Посада

Доцент кафедри вищої та прикладної математики

Науковий ступінь

кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
 • У 1985 році закінчила Київський державний університет ім. Т. Шевченка. за спеціальністю «математика» (механіко-математичний факультет).
 • Закінчила аспірантуру у 1992 р. зі спеціальності 01.01.05 «Теорія ймовірностей та математична статистика».
Тема дисертації та рік захисту

Захистила дисертацію у 1992 році на тему «Уточнение предельных теорем для оценок коеффициентов регрессии случайных полей» у м. Київ.

Сфера наукових інтересів

швидкість збіжності в центральній граничній теоремі для коефіцієнтів регресії слабо залежних випадкових полів. Граничні теореми для слабо залежних випадкових полів.

Загальна кількість публікацій

Понад 50 публікацій

Основні наукові та методичні праці:
 1. Коваль Т.Л. Вища математика. Математичний аналіз: навчально-методичний посібник  Житомир:  ЖНАЕУ, 2020. 157 с/
 2. Коваль Т.Л. Про точність нормальної апроксимації оцінки найменших квадратів для слабо асоційованих випадкових полів Біоенергетичні системи : матеріали IV міжнародної науково-практична конференції: збірник доповідей (Житомир: 28- 29 травня 2020р.). Житомир, Вид-во ЖНАЕУ, 2020. С. 155-157
 3. Коваль Т.Л. Мобільна бездротова система для аналізу якості повітря Коваль А.В.,Ткачук, Коваль Т.Л. А.Г.,Гриневич М.С.Вісник Хмельницького національного університету, Хмельницький, 2019. № 6. С. 184-191
 4. Коваль Т.Л. Про точність нормальної апроксимації оцінки найменших квадратів для випадкового поля з умовою сильного перемішування Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві: збірник доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м.Житомир: 15-16 листопада, 2018р.). Житомир, Вид-во ЖНАЕУ, 2018. С. 32-34.
 5. Коваль Т.Л. Швидкість збіжності у центральній граничній теоремі для асоційованих випадкових полів Наукові читання 2018: збірник доповідей конференції ф.-ту інженерії та енергетики ЖНАЕУ (Житомир, 19 березня, 2018р.). Житомир, Вид.-во ЖНАЕУ, 2018. С. 69-70.
 6. Коваль Т.Л. Щодо можливості проведення вимірювань забрудненості повітря міні безпілотними літальними апаратами. А.В. Коваль, Коваль Т.Л.. О.В. Гордійченко Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення : збірник доповідей  2 - ої науково-технічної конференції ФІКТ ЖДТУ -(Житомир, 17 – 19 жовтня 2017р.). Житомир, Вид.- воЖДТУ, 2017. С. 138-139.
 7. Koval, T. AR. Dronе asaplatformformeasurements / A. Koval,
 8. Irigoyen, T. Koval // Proceedings of the 37th International Conference  onELECTRONICS ANDNANOTECHNOLOGY (ELNANO), (April 18–20), Kyiv: IEEE– 2017. – P.424–427.
 9. КовальТ. Л. Асимптотичнанормальністьоцінкикоефіцієнтарегресіївипадковогополя, щозадовольняє  FKG нерівностям  / Т. Л. Коваль  // Передовітехнологіївиробництватапереробкисільськогосподарськоїпродукції, енергозбереженнятазабезпеченнятепловоюйелектричноюенергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доп. VІ наук. –техн. конф. наук. –пед. працівн., мол. вчен.,студ.,  асп., маг., студ. інж. –техн. фак. ЖНАЕУ , 24 лист. 2016. –Житомир :  ЖНАЕУ, 2016.  – С.42–48.
 10. Коваль Т . Л. Дослідження роботи одногіроскопного гравіметра під впливом гравітаційних аномалій / А. В. Коваль , Т. Л. Коваль, О. М.  Безвесільна  // Метрологія, технічне регулювання, якість: досягнення та перспективи :  Шоста міжн.  наук.-практ. конф. ОДАТРтаЯ , 11–12 жовтня  2016. –Одеса :ОДАТРтаЯ , 2016. –С. 150–157.
 11. Коваль Т.Л. Методичні вказівки для проведення практичних занять з вищої математики. Для студентів денної форми навчання спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Житомир, видавництво ЖНАЕУ, 2016, 58c.
 12. А. В. Коваль, А. Г. Ткачук, М. С. Гриневич, Т. Л. Коваль.Мобільна бездротова система для аналізу якості повітря.Вісник Хмільницького національного університету. – 2019.- №6. C. 198 - 207.

12.КовальТ.Л. Про точність нормальної апроксимації оцінки найменших квадратів для випадкового поля з умовою сильного перемішування/ Т.Л. Коваль // ІІ міжнародна науково-практична конференція «Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві»: збірник доповідей (Житомир: 15-16 листопада, 2018). –  Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2018. – С. 77-79

 1. КовальТ.Л. Швидкість збіжності у центральній граничній теоремі для асоційованих випадкових полів / Т.Л. Коваль // «Наукові читання -  2018»: збірник доповідей конференції ф.-ту інженерії та енергетики ЖНАЕУ (Житомир: 19 березня, 2018).- Житомир: Вид.-во ЖНАЕУ, 2018.- С.69-70.
 2. Коваль Т. Л. Асимптотична нормальність оцінки коефіцієнта регресії випадкового поля, що задовольняє  FKGнерівностям  / Т. Л. Коваль  // Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доп. VІ наук. –техн. конф. наук. –пед. працівн., мол. вчен.,студ.,  асп., маг., студ. інж. –техн. фак. ЖНАЕУ , 24 лист. 2016. –Житомир :  ЖНАЕУ, 2016.  – С.42–48.
 3. Коваль Т. Л. Центральна гранична теорема для оцінки коефіцієнта регресії послідовності випадкових величин, що задовольняють FKG нерівностям / Т. Л. Коваль // Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доп. V наук.-техн. конф. студ., маг., асп. інж.-техн. фак. ЖНАЕУ , 26 листопада 2015р. –Житомир :  ЖНАЕУ, 2015.
 4. Коваль Т. Л. Про точність нормальної апроксимації оцінки найменших квадратів коефіцієнтів регресії слабо залежних випадкових полів. / Т. Л. Коваль // Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарс- кої продукції , енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доп. 3 -ї наук.-техн. конф. ЖНАЕУ, 13 бер. 2014 р. – Житомир :  ЖНАЕУ, 2014. – С. 71 –72.
 5. Коваль Т. Л. Моделювання переміщення стебел льону-довгунцю по розстилальному щиту льонозбирального комбайна/А. С.  Лімонт, Т. Л. Коваль //  Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2014. – №2(34). – С. 47–51.
 6. Коваль Т.Л. Виробнича ефективність технологічної  надійності льонозбиральних комбайнів / В. О. Шейченко, А. О. Лімонт Т. Л. Коваль // Вісник Харківського національного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2014. – вип. 151. – С.91 – 99.