Посада

Старший викладач кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Дані про вищу освіту

В 2007 році закінчив Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» за спеціальністю «Механізація сільського господарства». В 2009 році вступив до аспірантури Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 2013 році захистив дисертацію на тему «Обґрунтування конструкцій і параметрів робочих органів шнекових транспортерів зерна» на засіданні спеціалізованої вченої ради Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю «05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

Сфера наукових інтересів


Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва; 
Транспортна логістика; 
Проблемні питання ефективності роботи гвинтових конвеєрів; 
Моделювання та дослідження мікроелектромобілів.

Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
 1. Грудовий Р. С. Моделювання характеру навантаження на гвинтові робочі органи. /Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: зб. наук. праць. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – Вип. 42, Ч. 2. – 
  С. 171–181.
 2. Грудовий Р. С. Обґрунтування параметрів гвинтових робочих органів енергоощадних конвеєрів // Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. – Луцьк: Ред. –вид. відділ ЛНТУ, 2012. – Вип. 23. – С. 29 – 34.
 3. ДячунА.Є., Грудовий Р. С. Стендове оснащення для дослідження силових параметрів гвинтових механізмів сільськогосподарських машин. // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2012. –  
  № 3(67). – С. 249–255.
 4. Гевко І.,ДячунА., Грудовий Р. Дослідження моменту інерції гвинтових транспортерів // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – Львів: Львівський національний аграрний університет,2012.   № 16. – С. 201-211.
 5. РогатинськийР. М., Гевко І.Б., Дячун А.Є., Любачівський Р.О., Грудовий Р. С. Визначення динамічних навантажень у гвинтових змішувачах // Наукові нотатки.Міжвузівський збірник. – Луцьк, 2013.   Вип. 40. – С. 214-220.
 6. 6.Грудовий Р.С. Дослідження продуктивності гвинтового конвеєра з рівнозбільшеним кроком витків Вісник ЖНАЕУ. № 2 (61), т. 1 - 2017 р. С.- 139-147.
 7. 7. Грудовий Р. С. Нові типи гвинтових механізмів з покращеними експлуатаційними характеристиками // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1. (197)  – С. 24 – 27.
 8. 8.D.EngZayets М. THEORETICAL GROUNDING OF SEEDS VALVE OPENER SETTINGS FOR SUBSOIL-SPREADING SOWING METHOD / / Ph.DEngZayets М., Ph.DEngSukmaniuk E, Ph.DEngGrudovyi R. Nationalinstituteof research-development formachinesandinstallationsdesignedtoagricultureandfoodindustry - INMA Bucharest/ INMATEH - AgriculturalEngineeringvol. 52, no.2/ 2017. P. 13-19.
 9. 9.Грудовий Р. С. Методика інженерного розрахунку гвинтового конвеєра із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. І. – С. 168-178.
 10. 10.ДячунА. Винтовойконвейер с вращающимсяцилиндрическим кожухом / А. Дячун, Р. Грудовый, И. Гевко, М. Гевко // Научни трудове на Русенския університет. – Русе, 2012. – Т. 51, Серия 1. – С. 31-35.
 11. 11.Грудовий Р.С. Результати експериментальних досліджень величини травмування зерна під час транспортування гвинтовим конвеєром з рівнозбільшеним кроком витків/ Р.С. Грудовий//Вісник ЖНАЕУ. – 2016 – № 1 (53), т. 1, – С. 282-290.
 12. 12. Грудовий Р.С. Дослідження енерговитрат конвеєра / Р.С. Грудовий, С.М.Герук// Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]. – Випуск №1 (100) / [ННЦ «ІМЕСГ»]. – Глеваха, 2015. – С 119-122. 
 13. 13. Грудовий Р. С. Результати експериментальних досліджень питомих енерговитрат транспортування зерна гвинтовим конвеєром / Р. С. Грудовий // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: зб. наук. праць. –  Кіровоград: КНТУ, 2015.– Вип. 45, Ч. 1. – С. 266–271.
 14. 14.DerevjankoТhemodelingoftheseedinjurydynamics / D.DerevjankoE.SukmaniukS.ChychylyukR.GrudovyiO.Derevjanko// MassachusettsReviewofScienceand Technologies, 2016, № 1(13), (January - June). Volume VII. “MIT Press”, 2016. – Р. 743-750.
 15. 15.Грудовий Р.С.Обгрунтування технологічності конструкцій гвинтових робочих органів сільськогосподарських машин. Наукові читання – 2019: матеріали: наук.-практконф., науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених факультету інженерії та енергетики, 15 травня 2019 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. С 45-48.
 16. 16. Грабар І.Г.,Грудовий Р.С., Ярош Я.Д.Особливості конструкції електроролера «ЖНАЕУ-1». Наукові читання – 2019: матеріали:наук.-практконф., науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених факультету інженерії та енергетики, 15 травня 2019 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. С 33-37.
 17. 17. Грудовий Р.С. Аналіз результатів досліджень кінематики сипкого матеріалу у гвинтових конвеєрах.Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь: мат. VВсеукрнаук.-практконф., 28-29 березня 2019 р. – Житомир, ЖАТК, 2019 р. - с 139 – 142.
 18. 18. Пат. 81550 Україна, МПК B65 G33/16 (2006.01). Гвинтових конвеєрз обертовим кожухом / Грудовий Р. С., Дячун А. Є.; заявник і патентовласник Грудовий Р. С.,  
  Дячун А. Є. – № u201212700; заявл. 07.11.12; опубл. 10.07.13, Бюл. № 13
 19. Пат. 80549 Україна, МПК B 01 F 7/00 (2013.01). Енергоощадний гвинтовий еліптичний змішувач / Гевко І.Б.,Дячун А. Є., Грудовий Р. С.; заявник і патентовласник  
  Гевко І.Б., Дячун А. Є., Грудовий Р. С. – № u201210936; заявл. 19.09.12; опубл. 10.06.13, Бюл. № 11
 20. 20. Пат. 78766 Україна, МПК А 01 В 63/00 (2013.01). Тихохідний гвинтовий змішувач / Грудовий Р. С.; заявник і патентовласник Грудовий Р. С. – № u201212702;заявл. 07.11.12;опубл. 25.03.13, Бюл. № 6.