Посада

Професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Вчене звання

Професор


Академік Академії економічних наук України, сертифікований внутрішній аудитор Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України, член спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту Держстату України, почесний професор ЖДТУ

Дані про вищу освіту

У 1997 році закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут (нині ДУ «Житомирська політехніка») за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація інженер-економіст. Одразу після отримання диплому пройшла курси підвищення кваліфікації у Київському національному економічному університеті (КНЕУ) за фаховим спрямуванням «Облік і аудит» та «Фінанси і кредит» на факультеті післядипломної освіти викладачів економічних дисциплін.

Тема дисертації та рік захисту

(наукові ступені та вчені звання)

Кандидатську дисертацію на тему «Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи» за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» захистила в Інституті аграрної економіки УААН 17 березня 1999 року. Науковий ступінь кандидата економічних  наук присуджено у 2000 році. Вчене звання доцента присвоєне 2000 року.

Докторську дисертацію на тему «Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні основи» за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» захистила в Київському національному торговельно-економічному університеті 28 грудня 2006 року. Науковий ступінь доктора економічних наук присуджено у 2007 році. Вчене звання професора присвоєне 2007 року.

Науковий керівник і консультант обох дисертацій – заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Ф.Ф. Бутинець.

Академік Академії економічних наук України з 2009 року

Сфера наукових інтересів

Методологічні аспекти обліку, контролю, аналізу та оподаткування підприємств за видами економічної діяльності; організація обліку,

бухгалтерський облік і контроль в управлінні підприємством.

Загальна кількість публікацій

Автор та співавтор понад 200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Підготувала одноосібно 3 та у співавторстві більше 10 монографій; є автором та співавтором понад 20 підручників на навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів України. Має понад 60 статей у наукових фахових виданнях та близько 20 публікацій у зарубіжних фахових наукових виданнях (Білорусі, Болгарії, Литви, Польщі, Росії).

h-індекс в Google Scholar складає 18.

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:

пп2.

Малюга Н.М. Методичні аспекти бухгалтерського обліку земельних ресурсів сільськогосподарського призначення.  Науковий журнал: Економіка. Фінанси. Право. № 8/2. 2016 р. С. 4-6

пп3. 

 1. Розвиток бухгалтерського обліку в системі фінансово-економічної  безпеки суб’єктів господарювання: теорія та методологія: Монографія / В.М. Пархоменко, Н.М. Малюга, О.І. Пилипенко, К.П. Боримська, Л.В. Шкуліпа; за наук. ред. д.е.н., проф. Н.М. Малюги. Житомир: ПП «Рута», 2020. 236 с.
 2. Малюга Н.М., Пархоменко В.М. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: Навчальний посібник. Київ: НАСОА, 2019. 120 c.
 3. Малюга Н.М., Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік (загальна теорія): конспект лекцій в схемах і таблицях: Навчальний посібник. Київ: ТОВ «Консультант», 2017. 68 с.
 4. Малюга Н.М., Пархоменко В.М. Об’єкти бухгалтерського обліку за Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Або що обліковується на рахунках?: Навчальний посібник. Київ: ТОВ «Консультант», 2017. 92 с.
 5. Малюга Н.М Аналіз підходів до оцінки людського капіталу як об’єкта бухгалтерського спостереження / Малюга Н.М., ДавидюкТ.В./ Проблемні аспекти та перспективи розвитку обліку, контролю, аналізу і оподаткування суб’єктів господарювання в умовах глобалізаційної економіки: колективна монографія / Кривий Ріг: Вид. «Козлов», 2017. 408 с. С. 39-54.
 6. Малюга Н.М Управління дебіторською заборгованістю як система: обліковий аспект /Малюга Н.М., Гевчук А.В./ Бухгалтерський облік, аналіз та контроль: проблеми інтеграції і розвитку: колективна монографія / під заг. редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ПП «Рута», 2017. 370 с. С. 256-276.
 7. Малюга Н.М Концепція створення і розвитку системи бухгалтерського обліку / Малюга Н.М., Долюк А.В./ Бухгалтерський облік, аналіз та контроль: проблеми інтеграції і розвитку: колективна монографія / під заг. редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ПП «Рута», 2017. 370 с. С. 276-289
 8. Малюга Н.М Інтеграція бухгалтерського обліку як основа подальшого розвитку його теорії і практики / Малюга Н.М., Колумбет О.П. / Проблеми бухгалтерської науки: подальший розвиток і припинення шарлатанства: колективна монографія / під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир. ПП «Рута», 2015. 343 с. С. 304-330

пп 4.  

 1. Федчишина Наталія Михайлівна. Облік і бюджетування в управлінні діяльністю підприємства: дис. на здобуття наук ступеня канд. екон. наук за спец. 08.00.09 – «Бухгалтерський оьлбік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». – Київ: НАСОА, 2016.
 2. Снісар Олександр Олександрович «Бухгалтерський облік і контроль операцій з паливно-мастильними матеріалами: організація та методика», дисертація на здобуття наук ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09, захищена у ЖДТУ в 2013 р.
 3. Скрипник Маргарита Іванівна «Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнь-ого контролю витрат та калькулювання собівартості продукції, дисертація на здобуття наук ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09, захищена у НАСОА в 2012 р.
 4. Мороз Юлія Юзефівна «Бухгалтерський облік та аналітичне забезпечення моніторингу економічного потенціалу підприємства», дисертація на здобуття наук ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09, захищена у ЖДТУ в 2012 р.
 5. Пилипенко Олексій Іванович «Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку: теорія, методологія, організація», дисертація на здобуття наук ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09, захищена у ЖДТУ в 2011 р.

пп7. 

Участь в комісіях з питань ліцензування та акредитації спеціальностей ВНЗ МОН України, зокрема:

 1. Первинна акредитаційна експертиза ОПП «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Полтавській державній аграрній академії, голова комісії (Наказ МОНУ № 1534-л від 16.10.2018)  
 2. Первинна акредитаційна експертиза ОПП «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» у Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», голова комісії (Наказ МОНУ № 270-л від 22.03.2018)
 3. Акредитаційна експертиза перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, член комісії (Наказ МОНУ № 99а від 14.07.2016 р.)
 4. Ліцензування спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»  галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет», голова комісії (Наказ МОНУ № 1349 від 09.06.2015) 

Член експертної ради з питань секторального розвитку та підприємництва МОН (ВАК) України – 2010-2014.

пп.8. 

Керівник і відповідальний виконавець науково-дослідної роботи НАСОА за темою: «Розвиток бухгалтерського обліку в контексті фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання: теорія та методологія»  (номер державної реєстрації 0113U005977) (2013-2018 рр.). Звіт з НДР. К.: НАСОА, 2019. 203с.УДК 657.005:934;

Член редколегії наукового фахового журналу «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації» в Національній академії статистики, обліку та аудиту (2010-2018 рр.).

пп. 10.

2007-2017 рр. – завідувач кафедри теорії бухгалтерського обліку Національної академії статистики, обліку та аудиту Держстату України

пп. 11. 

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальностей 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) та 08.00.10 – статистика (з 2017 по т.ч.; протягом 2013-2016 – заступник голови ради);


Офіційний опонент по дисертаціях: 

Овсюк Н.В. Бухгалтерський облік і контроль у сфері трудових правовідносин: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності). – Київський національний торговельно-економічний університет (Д 26.055.01), Київ, 2017.

Закревська О.Ю. Облік та контроль поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Київський національний торговельно-економічний університет (Д 26.055.01), Київ, 2018

Коріненко А. І. Облікове забезпечення включення прав користування землею до економічного обігу: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (Д 26.350.02), Київ, 2017.

Ільчак О. В. Бухгалтерський облік і контроль земельних ресурсів сільського господарства: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природокористування України (К 26.004.17), Київ, 2016.

Пантюхова А.В. Облік та аналіз використання і відновлення земельних ресурсів: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Київський національний торговельно-економічний університет (Д 26.055.01), Київ, 2016

пп. 13. 

 1. Облік і аудит: Практикум / Малюга Н.М., Вітер С.А., Майдуда Г.С.  Житомир: ПНУ, 2020. 70 с. (електронний ресурс)
 2. Магістерська робота з програми «Облік та оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю: методика та організація» /Малюга Н.М., Теловата М.Т., Пантелеєв В.П., Петраковська О.В., Юрченко О.А./ Навчально-методичний посібник. К.: НАСОА, 2019. 101 с. 
 3. Методичні рекомендації для написання та захисту магістерської роботи за програмою «Облік та оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю» / Малюга Н.М.,  Пантелеєв В.П., Курило Г. М., Петраковська О.В., Теловата М.Т., Юрченко О.А. К.: НАСОА,  2016. 98 с.
 4. Методичні рекомендації для написання та захисту дипломної роботи спеціаліста / Корінько М.Д., Малюга Н.М., Пантелеєв В.П., Теловата М.Т., Петраковька О.В.: Навчальне видання. К.: НАСОА,  2016. 99 с.  
 5. Силабус навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування галузь знань 07 ‒ Управління та адміністрування – Освітня програма «Облік і оподаткування». Житомир: ЖНАЕУ, 2020. С. 27.

пп. 14. 

Член галузевої конкурсної комісії:

у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», що проводилася на базі КНТЕУ. 2017;

у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», що проводилася на базі НАСОА. 2018;

у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», що проводилася на базі НАСОА. 2019.

пп. 15.  

 1. Малюга Н.М., Майдуда Г.С. Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління джерелами відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: зб. тез доповідей учасників ХVІІІ Всеукр. наук. конф. (пам’яті проф. О.С. Бородкіна). К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2020. С. 75-78. 
 2. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в умовах діджиталізації: організаційні аспекти. Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України: зб. матеріалів  Міжнар.  наук.-практ.  конф. (м. Вінниця,  8-9 квітня 2019 р.): у 2-х т. Т. 1. Ч. 1. / За заг. ред. В.І. Мельник. Тернопіль: Крок, 2020. С. 240-242
 3. Малюга Н.М., Пантелеєв В.П, Сакада Т.Д. Сучасні напрями підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» та спеціалізацією «Економічна кібернетика» спеціальності «Економіка». Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: зб. тез доповідей учасників XVIІ Всеукр. наук. конф. (пам’яті проф. О.С. Бородкіна). К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2019. С. 200-203
 4. Малюга Н.М., Хоруженко О.І. Розвиток бухгалтерської професії в Україні. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: зб. тез доповідей учасників XVI Всеукр. наук. конф. (пам’яті проф. О.С. Бородкіна). К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2018. С. 151-155
 5. Малюга Н.М. Позитивізм у розвитку методології бухгалтерського обліку. Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці: тези доповідей ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 18-19 квітня 2018 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. С. 84-86
 6. Малюга Н.М. Нікчемні угоди та економічна безпека підприємства: обліково-правовий аспект. Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, Вінницький ННІ економіки ТНЕУ, 18 квітня 2018 р.). Вінниця, 2018. С. 98-101
 7. Малюга Н.М., Боримська К.П. Професійна підготовка та роль бухгалтера у забезпеченні економічної безпеки. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: зб. тез доповідей учасників XV Всеукр. наук. конф., присвяченої 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам’яті д.е.н., професора, Засл. діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна. К.: «Інформ.-аналіт. агентсво», 2017. С. 296-301
 8. Малюга Н.М., Давидюк Т.В. Неформалізовані показники при оцінюванні людського капіталу. Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті першого ректора Національної академії статистики, обліку  та аудиту, докт. екон. наук, професора, Засл. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка. К.:  «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. С. 151-155
 9. Малюга Н.М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Зб. тез доповідей учасників XIV Всеукр. наук. конф., присвяченої пам’яті д.е.н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Бородкіна (1930-2002). К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2016. С. 41-44
 10. Малюга Н.М., Боримська К.П. Роль обліку у формуванні концепції економічної безпеки підприємств в інформаційному суспільстві. Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практич. конф., присвяченої пам’яті першого ректора Національної академії статистики, обліку  та аудиту, докт. екон. наук, професора, Засл. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка – К.:  «Інформаційно-аналітичне агентство», 2016. С. 162-165
 11. Малюга Н.М. Розвиток облікових теорій. Трансформаційні перетворення  обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів:  Зб. матеріалів IV наук.-практич. конф. (25 листопада 2016 р.). К.: ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2016. С. 83-86
 12. Малюга Н.М., Боримська К.П. Роль професійної підготовки бухгалтера у забезпеченні економічної безпеки. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 лютого 2015 р.) / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. С. 409-413
 13. Малюга Н.М., Боримська К.П. Аудит людських ресурсів в управлінні економічною безпекою підприємства. Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практич. конф., присвяченої пам’яті першого ректора Національної академії статистики, обліку  та аудиту, докт. екон. наук, професора, Засл. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка. К.:  «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. С. 162-165
 14. Малюга Н.М., Стеблівська О.В. Завдання обліку, аналізу та аудиту операцій з готовою продукцією. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Зб. тез доповідей учасників XII-ої міжнародної наукової конференції. К.: НАСОА та ТОВ «Інтердрук», 2014. С. 51-54
 15. Малюга Н.М., Боримська К.П. Податкові застереження як інструмент комунікаційного захисту в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку: Матеріали VII-ої міжнар. наук.-практич. конф., (м. Львів, 16-17 травня 2014 р.) / відп. за вип.: проф. Куцик П.О. Львів: ЛКА, 2014. С. 279-282

пп. 16. 

Член професійної  організації Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України (сертифікат № 00988 від 08.06.2018)

Член громадської організації «Житомирська спілка фахівців з бухгалтерського обліку і оподаткування»

Академік Академії економічних наук України (з 2009 р.)

пп.17. 

Досвід надання аудиторських послуг (з 1996 р.), проведення аудиту (з 2000 р.) судово-бухгалтерських експертиз (з 2009 р.). Сертифікований аудитор (серія А) 2000-2014 рр., ліцензований судовий експерт 2009-2011 рр. (співпраця з НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України, довідка № 30 від 02.09.2019 р.)

Асистент аудитора, аудитор за сумісництвом в ПАФ «Аудит-Бутинець», 1996-2009 рр.

Провідний науковий співробітник за сумісництвом ЖФ НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України, 2009-2011 рр.

Радник голови Житомирської обласної державної адміністрації з питань розвитку науки на громадських засадах, 2006-2010 рр.

ORCID:0000-0001-7367-5381

h-index  Google Scholar 18

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон: +380679587165