Посада

Старший викладач кафедри вищої та прикладної математики

Дані про вищу освіту
 • У 1994 році закінчила Білоруський державний університет, факультет прикладної математики зі спеціальності «Математика».
 • Підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (свідоцтво 12СПК 864415), випускна робота на тему: «Методика психологічного діагностування особистості», 17.02.2012.
Сфера наукових інтересів

Імітаційне моделювання, нечіткі множині.

Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
 • Гонгало Н. В. Математична обробка геодезичних вимірів. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів агрономічного факультету спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Житомир, ЖНАЕУ, 2016. – 89 с.
 • Вища математика. Програма(орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму 6.080 101 «Геодезія, картографія та землеустрій» в аграрних вищих навчальних закладах//В.М. Олексенко, В.Є. Березовський, А.М. Калитюк, Р.С. Богатиренко, Н.В. Гонгало, Л.Ф. Вакуліна, Н.В. Степаненкон.//, Київ, «Агроосвіта», 2015.
 • Смірнов М. Огляд застосувань нечіткої логіки в електроенергетиці/ М. Смірнов, Н.В. Гонгало //Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження у сільське господарство Полісся :зб. Доп. Учасників 5-ої наук.-тех. конф.; І тур Всеукр. конкурсу студентських наукових робіт( м. Житомир, 26 листоп. 2015 р.) / ЖНАЕУ. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2015. – 344 с.
 • Гонгало Н. В., Журавльов В. П. В. Вища математика. Частина 1. Методичний посібник по вивченню дисципліни для студентів агрономічного факультет у напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Житомир, 2014 р., ЖНАЕУ.- 94 с.
 • Богатиренко Р. С., Гонгало Н. В. «Застосування теорії оптимізації при математичній обробці геодезичних вимірювань». /Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся: зб. Доповідей третьої наук.-техн. конф -ї. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 13 березня 2014 р.) – Житомир: Видавництво ЖНАЕУ, 2014.- С. 53 - 57.
 • Гонгало Н. В. Застосування теорії нечітких множин для оцінки попиту населення на медичні послуги в системі ОМС / Н. В. Гонгало // Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Т. 1. – С. 377–381.
 • Гонгало Н.В. Аналіз факторів ризику фінансової незабезпеченості територіальної програми ОМС/ Н.В.Гонгало // Наукові читання – 2012 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – Т. 1.
 • Гонгало Н. В. Медичне страхування: сутність та проблеми запровадження / Н.В. Гонгало //Формування стратегії розвитку регіонального АПК//Матеріали четвертої міжфакультетської науково-практичної конференції молодих вчених, 30 травня 2008 р. – Житомир : Вид-во «Державний агроекологічний універсітет», 2008. – 365 с.- стр. 274-277
 • Економетрія. Завдання для лабораторних робіт. Кулявець В.О., Гонгало Н.В., Орлюк Е.І., ІПСТ, Житомир, 2003. – 43 с.
 • Кулик Л.П. Модель управления коммерческим предприятием/ Л.П. Кулик, Н.В. Гонгало//Підприємництво: проблеми становлення та функціонування. (На основі матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підприємництво в умовах пожвавлення економіки Україні» 15-16 листопада, Житомир, 2002 року), №2, Продовжуваний збірник наукових праць, заснований у 2001 р. –Житомир : Ред.-вид. відділ ІПСТ, 2002. – 188с. –100–101с.
 • Вища математика. Ч. 1. Навчально-методичний посібник, Орлюк Е. І., Шумко Л. І., Шумко Л. Г., Гонгало Н. В., ІПСТ, Житомир, 2001. – 94 с.
 • Математичне програмування. Опорний конспект лекцій. Гонгало Н. В., ІПСТ, Житомир, 2000. -53 с.
 • Гонгало Н. В. Модульно-рейтингова система обучения как метод активизации познавательной деятельности студентов/ Н.В. Гонгало //Духовність українства : Збірник наукових праць: Випуск перший / Ред. кол. Ю.М. Білодід та ін. – Житомир : Ред.-вид. відділ ЖДПУ, 1999. – 145с. – 93–95с