Передплата періодичних видань на 2021 рік

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Навчальний план ОПП "Облік і оподаткування" магістр 2019

Навчальний план ОПП "Облік і оподаткування" магістр 2020

Освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування" першого (бакалавського) рівня вищої освіти

Політика навчального процесу, оцінювання результатів навчання та дотримання академічної доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

 

Силабуси навчальних дисциплін

Глобальна економіка та інноваційний розвиток

Фахова іноземна мова (рівень В2)

Фінансовий аналіз

Організація бухгалтерського обліку

Міждисциплінарна курсова робота з організації обліку, аудиту та оподаткування

Стратегічний управлінський облік

Внутрішній аудит

Консультаційно-дорадча діяльність за спеціальністю

Контролінг в управлінні бізнесом

Облік і аудит у митній справі

Інтегрована звітність

Оціночно-аналітична діяльність

Основи наукової роботи та підготовка стартапів в сфері бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту 

Практика бухгалтерського обліку для управління підприємством

Підготовка і захист кваліфікаційної роботи

Практика аудиту господарської діяльності

Практика податкового обліку і адміністрування податків

Курсова робота Практика бухгалтерського обліку для управління підприємством

Переддипломна практика

 

ЕКСПЛІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН