Посада

Доцент кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Дані про вищу освіту

В 1984 р. закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, спеціальність - “Механізація сільського господарства”.

В 1989 р. вступив до аспірантури Білоруського аграрного технічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 1993 році захистив дисертацію на тему «Підвищення ефективності підготовки грунту при вирощуванні картоплі на грядах із застосуванням комбінованого агрегату» на засіданні спеціалізованої вченої ради Білоруського аграрного технічного університету за спеціальністю 05.20.01 – «Механізація сільськогосподарського виробництва» і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

Сфера наукових інтересів

Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Наукове конструювання сільськогосподарської техніки.

Основні наукові та методичні праці:
 •  Пат. 31393 України, МКИ А01С07/20. Сошник для розкидного способу сівби / Романишин О.Ю. у співавторстві.; Заявл. 28.12.2007; Опубл. 10.04.08. Бюл.№7.

 • Геометричне моделювання вимог агротехніки як основа формування нових робочих органів для обробіткугрунтуі викопування  коренеплодів / О.Ю.Романишин, Г.Р. Мерцедін // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Випуск 83-К.КНУБА. – 2010. – С. 123-129.

 • РоманишинО.Ю. Концептуальне моделювання розроблених сільськогосподарських машин /  Романишин О.Ю. // Вісник ВНАУ, 2012. - Випуск 11 т.1 . – С. 57-60.

 • Тепловаядинамикавзаимодействия “диск – грунт“/ Слободян С.М., Романишина С.А.., Романишин О.Ю.  // Промислова гідравліка і пневматика. – № 4 (42). – 2013. – С. 29-33.

 • Вплив режимів роботи очисника головок буряків на показники якості процесу відокремлення гички /О.Ю.Романишин, О.В.Дуб.[зб. матеріалівдопучасн. наук.-техн. конф.04.12.2014.]. ЖНАЕУ-2014-С.246-255.

 • Скольжениепочвы по режущемуэлементурабочего органа / С. М. Слободян., А. Е. Романишин., С. А. Романишина // ВестникАлтайскогогосударственного аграрного университета. – 2014. – № 7 (117). – С. 146-153. 

 • Вплив конструктивно-технологічних параметрів складових вакуумної системи на стабільність режимних характеристик мобільної доїльної установки / О. В.Медведський, С. М.Кухарець, О. Ю. Романишин // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 2(45),

 • 8.Способи підвищення аеродинамічної взаємодії горизонтально-осьових вітродвигунів з повітряним потоком / О. Ю. Романишин

  О. В. Коновалов // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2(45) , т. 4, ч. ІІ. – С. 302-305.Застосуваннямехатронікита робототехніки/ О. М. Черниш, В. В. Яременко, О. Ю. Романишин, Я. Новак// Вісник ЖНАЕУ. – 2014. –  № 2(45), т. 4,ч.1 – С. 143–152. 

 • Травмування насіння при використаннідообмолочувальнихпристроїв /І. Г. Грабар, Д. А. Дерев’янко, О.  Ю. Романишин// Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 2(45), т. 4,ч.1– С. 212–218. 

 • Термодинамикадиска культиватора в неоднороднойпочве /  С. А. Романишина, А.Е.  Романишин, В. С. Деева // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. І. – С. 103-109.

 • Дослідження та оцінка технічного рівня машин для подрібнення зерна/О.Ю.Романишин,С.В.Гойчук.[зб. матеріалівдоп.учасн. наук.-техн. конф.26.11.2015.].  ЖНАЕУ-2015.- С.21-23.

 • Динамикатемпературы диска культиватора в неоднородномгрунте / С. А. Романишина, В. И. Стецюк, А.Е. Романишин // СборникдокладовРоссийскойнаучнойконференцииТомскогополитехнического университета.-2015-№2- С.144-148.

 • Моделювання гідравлічного приводу доочисників гички цукрових буряків / О.Ю.Романишин, С.В.Максимчук. [зб. матеріалівдоп.учасн. наук.-техн. конф. 26.11.2015.].  ЖНАЕУ. – 2015. –  С. 215-219.

 • .Анализдозаторовпотоканеоднородныхсыпучихсред / В.С Деева, А.Е.Романишин, С.М.Слободян. // ВестникАлтайскогогосударственного аграрного университета. – 2015. – № 8 (130). –  С. 135-138. 

 • Романишин О.Ю. Стан та перспективи органічного виробництва цикорію  /Романишин О.Ю.Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. матеріалів допучасн. IV Міжнарнаук.-практконф.]. – Житомир : О. О. Євенок, 2016. – С. 79–84. 

 • Обгрунтування та моделювання конструктивно-технологічних параметрів ротаційного грунтообробного знаряддя / О.Ю.Романишин, В.В. Шпіг .[зб. матеріалів допучасн. наук.-техн. конф.24.11.2016.]. ЖНАЕУ. –2016. -С.360-365  

 • .Вивченннякінематичних параметрів фрикційного механізму дозатора вібраційного типу /О.Ю.Романишин, М.В.Новіцький.[зб. матеріалів допучасннаук.-практконф. 16.11-17.11 .2017 .]. ЖНАЕУ. –2017. -С.356-364. 

 •  Підвищення продуктивності сепаратора зерна /О.Ю.Романишин, К.Е.Щерба.[зб. матеріалівдоп.учасннаук.-практконф. 16.11-17.11.2017 .]. ЖНАЕУ. –2017. – С. 476 -482.

 • РоманишинО.Ю. Обгрунтування системи машин та технології для виробництва цикорію кореневого.Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві», 15–16 листопада 2018 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – с. 23-26.