Посада

Професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук


член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників.

Дані про вищу освіту

В 1985 році закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві» (кваліфікація «Економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві»). В 1989 році вступила до аспірантури Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства імені О.Г. Шліхтера з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 1991 році захистила дисертацію на тему «Облік і аналіз в сільськогосподарських підприємствах в умовах орендних відносин» на засіданні спеціалізованої вченої ради Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства імені О.Г. Шліхтера за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» і здобула науковий ступінь кандидата економічних наук

Сфера наукових інтересів

Методологічні аспекти обліку, контролю, аналізу та оподаткування підприємств за видами економічної діяльності; організація обліку,

бухгалтерський облік і контроль в управлінні підприємством.

Загальна кількість публікацій

Співавтор 3 навчальних посібників та підручників: «Аудит», «Інформаційні системи і технології обліку в агропромислових формуваннях», «Фінансовий аналіз»

Основні наукові та методичні праці:
 • Аудит: навч. посіб. / Ю. С. Цал-Цалко, Ю. Ю. Мороз, Л. А. Суліменко [та ін.]; [під заг. ред. Цал-Цалка Ю. С. ]. Житомир: ПП «Рута», 2012. 392 с.
 • Інформаційні системи і технології обліку в агропромислових формуваннях: Навч. посіб. / М.М. Коцупатрий, Л.А. Суліменко, М.С. Царьов, Н.С.Золотарьова. К.:КНЕУ, 2012. 327с.
 • Фінансовий аналіз: підручник / Ю.С. Цал-Цалко, Ю.Ю. Мороз, Л.А. Суліменко. – Житомир: ПП “Рута”, 2012. – 609 с.
 • Суліменко Л. А., Золотницька Ю.В. Роль державної підтримки розвитку галузі хмелярства на Житомирщині. Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. Вип. 72. 2008 р. С. 379–386.
 • Суліменко Л. А., Маліновська К.О. Обліково-аналітичне забезпечення виробництва насіннєвої картоплі: зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Кам’янець–Подільський, 2009. Вип. 74, ч. 1. С. 591–595.
 • Суліменко Л. А., Ярмолюк О. Ф. Земельні ресурси в системі рахунків бухгалтерського обліку. Вісник ЖНАЕУ. 2010. №2 (27). С. 297–304.
 • Суліменко Л. А., Зима Ю.П. Проблеми регламентації обліку державного цільового фінансування. Облік і фінанси АПК. 2010. № 3. С. 62–65.
 • Суліменко Л. А., Ярмолюк О. Ф. Облікове забезпечення в системі управління земельними ресурсами. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Дніпропетровськ: ДНУ. 2010. Вип. 265, т. 3. С. 752–756.
 • Суліменко Л. А., Золотницька Ю.В. Обґрунтування структури статей калькуляції та її вплив на формування зовнішньої звітності сільськогосподарських товаровиробників:зб. наук. праць Вінницького НАУ. Економічні науки. Вінниця: 2010. Т.1. С. 151–155.
 • Суліменко Л.А., Нечипорук О.В. Типи фермерських господарств та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку. Фінанси підприємств в аграрному секторі економіки: матеріали ІІ науково-практичної конференції (у заочній формі). Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2011. С. 121–124.
 • Суліменко Л.А., Нечипорук О.В. Особливості державної підтримки фермерських господарств.. Вісник ЖНАЕУ. 2011. №3 (28). С. 321–327.
 • Суліменко Л.А., Савченко Р. О, Нечипорук О.В. Актуальні аспекти обліку експортно-імпортних операцій в умовах нового податкового законодавства. Вісник ЖДТУ. 2011. № 4, с.157–159.
 • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності: Навч. посіб./ Цал–Цалко Ю.С., Кірєйцев Г.Г., Луканьов І.В., Суліменко Л.А. та ін.: Житомир: ПП «Рута». 2011. 707 с. 
 • Суліменко Л. А., Нечипорук О.В. Роль обслуговуючої кооперації в розвитку фермерського виробництва. Вісник ЖНАЕУ. 2012. №1, т. 2. С. 121–127.
 • Суліменко Л.А. Нечипорук О.В., Турок І.В. Тенденції та підходи до обліку і звітності в фермерських господарствах на регіональному та світовому рівнях. Облік і фінанси АПК. 2012. №1. С. 52–58.
 • Суліменко Л.А., Погосова А.В. Соціальний пакет: зарубіжний та вітчизняний досвід / Л.А. Суліменко, А.В. Погосова, І.В. Турок: зб. наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – 2013. – №2 (22). – Т. 6. – С.350–358.
 • Організація обліку: [навч.-метод. посіб. для студ. денної та заочн. форми навч. ОКР «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр», спец-ті «Облік та аудит»] / Суліменко Л.А., Цал-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю.: Житомир: ЖНАЕУ, 2013. 271с.
 • Звітність підприємств: [навч.-метод. посіб. для студ. денної та заочн. форми навч. ОКР «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр», спец-ті «Облік та аудит»] / Погосова А.В., Савченко Р.О., Савченко Н.М., Суліменко Л.А., Ярмолюк О.Ф.:.Житомир: ЖНАЕУ, 2014. 184 с.
 • Суліменко Л.А., Нечипорук О.В. Значення облікового забезпечення в системі управління діяльністю фермерського господарства. Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства: зб. тез доповідей на II міжнар. науково-практ. інтернет-конференції, 23–24 січня 2014 р. – Житомир: ПП «Рута», – С. 145–147.
 • Суліменко Л.А. Особливості організації обліку в Україні з застосуванням МСФЗ. Zbyor raportow naukovych "Pytania. Hipotezy: nauka XXI stulecie», 30 травня .2014 р., Warszhawa: Wydawca: Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2014. С. 39–43.
 • Суліменко Л.А. Податковий аспект облікової політики підприємства. Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в умовах гармонізації законодавства України до вимог європейських стандартів: зб. тез третьої міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (в 2-х частинах), 2015 р. – Житомир: ПП «Рута», 2015. Ч.1. С. 31–33.
 • Суліменко Л.А.,  Кварцхава О.В.Особливості формування облікової політики фермерських господарств. Організація управлінського обліку для забезпечення розвитку інноваційної моделі економічного зростання підприємств: зб. тез доповідей магістрів та наукових статтей викладачів кафедри бухгалтерського обліку за результатами досліджень Житомир: ПП «Рута», 2015. Ч.2. С. 88–93.
 • Суліменко Л. А. Інформаційне забезпечення управління природоохоронною діяльністю підприємства. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 1 (55). т. 3. С. 355–362.
 • Суліменко Л.А., Вітер С.А. Застосування комп’ютерних технологій для удосконалення формування облікової інформації підприємства. Нові інформаційні технології в освіті: зб. тез десятої наук.-практ. конф. Київ. 2017. С. 71–75.
 • Суліменко Л. А. , Вітер С.А. Cтратегічний облік як складова системи управління підприємством. Наукові читання – 2017 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ, Наук.-інновац. ін-т економіки та агробізнесу. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. Т. 3. С. 213–217.
 • Суліменко Л.А., Вітер С.А. Облікова політика як важливий чинник організації стратегічного управлінського обліку. Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в Україні відповідно до вимог Європейських стандартів: збірник наукових праць, том ІІІ, Житомир: ПП «Рута», 2017. С. 12–15.
 • Суліменко Л.А., Вітер С.А. Особливості формування облікової політики в частині обліку праці та її оплати. Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства: збірник наукових праць, том ІV, Житомир: ПП «Рута», 2017. С. 12–15.
 • Суліменко Л. А., Киян А.В. Інформаційне забезпечення управління адміністративними витратами. International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 19 th, 2017. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2017. С. 148-151.
 • Суліменко Л.А., Вітер С..А. Екологічно орієнтований стратегічний облік як інструмент сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Формування та розвиток сучасної моделі біоекономічної системи на сільськи територіях: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18 травня 2017 р., Житомир: ЖНАЕУ, 2017. C.174–180.
 • Суліменко Л.А., Киян А.В., Вітер С.А. Особливості обліку витрат на підприємствах лісового господарства України. Danish Scientific Journal. 2017. № 3. С. 11–18. 
 • Суліменко Л.А., Киян А.В., Вітер С.А. Особливості обліку біологічних активів та продукції на підприємствах лісового господарства Молодий вчений. 2017. № 8(48). С. 474–480.
 • Суліменко Л.А., Киян А.В. Вітер С.А. Облік і аналіз розрахунків з оплати праці. Інфраструктура ринку. 2018. Вип.18. С.395–404.
 • Суліменко Л. А., Киян А.В. Інформаційне забезпечення управління фінансовими результатами підприємств. Наукові горизонти. 2018. № 4. С. 52–60.
 •  Суліменко Л.А., Вітер С.А. Інформаційне забезпечення управління доходами об’єднаних територіальних громад. Наукові горизонти. 2019. № 3 (76). С.48–56.
 • Суліменко Л.А., Вітер С.А. Проблеми розвитку аграрної політики в Україні в умовах євроінтеграції. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернетконф., 15 травня 2019. Житомир. 2019. С.3–10.
 • Суліменко Л.А. Формування та розвиток наукової школи доктора економічних наук, професора, академіка УААН П.Т. Саблука. Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи: наукова монографія // За ред. О.В. Скидана, І.А. Мельничука. Житомир: ПП «Рута». 2019. С. 106 –110.
 • Суліменко Л. А. Фінансування розвитку територіальних громад в Україні: аналітичний та інформаційно-обліковий аспект. Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи для України: монографія / за ред. проф. Т.О. Зінчук. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. С. 248–270.
 • Суліменко Л. А.Формування фінансових ресурсів об’єднаних територіальних громад: вітчизняний та зарубіжний досвід. Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту, 10–11 жовтня 2019 р.. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. С. 124–128.
 • Суліменко Л. А. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в умовах європейської інтеграції бізнесу України. Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції, присвячена 60-річчю кафедри обліку та оподаткування: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 10–11 жовтня 2019 р., Київ: НУБіП України, 2019. С. 155–158.
 • Суліменко Л. А. Інтегрована звітність та її значення в управлінні підприємством: Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів: міжнар. наук. конф. 4–5 жовтня 2019 р. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С.176–178.

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.