Посада

Доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1998 році закінчила Державну агроекологічну академію України (м. Житомир) за спеціальністю «Облік і аудит».

Тема дисертації та рік захисту

В 2005 році захистила дисертацію на тему «Формування та використання основних засобів в аграрних підприємствах Центрального Полісся» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.083.02 в Державному агроекологічному університеті Міністерства аграрної політики України за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук

Сфера наукових інтересів

Облік майнового потенціалу, автоматизація облікового процесу, податковий контроль

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:
 

пп.1.

 1. Moroz J., Telovata M., Syrtseva S., Haiduchok T., Babich I., Yurchenko O. Sick leave accounting: analysis of non-standard cases. International Journal of Management. Volume 11. Issue 3. March 2020. pp. 390–398. URL: http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp? JType=IJM&VType=11&IType=3
 2. Haiduchok T., Sysoieva I., Vasylishyn S., Lysiuk A., Kundrya-Vysotska O., Kostyrko A. Accounting and control of settlements with counterparties under the conditions of quarantine measures. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology. Volume 11. Issue 5. May 2020. pp. 141-152. URL: http://www.iaeme.com/IJARET/issues.asp?JType=IJARET&VType=11&IType=5 

пп.2.

 1. Гайдучок Т. С., Киян А. В. Доходи персоналу підприємства в контексті обліково-економічного змісту. Економіка та суспільство. 2017. № 8. С. 730–736.
 2. Гайдучок Т. С., Мостепанюк А. В. Механізм управління операційними витратами лісогосподарських підприємств поліського регіону України: облікове та аналітичне забезпечення. The scientific method. 2017. № 6 (6), Vol. 1. S. 55–63
 3. Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М., Вітер С. А Сучасний стан та обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами аквакультури. Наукові горизонти. 2018. № 5 (68). С. 60–69. 
 4. Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Контролінг як чинник моделювання управлінських систем в економці лісогосподарських підприємств. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 4 (15). С. 417–422. 
 5. Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Використання збалансованої системи показників у стратегічному управлінському обліку підприємств. Наукові горизонти. 2018. № 11 (72). С. 46–55. 
 6. Цегельник Н. І., Гайдучок Т. С. Формування облікової інформації з подальшим відображенням у формах звітності підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7879

пп.3.

 1. Митна діяльність в Україні: організація та облікове забезпечення. Вип. 1. Організація митної діяльності в Україні, її роль в розвитку бізнесу та облікове забезпечення: посібник / Ю. Ю. Мороз, Ю. С. Цал-Цалко, Т. С. Гайдучок, Н. І. Цегельник. Житомир : Рута, 2020. 136 с.
 2. Мороз Ю. Ю., ЕйсмонтВ. С., Цал-Цалко Ю. С., Гайдучок Т. С., Цегельник Н. І. Бухгалтерський облік і аудит в управлінні лісогосподарським підприємством : підручник. Житомир : Рута, 2019. 396 с. 
 3. План рахунків бухгалтерського обліку у визначеннях та схемах : навчально-наочний посібник / Ю. С. Цаль-Цалко, Ю. Ю. Мороз, Т. С. Гайдучок [та ін.] Житомир : Рута, 2019. 212 с.

пп.8.

 1. Співвиконавець наукової теми «Стратегія реформування підприємництва, бухгалтерського обліку і оподаткування в лісовому господарстві для забезпечення довгострокових інтересів України на основі поєднання принципів державного регулювання і механізмів ринкових відносин з огляду на цілі децентралізації влади» (номер державної реєстрації 0118U100585); 2. Співвиконавець наукової теми «Розвиток бухгалтерського обліку, статистики, контролю і оподаткування в умовах економічного зростання України основаному на залученні інвестицій та інноваційному виробництві продуктів з високим ступенем доданої вартості» (номер державної реєстрації 0118U100564)

пп.13.

 1. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» студентами освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (денної та заочної форм навчання) / Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 144 с. 
 2. Робочий зошит для виконання практичного тренінгу з дисципліни «Організація та ведення обліку в суб’єктах малого підприємництва» студентами освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (денної та заочної форм навчання). / Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 45 с.
 3. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Облік на підприємствах зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Т. С. Гайдучок, О. М. Дмитренко. Житомир : ЖНАЕУ. 2017. 30 с.
 4. Силабус навчальної дисципліни «Практика бухгалтерського обліку для управління підприємством» для студентів, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування галузь знань 07 ‒ Управління та адміністрування – Освітня програма «Облік і оподаткування». Житомир: ЖНАЕУ, 2020. С. 28.

пп.14. 

Керівник гуртка «Актуальні питання теорії, методології та організації бухгалтерського обліку». 

пп.15.

 1. Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Перспективи використання е-аудиту в Україні. Електронний аудит: світові надбання та вітчизняні реалії : зб. матеріалів наук.-практ. кругл. столу (26 жовт. 2018 р.). Ірпінь : НДІ фіскальної політики, 2018. С. 8–10.
 2. Гайдучок Т. С. Актуальні питання фінансування лісової галузі. Економіка і фінанси: аналіз тенденцій та перспективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 13 лист. 2015 р. Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2015. С. 217–219. 
 3. Гайдучок Т. С., Мостепанюк В. А. Фінансування лісового господарства України в контексті європейського досвіду. Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 листоп. 2015 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2015. С. 619–622.
 4. Гайдучок Т. С., Мостепанюк В. А. Пріоритетні напрями фінансування лісового господарства в умовах сталого розвитку галузі. Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем : монографія / [В. В. Антошкіна, Т. И. Ашмарина, В. В. Бойко та ін.]; за заг. ред. Л. І. Антошкіної, С. А. Навроцького. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 116–121. 
 5. Гайдучок Т. С. Формування та облік витрат у житлово-будівельних кооперативах. Кооперативні читання: 2016 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (16 черв. 2016 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2016. С. 138–142
 6. Гайдучок Т. С., Мостепанюк В. А. Облікове забезпечення витрат лісогосподарських підприємств: теоретичні та практичні аспекти. Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 17-18 лют. 2017 р.) : в 2-х ч. Ужгород : Гельветика, 2017. Ч. 2. С. 26–28 
 7. Гайдучок Т. С., Мостепанюк В. А. Електронний облік деревини – інноваційна модель управління лісовим господарством. Таврійські економічні наукові читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 10-11 лют. 2017 р.) : у 2-х ч. Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2017. Ч. 2. С. 114–116 
 8. Гайдучок Т. С., Мостепанюк В. А. Впровадження системи електронного обліку деревини – шлях до покращення інформаційних потоків лісогосподарських підприємств. Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ. 2017. Т. ІV, ч. ІІ. C. 8–11
 9. Гайдучок Т. С., Киян А. В. Міжнародний досвід облікового процесу формування розрахунків з податку на прибуток підприємства.  International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, Part II, March 24, 2017. Klaipeda : Lithuania: Baltija Publishing. S. 96–99 
 10. Гайдучок Т. С., Вітер С. А. Облік витрат на вирощування товарної риби на підприємствах аквакультури. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів : матеріали II всеук. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 24 трав. 2018 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 153–157 
 11. Гайдучок Т. С., Вітер С. А. Обліково-аналітичне забезпечення заготівлі та переробки екологічно чистої недеревної лісової продукції. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2018. С. 434–439. 
 12. Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Роль і місце Звіту про управління в системі звітності підприємств в умовах трансформації облікових підходів. Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (25 лют. 2019 р.). Київ : ТОВ «ВІПО», 2019. С. 21–24. 
 13. Гайдучок Т. С., Цегельник Н. І. Сучасне програмне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах управління бізнесом. Нові інформаційні технології управління бізнесом : зб. тез III Всеукр. наук.-практ. конф. Київ : Спілка автоматизаторів бізнесу, 2020. С. 33-35
 14. Гайдучок Т. С., Цегельник Н. І. Використання BigData як інноваційної інформаційної технології в системі ведення бухгалтерського обліку. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 березня 2020 року. Рівне : НУВГП, 2020. C. 27-29.
 15. Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Особливості обліку витрат у бджільництві. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (15 трав. 2019 р.). Житомир, 2019. С. 134138.
 16. Гайдучок Т. С. Особливості організації митного пост-аудиту в Україні. Економіка, облік, податки в суспільстві. 2020. №1(7). С. 16-17
 17. Гайдучок Т. С. Теоретичні аспекти відповідальності платників податків за порушення норм податкового законодавства. Економіка, облік, податки в суспільстві. 2020. №2(8). С. 15-18
 18. Гайдучок Т. С. Трансформація фінансової звітності в умовах імплементації міжнародних стандартів обліку. Облік, оподаткування, звітність та аудит: сучасні аспекти та перспективи розвитку : монографія / за заг. ред. Ю. С. Цаль-Цалко. Житомир : Рута, 2020 с.

пп. 16.

 Член громадської організації «Житомирська спілка фахівців з бухгалтерського обліку і оподаткування»

пп.18.

Наукове консультування бухгалтерської служби: 

 1. ТОВ «СВАН-2005» м. Житомир; 
 2. ДП «Коростишівське лісове господарство»
 3. ТОВ «ЮК «Юріс-Консалт»;
 4. Фізична особа - підприємець Савіцький Євгеній Альфредович