Посада

Доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1999 році закінчив Національний університет біоресурсів та природокористування за ОКР «Спеціаліст», а в 2000 році за ОКР «Магістр» за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит». У 2005 році вступив до аспірантури Житомирського національного агроекологічного університету без відриву від виробництва. У 2014 році вступив до докторантури Житомирського національного агроекологічного університету без відриву від виробництва.

 

Учасник програми міжнародного обміну викладачів університетів започаткований урядом США Faculty Exchange Program, що передбачав піврічне стажування в Міністерстві сільського господарства США та повний семестр навчання в Colorado State University США за напрямами економіки, агробізнесу, менеджменту. 

 

Зданий сертифікаційний іспит на знання особливостей та порядку використання програми «1С Бухгалтерія для України», сертифікат 1С Професіонал № ПБУ 80005896.

 

Сертифікований викладач центру сертифікованого навчання курсів:

 • Використання прикладного рішення "Бухгалтерія 8 для України";
 • Перші кроки в "Бухгалтерія 8 для України";
 • Ведення бухгалтерського та податкового обліку в прикладному рішенні "Управління торговим підприємством 8 для України";
 • Використання сервісу здачі електронної звітності в облікових рішень на платформі "1С:Підприємство 8".

Свідоцтво викладача ЦСН №CSOBU 12000010

Тема дисертації та рік захисту

В 2009 році захистив дисертацію на тему «Функціонально-вартісний аналіз у підвищенні результативності управління виробництвом продукції рослинництва» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Облік в бюджетних установах, автоматизація бухгалтерського обліку, управлінський контроль, внутрішньогосподарський контроль

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:
 • Савченко Р.О. Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на організацію та функціонування системи управлінського контролю / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 1 (54), т. 2. – С. 197–208.
 • Савченко Р.О. Cистема управлінського контролю та вимоги до її побудови / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (08 жовтня 2016 р.) / відп. ред. І.Б. Садовська. – Ч. 1. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 180–183.
 • Савченко Р.О. Процедури управлінського контролю / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Економіка і держава. – 2016. – № 9 – С. 34 – 40.
 • Савченко Р.О. Статус стандартів управлінського контролю в підприємстві / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12) / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 324 – 330.
 • Савченко Р.О. Фінансова звітність як джерело інформації для інвесторів та кредиторів / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Вісник ЖНАЕУ, 2016, № 2 (57), т. 2. – с. 161–170.
 • Савченко Р.О. Моделі та механізми управління взаємовідносинами між обліковими системами / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2017 року). Частина 1. – Полтава : РВВ ПДАА, 2017. –  С. 301–305.
 • Савченко Р.О. Формування моніторингу витрат та виходу продукції екологічно чистої продукції рослинництва / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – С. 363–367
 • Савченко Р.О. Нормативно-правове забезпечення механізму державного фінансування капітального будівництва в бюджетних установах / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко, С.В. Закусило, В.В. Гераймович // Вісник ЖНАЕУ, 2017, № 1 (59), т. 2. – С. 112–124.
 • Савченко Р.О. Автоматизація обліково-економічних процесів. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» \ Свиноус І.В., Томілова Н.О., Руда Т.П. – Біла Церква, 2017. – 496 с.
 • Савченко Р.О. Роль управлінського обліку та управління персоналом в системі управлінського контролю малих та середніх підприємств / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки : тези V Міжнародної науково-практ.конференції (2-3 листопада 2017 р.) . – Житомир, 2017. – С. 253–257.
 • Савченко Р.О. Обґрунтування необхідності функціонування системи управлінського контролю в малих та середніх суб’єктах суспільного інтересу / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів суспільного інтересу: тези виступів Міжнар. наук. конф. ‒ Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. ‒ С. 148–149.
 • Савченко Р.О. Вплив цілей управлінського контролю на систему управління / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Фінансові інструменти регіонального розвитку : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (10 лист. 2017 р.). – Житомир, 2017. – С. 76–78. Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізацій них викликів / [Т.О. Зінчук, Т.В. Усюк, В.Є. Данкевич та ін.]; за ред. д.е.н., проф.. Т.О. Зінчук, к.е.н. Н.М. Куцмус. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 352 с. (С. 313-325).
 • Савченко Р.О. Казначейське обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за видатками як одна із головних функцій органів  Державної казначейської служби України установах / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко, Т.В. Ковальова, І.В. Свиноус // Вісник ЖНАЕУ, 2017, № 2 (62), т. 2. – С. 76 –83
 • 2018.
 •  Савченко Р.О. Перспективи автоматизації бухгалтерського обліку бюджетних установ / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Нові інформаційні технології управління бізнесом: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 лютого 2018 року). – Київ, 2018 . С. 127–132.
 • Савченко Р.О. Оцінка системи управлінського контролю / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 22 березня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2018. – С. 390–392. 
 • Практичний посібник з організації та ведення бізнесу на сільських територіях \ [Т.О. Зінчук, Т.В. Усюк, Л.М. Левківськ та ін.]; за ред. д.е.н, проф.. Т.О. Зінчук, к.е.н. Т.В. Усюк – К.: «Центр учбової літератури», 2018. – 257 с.
 • Савченко Р.О. Запаси: особливості обліку і контролю  Житомир, Наукові горизонти, № 6 (69), 2018 р. / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Наукові горизонти, 2018, № 6 (69). – С. 47–53.
 • Сталий розвиток сільських територій: монографія / за ред. проф. Т. Зінчук, проф. Ю. Раманаускаса. – Клайпеда: вид-во Клайпедського університету; Київ: «Центр учбової літератури», 2019. – 421 с. ( С. 317–345)
 • Савченко Р.О. Співробітництво освіти і бізнесу: проблеми та шляхи розв’язання / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Нові інформаційні технології управління бізнесом: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції 14 лютого 2019 року. – К.: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2019. – С. 272–278
 • Савченко Р.О. Управлінський контроль у неприбуткових організаціях / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Економіка та держава. – 2019. – № 2 – С. 53 – 57
 • Савченко Р.О. Можливості використання управлінського контролю в ході управління проектами / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи: монографія // за ред. проф. Т.О. Зінчук. – Київ. – «Центр учбової літератури», 2019. – 494 с. (С. 59–70).
 • Савченко Р.О. Внутрішній контроль: проблеми та перспективи / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко, І. В. Дем’янюк  // Ефективна економіка. – 2019. № 9. – URL: