Посада

Доцент кафедри процесів, машин і обладнання

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Старший науковий співробітник

Дані про вищу освіту

У 1987 році закінчив Камянець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

Тема дисертації та рік захисту

У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Обоснование процесса работы и параметров пневмомеханических распылителей штангового опрыскивателя» в Інституті механізації і електрифікації сільського господарства Української академії аграрних наук, отримав науковий ступінь кандидата технічних наук, спеціальність 05.20.01 – механізація сількогосподарського виробництва.

Сфера наукових інтересів

Технологія, процеси, машини, обладнання переробної галузі; механізація технологічних процесів в сільськогосподарському виробництві; піроліз біомаси.

Загальна кількість публікацій
  • Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи «Машини для подрібнення зерна» із дисципліни «Машини і обладнання для переробки і зберігання с.-г. продукції». Житомир – 2010; 2,09 – ум. друк. арк..
  • Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи «Машини для очищення зернової маси від домішок і сортування зерна» із дисципліни «Машини і обладнання для переробки і зберігання с.-г. продукції». Житомир – 2012; 2,79 – ум. друк. арк..
  • Основні принципи створення механізованої технології вирощування і збирання цикорію кореневого. Збірник наукових праць Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції УААН «Науково-технічний бюлетень №4», Київ, 1996 р.
  • Вивчення основних розмірних параметрів і фізико-механічних характеристик цикорію кореневого. Збірник наукових праць Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції УААН «Науково-технічний бюлетень №4», Київ, 1996 р.
  • Розрахунок витяжної сили агрегатів для викопування крихких коренеплодів. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Випуск №18. – Кам’янець- Подільський: ПДТУ – 2010, С.509–514.
  • Фізико-механічні властивості коренеплодів цикорію – основа розробки технічних засобів збирання /Стельмах В.М., Мельник С.І., Малиновський А.С., Романишин О.Ю. // Вісник ЖНАЕУ. – 2009. –№2, 191–202.
Основні наукові та методичні праці:
  • Патент № 81810, Україна, МПК (2013.01) В02В 3/00. Пристрій для зняття зернової плівки з зерна, шліфування і полірування крупи / Стельмах В.М. і інші, заявник і власник Стельмах В.М. – ном. заявки u 2013 01230; заяв. 01.02.2013; опуб. 10.07.2013; бюл. № 13.
  • Патент № 94354, Україна, МПК (2006.01) А01D 25/04. Пристрій для викопування коренеплодів / Марчук В.Д., Стельмах В.М., власники: Марчук В.Д. і Стельмах В.М. – ном. заявки u 2014 05835; заяв. 29.05.2014; опуб. 10.11.2014; бюл. № 21.
  • Патент № 18316, Україна, В05В 7/10, 3/04. Розпилювач рідини / Стельмах В.М. і інші, заявник і власник Інститут механізації та електрифікації сільського господарства Української академії аграрних наук – заявлено 12.03. 1990; опуб. 25.12.1997, бюл. № 6.
  • Патент № 77897, Україна, МПК (2013.01) А01D 25/00. Підкопуючий пристрій коренезбиральної машини / Стельмах В.М.; заявник і власник Стельмах В.М. – ном. заявки u 2012 11610; заяв. 08.10.2012; опуб. 25.02.2013; бюл. № 4.