Посада

Доцент кафедри процесів, машин і обладнання  в агроінженерії

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Дані про вищу освіту

У 2004 р. закінчив Державний агроекологічний університет за спеціальністю “Механізація сільського господарства”. В 2004 році вступив до аспірантури університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 2009 році захистив дисертацію на тему «Обгрунтування параметрів сошників зернових сівалок» на засіданні спеціалізованої вченої ради Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 05.05.11 - «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

Сфера наукових інтересів
 • Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
 • Моделювання технологічних процесів
Загальна кількість публікацій

Співавтор 1 навчального посібника: «Курсове проектування з інженерного менеджменту. Навчальний посібник. – Житомир: Вив-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2011. – 268 с.»

Основні наукові та методичні праці:
 1. Заєць М. Л. Визначення швидкості руху насіння по розподільнику сошника для підгрунтово-розкидного способу сівби / М. Л. Заєць, М. М. Живега // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер. Техніка та енергетика АПК. – 2015. – Вип. 226. – С. 307–314.
 2. Заєць М. Л. Методика визначення швидкості руху насінини по криволінійній поверхні розподільника сошника  для підгрунтово-розкидного способу сівби / М. Л. Заєць, А. В. Рудницький // Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою і електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. допVнаук.-технконф. інженерно-технічного факультету 26 листопада 2015 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 230–233.
 3. Заєць, М. Л. Теоретичне обґрунтування параметрів розподільника насіння сошника для підґрунтово-розкидного способу сівби / М. Л. Заєць // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодержміжвід. наук.-техн. зб. - Кропивницький : КНТУ, 2016. - Вип. 46. - С. 37-44.
 4. Заєць М. Л. Результати експериментальних досліджень сошника для розкидного способу сівби / М. Л. Заєць // Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь : зб. тез ІI Всеукрнаук.-практконф., 7–8 квіт. 2016 р. – Житомир : ЖАТК, 2016. – С. 195–197.
 5. Заєць М. Л. Оптимізація параметрів комбінованого розподільника насіння сошника для підгрунтово-розкидної сівби зернових культур/ М. Л. Заєць // Вісн. Сумського нац. аграрного ун-ту.Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». – 2016. –  Вип. 10/1 (29). – С. 70-77.
 6. М. Л. Заєць  Оптимізація конструкційних параметрів сошника для підгрунтово-розкидної  сівби зернових культур/ М. Л. Заєць // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодержміжвід. наук.-техн. зб. - Кропивницький : КНТУ, 2017. - Вип. 47.ч. ІІ  - С. 88-99. 
 7. Ph.DEngZayets М. THEORETICAL GROUNDING OF SEEDS VALVE OPENER SETTINGS FOR SUBSOIL-SPREADING SOWING METHOD / / Ph.DEngZayets М., Ph.DEngSukmaniuk E, Ph.DEngGrudovyi R. Nationalinstituteof research-development formachinesandinstallationsdesignedtoagricultureandfoodindustry - INMA Bucharest/ INMATEH - AgriculturalEngineeringvol. 52, no.2/ 2017. P. 13-19. 
 8. М. Л. Заєць Технологія садіння картоплі з одночасним локальним внесенням органічних добрив / Заєць М. Л., Ткачук С. В.  // Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві: зб. доп. І Всеукрнаук.-практконф., 16–17 листопада 2017 року. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 121–126.
 9. М. Л. Заєць Сучасний стан механізованого збирання кукурудзи на зерно  / Заєць М. Л., Христенко Д. Ю.  // Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві: зб. доп. І Всеукрнаук.-практконф., 16–17 листопада 2017 року. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 91–97. 
 10. М. Л. Заєць, Оцінка надійності конструкцій підвісок та визначення періодичності їх технічного обслуговування / Заєць М. Л., Смольський  С. Д. // Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві: зб. доп. І Всеукрнаук.-практконф., 16–17 листопада 2017 року. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 70–76. 
 11. М. Л. Заєць,  Дослідження основних параметрів пневмосепаратора / Заєць М. Л., Потієнко В. Ю. // Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві: зб. доп. І Всеукрнаук.-практконф., 16–17 листопада 2017 року. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 54–58. 
 12. М. Л. Заєць, Ефективність розділення зерносуміші відцентрово-пневматичним сепаратором/ Заєць М. Л., Кріпак Ф. М. // Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві: зб. доп. І Всеукрнаук.-практконф., 16–17 листопада 2017 року. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 38–41.
 13. Заєць М. Л. Розробка експериментального сошника для підгрунтово-розкидної сівби зернових колосових культур / Заєць М. Л. // «Наукові читання– 2018» зб. доп. факультету інженерії та енергетики ЖНАЕУ ., 19 березня 2018 року. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – С. 35–40. 
 14. Заєць М.Л. Теоретичні дослідження процесу розподілу насіння зернових культур сошником для підгрунтово-розкидної сівби / М.Л. Заєць // Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь : зб. тез IV Всеукрнаук.-практконф., 28–29 бер. 2018 р. – Житомир : ЖАТК, 2018. – С. 66–68.
 15. Герук С.Н., Хоменко С. М., Заец М. Л. Обоснование эффективности использования дизельного топлива в смеси с альтернативнимитопливами / Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : сборник научных статей Международной научно-практической конференции (Минск, 21–23 ноября 2018 года) – Минск : БГАТУ, 2018. С. 284-287.
 16. Заєць М.Л. Результати визначення швидкості сходу насіння з криволінійної твірної поверхні розподільника/ М.Л. Заєць // Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь :зб. тез V Всеукрнаук.-практконф., 2019 р. – Житомир : ЖАТК, 2019. – С. 167–170.