Посада

Доцент кафедри вищої та прикладної математики

Науковий ступінь

кандидат педагогічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
 • У 1988 році закінчила Житомирський педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Математика і фізика».
 • За період педагогічної діяльності з 1988 по 2010 рік отримала та підтвердила педагогічне звання «Викладач-методист» та кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії». Працювала викладачем математики у ЗОШ № 5, № 6 м. Житомира, у Житомирському агротехнічному коледжі (2000–2010 рр.)
Тема дисертації та рік захисту

У 2009 році закінчила аспірантуру в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)».

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Комп’ютерно орієнтована методична система навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей коледжів» (НПУ ім. М. П. Драгоманова, м. Київ).

Сфера наукових інтересів

педагогіка, психологія, математичне моделювання, впровадження засобів комп’ютерної математики у навчальний процес.

Загальна кількість публікацій

Має понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові та методичні праці:
 • Корнійчук О. Е. Напрямки інтеграції математики з інформатикою у процесі підготовки молодших спеціалістів економічного профілю / О. Е. Корнійчук, В. М. Єрмаков // Комп’ютер у школі та сім’ї. – Київ : Інститут педагогіки Національної академії пед. наук України; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії пед. наук України, 2004. – № 6. – С. 16–18.
 • Корнійчук О. Е. Комп’ютерні технології у вивченні математики для економістів / О. Е. Корнійчук, В. М. Єрмаков // Комп’ютер у школі та сім’ї. – Київ : Інститут педагогіки Національної академії пед. наук України; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії пед. наук України, 2004. – № 8. – С. 16–19.
 • Корнійчук О. Е. Етичні аспекти економічного мислення / О. Е. Корнійчук // Актуальні проблеми економіки. – Київ : Національна академія управління, 2005. – № 6. – С. 3–14.
 • Корнійчук О. Е. Еволюція формування економічного мислення / О. Е. Корнійчук // Педагогіка і психологія. – Київ : Національна академія пед. наук України, 2006. – № 1. – С. 22–29.
 • Корнійчук О. Математичні моделі в економічних розрахунках на базі MathCAD / Олена Корнійчук // Математика в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Інститут педагогіки Національної академії пед. наук України, 2006. – № 6. – С. 35–41.
 • Корнійчук О. Е. Професійно спрямована система математичної підготовки студентів економічних спеціальностей коледжів в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій / О. Е. Корнійчук // ХІ Міжнар. наук. конф. ім. академіка М. Кравчука : матеріали конференції, 18–20 трав. 2006 р. – Київ : Національний технічний ун-т України «КПІ», 2006. – С. 854.
 • Корнійчук О. Е. Математика як складова в розвитку мислення сучасного економіста / О. Е. Корнійчук // Педагогіка і психологія. – Київ : Національна академія пед. наук України, 2007. – № 1. – С. 70–78.
 • Корнійчук О. Е. GRAN–ілюстрація та прогнозні обчислення еколого-економічної моделі / О. Е. Корнійчук // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. № 2. Комп’ютерно орієнтовані системи навчання. – Київ : Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 5 (12). – С. 131–136.
 • Корнійчук О. Е. Напрями інтеграції математики з інформатикою в процесі підготовки молодших спеціалістів економічного профілю / О. Е. Корнійчук // Освіта. Технікуми, коледжі. – Київ : НМЦ Міністерства аграрної політики України, 2007. – № 1 (16). – С. 56–58.
 • Михалін Г. О. Компетентнісний підхід та тренінг в процесі навчання вищої математики / Г. О. Михалін, О. Е. Корнійчук // Вісник КІБіТ. – Київ : Київський інститут бізнесу і технологій, 2007. – № 2. – С. 122–127.
 • Корнійчук О. Е. Особливості навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей коледжів / О. Е. Корнійчук // Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали 8-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції, 28 кв.– 9 тр. 2007 р. ; м. Алушта. – Харків : Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті»; ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – С. 245.
 • Корнійчук О. Е. Мотиваційні детермінанти в структурі методичної системи навчання математики для економістів / О. Е. Корнійчук // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : Національна металургійна академія України, 2008. – Вип. 7, т. 1. : Теорія та методика навчання математики. – С. 61–66.
 • Корнійчук О. Е. Компетентнісний підхід і тренінг в процесі навчання математики майбутніх економістів / О. Е. Корнійчук // ХІІ Міжнародна наукова конференція ім. академіка М. Кравчука : матеріали конференції, 15–17 трав. 2008 р. – Київ : Національний технічний університ України «КПІ», 2008. – С. 227.
 • Корнійчук О. Е. Комп’ютерно орієнтована методична система навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей коледжів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)» / О. Е. Корнійчук. – Київ : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 21 с.
 • Корнійчук О. Е. Застосування вищої математики до розв’язання актуальних питань з проблеми екологізації економіки / О. Е. Корнійчук // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали VI Всеукр. наук. конф., 15 груд. 2010 р. – Тернопіль : Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2010. – Ч. І. : Педагогіка, психологія, суспільствознавство, мовознавство. – С. 24–30.
 • Корнійчук О. Е. Ієрархія особистісних результатів у математичній освіті майбутніх економістів / О. Е. Корнійчук // Горизонти освіти. – Севастополь : Севастопольський міський гуманітарний університет; Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2012. – № 2 (35). – С. 151–156.
 • Корнійчук О. Е. Математичний фактор в інфраструктурі економічної теорії / О. Е. Корнійчук // Педагогіка та психологія: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 лютого 2012 р. – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 46–48.
 • Корнійчук О. Система Maple в процесі навчання методам диференціального числення / Олена Корнійчук // Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., 28 берез. 2012 р. – Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет, 2012. – С. 28–30.
 • Корнійчук О. Психологічні пріоритети у методичній системі навчання математики / Олена Корнійчук // Педагогічна думка. – Львів : Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2012. – № 2. – С. 42–47.
 • Корнійчук О. Е. Новітні методи і прийоми навчання математичного моделювання та дослідження організації виробництва / О. Е. Корнійчук // Освіта та педагогічна наука. – Луганськ : Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – № 3 (152). – С. 54–61.
 • Корнійчук О. Е. Особистісний та компетентнісний підходи у формуванні математичної культури фахівців економічного профілю / О. Е. Корнійчук // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : матеріали Х Ірпінських міжнар. наук.-пед. читань. – Ірпінь : Національний університет державної податкової служби України, 2012. – Ч. 2. – С. 168–180.
 • Корнійчук О. Мотивація в системі навчання математичних дисциплін / Олена Корнійчук // Витоки педагогічної майстерності. Сер. Педагогічні науки. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, 2012. – Вип. 10. – С. 144–148.
 • Корнійчук О. Е. Взаємодія між дисциплінами фундаментальної і професійної підготовки в процесі вивчення компонент інтелектуальної системи / О. Е. Корнійчук, Є. Ю. Тімченко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – Київ : Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, 2012. – № 7 (103). – С. 15–19.
 • Корнійчук О. Е. Методи інтегрального числення та GRAN-застосування для розв’язування задач економічного змісту / О. Е. Корнійчук // Комп’ютер у школі та сім’ї. – Київ : Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, 2012. – № 8 (104). – С. 12–16.
 • Корнійчук О. Е. Прикладна математика організації виробництва на основі MathCAD / О. Е. Корнійчук // Передові технології сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричними енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : збірник доповідей міжвуз. науково-технічної конференції, присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ, 24 вер. 2012 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – С. 32–39.