року, студент Войтюк І. О.).
 2. Науковий керівник студентки ОС «Магістр» для участі у Всеукраїнському конкурсі «Молодий експерт України» (організований газетою «Все про бухгалтерський облік» в листопаді 2016 року, студентка Кузьменко О.М. зайняла перше місце в даному конкурсі та відзначена грамотою організатора конкурсу). 
 3. Керівник студентського наукового гуртка за науковим напрямом: «Актуальні питання теорії, методології та організації бухгалтерського обліку». 

пп. 15

 1. Суліменко Л. А. Податковий аспект облікової політики підприємства. Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в умовах гармонізації законодавства України до вимог Європейських стандартів: зб. тез допов. на ІІІ між нар. наук.-практ. інтернет-конф. Житомир : Рута, 2015. С. 31–33.
 2. Суліменко Л. А. Особливості формування облікової політики в умовах адаптації до міжнародних стандартів фінансової звітності. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, інтернетні зв’язки: збірник матеріалів ІХ Інтернет наук.-практ. конф. (26 лютого 2015 р.; м. Київ). Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. С. 601–604.
 3. Суліменко Л. А. Проблеми формування організаційно- методичного механізму управлінського обліку на підприємстві. Сучасні агротехнології: тенденції та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.,17-18 листопада 2015р. у 3 т. Вінниця : РВВ ВНАУ, 2015. Т.2. С. 247–250.
 4. Суліменко Л. А., Киян А. В. Теоретичні аспекти формування та обліку видатків бюджетних установ. Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Х міжнар. наук.-практ. конф. (24 листопада 2017 р., м. Київ) / Відпов. за вип. Ю. С. Бездушна. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. С. 166–169. 
 5. Суліменко Л. А., Киян А. В. Формування фінансових результатів підприємств. Фінансові інструменти регіонального розвитку : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (10 листопада 2017 р.): Житомир : ЖНАЕУ. 2017. С. 69–72.
 6. Суліменко Л. А., Киян А. В. Інформаційне забезпечення управління адміністративними витратами. International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 19th, 2017. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2017. С. 148–151.
 7. Суліменко Л. А., Киян А. В. Особливості бухгалтерського обліку в умовах органічного виробництва продукції рослинництва. Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали V між нар. наук.-практ. конф. (5-6 вересня 2017 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 346–351.
 8. Суліменко Л.А. Особливості формування облікової політики сільськогосподарських підприємств. Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів суспільного інтересу : матеріали міжнар. наук. конф. (20-21 жовтня 2017 р.). Житомир : ЖДТУ, 2017. С. 157–159.
 9. Суліменко Л. А., Киян А. В. Значення фінансової децентралізації в забезпеченні розвитку об’єднаних територіальних громад. ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Фінансові інструменти регіонального розвитку" (20 листопада 2018 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 6–9.
 10. Суліменко Л. А., Суліменко О .Г. Видатні постаті економічної науки в Україні: М. І. Туган-Барановський. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації» (19 червня 2018 р). .Житомир: ЖНАЕУ, 2018, С. 412–418.
 11. Суліменко Л. А. Формування фінансових ресурсів об’єднаних територіальних громад: вітчизняний та зарубіжний досвід. Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту, 10-11 жовтня 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 124–128. 
 12. Суліменко Л.А. Інтегрована звітність та її значення в управлінні підприємством. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів міжнар. наук. конф. Житомир : Політехніка, 2019. С. 176–178. 
 13. Суліменко Л. А. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в умовах європейської інтеграції бізнесу України. Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (10 жовт. 2019 р.). Київ : НУБіП України, 2019. С. 155–158. 
 14. Суліменко Л. А., Вітер С. А. Проблеми розвитку аграрної політики в Україні в умовах євро інтеграції. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 15 травня 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 3–9.
 15. Суліменко Л. А., Суліменко О. Г. Аналіз благодійної діяльності в єврейських поселеннях волинської губернії в ХІХ столітті. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: матеріали ІV Всеукр. наук-практ. конф. 15 травня 2020 року. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. С. 217–221.
 16. Суліменко Л. А., Суліменко О. Г. Аналіз розвитку сільського господарства в Україні на початку ХХ століття: уроки для сьогодення. Наукові читання – 2020 : матеріали наук.-практ. конф. науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених ННІ економіки та агро бізнесу, 15 травня 2020 р. м. Житомир : ЖНАЕУ, С. 58–61.
 17. Суліменко Л.А. Формування облікової політики підприємства щодо оплати праці. Економіка, облік, податки в суспільстві. 2020. №1(7). С. 28-31.
 18. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах ресторанного господарства. Економіка, облік, податки в суспільстві. 2020. №2(8). 

пп. 16

Є членом громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників», є членом профкому університету

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.