Посада

Доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1999 році закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит». В 1999 році вступила до аспірантури Національного аграрного університету

Тема дисертації та рік захисту

В 2003 році захистила дисертацію на тему «Організація та методи управлінського обліку в рослинництві» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного аграрного університету за спеціальністю «Облік, аналіз та аудит» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Облік у фінансово-кредитних установах, управлінський контроль, автоматизація бухгалтерського обліку

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:

пп.2.

 1. Савченко Н. М., Савченко Р. О. Види та стадії управлінського контролю. Економіка і держава. 2015. № 9. С. 70–74. 
 2. Савченко Н. М., Савченко Р. О. Вплив кібернетики на розвиток управлінського контролю. Агросвіт. 2015. № 24. С. 11–15. 
 3. Савченко Н. М., Савченко Р. О. Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на організацію та функціонування системи управлінського контролю. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 1 (54), т. 2. С. 197–208. 
 4. Савченко Н. М., Савченко Р. О. Процедури управлінського контролю. Економіка і держава. 2016. № 9.  С. 34–40. 
 5. Савченко Н. М., Савченко Р. О. Фінансова звітність як джерело інформації для інвесторів та кредиторів. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 2 (57), т. 2. С. 161–170 
 6. Савченко Н. М. Фінансовий облік та управлінський контроль:єдність та протиріччя. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 42–45 
 7. Савченко Н. М, Савченко Р. О., Закусило С. В., Гераймович В. В. Нормативно-правове забезпечення механізму державного фінансування капітального будівництва в бюджетних установах. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1 (59), т. 2. С. 112–124 
 8. Савченко Н. М., Савченко Р. О., Ковальова Т. В., Свиноус І. В. Казначейське обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за видатками як одна із головних функцій органів Державної казначейської служби України установах. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 2 (62), т. 2. С. 76–83 
 9. Савченко Н. М., Савченко Р. О. Запаси: особливості обліку і контролю. Наукові горизонти. 2018. № 6 (69). С. 47–53 
 10. Савченко Н. М., Савченко Р. О. Управлінський контроль у неприбуткових організаціях. Економіка та держава. 2019. № 2. С. 53–57 
 11. Савченко Н. М., Савченко Р. О., Дем’янюк І. В. Внутрішній контроль: проблеми та перспективи. Ефективна економіка. 2019. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7288
 12. Савченко Н. М., Савченко Р. О. До питання конвергенції бухгалтерського обліку та управлінського контролю. Наукові горизонти. 2020. № 04 (89). С. 27–33 
 13. Савченко Н. М., Савченко Р. О., Суліменко Л. А. Роль бренду в сталому розвитку підприємства. Наукові горизонти. 2020. № 6 (93). С. 37–48.

пп.3.

 1. Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізацій них викликів / [Т.О. Зінчук, Т.В. Усюк, В.Є. Данкевич та ін.]; за ред. д.е.н., проф.. Т.О. Зінчук, к.е.н. Н.М. Куцмус. Київ : Центр учбової літератури, 2017. С. 313–325 
 2. Савченко Н. М. Автоматизація обліково-економічних процесів : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» / Свиноус І. В., Томілова Н. О., Руда Т. П. Біла Церква, 2017. 496 с. 
 3. Савченко Н. М. Можливості використання управлінського контролю в ході управління проектами / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи: монографія // за ред. проф. Т.О. Зінчук. Київ : Центр учбової літератури, 2019. С. 59–70
 4. Сталий розвиток сільських територій: монографія / за ред. проф. Т. Зінчук, проф. Ю. Раманаускаса. - Клайпеда: вид-во Клайпедського університету; Київ : Центр учбової літератури, 2019. С. 317–345
 5. Савченко Н. М. Можливості використання управлінського контролю в ході управління проектами / Н. М. Савченко, Р.О. Савченко // Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи: монографія // за ред. проф. Т.О. Зінчук. Київ : Центр учбової літератури, 2019. С. 59–70
 6. Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад:  проекти, реалії та європейські перспективи для України :  монографія / за ред. проф. Т. О. Зінчук. Київ : Центр учбової літератури, 2019. С. 208–219 

пп. 8.

 1. співвиконавець наукової теми «Розвиток бухгалтерського обліку, статистики, контролю і оподаткування в умовах економічного зростання України основаному на залученні інвестицій та інноваційному виробництві продуктів з високим ступенем доданої вартості» (номер державної реєстрації 0118U100564)

пп.13.

 1. План рахунків бухгалтерського обліку у визначеннях та схемах: навчально-наочний посібник / Ю. С. Цаль-Цалко, Ю. Ю. Мороз, Т. С. Гайдучок [та ін.] Житомир : Рута, 2019. 212 с. 
 2. Практичний посібник з організації та ведення бізнесу на сільських територіях / [Т.О. Зінчук, Т.В. Усюк, Л.М. Левківськ та ін.]; за ред. д.е.н, проф.. Т.О. Зінчук, к.е.н. Т.В. Усюк Київ : Центр учбової літератури, 2018. С. 327–364 
 3. Розвиток сільського жіночого підприємництва : практичний посібник / за ред. д.е.н., доц. Н.М. Куцмус. Київ : Центр учбової літератури, 2019. С. 31–43.
 4. Силабус навчальної дисципліни «Практика бухгалтерського обліку для управління підприємством» для студентів, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування галузь знань 07 ‒ Управління та адміністрування – Освітня програма «Облік і оподаткування». Житомир: ЖНАЕУ, 2020. С. 28.

пп. 14.

Керівництво науковим гуртком, створеного на базі кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту за тематикою «Обліково-аналітичне забезпечення стратегічних управлінських рішень та інноваційного розвитку підприємств»

пп. 15.

 1. Савченко Н. М. Бюджетування як інструмент прийняття управлінських рішень. Формування конкурентних переваг аграрної продукції в умовах глобалізації економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених.  Житомир : Рута, 2009. С. 123–125. 
 2. Савченко Н. М., Савченко Р. О. Організаційні аспекти впровадження стандартів управлінського контролю. Сучасні міжнародні економічні відносини: проблеми та розвиток : зб. тез наук. робіт учасників Міжнародної наук.-практ. конференції. м. Одеса, 16-17 жовтня 2015 р. ЦЕДР, 2015. С. 124–128.  
 3. Савченко Н. М. Організаційно-правові засади обліку процесу виробництва. Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доп. інтернет- конференції, 24-25 травня 2016 р.  Хмельницький : ХКТЕІ. 2016. С. 294–297.  
 4. Савченко Н. М. Структурні елементи управлінського контролю. Сучасні тенденції розвитку світової економіки : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 травня 2017 р. Том ІІ. Харків : ХНАДУ, 2017. С. 213–214  
 5. Савченко Н. М., Савченко Р. О. Обґрунтування необхідності функціонування системи управлінського контролю в малих та середніх суб’єктах суспільного інтересу. Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів суспільного інтересу : тези виступів Міжнар. наук. конф. Житомир : Видавець О.О. Євенок, 2017. С. 148–149 
 6. Савченко Н. М., Савченко Р. О. Оцінка системи управлінського контролю. Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу : І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 22 березня 2018 р. Харків : ХДУХТ, 2018. С. 390–392  
 7. Савченко Н. М. Управлінський контроль: унікальність чи універсальність? Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. 19 жовтня 2018 року. Київ : Нац. авіац. ун-т, 2018. С. 461–463 
 8. Савченко Н. М. Оцінка системи управлінського контролю в неприбуткових організаціях. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції, 25 лютого 2019 року. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2019. С. 206–210 
 9. Савченко Н. М., Савченко Р. О. Співробітництво освіти і бізнесу: проблеми та шляхи розв’язання. Нові інформаційні технології управління бізнесом : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. 14 лютого 2019 року. Київ : Спілка автоматизаторів бізнесу, 2019. С. 272 - 278 
 10. Савченко Н. М. Управлінський контроль проектів. Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 28-29 березня 2019 р. Частина 1. Дніпро : НМетАУ, 2019.  С 622–626
 11. Савченко Н. М. Особливості формування облікової політики в неприбуткових організаціях. Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції : збірник тез доповідей всеукр. наук.- практ. конф., 10 жовтня 2019 р. Київ : НУБіП України, 2019. С. 143–145 
 12. Савченко Н. М., Савченко Р. О. Проблеми підготовки спеціалістів з бухгалтерського обліку та шляхи їх вирішення в сучасних умовах. Нові інформаційні технології управління бізнесом : зб. тез III Всеукр. наук.-практ. конф., 12 лютого 2020 р. Київ : Спілка автоматизаторів бізнесу, 2020. С. 181–183 
 13. Савченко Н. М., Савченко Р. О. Оцінка переваг та недоліків МСФЗ 8 «Операційні сегменти». Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. у 6 ч. 26 березня 2020 р. Полтава : ЦФЕНД, 2020. Ч. 4. С. 38–40 
 14. Савченко Н. М., Савченко Р. О. Зменшення корисності об’єктів бухгалтерського обліку. Наукові читання – 2020 : Матеріали науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених НІІ економіки та агробізнесу. 15 травня 2020 р. Житомир, 2020. С. 51–52.

пп. 16.

Член громадської організації «Житомирська спілка фахівців з бухгалтерського обліку і оподаткування»

пп.18: 1. Виконавець із надання науково-консультаційних послуг Луцькому національному технічному університету з «Комплексної автоматизації системи бухгалтерського обліку UA-Бюджет» код послуги ДК 021-2015: 79210000-9 «Бухгалтерські та аудиторські послуги (договір про надання науково-консультативних послуг № 3\2020 від 3 лютого 2020 р.) 

 1. Наукове консультування Приватного підприємства "Бізнес-Софт Про"