Посада

Доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1998 році закінчила Державну агроекологічну академію України (м. Житомир) за спеціальністю «Облік і аудит».

Тема дисертації та рік захисту

В 2005 році захистила дисертацію на тему «Формування та використання основних засобів в аграрних підприємствах Центрального Полісся» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.083.02 в Державному агроекологічному університеті Міністерства аграрної політики України за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук

Сфера наукових інтересів

Облік майнового потенціалу, автоматизація облікового процесу, податковий контроль

Основні наукові та методичні праці:
 • Гайдучок Т. С., Мостепанюк В. А. Облікове забезпечення витрат лісогосподарських підприємств: теоретичні та практичні аспекти. Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 17–18 лют. 2017 р.) : в 2-х ч. Ужгород : Гельветика, 2017. Ч. 2. С. 26–28. 
 • Гайдучок Т. С. Інноваційна роль інформаційної системи «1С:Підприємство 8» у процесі підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування». Нові інформаційні технології в освіті : зб. тез десятої наук.-прак. конф. Київ, 2017. С. 19–24.
 • Гайдучок Т. С., Мостепанюк В. А. Електронний облік деревини – інноваційна модель управління лісовим господарством. Таврійські економічні наукові читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 10–11 лют. 2017 р.) : у 2-х ч. Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2017. Ч. 2. С. 114–116. 
 • Гайдучок Т. С., Мостепанюк В. А. Впровадження системи електронного обліку деревини – шлях до покращення інформаційних потоків лісогосподарських підприємств. Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ. 2017. Т. ІV, ч. ІІ. C. 8–11.
 • Гайдучок Т. С., Киян А. В. Міжнародний досвід облікового процесу формування розрахунків з податку на прибуток підприємства.  International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, Part II, March 24, 2017. Klaipeda : Lithuania: Baltija Publishing. S. 96–99. 
 • Гайдучок Т. С. Формування та облік витрат у житлово-будівельних кооперативах. Кооперативні читання: 2016 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (16 черв. 2016 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2016. С. 138–142. 
 • Гайдучок Т. С.,  Киян А. В. Доходи персоналу підприємства в контексті обліково-економічного змісту. Економіка та суспільство. 2017. № 8. С. 730–736. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/121.pdf
 • Гайдучок Т. С., Мостепанюк А. В. Механізм управління операційними витратами лісогосподарських підприємств поліського регіону України: облікове та аналітичне забезпечення. The scientific method. 2017. № 6 (6), Vol. 1. S. 55–63. 
 • Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Перспективи використання е-аудиту в Україні. Електронний аудит: світові надбання та вітчизняні реалії : зб. матеріалів наук.-практ. кругл. столу (26 жовт. 2018 р.). Ірпінь : НДІ фіскальної політики, 2018. С. 8–10.
 • Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Фінансова звітність підприємств в умовах імплементації стандартів ЄС з бухгалтерського обліку. Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобальних викликів : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (5 жовт. 2018 р.). Київ : ТОВ «ВІПО», 2018. С. 46–49.
 • Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Використання збалансованої системи показників у стратегічному управлінському обліку підприємств. Наукові горизонти. 2018. № 11 (72). С. 46–55.
 • Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М., Вітер С. А. Сучасний стан та обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами аквакультури. Наукові горизонти. 2018. № 5 (68). С. 60–69.
 • Гайдучок Т. C., Дмитренко О. М. Контролінг як чинник моделювання управлінських систем в економіці лісогосподарських підприємств. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 4 (15). С. 417–422.
 • Haiduchok T., Dmytrenko O. (2018). Theoretical and methodical aspects of formation of financial reporting of enterprises in conditions of Ukraine integration into the European space. Scientific development and achievements: monograph [Text]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, 2018, volume 1, P. 302-315. 
 • Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М., Вітер С. А. Сучасний стан та обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами аквакультури. Наукові горизонти. 2018. № 5 (68). С. 60–69. 
 • Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Фінансова звітність підприємств в умовах імплементації стандартів ЄС з бухгалтерського обліку. Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобальних викликів : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (5 жовт. 2018 р.). Київ : ТОВ «ВІПО», 2018. С. 46–49. 
 • Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Роль і місце Звіту про управління в системі звітності підприємств в умовах трансформації облікових підходів. Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (25 лют. 2019 р.). Київ : ТОВ «ВІПО», 2019. С. 21–24. 
 • Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Особливості обліку витрат у бджільництві. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (15 трав. 2019 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 134–138. 
 • Гайдучок Т. С., Цегельник Н. І. Блокчейн як інструмент формування звітності підприємства. Розвиток інтегрованої звітності підприємств : тези виступів Міжнар. наук. конф. (4–5 жовт. 2019 р.). Житомир : Житомирська політехніка, 2019. С. 199–200. 
 • План рахунків бухгалтерського обліку у визначеннях та схемах : навчально-наочний посібник / Ю. С. Цаль-Цалко, Ю. Ю. Мороз, Т. С. Гайдучок [та ін.]. Житомир : Рута, 2019. 212 с.
 • Бухгалтерський облік і аудит в управлінні лісогосподарським підприємством / Ю. С. Цаль-Цалко, Ю. Ю. Мороз, В. С. Ейсмонт, Т. С. Гайдучок, Н. І. Цегельник. Житомир : Рута, 2019. 372 с.