no photo 170
Посада

Асистент кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії

Дані про вищу освіту

В 1998 році закінчив Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Механізація сільського господарства». В 2002 році вступив до аспірантури Житомирського  агроекологічного університету з відривом від виробництва

Тема дисертації та рік захисту

В 2005 році закінчив аспірантуру. Працюю над дисертаційною роботою : «Обґрунтування параметрів комбінованого агрегату для приготування кормів на фермах ВРХ» .

Сфера наукових інтересів

Сучасні технології приготування та роздавання кормів на фермах ВРХ.

 

Основні наукові та методичні праці:

 

 1. РевенкоІ.І., Тимків В.В. Порівняльна оцінка обладнання для приготування кормо-сумішей на фермах ВРХ // Збірник наукових праць ХНТУ ім.. Василенка №8. м. Харків. 2002 р.  
  С. 34-38.
 2. РевенкоІ.І., Тимків В.В. Комбіновані транспортно-технологічні засоби в тваринництві // Збірник наукових праць ЖНАЕУ. №4. 2004 р.С. 142-146. 
 3. 3. Бурлака В.А. Оцінка технічного рівня фермських комбайнів/ В.А. Бурлака, Г.П.Водяницький, В.В.Тимків // Журнал «Тваринництво України» №3. 2016 р. С.28-32
 4. 4.Бурлака В.А.,Водяницький Г.П., Тимків В.В. Оцінка технічного рівня кормороздавачів-змішувачів світових виробників // Ж. Тваринництво України- 2016 р. №3- С. 8-12.
 5. 5.ВодяницькийГ.П., Тимків В.В. Оцінка технічного рівня кормороздавачів-змішувачів фірм світу // Збірник наукових праць 18 міжнародної конференції пам’яті  П.М. Василенка. м. Кам’янець-Подільський  2017 р.- С. 37-41.
 6. 6.ВодяницькийГ.П., Тимків В.В. Екологічність технічних систем – як напрямок їх удосконалення та вивчення. // Збірник наукових праць ЖНАЕУ №2(61), т.1. 2017 р.-С. 193-199.  
 7. 7.ВодяницькийГ.П., Тимків В.В. Вибір кормозбирального комбайна в умовах невизначеності та багатокритеріальності // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. м. Тернопіль. Ч1. 2017 р. С. 230-232.
 8. 8.Ярош Я.Д.,Тимків В.В. Експериментальне дослідження порційного циркуляційного змішувача // Збірник наукових праць Тернопільського НТУ ім.. Полюя №5. 2014 р. С. 45-50.
 9. 9.ВодяницькийГ.П.,  Слюсаренко І.П., Тимків В.В. Обгрунтування параметрів і режимів роботи кормороздавача-змішувача-подрібнювача методом моделювання // Збірник наукових праць «Наукові горизонти» №12 (73) С. 57-67.
 10. 10.Патент 67519А Україна, МПК А01К5/02 (2004.06). комбінований агрегат для приготування кормових сумішок/Ревенко І.І., Тимків В.В. заявник і патентовласник Ревенко І.І., Тимків В.В. - № 2003109142:заявл. 09.10.2003; опубл.15.06.2004. Бюл. №6
 11. 11.Патент 19524UУкраїна, МПК А01К5/02 (2006.12). Робочий орган комбінованого агрегату для приготування кормових сумішок/ Ревенко І.І.; Тимків В.В.; заявник і патентовласник Ревенко І.І., Тимків В.В. - №u200607376: заявл. 03.07.2006; опубл. 15.12.2006. Бюл. №12.
 12. Патент 68026 U Україна, МПКF04C 2/00 (2012.01). Вакуумний насос доїльної установки / Тимків В.В., Туча Б.А; заявник і патентовласник Житомирський національний агроекологічний університет. - №u 2011 10655: заявл. 05.09.2011; опубл12.03.2012, Бюл.№ 5.
 13. 13.Патент63376 U УкраїнаМПК B04B 1/00B04B 15/00A23C 7/00A01J 11/00(2012.01). Відцентровийочисникмолока / ГрабарІ.Г.БушмаС.В., КоноваловО.В.ТимківВ.В. 
  КоваликО.М.заявникіпатентовласникЖитомирськийнаціональнийагроекологічнийуніверситет. - № a201107010заявл11.2011, бюл. № 22опубл27.02.2012, бюл. № 4.