Посада

Доцент кафедри вищої та прикладної математики

Науковий ступінь

кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
 • У 1985 році закінчила Київський державний університет ім. Т. Шевченка. за спеціальністю «математика» (механіко-математичний факультет).
 • Закінчила аспірантуру у 1992 р. зі спеціальності 01.01.05 «Теорія ймовірностей та математична статистика».
Тема дисертації та рік захисту

Захистила дисертацію у 1992 році на тему «Уточнение предельных теорем для оценок коеффициентов регрессии случайных полей» у м. Київ.

Сфера наукових інтересів

швидкість збіжності в центральній граничній теоремі для коефіцієнтів регресії слабо залежних випадкових полів. Граничні теореми для слабо залежних випадкових полів.

Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
 • Коваль Т.Л. Методичні вказівки для проведення практичних занять з вищої математики. Для студентів денної форми навчання спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Житомир, видавництво ЖНАЕУ, 2016, 58c.
 • Коваль Т.Л. Центральна гранична теорема для оцінки коефіцієнта регресії послідовності випадкових величин, що задовольняють FKG нерівностям./Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся. Зб. доповідей V науково-технічної конференції студентів, магістрів, аспірантів інженерно-технічного факультету ЖНАЕУ . (Україна, м. Житомир, 26 листопада 2015р.) –Житомир: Видавництво ЖНАЕУ, 2015.-348с., С.42-46.
 • Коваль Т.Л., Лімонт А.С. Моделювання переміщення стебел льону-довгунцю по розстилальному щиту льонозбирального комбайна / Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2014. – №2(34). – С. 47-51
 • Коваль Т. Л. Про точність нормальної апроксимації оцінки найменших квадратів коефіцієнтів регресії слабо залежних випадкових полів. /Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся: зб. Доповідей третьої наук.-техн. конференції ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 13 березня 2014 р.) – Житомир: Видавництво ЖНАЕУ, 2014. – 160 с.), С. 52 -53.
 • Коваль Т. Л. Методична розробка з теми «Диференціальні рівняння», Житомир, видавництво ЖНАЕУ, 2014, - 41 с.
 • Коваль Т. Л. Методичні вказівки та контрольні завдання «теорія ймовірностей та математична статистика», Житомир, видавництво ЖНАЕУ, 2014, - 59 с.
 • Коваль Т. Л. Компактний закон повторного логарифма для лінійного процесу в банаховому просторі. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся: зб. Доповідей другої наук.-техн. Конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 127.
 • Шейченко В. О., Лімонт А. О., Коваль Т. Л. Виробнича ефективність технологічної надійності льонозбиральних комбайнів// вісник харківського національного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2014. – вип. 151. – С.91 – 99.
 • Коваль Т. Л. , Коваль А. В., Безвесільна О. М.Експериментальні дослідження авіаційної гравіметричної системи з використанням гіроскопічного гравіметра. // Вісник Східноукраїнського національного університету . ім.. Володимира Даля, 2012 р., № 18 (189), С. 114 – 121.
 • Коваль Т. Л. Методичні вказівки та контрольні завдання «Вища математика». Для студентів екологічного факультету., Житомир, видавництво ЖНАЕУ, 2009, - 71 с.
 • Методичні вказівки та контрольні завдання з вищої математики (для студентів заочної форми навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього природного середовища»), Житомир, ДАУ, 2005
 • Вища математика. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах II – IV рівнів акредитації з напряму 0708 «Екологія» (спеціальність 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»), Київ, Аграрна освіта, 2004.
 • На допомогу абітурієнтові. Методичний посібник для вступників до ДААУ, Житомир, ДААУ, 2003, - 80 с.
 • Сильний принцип інваріантності для лінійного процесу в гільбертовому просторі. Вісник Київського університету, фізико-математичні науки – 2000. – вип. 3. –С. 136 – 140.
 • Диференціальні рівняння вищих порядків. Методична розробка теми для студентів всіх спеціальностей. Житомир, ДААУ, 2000. – 33 с.
 • Математична статистика. Навчальний посібник. Житомир, ІПСТ, 1999. – 74 с.
 • Оцінка швидкості збіжності в центральній граничній теоремі для слабозалежних випадкових полів. Республіканська науково-методична конференція військового факультету радіоелектроніки при Житомирському інженерно-технологічному інституті: тези доповідей. – Житомир, 1997. – С. 55.