Колектив кафедри аналізу і статистики ім. І.В. Поповича спрямовує свої зусилля на фундаментальну підготовку студентів, магістрантів, аспірантів, слухачів Інституту післядипломної освіти. Якість підготовки студентів та випускників сприяє підвищення кваліфікації викладачів, покращення методичного забезпечення навчальних дисциплін, залучення студентів до наукової роботи, виконання ними самостійних завдань, курсових та дипломних робіт еколого-економічного змісту, проходження виробничих та переддипломних практик на базі підприємств та управлінь різних оргструктур АПК, районних екологічних інспекцій.

Підвищенню якості фахової підготовки сприяють також проведенні професорсько-викладацькі, студентські науково-практичні конференції, участь студентів у предметних олімпіадах факультетів, університету та Всеукраїнських олімпіадах.

Важливим напрямком роботи залишається продовження наукових досліджень щодо забезпечення регіональної продовольчої безпеки та економіки виробництва екологічно чистої продукції тваринництва на підприємствах зони радіоактивного забруднення, розвитку міжнародних зв’язків.

Історія кафедри

Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича створена 01.12.1971 р. і є структурним підрозділом факультету обліку та фінансів ЖНАУ, що забезпечує проведення навчально-методичної, наукової і виховної роботи. Засновником кафедри був доктор економічних наук, професор Попович Іван Володимирович, який очолював її з 1 грудня 1971 р. – по 17 травня 1985 р. Професор Попович І. В. вніс значний вклад у розвиток економічної науки сільськогосподарського виробництва, підготовки висококваліфікованих спеціалістів, науково-педагогічних працівників з теорії статистики, сільськогосподарської статистики, аналізу господарської діяльності, методики економічних досліджень. 27 січня 2005 р. з нагоди 100-річчя з дня його народження кафедрі було присвоєно почесне ім’я “Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича”.

Значний внесок у розвиток статистичної науки зробив Мармоза Анатолій Тимофійович – доцент, кандидат економічних наук.

З березня 1972 року по вересень 2014 року працював  у Житомирському  національному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри, заступника декана економічного факультету.

Все науково-педагогічне життя (50 років) присвятив одній дисципліні – статистиці.

Має понад 50 наукових праць, серед яких 18 навчальних підручників та посібників з грифом міністерств , з них підручники і посібники з математичної  статистики, теорії статистики, сільськогосподарської, правової і економічної статистики.

Нагороджений медаллю «Гордість Житомирського національного агроекологічного університету», знаками «Пошани», «Відмінник аграрної освіти і науки» І і ІІ ступеня Міністерством аграрної політики України.

У свій час на кафедрі працювали досвідчені педагоги і вчені. Серед них д.е.н., академік П.Т.Саблук, доценти Т.І. Дружиніна, В.В. Тарасова, А.Г. Дубок Т.І. Хомчук, ст. викладачі С.А. Грищук та ін.

З 2000 р. кафедру очолює д.е.н., професор, заслужений економіст України, Микитюк Валерій Мар’янович. Під керівництвом професора Микитюка В.М. захищено та отримали дипломи кандидата економічних наук 11 аспірантів та здобувачів.

Нинішній навчально-методичний процес забезпечують професор В.М. Микитюк , доценти, А.Т. Мармоза, Т.М.Розумей, С.В.Чугаєвська, В.Ф.Шукалович, О.П.Русак, старший викладач С.В.Василенко, асистент О.Г.Беземчук, старший лаборант Г.Л. Марченко.

1 2

Колектив кафедри аналізу і статистики ім. І.В.Поповича

Дисципліни

Кафедра забезпечує навчання студентів за всіма спеціальностями з дисциплін: теорія економічного аналізу; фінансовий аналіз; аналіз господарської діяльності; аналіз зовнішньоекономічної діяльності; економічний аналіз; стратегічний аналіз; макроекономічний аналіз; проектний аналіз; сільськогосподарська статистика; статистика у рослинництві; статистика; статистично-економічні методи аналізу; фінансова статистика; управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті; органічне виробництво; статистика, звітність, аналіз; прикладна статистика; бюджетування і контролінг на підприємстві; статистика та аналіз господарської діяльності; економічний аналіз підприємства за видами економічної діяльності; практичний тренінг практика викладання аналітичних дисциплін; практичний тренінг оцінка ресурсного потенціалу підприємства; основи бізнес-аналізу; соціально-економічна статистика та аналітика; аналітика бізнес-планування на підприємстві; аналіз господарської та комерційної діяльності; аналіз економічної діяльності та бізнес-середовища підприємства.