Посада

Доцент кафедри вищої та прикладної математики

Науковий ступінь

кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
 • У 2002 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет ім. І.Я. Франка, фізико-математичний факультет.
 • У 2003 році закінчила магістратуру зі спеціальності «Математика».
 • Закінчила аспірантуру у 2007 році зі спеціальності 01.01.06 «Алгебра і теорія чисел».
Тема дисертації та рік захисту

Захистила дисертацію у 2007 році.

Сфера наукових інтересів

частково впорядковані множини та їх квадратична форма Тітса.

Загальна кількість публікацій

Має понад 60 публікацій

Основні наукові та методичні праці:
 1. Рассадкіна М.В.  Теорема про рівномірну збіжність узагальнено напівнеперервних функціоналів / M.В. Рассадкіна //  «Наукові читання – 2020»: збірник доповідей конференції факультету інженерії та енергетики ЖНАЕУ (Житомир: 5 березня, 2020). –  Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2020. – С. 34-35. 
 2. Рассадкіна М.В.  Про рівномірно узагальнено напівнеперервні функціонали / M.В. Рассадкіна //  ІV міжнародна науково-практична конференція «Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві»: збірник доповідей (Житомир: 28-29 травня, 2020). –  Житомир: Вид-во ПНУ, 2020. – С. 152-154.
 3. Рассадкіна М.В. Методичні вказівки для самостійного вивчення теми «Застосування інтегрального числення в економіці» для студентів економічних спеціальностей. – Житомир: ЖНАЕУ, 2020– 17с.
 4. V. M. Bondarenko, M. V. Styopochkina. On properties of posets of MM-type (1; 2; 7). Прикладні проблеми механіки і математики. – 2019. – Вип. 17.
 5. BondarenkoV.M.  Ontheclassificationoftheserialprincipalposets / V.M. Bondarenko, M.V. Styopochkina // ХІІ міжнародна алгебраїчна конференція в Україні: тези доповідей (Вінниця: 02-06 липня, 2019) – Вінниця, 2019.
 6. Bondarenko V. M. The classification of serial posets with thenon-negative quadratic Tits form being principal/ V. M. Bondarenko, M. V. Styopochkina // Algebra and Discrete Mathematics. – 2019. – 27, N2. – pp. 202–211.
 7. Рассадкіна М.В.  Перевірка арифметичних властивостей узагальнено напівнеперервних функціоналів / M.В. Рассадкіна //  «Наукові читання – 2018»: збірник доповідей конференції факультету інженерії та енергетики ЖНАЕУ (Житомир: 19 березня, 2018). –  Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2018. – С. 68-70.
 8. BondarenkoV. M. Onproperties of  posetsofMM-type (1,3,5) / V. M. Bondarenko, M. V. Styopochkina // Науковий вiсник Ужгородського університету. – 2018. –  Вип. №1(32). – С. 50-53.
 9. Bondarenko V. M.On Hasse diagrams connected with the 1-oversupercritical poset  (1, 3, 5)/ V. M. Bondarenko, Yu. M. Orlovskaja, M. V. Styopochkina // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2018. – Вип. 16 – С. 30-32.
 10. Рассадкіна М.В.  Теореми Веєрштраса для узагальнено напівнеперервних функціоналів / M.В. Рассадкіна //  ІІ міжнародна науково-практична конференція «Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві»: збірник доповідей (Житомир: 15-16 листопада, 2018). –  Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2018. – С. 79-81.
 11. Bondarenko V. M. Strengthening of a theorem on Coxeter-Euclidean type of principal partyally ordered sets/ V. M. Bondarenko, M. V. Styopochkina // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2018. – 4.
 12. BondarenkoV. M. Coefficients of transitiveness of P-critical posets / V. M. Bondarenko,  M. V. Styopochkina // Зб. праць Iн-ту математики НАН України. – 2017. – Т.14, N1.– P. 46–51.
 13. BondarenkoV. M. Combinatorial properties of P-posets of width 2 / V. M. Bondarenko, M. V. Styopochkina // Прикладні проблеми механіки і математики – 2017. – Вип. 15 – С. 21-23.
 14. StyopochkinaM.V.On coefficients of transitiveness of posets of special type / M. V. Styopochkina // 11th International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 75th anniversary of V. V. Kirichenko,July3-7, 2017. –  Kyiv, 2017. – Р. 131.
 15. Рассадкіна М.В. Методичні вказівки для самостійного вивчення теми «Застосування диференціального числення в економіці» для студентів економічних спеціальностей. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – 20с.
 16. Стьопочкiна  М. В.  Кількість частково впорядкованих множин, (min, max)-еквівалентних 1-надсуперкритичній частково впорядкованіймножині (1, 3, 5) / М. В. Стьопочкіна, І. В.  Черв’яков // Прикл. проблеми мех.. і мат. – 2016. – Вип. 14 – С. 12-15.
 17. BondarenkoV. M.OnpropertiesoftheHassediagramofnonserial posetswith positive quadratic Tits form / V. M. Bondarenko, M. V. Styopochkina // Наук. вiсн. Ужгород. ун-ту. – 2016. –  Вип. №2(29). – С. 31–34.
 18. BondarenkoV. M.  Minimaxequivalenceandself-dualityofposetswithpositivequadraticTitsform / V. M. Bondarenko, M. V. Styopochkina //  GroupsandActions: GeometryandDynamics,December 19-22, 2016. –  Kyiv, 2016. – Р. 16.
 19. Методичні вказівки та завдання для контрольної роботи з дисципліни «Вища математика» для студентів заочної форми навчання технологічного факультету / М. В. Рассадкіна. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 51с.
 20. BondarenkoV. M.  OnpropertiesoftheHassediagramofP-criticalposets / V. M. Bondarenko, I. V. Chervyakov, M. V. Styopochkina // Наук. вiсн. Ужгород. ун-ту. – 2015. –  Вип. 26. – №1. – С. 12-15.
 21. Стьопочкiна  М. В.  Кількість частково впорядкованих множин, (min, max)-еквівалентних множині (1, 2, 7) / М. В. Стьопочкіна, І. В.  Черв’яков // Прикл. проблеми мех.. і мат. – 2015. – Вип. 13 – С. 18-21.
 22. Styopochkina  M. V. On the Hasse diagram of P-critical posets / M. V. Styopochkina// 10th Int. Algebraic Conf.in Ukraine, August 20–27, 2015. – Odessa,2015. – Р. 111.