Посада

Старший викладач кафедри вищої та прикладної математики

Дані про вищу освіту
 • У 1994 році закінчила Білоруський державний університет, факультет прикладної математики зі спеціальності «Математика».
 • Підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (свідоцтво 12СПК 864415), випускна робота на тему: «Методика психологічного діагностування особистості», 17.02.2012.
Сфера наукових інтересів

Методика викладання математичних дисциплін.

Загальна кількість публікацій

Має понад 20 публікацій.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Гонгало Н. В. Технологія  WebQuest  у процесі організації самостійної роботи студентів з метою формування професійних компетентностей / Н. В. Гонгало // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. нак. пр. –Вип. 51/ редкол.- Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2018 – 466с. – С. 222–226.
 2. Гонгало Н. В. Аналіз зарубіжного досвіду вдосконалення умов фахової підготовки майбутніх геодезистів / Н. В. Гонгало //  Вісник Житомирського держав-ного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки / гол. ред.. П. Ю. Саух, відп. Ред.. Н.А. Сейко.- Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2017. – Вип.4 (90).-156 с. – С. 43–48.
 3. Гонгало Н. В. Формування математичної компетентності у майбутніх геодезистів / Н. В. Гонгало // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2016. – Вип. 47. – С. 142–147.
 4. Гонгало Н.В. Окремі аспекти вивчення аналітичної геометрії в системі підготовки бакалаврів з геодезії та землеустрою. Актуальні питання науки : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 квітня 2020 року) : збірник тез. Бердянськ. БДПУ, 2020. 202 с. С. 93-95.
 5. Вигівський А. О., Гонгало Н.В. Транспортна задача в енергетиці // Наукові читання–2020: Матеріали науково-практичної конференції науковопедагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених факультету інженерії та енергетики, 5-6 березня 2020 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2020. 218 с. С. 39-44.
 6. Гонгало Н., Гонгчар О. Застосування операційного числення дпя задач електротехнікі. Сучасний науковий потенціал. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (25червня 2020 року) : збірник тез. Бердянськ. БДПУ, 2020. 198 с. С. 90-92.
 7. Гонгало Н.В. Окремі аспекти передумов формування математичних компетентностей майбутніх фахівців /Н. В. Гонгало //Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 30 травня – 1червня 2018 р. – Вінниця : Вінницький держ. пед. ун-т, 2018.– С. 77–79.
 8. Гонгало Н.В. Якість освітніх програм як передумова забезпечення академічної мобільності /Н. В. Гонгало // «Наукові читання – 2018» : збірник доповідей конференції факультету інженерії та енергетики ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 19 березня 2018 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2018 – 97 с. – C. 12-14.
 9. Гонгало Н. В. Вдосконалення робочих програм в процесі формування професійно актуальних майбутніх геодезистів  / Н. В. Гонгало // Всеукраїнська науково-практична конференція «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності», 18-19 травня 2017 р. / Міністерство освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця, 2017 – 269 с. – С. 132-136.
 10. Гонгало Н.В. Формування компетентностей майбутніх інженерів у процесі вивчення теорії графів / Н. В. Гонгало //Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень : матеріалиV Всеукр. конф. молодих учених і студентів,  21-22 листопада 2017р. –Вінниця : Вінницький держ. педагог. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 2017р., – С. 97–99.
 11. Конструюванняприкладнихзадачдляреалізаціїприкладноїспрямованостінавчання /Н. В. Гонгало // Методичнийпошуквчителяматематики : матеріали І Всеукр. дистанц. наук.-практ. конф., 16 берез. 2017 р. – Вінниця : Вінницькийдерж. пед. ун-т, 2017. – С. 132–136.
 12. Гонгало Н. В. Характеристика освітніх програм підготовки майбутніх геодезистів у країнах близького зарубіжжя / Н. В. Гонгало // Математика у технічному університеті XXI сторіччя : матеріали дистан. всеукр. наук. конф., 15–16 трав. 2017 р. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – С. 97–99.
 13. Гонгало Н.В. Роль поточного контролю  в процесі формування математичних компетентностей студентів / Н. В. Гонгало // Сучасна освіта та інтеграційні процеси: збірник наукових праць міжнародної науково-методичної конференції, 22-23 листопада 2017 року, м. Краматорськ, / під заг. ред. С. В. Ковалевського, д-ра техн. наук., проф. – Краматорськ : ДГМА, 2017. – 246 с.– С. 45–47.
 14. Гонгало Н. В. Прикладні аспекти вивчення теорії графів / Н. В. Гонгало, А. О. Сайкевич // Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві: зб. доп. учасників першої науково-практичної конференції факультету інженерії та енергетики ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 16-17 листопада 2017 р.) / Міністерство освіти і науки України. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2017. – 715 с. – С. 135-138.
 15. Гонгало Н. В. Застосування теорії графів до аналізу технічних систем / Н. В. Гонгало, С. О. Яцковий // Передові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доп. учасн. VI Всеукр. наук.-практ. конф., 24 лист. 2016 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – С. 242–247.
 16. Гонгало Н. В. Медичне страхування: сутність та проблеми запровадження  / Н. В. Гонгало // Формування стратегії розвитку регіонального АПК : матеріали 4-ої міжфакультет. наук.-практ. конф. молодих вчених, 30 трав. 2008 р. – Житомир : Вид-во «Державний агроекологічний університет», 2008. – 365 с. – С. 274–277.
 17. Гонгало Н. В. Аналіз факторів ризику фінансової незабезпеченості територіальної програми ОМС / Н. В. Гонгало // Наукові читання – 2012 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – Т. 1.
 18.  Гонгало Н. В. Застосування теорії нечітких множин для оцінки попиту населення на медичні послуги в системі ОМС / Н. В. Гонгало // Наукові читання – 2013 : наук.-теорет.зб. /ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Т. 1. – С. 377–381.
 19. Богатиренко Р. С. Застосування теорії оптимізації при математичній обробці геодезичних вимірювань / Р. С. Богатиренко, Н. В. Гонгало // Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження у сільське господарство Полісся  : зб. доповідей ІІІ наук.-тех. конф., ( Житомир, 13 берез. 2014 р.). – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2014. – С. 72–77с.
 20. Гонгало Н. Огляд застосувань нечіткої логіки в електроенергетиці / Н.Гонгало, М. Смірнов // Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження у сільське господарство Полісся : зб. доп. учасників 5-ої наук.-тех. конф.; І тур Всеукр. конкурсу студ. наук. робіт ( Житомир, 26 листоп. 2015 р.) / ЖНАЕУ. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2015. – 344 с.
 21. Кулик Л.П. Модель управления коммерческим предприятием/ Л.П. Кулик, Н.В. Гонгало//Підприємництво: проблеми становлення та функціонування. (На основі матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підприємництво в умовах пожвавлення економіки Україні» 15-16 листопада, Житомир, 2002 року),  №2, Продовжуваний збірник наукових праць, заснований у 2001 р. –Житомир : Ред.-вид. відділ ІПСТ, 2002. – 188с. –100–101с.
 22. Гонгало Н. В. Модульно-рейтингова система обучения как метод активизации познавательной деятельности студентов/ Н.В. Гонгало //Духовність українства : Збірник наукових праць: Випуск перший / Ред. кол. Ю.М. Білодід та ін. – Житомир : Ред.-вид. відділ ЖДПУ, 1999. – 145с. – 93–95с.

Методичні праці

 1. Вища математика. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму 6.080 101 «Геодезія, картографія та землеустрій» в аграрних вищих навчальних закладах / В. М. Олексенко, В. Є. Березовський, Н. В. Гонгало [та ін.] – Київ : «Агроосвіта», 2015.
 2. Журавльов В. П., Гонгало Н. В.Вища математика. Частина 1. [Електронний ресурс] навч.-метод. посібник по вивченню дисципліни для студентів агрономічного факультету напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / Н. В.Гонгало, В. П.Журавльов. – Житомир :ЖНАЕУ, 2014. –1 електрон. опт.диск (CD-ROOM).
 3. Гонгало Н.В.Математична обробка геодезичних вимірів. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів агрономічного факультету спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».Житомир. : Видавництво ЖНАЕУ, 2016. 89 с.
 4. Гонгало Н.В.Методичні вказівки з вивчення теми  «Поверхні другого порядку»для підготовки фахівців першого рівня зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».  Житомир, ЖНАЕУ, 2018. 28 с.
 5. Гонгало Н.В.Методичні вказівки з вивчення теми «Аналітична геометрія на площині»для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Житомир, ЖНАЕУ, 2019. 34 с.
 6. Гонгало Н.В. Методичні вказівки з вивчення теми «Матриці та дії над ними»для студентів спеціальності  «Фінанси, банківська справа та страхування». Житомир, ЖНАЕУ, 2020. 18 с.
 7. Економетрія. Завдання для лабораторних робіт. Кулявець В.О., Орлюк Е.І., Гонгало Н.В., ІПСТ, Житомир, 2003. – 43 с.
 8. Вища математика. Ч. 1. Навчально-методичний посібник, Орлюк Е. І., Шумко Л. І., Шумко Л. Г., Гонгало Н. В., ІПСТ, Житомир, 2001. – 94 с.
 9. Гонгало Н. В.Математичне програмування. Опорний конспект лекцій., ІПСТ, Житомир, 2000. -53с.