Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту є випускаючою та здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Облік і аудит», з 1 вересня 2015 р. «Облік і оподаткування» (денна, заочна та індивідуальна форма навчання) за освітньо-кваліфікаційними рівнями: Бакалавр, Спеціаліст, Магістр.

Кафедра приймає на навчання студентів на базі:

 • повної загальної середньої освіти;
 • молодшого спеціаліста;
 • ОКР Бакалавр, Спеціаліст, Магістр споріднених і неспоріднених галузей знань.

Крім того, кафедра здійснює:

 • інтегральну підготовку (паралельне навчання за двома спеціальностями);
 • післядипломне навчання для підвищення кваліфікації спеціалістів (надає другу вищу освіту);
 • підготовку робочої спеціальності з використанням комп’ютеризованих систем управління в умовах програми 1С:Підприємство.

 

Історія кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Кафедра бухгалтерського обліку була створена у 1971 році. З того часу вона була декілька разів реформована та перейменована: в 1995 році – в кафедру бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності; в 2000 році – в кафедру бухгалтерського обліку, в 2015 році – в кафедру бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. В різні роки кафедру очолювали: 1971 – 1984 рр. – к.е.н., доцент Бутинець Ф.Ф. (на сьогодні д.е.н,, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української Академії економічної кібернетики, Відмінник освіти України), у 1984–1996 рр. – к.е.н., доцент Шваб В.М., у 1996 – 2000рр. – к.е.н., доцент Микитюк В.М. (на сьогодні д.е.н., професор), у 2001 – 2008 рр. – к.е.н., доцент Суліменко Л.А. (на согодні к.е.н., професор), у 2009 – 2015 рр. – д.е.н., професор Цал-Цалко Ю.С. В 2015 р. завідувачем кафедри було обрано д.е.н., професора Мороз Ю.Ю.

За час роботи кафедри її викладачами підготовлено більше десяти тисяч спеціалістів з бухгалтерського обліку, які плідно працюють у всіх галузях народного господарства України, країн СНД і Європейського Союзу.

 

Колектив кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

 

Безумовно, основою кафедри є її колектив, який сьогодні складається з докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів, старших викладачів, асистентів, докторантів, аспірантів,. Колектив кафедри – це люди, що понад усе люблять свою роботу і намагаються всіма силами донести знання до студентів. Обов’язковою умовою роботи на кафедрі є досвід практичної роботи на підприємстві. Цей важливий критерій дозволяє викладачам розкрити перед майбутніми бухгалтерами не лише теорію науки, але й практичні аспекти обліку.

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свою педагогічну майстерність і фаховий рівень шляхом: роботи над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора економічних наук, в т.ч. з проблем бухгалтерського обліку, аналізу, контролю і аудиту; регулярної участі у семінарах і конференціях (кафедральних, міжвузівських, міжнародних); рецензування та опонування дисертацій; навчання на курсах підвищення кваліфікації; участі в роботі семінарів, круглих столів; стажування на підприємствах, установах, в органах виконавчої влади.

Викладачі мають сертифікати «1С : ПРОФЕСІОНАЛ» на знання особливостей застосування програми «1 С : Бухгалтерія 8» для України та право викладання комп’ютеризованого курсу бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

 

Дисципліни

Підготовка фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» здійснюється за чотирьома спеціалізаціями (напрямами):

 • Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю.
 • Облік і контроль в системі державного управління.
 • Обліково-аналітичне забезпечення економічної діагностики підприємства.
 • Оподаткування та податковий контроль суб’єктів підприємницької діяльності.

Для кожної спеціалізації обов’язковими для вивчення є дисципліни соціально-гуманітарної, фундаментальної, математичної, природничо-наукової підготовки. Крім то, студенти вивчають ряд дисциплін за власним вибором, або за рекомендацією своїх батьків та одержують з них глибокі знання.

 

На кафедрі викладаються такі професійно-орієнтовані дисципліни:

 • Для ОКР «Бакалавр»: Фінансовий облік; Управлінський облік; Фінансова звітність підприємства; Облік і звітність в оподаткуванні; Облік на підприємствах зарубіжних країн; Облік і звітність у фінансово-кредитних установах; Облік і звітність у фермерських господарствах; Етичні аспекти обліку та аудиту; Облік на підприємствах за видами економічної діяльності; Економічний аналіз підприємства за видами економічної діяльності; Організація і методика аудиту; Контроль і ревізія; Інформаційні технології в системі "Ліга-Закон"; Статистична звітність за видами економічної діяльності; Облік та звітність в бюджетних установах; Економічний аналіз в бюджетних установах; Економічний аналіз в оподаткуванні; Організація і методика податкового аудиту; Внутрішньогосподарський механізм формування та облік об'єктів оподаткування; Оподаткування на підприємствах зарубіжних країн.
 • Для ОКР «Магістр»: Бухгалтерський облік і контроль в управлінні підприємством; Фінансовий аналіз; Організація бухгалтерського обліку; Організація і методика контролю господарської діяльності; Стратегічне управління підприємством; Інформаційні ресурси звітності підприємства; Стратегічний управлінський облік; Внутрішньогосподарський контроль; Автоматизація системи управління, обліку, аналізу та контролю; Бюджетування і контролінг на підприємстві; Облікова політика підприємства; Моделювання в управлінні соціально-економічними системами; Інформаційні ресурси звітності інституційних одиниць в державному управлінні; Облік і контроль на підприємствах державної і комунальної власності; Державний контроль; Обліково-аналітичне забезпечення моніторингу економічного і соціального розвитку регіону; Економічна діагностика підприємства; Управлінський аналіз; Аудит господарської діяльності підприємства; Фінансовий аналіз в оподаткуванні; Судово-бухгалтерська експертиза в оподаткуванні; Податковий облік; Митний контроль.; Податкове право; Бюджетна система.

 

Наукова робота викладачів та студентів

 

Викладачі кафедри працюють над виконанням науково-дослідної теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ:

Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства (номер державної реєстрації 0114U002192).

Студенти спеціальності «Облік і аудит» активно здійснюють науково-дослідну діяльності. Вони щорічно приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних  та гуманітарних наук, що проводиться відповідно до наказів МОН України, та показують високі результати, стають переможцями та займають призові місця.

Кафедрою регулярно за участі магістрів і спеціалістів проводяться науково-практичні конференції. Магістри і спеціалісти приймають активну участь в розробці проблемних питань організації обліку, аудиту, контролю, аналізу, бюджетування, діагностики, оцінки, моніторингу господарської діяльності господарюючих суб’єктів спільно з викладачами кафедри та здійснюють впровадження своїх наукових досліджень шляхом публікації їх результатів у спеціальному збірнику наукових праць магістрів.

 

СПИСОК
студентів - переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних  та гуманітарних наук випускників кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Житомирського національного агроекологічного університету відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України

ПІБ студентаНапрям дослідженняМісце конкурсуДиплом переможця (ступінь)Наказ МОН №, датаНауковий керівник

2008-2009 навчальний рік

Осіпчук

Ганна Сергіївна

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

І

 № 498 від 10.06.2009 року

Цал-Цалко Ю.С., д.е.н., професор

Світлишина

Світлана Іванівна

ІІ

Микитюк В. М., д.е.н., професор

2009-2010 навчальний рік

Дідух

Дмитро Миколайович

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

І

№ 679 від 07.07.10 року

Цал-Цалко Ю.С., д.е.н., професор

Норинчак

Ніна Іванівна

ІІ

Цал-Цалко Ю.С., д.е.н., професор

2010-2011 навчальний рік

Процюк

Тетяна Володимирівна

Економіка підприємства та управління виробництвом

Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

І

№666 від 29.06.2011 року

Цал-Цалко Ю.С., д.е.н., професор

Межевич

Тетяна Володимирівна

 

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

І

Цал-Цалко Ю.С., д.е.н., професор

Василівська

Галина Валеріївна

 

ІІІ

Савченко Р.О., к.е.н., доцент

2011-2012 навчальний рік

Ходюк

Ірина Василівна

Фінанси, грошовий обіг та кредит

Національний університет Державної податкової служби України м. Ірпінь

І

№ 811 від 11.07.2012 року

Цал-Цалко Ю.С., д.е.н., професор

Турок

Ірина Володимирівна

 

Економіка підприємства та управління виробництвом

Одеський державний економічний університет  м. Одеса

І

Цал-Цалко Ю.С., д.е.н., професор

Пашківська

Ірина Станіславівна

 

 

ІІІ

Цал-Цалко Ю.С., д.е.н., професор

Шеремет

Наталія Володимирівна

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ІІ

№ 811 від 11.07. 2012 року

Суліменко Л.А., к.е.н.. професор

Кравець

Юрій Петрович

ІІІ

Суліменко Л.А., к.е.н.. професор

2012-2013 навчальний рік

Турок

Ірина Володимирівна

 

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

І

№847 від 26.06.2013 року

 

Суліменко Л. А., к.е.н, проф.,

Погосова А.В., к.е.н., доцент

Ходюк

Ірина Василівна

ІІ

Суліменко Л. А., к.е.н, проф

2013-2014 навчальний рік

Мілевська

Марина Валентинівна

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Київський національний  університет імені Тараса Шевченка м. Київ

ІІ

№ 800 від 07.07.14 року

Ярмолюк О.Ф., к.е.н., доцент

Войтюк

Ілля Олегович

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

ІІІ

Суліменко Л. А., к.е.н., професор;

Погосова А.В., к.е.н, доцент

2014-2015 навчальний рік

Журавська Ірина Леонідівна

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Київський національний торговельно-економічний університет

ІІІ

Мороз Ю.Ю., д.е.н., професор

Кіналь Ольга Олегівна

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

ІІІ

Мороз Ю.Ю., д.е.н., професор

Махоріна Катерина Юріївна

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

ІІІ

Ярмолюк О.Ф., к.е.н., доцент

Погосова А.В., к.е.н., доцент

Примітка. Результати конкурсу за 2014 – 2015 навчальний рік визначені за підсумковою конференцією 25.03.2015 р. в Київському національному торговельно-економічному університеті