Посада

Доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1999 році закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит». В 1999 році вступила до аспірантури Національного аграрного університету

Тема дисертації та рік захисту

В 2003 році захистила дисертацію на тему «Організація та методи управлінського обліку в рослинництві» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного аграрного університету за спеціальністю «Облік, аналіз та аудит» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Облік у фінансово-кредитних установах, управлінський контроль, автоматизація бухгалтерського обліку

Основні наукові та методичні праці:
 • Савченко Н.М. Взаємодія внутрішнього середовища підприємства і системи управлінського контролю / Н. М. Савченко // Наукові читання – 2016. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет». – 2016. – С. 104–108.
 • Савченко Н.М. Організаційно-правові засади обліку процесу виробництва / Н. М. Савченко // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доповідей інтернет- конференції, 24–25 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ. – 2016. – С. 294–297.
 • Савченко Н.М. Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на організацію та функціонування системи управлінського контролю / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 1 (54), т. 2. – С. 197–208.
 • Савченко Н.М. Cистема управлінського контролю та вимоги до її побудови / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (08 жовтня 2016 р.) / відп. ред. І.Б. Садовська. – Ч. 1. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 180–183.
 • Савченко Н.М. Роль управлінського контролю в досягненні стратегічних цілей суб’єктів господарювання / Н. М. Савченко // Фінансові інструменти регіонального розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (28 жовт. 2016 р.). – Житомир: Житомирський національний агроекологічний університет, 2016. – С. 99–102.
 •  Савченко Н.М. Процедури управлінського контролю / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Економіка і держава. – 2016. – № 9 – С. 34–40.
 • Савченко Н.М. Статус стандартів управлінського контролю в підприємстві / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12) / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 324–330.
 • Савченко Н.М. Фінансова звітність як джерело інформації для інвесторів та кредиторів / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Вісник ЖНАЕУ, 2016, № 2 (57), т. 2. – с. 161–170.
 • Савченко Особливості обліку формування фондів в сільськогосподарських кооперативах / Н. М. Савченко // Кооперативні читання: 2016 рік: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 16 червня 2016 р.). – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2016. – 143–147.
 • Савченко Н. М. Фінансовий облік та управлінський контроль:єдність та протиріччя / Н. М. Савченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 6 – С. 42–45.
 • Савченко Н.М. Етапи управлінського контролю / Н. М. Савченко // Наукові читання – 2017. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2017. – Т. 3. – С. 179–182.
 • Савченко Н. М. Вимоги до системи управлінського контролю / Н. М. Савченко // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 519 –522.
 • Савченко Н. М. Структурні елементи управлінського контролю / Н. М. Савченко // Сучасні тенденції розвитку світової економіки : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. Том ІІ. – Харків : ХНАДУ, 2017. – С. 213–214.
 • Савченко Н.М. Моделі та механізми управління взаємовідносинами між обліковими системами / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2017 року). Частина 1. – Полтава : РВВ ПДАА, 2017. –  С. 301–305.
 • Савченко Н.М. Формування моніторингу витрат та виходу продукції екологічно чистої продукції рослинництва / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – С. 363–367.
 • Савченко Н.М. Нормативно-правове забезпечення механізму державного фінансування капітального будівництва в бюджетних установах / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко, С.В. Закусило, В.В. Гераймович // Вісник ЖНАЕУ, 2017, № 1 (59), т. 2. – С. 112–124.
 • Савченко Н.М. Автоматизація обліково-економічних процесів. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» \ Свиноус І.В., Томілова Н.О., Руда Т.П. – Біла Церква, 2017. – 496 с.
 • Савченко Н.М. Роль управлінського обліку та управління персоналом в системі управлінського контролю малих та середніх підприємств / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки : тези V Міжнародної науково-практ.конференції (2-3 листопада 2017 р.) . – Житомир, 2017. –С. 253–257.
 • Савченко Н.М. Обґрунтування необхідності функціонування системи управлінського контролю в малих та середніх суб’єктах суспільного інтересу / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів суспільного інтересу: тези виступів Міжнар. наук. конф. ‒ Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. ‒ С. 148–149.
 • Савченко Н.М. Вплив цілей управлінського контролю на систему управління / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Фінансові інструменти регіонального розвитку : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (10 лист. 2017 р.). – Житомир, 2017. – С. 76 –78. Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізацій них викликів / [Т.О. Зінчук, Т.В. Усюк, В.Є. Данкевич та ін.]; за ред. д.е.н., проф.. Т.О. Зінчук, к.е.н. Н.М. Куцмус. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 352 с. (С. 313–325).
 • Савченко Н.М. Казначейське обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за видатками як одна із головних функцій органів  Державної казначейської служби України установах / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко, Т.В. Ковальова, І.В. Свиноус // Вісник ЖНАЕУ, 2017, № 2 (62), т. 2. – С. 76 –83,
 • 2018.
 •  Савченко Н.М. Перспективи автоматизації бухгалтерського обліку бюджетних установ / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Нові інформаційні технології управління бізнесом: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 лютого 2018 року). – Київ, 2018 . С. 127 – 132.
 • Савченко Н.М. Оцінка системи управлінського контролю / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 22 березня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2018. – С. 390–392. 
 • Савченко Н.М. Актуальні питання формування та обліку виробничих запасів / Н. М. Савченко // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доповідей інтернет -конференції, 24–25 травня 2018 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2018. –С. 223– 227.
 • Савченко Н.М. Облік податків: вітчизняний та зарубіжний досвід / Н. М. Савченко // Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Житомир, 24 травня 2018 року. – Житомир: ЖНАЕУ, 2018. –   С. 125 –130.
 • Практичний посібник з організації та ведення бізнесу на сільських територіях \ [Т.О. Зінчук, Т.В. Усюк, Л.М. Левківськ та ін.]; за ред. д.е.н, проф.. Т.О. Зінчук, к.е.н. Т.В. Усюк – К.: «Центр учбової літератури», 2018. – 257 с.
 • Савченко Н.М. Запаси: особливості обліку і контролю  Житомир, Наукові горизонти, № 6 (69), 2018 р. / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Наукові горизонти, 2018, № 6 (69). – С. 47–53
 • Савченко Н. М. Управлінський контроль: унікальність чи універсальність ? / Н. М. Савченко // Сучасні проблеми менеджменту: матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конф. 19 жовтня 2018 року. — К. : Нац. авіац. ун-т, 2018. — С. 461–463.
 • Сталий розвиток сільських територій: монографія / за ред. проф. Т. Зінчук, проф. Ю. Раманаускаса. - Клайпеда: вид-во Клайпедського університету; Київ: «Центр учбової літератури», 2019. – 421 с. ( С. 317–345)
 • Савченко Н.М. Оцінка системи управлінського контролю в неприбуткових організаціях / Н. М. Савченко // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (25 лютого 2019 року) – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. – 206 –210 с .
 • Савченко Н.М. Співробітництво освіти і бізнесу: проблеми та шляхи розв’язання / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Нові інформаційні технології управління бізнесом: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції 14 лютого 2019 року. – К.: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2019. – С. 272 –278
 • Савченко Н.М. Управлінський контроль у неприбуткових організаціях / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Економіка та держава. – 2019. – № 2 – С. 53–57
 • Савченко Н.М. Управлінський контроль проектів / Н. М. Савченко// Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 622 –626 с.
 • План рахунків бухгалтерського обліку у визначеннях та схемах: навчально-наочний посібник \ Ю.С. Цаль-Цалко, Ю.Ю. Мороз, Т.С. Гайдучок [та ін.] – Житомир: Рута, 2019. – 212 с.
 • Савченко Н.М. Можливості використання управлінського контролю в ході управління проектами / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи: монографія // за ред. проф. Т.О. Зінчук. – Київ. – «Центр учбової літератури», 2019. – 494 с. (С. 59–70).
 • Савченко Н. М. Внутрішній контроль: проблеми та перспективи / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко, І. В. Дем’янюк  // Ефективна економіка. – 2019. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7288 
 • Савченко Н.М. Особливості формування облікової політики в неприбуткових організаціях / Н. М. Савченко //Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції: збірник тез доповідей всеукр. наук.- практ. конф. (10 жовтня 2019 р.) / відп. ред. Є.В. Калюга. – К.: НУБіП України, 2019. – С. 143–145.