Посада

Старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 2007 році закінчила Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства». З 2008 по 2010 рр. навчалась в аспірантурі Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2011 році на засіданні вченої спеціалізованої ради Житомирського національного агроекологічного університету захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему: «Стратегія диверсифікації сільськогосподарських підприємств»

Сфера наукових інтересів

Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах; інформаційне забезпечення та формування системи звітності суб’єктів господарювання; особливості обліку та оподаткування суб’єктів господарювання в зарубіжних країнах.

Основні наукові та методичні праці:
  • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності: навч.-довідн. посібн. / [Ю.С. Цал-Цалко, Г.Г. Кірєйцев, І.В. Луканьов та ін.]. – Житомир: ПП «Рута», 2011. – 707 с.
  • Аудит: навч. посібник / Ю. С. Цал-Цалко, Ю. Ю. Мороз., Л. А. Суліменко [та ін.]; [під заг. ред. Цал-Цалка Ю.С.]. – Житомир: ПП “Рута”, 2012. – 392 с.
  • Haiduchok T., Dmytrenko O.  (2018). THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF FORMATION OF FINANCIAL REPORTING OF ENTERPRISES IN CONDITIONS OF UKRAINE INTEGRATION INTO THE EUROPEAN SPACE. Scientific development and achievements:  monograph [Text]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, 2018, volume 1, P. 302–315. 
  • План рахунків бухгалтерського обліку у визначеннях та схемах: навч.-наочний посібник / Ю.С. Цал-Цалко та ін. Житомир : Рута, 2019. 212 с.
  • Дмитренко О.М. Роль стратегічного планування в діяльності сільськогосподарських підприємств / О. М. Дмитренко // Економіка АПК. – 2009. – № 1. – С.43–50.
  • Дмитренко О.М. Види стратегії диверсифікації та особливості її реалізації в сільськогосподарських підприємствах / О. М. Дмитренко // Економіка АПК. – 2010. – № 2. – С.121–125.
  • Дмитренко О. М. Оцінка впливу диверсифікації виробництва на діяльність сільськогосподарських підприємств / О.М. Дмитренко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Вип. 262: В 12 т. – Т. ІХ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 2206–2217.
  • Дмитренко О.М. Організаційні аспекти внутрішнього аудиту сільськогосподарських підприємств / О.М. Дмитренко // Формування системи та механізмів обліково-фінансового забезпечення господарської діяльності підприємства: матеріали конф. І туру всеукр. конкурсу студентських наук. робіт та результатів теоретико-практичних досліджень викладачів каф. бух. обліку ЖНАЕУ, 15 груд. 2011 р. – Житомир, 2011. – С. 96–99.
  • Дмитренко О.М. Роль інформаційно-правових систем в організації обліку підприємств / О.М. Дмитренко // Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону: матеріали VIII між факультет. наук.-практ. конф. молодих вчених, 26 квіт. 2012 р. – Житомир, 2012.
  • Дмитренко О.М. Формування системи внутрішнього аудиту на підприємстві / О.М. Дмитренко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. - № 2 (22), том 5. – С. 116–126.
  • Дмитренко О.М. Внутрішній аудит як інструмент підвищення ефективності системи бухгалтерського обліку підприємства [Електронний ресурс] / О.М. Дмитренко // Ефективна економіка. – №5. – 2017. – Режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5591 
  • Дмитренко О.М. Особливості внутрішнього аудиту суб’єктів суспільного інтересу / О.М. Дмитренко // Розвиток обліку, аналізу та аудиту суб’єктів суспільного інтересу: матер. міжнар. наук. конфер., 20–21 жовт. 2017 р. –  Житомир, 2017. – С. 376–378.
  • Дмитренко О.М. Оцінка ефективності внутрішнього аудиту суб’єктів суспільного інтересу [Електронний ресурс] / О.М. Дмитренко // Ефективна економіка. – № 6. – 2018.
  • Гайдучок Т.С., Дмитренко О.М. Контролінг як чинник моделювання управлінських систем в економіці лісогосподарських підприємств. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 4 (15). С. 406–411.
  • Гайдучок Т.С., Дмитренко О.М. Використання збалансованої системи показників у стратегічному управлінському обліку підприємств. Наукові горизонти. 2018. Вип. 11 (72). С. 46–55.
  • Гайдучок Т.С., Дмитренко О.М. Роль і місце звіту про управління в системі звітності підприємств в умовах трансформації облікових підходів. Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління:  матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конфер. (м. Київ, 25 лютого 2019 р.). Київ. 2019. С. 21–25.
  • Дмитренко О.М. Особливості фінансової звітності суб’єктів суспільного інтересу. Наукові читання – 2019: наук.-теорет. зб. Житомир: Житомирський національний агроекологічний університет. 2019. Т. 3. С. 69–73.