Посада

Професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Вчене звання

Професор


Академік Академії економічних наук України, сертифікований внутрішній аудитор Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України, член спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту Держстату України, почесний професор ЖДТУ

Дані про вищу освіту

У 1997 році закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут (нині ДУ «Житомирська політехніка») за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація інженер-економіст. Одразу після отримання диплому пройшла курси підвищення кваліфікації у Київському національному економічному університеті (КНЕУ) за фаховим спрямуванням «Облік і аудит» та «Фінанси і кредит» на факультеті післядипломної освіти викладачів економічних дисциплін.

Тема дисертації та рік захисту

(наукові ступені та вчені звання)

Кандидатську дисертацію на тему «Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи» за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» захистила в Інституті аграрної економіки УААН 17 березня 1999 року. Науковий ступінь кандидата економічних  наук присуджено у 2000 році. Вчене звання доцента присвоєне 2000 року.

Докторську дисертацію на тему «Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні основи» за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» захистила в Київському національному торговельно-економічному університеті 28 грудня 2006 року. Науковий ступінь доктора економічних наук присуджено у 2007 році. Вчене звання професора присвоєне 2007 року.

Науковий керівник і консультант обох дисертацій – заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Ф.Ф. Бутинець.

Академік Академії економічних наук України з 2009 року

Сфера наукових інтересів

Методологічні аспекти обліку, контролю, аналізу та оподаткування підприємств за видами економічної діяльності; організація обліку,

бухгалтерський облік і контроль в управлінні підприємством.

Загальна кількість публікацій

Автор та співавтор понад 200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Підготувала одноосібно 3 та у співавторстві більше 10 монографій; є автором та співавтором понад 20 підручників на навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів України. Має понад 60 статей у наукових фахових виданнях та близько 20 публікацій у зарубіжних фахових наукових виданнях (Білорусі, Болгарії, Литви, Польщі, Росії).

h-індекс в Google Scholar складає 18.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами // Навчальний посібник. – Київ: НАСОА, 2019. – 120 c. (у співавторстві з Пархоменком В.М.).
 2. Магістерська робота з програми «Облік та оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю: методика та організація» // Навчальний посібник. – К.: НАСОА, 2019. – 101 с. (Теловата М.Т., Пантелеєв В.П., Петраковська О.В., Юрченко О.А.).
 3. Нікчемні угоди та економічна безпека підприємства: обліково-правовий аспект // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, Вінницький ННІ економіки ТНЕУ, 18 квітня 2018 р.). у 2х т. –Т.1 / Ред. кол.: ВННІЕ ТНЕУ. – Тернопіль: Крок, 2018. – 250 с. – С. 97–98.
 4. Позитивізм у розвитку методології бухгалтерського обліку // Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці: тези доповідей ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 18-19 квітня 2018 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. – 468 с. – С. 84–86.
 5. Розвиток бухгалтерської професії в Україні // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників XVI Всеукраїнської наукової конференції (пам’яті проф. О.С. Бородкіна). К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2018. – 163 с. – С. 151–155 (з Хоруженко О.І.).
 6. Неформалізовані показники при оцінюванні людського капіталу// Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті першого ректора Національної академії статистики, обліку  та аудиту, доктора економічних наук, професора, заслуженого економіста України Івана Ісаковича Пилипенка – К.:  «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. – 535 с. – С. 151–155.
 7. Концепція створення і розвитку системи бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік, аналіз та контроль: проблеми інтеграції і розвитку: колективна монографія / під заг. редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута». – 2017. – 370 с. – С. 276-289 (з Долюк А.В.).
 8. Управління дебіторською заборгованістю як система: обліковий аспект // Бухгалтерський облік, аналіз та контроль: проблеми інтеграції і розвитку: колективна монографія / під заг. редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута». – 2017. – 370 с. – С. 256-276 (з Гевчук А.В.).
 9. Аналіз підходів до оцінки людського капіталу як об’єкта бухгалтерського спостереження // Проблемні аспекти та перспективи розвитку обліку, контролю, аналізу і оподаткування суб’єктів господарювання в умовах глобалізаційної економіки: колективна монографія / Кривий Ріг: Вид. «Діонат», 2017. – 408 с. – С. 39–54 (з Давидюк Т.В.).
 10. Професійна підготовка та роль бухгалтера у забезпеченні економічної безпеки // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників XV Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна – К.: «Інформ.-аналіт. агентсво», 2017. – 327 с. – С. 296–301 (з Боримською К.П.).
 11. Бухгалтерський облік (загальна теорія): конспект лекцій в схемах і таблицях: Навчальний посібник [Н.М. Малюга, В.М. Пархоменко] – Київ: ТОВ «Консультант», 2017. – 68 с.
 12. Об’єкти бухгалтерського обліку за Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Або що обліковується на рахунках?: Навчальний посібник [Н.М. Малюга, В.М. Пархоменко] – Київ: ТОВ «Консультант», 2017. – 92 с.
 13. Методичні рекомендації для написання та захисту магістерської роботи за програмою «Облік та оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю» / Малюга Н.М.,  Пантелеєв В.П., Курило Г. М., Петраковська О.В., Теловата М.Т., Юрченко О.А. – К.: НАСОА,  2016. – 99 с. 
 14. Малюга Н.М. Методичні аспекти бухгалтерського обліку земельних ресурсів сільськогосподарського призначення / Н.М. Малюга // Економіка. Фінанси.
  Право. – №8/2. – 2016 р. – С. 4–6.
 15. Розвиток теорії бухгалтерського обліку // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників XIV Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Бородкіна (1930-2002). – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2016. – 218 с. – С. 41-44
 16. Роль обліку у формуванні концепції економічної безпеки підприємств в інформаційному суспільстві // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті першого ректора Національної академії статистики, обліку  та аудиту, доктора економічних наук, професора, заслуженого економіста України Івана Ісаковича Пилипенка – К.:  «Інформаційно-аналітичне агентство», 2016. – 430 с. – С. 162–165 (з Боримською К.П.).
 17. Розвиток облікових теорій // Трансформаційні перетворення  обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів:  Збірник матеріалів IV науково-практичної конференції (25 листопада 2016 р.) – К.: ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2016. – 412 с. – С. 83–86.
 18. Інтеграція бухгалтерського обліку як основа подальшого розвитку його теорії і практики / Малюга Н.М., Колумбет О. П. // Проблеми бухгалтерської науки: подальший розвиток і припинення шарлатанства: колективна монографія / під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир. ПП «Рута» – 2015. – 343 с. – С. 304–330.
 19. Роль професійної підготовки бухгалтера у забезпеченні економічної безпеки / Малюга Н.М., Боримська К.П. // Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: збірник матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лютого 2015 р.; м. Київ) / Відпов. за вип.Б.В. Мельничук. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. – 632 с. – С.409-413.
 20. Податкові застереження як інструмент комунікаційного захисту в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства / Малюга Н.М., Боримська К.П. // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку: Матеріали VII-ої міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2014 р./ [відп. за вип.: проф. Куцик П.О.]. – Львів: ЛКА, 2014. – 346 с. – С. 279–282.
 21. Оцінка як важливий інструмент бухгалтерського обліку: розвиток уявлень та класифікація / Малюга Н.М., Колумбет О.П. // Сучасний бухгалтерський облік і контроль: проблеми розвитку: Монографія / під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир. ПП «Рута» – 2014. – 380 с. (48 с.).
 22. Передумови бухгалтерського обліку складових природно-ресурсного потенціалу / Малюга Н.М., Замула І.В. // Вісник НАСОА. – 2013. – № 1.
 23. Ярослав В’ячеславович Соколов: світоглядні орієнтири / Малюга Н.М., Козлова М.О., Боримська К.П. // Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю: Збірник тез Одинадцятої Всеукраїнської наукової Internet-конференції. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 228 c. – С. 19–25.
 24. Микола Григорович Чумаченко – творець світу бухгалтерського обліку / Малюга Н.М., Давидюк Т.В. // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Вип. 3(24). – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 628 с. – С. 316-321.
 25. Соціальна звітність в системі управління людським капіталом підприємств / Малюга Н.М., Давидюк Т.В. // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2012. – № 4 (62). – 460 с. – С. 140–142.
 26. Генезис научной мысли о сущности счетов бухгалтерського учета: библиометрический анализ / Малюга Н.М., Боримская К.П. // Международный бухгалтерский учет. – 2011. – № 23 (173) – С. 40–55.
 27. Методологічні засади бухгалтерського обліку складових природно-ресурсного потенціалу: історико-правовий підхід / Малюга Н.М., Замула І.В. // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 2 (21).
 28. Роль людського капіталу в розвитку постіндустріального суспільства (Розділ 22) / Малюга Н.М., Давидюк Т.В. // Методологічні основи розвитку постіндустріальної економіки: Монографія / За ред. д.е.н., проф. М.П. Денисенко, д.е.н., проф. А.П. Гречан, к.е.н., доц. В.В. Лойко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2010. – 688 с. – С. 471–484.

ORCID:0000-0001-7367-5381

h-index  Google Scholar 18

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон: +380679587165