Посада

Доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 2007 році закінчила Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства». З 2008 по 2010 рр. навчалась в аспірантурі Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2011 році на засіданні вченої спеціалізованої ради Житомирського національного агроекологічного університету захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему: «Стратегія диверсифікації сільськогосподарських підприємств»

Сфера наукових інтересів

Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах; інформаційне забезпечення та формування системи звітності суб’єктів господарювання; особливості обліку та оподаткування суб’єктів господарювання в зарубіжних країнах.

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:

пп.2: 

 1. Organizational and Managerial Aspects of Automation in the Internal Accounting of an Enterprise / Dmytrenko, О.М., Yarmoliuk, О.F., Kudlaieva, N.V., Sysoieva, I.M., Borkovska, V.V., Demianyshyna, O.A. International Journal of Economics and Business Administration. Volume VIII, Special Issue 1, 2020 pp. 154-165. URL: https://www.ijeba.com/journal/533#
 2. Ярмолюк О. Ф., Дмитренко О. М. Особливості ідентифікації капітальних інвестицій в бухгалтерському обліку. Ефективна економіка. 2020. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1&z=8184. 
 3. Дмитренко О. М., Вітер С. А. Обліково-аналітичні аспекти формування нефінансової звітності українськими компаніями. Облік і фінанси, 2020. № 2 (88). С. 1828. 
 4. Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Використання збалансованої системи показників у стратегічному управлінському обліку підприємств. Наукові горизонти. 2018. Вип. 11 (72). С. 4655. 
 5. Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Контролінг як чинник моделювання управлінських систем в економіці лісогосподарських підприємств. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 4 (15). С. 406411. 
 6. Дмитренко О. М. Оцінка ефективності внутрішнього аудиту суб’єктів суспільного інтересу. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6421
 7. Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М., Вітер С. А. Сучасний стан та обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами аквакультури. Наукові горизонти. 2018. № 5 (68). С. 6069. 
 8. Дмитренко О. М. Внутрішній аудит як інструмент підвищення ефективності системи бухгалтерського обліку підприємства. Ефективна економіка. 2017. № 5. URL: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=5591 

пп.3: 

 1. Haiduchok T., Dmytrenko O. (2018). Theoretical and methodical aspects of formation of financial reporting of enterprises in conditions of Ukraine integration into the European space. Scientific development and achievements:  monograph [Text]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, 2018, volume 1, P. 302-315. 
 2. План рахунків бухгалтерського обліку у визначеннях та схемах: навчально-наочний посібник / Ю.С. Цал-Цалко та ін. Житомир: Рута, 2019. 212 с.

пп.8: 

Співвиконавець науково-дослідної роботи кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту за темою: «Розвиток бухгалтерського обліку, статистики, контролю і оподаткування в умовах економічного зростання України основаному на залученні інвестицій та інноваційному виробництві продуктів з високим ступенем додано вартості» (номер теми: 0118U100564)

пп.13: 

 1. Робочий зошит для виконання практичного тренінгу з дисципліни «Організація та ведення обліку в суб’єктах малого підприємництва» студентами освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і  оподаткування» (денної та заочної форм навчання»)  / Т. С. Гайдучок, О. М. Дмитренко. Житомир : ЖНАЕУ. 2019. 40 с.
 2. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» студентами освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і  оподаткування» (денної та заочної форм навчання») / Т. С. Гайдучок, О. М. Дмитренко. Житомир : ЖНАЕУ. 2018. 50 с. 
 3. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Облік на підприємствах зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Т. С. Гайдучок, О. М. Дмитренко. Житомир : ЖНАЕУ. 2017. 30 с.  

пп.14: 

Керівник гуртка «Міжнародна інтеграція облікового процесу та аудиту». 

пп.15: 

 1. Вітер С. А., Дмитренко О. М. Контролінг соціально-екологічної діяльності підприємств в контексті реалізації концепції сталого розвитку. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 15 трав. 2020 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. С. 171176.
 2. Дмитренко О. М., Вітер С. А. Відображення соціальних аспектів діяльності у нефінансовій звітності підприємств. Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : зб. наук. праць за матеріалами ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (30-31 березня 2020 р.). Дніпро : НМетАУ, 2020. С. 6773. URL: https://nmetau.edu.ua/file/conf-nmetau_accounting_2020.pdf  
 3. Вітер С. А., Дмитренко О. М. Інтеграція внутрішнього та зовнішнього аудиту в системі контролю діяльності великих підприємств. Напрями розвитку ринкової економіки: нові реалії та можливості в умовах інтеграційних процесів : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (30 листоп. 2019 р.). Ужгород : Гельветика, 2019. Ч. 2. С. 3337. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23732.pdf 
 4. Дмитренко О. М. Переваги та проблемні аспекти формування інтегрованої звітності вітчизняними компаніями. Розвиток інтегрованої звітності підприємств : тези виступів Міжнар. наук. конф. Житомир : Житомир. політехніка, 2019. С. 5051. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/zbirnyk-tez-1-1.pdf
 5. Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Особливості обліку витрат у бджільництві. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (15 трав. 2019 р.). Житомир, 2019. С. 134138.
 6. Дмитренко О. М. Особливості фінансової звітності суб’єктів суспільного інтересу. Наукові читання – 2019 : наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, докторантів, асп. та молод. вчених НІІ економіки та агробізнесу. Житомир : ЖНАЕУ. 2019. Т. 3. С. 2223.
 7. Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Роль і місце звіту про управління в системі звітності підприємств в умовах трансформації облікових підходів. Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління :  матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 25 лютого 2019 р.). Київ, 2019. С. 2125.
 8. Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Фінансова звітність підприємств в умовах імплементації стандартів ЄС з бухгалтерського обліку. Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобальних викликів : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (5 жовт. 2018 р.). Київ : ВІПО, 2018. С. 4649. URL: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/10030/3/Conf_2018-10-05_46-49.pdf
 9. Гайдучок Т. С., Дмитренко О. М. Перспективи використання е-аудиту в Україні. Електронний аудит: світові надбання та вітчизняні реалії : зб. матеріалів наук.-практич. круглого столу (м. Ірпінь, 26 жовтня 2018 р.). Ірпінь : НДІ фіскальної політики. 2018. 64 с. URL: http://ndi-fp.nusta.edu.ua/files/doc /2018_Zbirnuk_tez_26_10_2018.pdf 
 10. Дмитренко О. М. Золотницька Ю. В. Аспекти запровадження системи внутрішнього фінансового контролю та аудиту у територіальних громадах. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Житомир, 24 травня 2018 р.). Житомир, 2018. С. 7172. 
 11. Дмитренко О. М. Формування інформаційних ресурсів бухгалтерського обліку в умовах сталого розвитку підприємства. Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу : матер. І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 22 березня 2018 р.). Харків : ХДУХТ. 2018. С. 7172. 
 12. Дмитренко О. М. Аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах сталого розвитку підприємства. Наукові читання – 2018 : наук.-теорет. зб. Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2018. Т. 3. С. 2931.
 13. Дмитренко О. М. Особливості внутрішнього аудиту суб’єктів суспільного інтересу. Розвиток обліку, аналізу та аудиту суб’єктів суспільного інтересу : матер. міжнар. наук. конф. (м. Житомир, 20-21 жовтня 2017 р.). Житомир : Житомирський державний технологічний університет, 2017. С. 376-378.
 14. Дмитренко О. М. Роль внутрішнього аудиту в системі обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємства. Наукові читання – 2017 : наук.-теорет. зб. Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2017. Т. 3. С. 69-73. 

Інші публікації (статті):

 1. Дмитренко О. М. Визнання та оцінка основних засобів в обліковій практиці Республіки Білорусь: паралель з Україною. Економіка, облік, податки в суспільстві. 2020. №1(7). С. 1821.
 2. Дмитренко О. М. Структура інтегрованої звітності: вимоги нормативних документів та практичний досвід зарубіжних компаній. Економіка, облік, податки в суспільстві. 2020. 2(8). 

пп. 16.

Член громадської організації «Житомирська спілка фахівців з бухгалтерського обліку і оподаткування»

Член громадської організації «Житомирське товариство науковців польського походження»