Мороз Юлія Юзефівна
доктор економічних наук, професор
Коротка біографія

В 1998 р. закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Облік і аудит». Працювала на посадах бухгалтера, державного податкового інспектора Державної податкової адміністрації в Житомирській області, провідного економіста, молодшого наукового співробітника НДІ статистики Міністерства статистики України, старшого викладача, доцента, професора кафедри бухгалтерського обліку Житомирського національного агроекологічного університету. З січня 2015 р. обіймає посаду завідувача кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Житомирського національного агроекологічного університету.

В 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01 Житомирського державного технологічного університету. Тема дисертації «Бухгалтерський облік та аналітичне забезпечення моніторингу економічного потенціалу підприємства».

Сфера наукових інтересів

Обліково-аналітичне забезпечення управління ринковою вартістю підприємства; облік, аналіз та контроль об’єктів оподаткування та податкових платежів; формування та оцінка податкового потенціалу суб’єктів господарювання, видів економічної діяльності, регіонів.

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:

пп.1:

 1. Julia Moroz, Joseph Tsal-Tsalko, Olexandr Caikin Organizational and management fundamentals of Ukraine organic production. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2018. Vol. 40. No. 2. Р. 232–242 (Web of Science Core Collection).
 2. Moroz J., Telovata M., Syrtseva S., Haiduchok T., Babich I., Yurchenko O. Sick leave accounting: analysis of non-standard cases. International Journal of Management. Volume 11. Issue 3. March 2020. pp. 390–398. (Scopus).
 3. Panasyuk V., Kuzina R., Moroz J., Babich I, Melnychuk I., Chyzhyshyn O. Accounting of exchange rate differences on transactions with foreign currency loans. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology. Volume 11, Issue 5, 1 May 2020, Pages 391-398 (Scopus).

пп.2. 

 1. Мороз Ю.Ю. Проблема оцінювання результатів роботи підприємства за обліковою інформацією: прибуток чи додана вартість. Проблемні аспекти та  перспективи розвитку обліку, контролю, аналізу і оподаткування суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки: колективна монографія. – Кривий Ріг: Вид, 2017. 408 с. С. 99 – 120.
 2. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю. Імплементація стандартів ЄС з бухгалтерського обліку до облікової політики українських підприємств. Облік і фінанси. 2017. № 4 (78). С. 53-57.
 3. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.  Обліково-статистичні аспекти вартісного оцінювання якості зайнятості працівників підприємства. Проблеми економіки. 2018. №4 (38). С. 338 – 343.
 4. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.  Інформаційне забезпечення управління територіальними громадами: аспекти статистики і фінансової звітності. Проблеми економіки. 2018. №2 (36). С. 389 – 395.
 5. Цаль-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю.  Статистичні й облікові аспекти формування і оцінювання економічних показників розвитку соціальних медіа як суб’єктів бізнесу України. Проблеми економіки № 4 (42), 2019. С. 223-230.
 6. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.  Статистично-облікове забезпечення оцінювання якості зайнятості персоналу на підприємстві за показником доданої вартості. Бізнес-Інформ. 2019. № 1. С. 358 – 363.
 7. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.  Рябцева Н. О. Бюджетні програми розвитку туризму: формування показників результативності, їх облікове забезпечення і аналіз. Наукові горизонти. 2019. № 5 (78). С. 84 – 95.
 8. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.  Рябцева Н. О. Інформаційно-контрольні аспекти забезпечення оцінювання якості надання туристичних послуг. Наукові горизонти. 2019. № 1 (74). С. 63 – 68. 
 9. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю. Класифікація у сфері соціальних медіа: прикладна статистика та система обліку. Бізнес Інформ. 2020. №1. C. 256–264. 

пп.3. 

 1. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю.Ю., Цегельник Н.І. Управлінський облік: Підручник. Житомир: ПП «Рута», 2015. 632 с. 
 2. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю.Ю., Т. Ю. Мельник. Облік, статистика, аналіз та аудит в системі контролювання фінансових результатів підприємства: Монографія. Житомир: ПП «Рута», 2016. 292 с.
 3. Мороз Ю. Ю., Ейсмонт В. С., Цал-Цалко Ю. С., Гайдучок Т. С., Цегельник Н. І. Бухгалтерський облік і аудит в управлінні лісогосподарським підприємством: Підручник. Житомир: ПП “Рута”, 2019. 396 с. 
 4. План рахунків бухгалтерського обліку у визначеннях та схемах : навчально-наочний посібник / Ю. С. Цаль-Цалко, Ю. Ю. Мороз, Т. С. Гайдучок [та ін.] Житомир : Рута, 2019. 212 с.
 5. Митна діяльність в Україні: організація та облікове забезпечення. Вип. 1. Організація митної діяльності в Україні, її роль в розвитку бізнесу та облікове забезпечення: посібник / Ю. Ю. Мороз, Ю. С. Цал-Цалко, Т. С. Гайдучок, Н. І. Цегельник. Житомир : Рута, 2020. 136 с.

пп.4.

 1. Мельник Тетяна Юріївна. Обліково-аналітичне забезпечення контролювання фінансових результатів підприємств: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук за спец. 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». – Житомир, 2016.
 2. Цегельник Ніна Іванівна. Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями та замовниками: організація та методика: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук за спец. . 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». – Житомир, 2019.
 3. Щирська Антоніна Юліївна. Розвиток обліку в забезпеченні якості інформації: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук за спец. . 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». – Житомир, 2019.

пп. 7.

Член Науково-методичної комісії з бізнесу, управління і права Міністерства освіти і науки України, підкомісія 071 «Облік і оподаткування» (Наказ МОН України № 375 від 06.04.2016 р.) (2016 р. – 2019 р.).

пп. 8.

Керівник  наукової теми «Розвиток бухгалтерського обліку, статистики, контролю і оподаткування в умовах економічного зростання України основаному на залученні інвестицій та інноваційному виробництві продуктів з високим ступенем доданої вартості»   (номер державної реєстрації 0118U100564).

Керівник  наукової теми "Інструменти обліково-статистичного та бюджетного забезпечення оцінювання і контролювання розвитку інтелектуальної економіки в системі формування економічного потенціалу фінансово самодостатніх Smart Village в умовах функціонування об’єднаних територіальних громад" (номер державної реєстрації 0118U100557). 

Відповідальний виконавець наукової теми  «Стратегія реформування підприємництва, бухгалтерського обліку і оподаткування в лісовому господарстві для забезпечення довгострокових інтересів України на основі поєднання принципів державного регулювання і механізмів ринкових відносин з огляду на цілі децентралізації влади»  (номер державної реєстрації 0118U100585).

пп.10.

 1. Завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту Житомирського національного агроекологічного університету з 2015 р. по теперішній час;
 2. З вересня 2020 р.– голова науково-методичної комісії факультету «Обліку і фінансів»

пп.11.

 1. Член спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01 в Житомирському державному технологічному університеті із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
 2. Офіційний опонент по дисертації: Хомик Х. Р. на тему: «Облік і внутрішній аудит екологічних витрат підприємств лісового господарства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). (захист – 29.06.2016 р.).

пп.13.

 1. Методичні рекомендації для виконання випускних кваліфікаційних робіт студентами освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Ю.Ю. Мороз, Ю.С. Цаль-Цалко, Т.С. Гайдучок. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 46 с.
 2. Силабус навчальної дисципліни «Практика аудиту господарської діяльності» для студентів, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування галузь знань 07 ‒ Управління та адміністрування – Освітня програма «Облік і оподаткування». Житомир: ЖНАЕУ, 2020. 29 с.
 3. Силабус навчальної дисципліни «Практика податкового обліку і адміністрування податків» для студентів, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування галузь знань 07 ‒ Управління та адміністрування – Освітня програма «Облік і оподаткування». Житомир: ЖНАЕУ, 2020. 35 с.

пп.14.

 • підготовка переможця (диплом І ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» - Козлова Тетяна Генадіївна (2018 р.);
 • член Галузевої комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ЗВО ІІІ – ІV рівнів акредитації (2017/2018 н.р., 2018/2019 н.р.).
 • член журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ЗВО ІІІ – ІV рівнів акредитації (2016/2017 н.р., 2017/2018 н.р.).
 • підготовка переможця (диплом ІІІ ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво» - Кудра Любов Василівна (2020 р.);
 • керівник наукового гуртка "Міжнародна інтеграція облікового процесу та аудиту"

пп. 15:

 1. Мороз Ю.Ю., Цегельник Н.І. Бухгалтерський облік розрахунків із покупцями та замовниками  / Баланс-агро. Школа бухгалтера. - Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-клуб». 2017. № 32-1 (електронний ресурс).
 2. Мороз Ю.Ю., Гайдучок Т.С. Організація обліку на лісогосподарських підприємствах / Баланс-агро. Школа бухгалтера. - Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-клуб». 2017. № 12-1 (електронний ресурс).
 3. Мороз Ю.Ю. Облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) в лісогосподарських підприємствах / Баланс-агро. Школа бухгалтера. - Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-клуб». 2017. № 15-1 (електронний ресурс). 
 4. Мороз Ю.Ю. Облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) в лісогосподарських підприємствах / Баланс-агро. Школа бухгалтера. - Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-клуб». 2017. № 17-1. (електронний ресурс). 
 5. Мороз Ю.Ю. Облік витрат і формування доходів у хлібопекарському виробництві / Ю. Ю. Мороз // Баланс-агро. Школа бухгалтера. - Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-клуб». 2018. № 24-1(електронний ресурс).
 6. Мороз Ю.Ю. Облік виробництва рослинної олії / Ю. Ю. Мороз // Баланс-агро. Школа бухгалтера. - Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-клуб». 2017. № 16-1 (електронний ресурс).
 7. Мороз Ю.Ю. Особливості обліку у бджільництві / Ю. Ю. Мороз // Баланс-агро. Школа бухгалтера. - Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-клуб». 2018. № 19-1 (електронний ресурс).

пп. 16.

Член правління Житомирського обласного об’єднання громадської організації «Спілка економістів України».

Голова громадської організації «Житомирська спілка фахівців з бухгалтерського обліку і оподаткування»

Голова громадської організації «Житомирське товариство науковців польського походження» 

пп.18.

Наукове консультування бухгалтерської служби ТОВ племрадгосп «Коростишівський».

e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.