Визначальну роль у підготовці фахівців завжди відігравала і продовжує відігравати кафедра процесів, машин і обладнання, що створена у 2012 році на базі кафедри механізації землеробства та тваринництва. Коло «керма» нового підрозділу став доктор технічних наук, професор Іван Григорович Грабар.

Кафедра має потужну матеріально-технічну базу, а її дослідні лабораторії, загальною площею 1074 кв. м, мають не лише ґрунтообробні машини, але й обладнання для машинного доїння, машини для переробки сільськогосподарської продукції, обладнання для тваринництва тощо. Крім цього, є на кафедрі і два лекційних зали.

Співробітники кафедри цілеспрямовано проводять наукову роботу, досліджуючи шляхи механізації різних операцій та процесів с.-г. виробництва, а також працюють над удосконаленням робочих органів машин та обладнання. До наукової роботи долучаються не тільки аспіранти чи викладачі кафедри, але й пошукачі і навіть студенти. Причому, вона вимагає не лише теоретичних зусиль, а подекуди й практичних. Так, пілотні установки для лабораторних та польових досліджень співробітники майструють власноруч.

Колектив кафедри процесів, машин і обладнання

Колектив кафедри процесів, машин і обладнання

У процесі апробації результатів власних наукових досліджень кафедра робить ставку на співпрацю з іншими науковими установами країни та світу, а результати роботи співробітників кафедри набувають розголосу у середовищі колег, оприлюднені у вигляді монографій, підручників, посібників, наукових статей, рекомендацій, патентів та у доповідях, виголошених на різних рівнях симпозіумів, конференціях і семінарах. Так, за п’ять років (2005–2010) силами кафедри було підготовлено та видано 5 підручників й посібників з грифом МОН України та 3 монографії, 46 методичних посібників, рекомендацій та вказівок методичного забезпечення дисциплін кафедри. На результатах наукових досліджень базується 57 наукових статей, оприлюднених у різних виданнях нашої країни, своєю чергою, свідченням неабияких успіхів співробітників є 12 патентів України, виданих за різноманітні винаходи й удосконалення.

Серед дисциплін, які викладаються на кафедрі процесів, машин і обладнання, зокрема, такі: «Сільськогосподарські машини», «Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів», «Гідропривід сільськогосподарської техніки», «Основи механізації і автоматизації сільськогосподарського виробництва», «Система машина–поле», «Інженерний менеджмент», «Сільськогосподарська меліорація», «Машиновикористання у переробній галузі», «Інженерне діловодство», "Машини і обладнання у тваринництві", "Машиновикористання у тваринництві", "Аналіз технологічних систем", "Основи технічної творчості", "Вступ до спеціальності", "Основи патентознавства", "Основи будівельної справи", "Механізація переробки та зберігання с.-г. продукції", "Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві" та "Механізація, електрифікація і автоматизація с.-г. виробництва". Більшість із них мають прикладний характер, що робить їх життєво необхідними в умовах стрімкої динаміки економічних процесів сьогодення.

Студенти вивчають дисципліни з використанням різних методичних підходів: програмованого, проблемного, традиційного ілюстративно-репродуктивного, кредитно-модульного.

Студенти опановують дисципліни з використанням різних методичних підходів: програмованого, проблемного, традиційного ілюстративно-репродуктивного, кредитно-модульного. При проведенні лекційних і лабораторних занять широко використовуються сучасні технічні засоби навчання, в тому числі і комп’ютерна мультимедійна техніка.

Втім, крім викладацької роботи, кафедра зосереджує значні зусилля на глибинних дослідженнях у своїй сфері. Так, співробітники працюють над науковими роботами:

  • за державною тематикою 2801050 «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка наукових кадрів» (ст.н.с., к.т.н. В.М. Стельмах);
  • ініціативними темами: «Вплив регуляторів росту рослин, в тому числі: мікрорезонансної біоактивації на кінетику росту рослин», «Прогнозування ресурсу вузлів і агрегатів сільськогосподарських машин на основі термоактиваційних уявлень», «Розробка програмно-апаратних комплексів електронних протоколів кінематики і динаміки сільськогосподарських машин», «Розрахунок, проектування та виготовлення надчутливих перколяційно-фрактальних тензометричних датчиків для дослідження напружно-деформованого стану об’єктів живої і неживої природи» (професор, д.т.н. І.Г. Грабар);
  • 01044000750 «Оптимізація і економічна оцінка організаційних форм ремонту мобільних машин на прикладі сільськогосподарських підприємств Полісся України» (доц., к.е.н. С.Б. Чичилюк);
  • «Наукові основи проектування екологобезпечних малогабаритних засобів механізації у тваринництві» (доц., к.т.н. Г. П. Водяницький, доц., к.т.н. О.І. Петрівний, доц., к.т.н. Я.Д. Ярош, ст.викл. О.В. Коновалов, асист. О.В. Медведський, В.В. Тимків, С.В. Бушма, Ю.В. Соколовський).

Є у кафедри своє завдання на перспективу. Це, по-перше, удосконалення професійного рівня науково-педагогічного складу, а, по-друге, оновлення матеріально-технічної бази сучасним обладнанням та новими сільськогосподарськими машинами.

Співробітники кафедри беруть участь у пропаганді досягнень науки, виконанні державних програм наукових досліджень. Тривалий час колектив кафедри плідно співпрацював із Всесоюзним інститутом сільськогосподарського машинобудування із Всесоюзним інститутом сільськогосподарського машинобудування (ВІСГОМ), зі спеціалізованим конструкторським бюро (СКБ) проектування машин для хімічного захисту, із відділом механізації Всесоюзного науково-дослідного Інституту цукрових буряків (ВНІЦ), а наразі тісні контакти пов’язують кафедру з Українським науково-дослідним Інститутом сільського господарства (УНІМЕСГ), з Інститутом сільського господарства Полісся УААН. Співпраця з ними направлена на вирішення завдань, пов’язаних з механізацією вирощування сільськогосподарських культур і виробництва продукції тваринництва.

У рамках підготовки спеціалістів широкого профіля на кафедрі функціонує кілька лабораторій, у тому числі – посівних машин, ґрунтообробних знарядь, гідроприводу, машинного доїння, машиновикористання у тваринництві, механізації переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Загальна площа лабораторій дозволяє працювати в їхніх стінах одразу 250 фахівцям і користуватися при цьому найсучаснішою технікою та вимірювальною апаратурою. Крім того, фрагменти сільськогосподарських машин, доїльних установок, обладнання для первинної обробки молока, машини для приготування та роздавання кормів, устаткування для птахівництва, обладнання для стрижки овець, машини для переробки сільськогосподарської продукції, що є в лабораторіях, дають змогу наочніше уявити в деталях технологічний процес, а значить, опанувати прийоми роботи з ними ще у виші. На діючих стендах можна побачити деякі деталі машин та обладнання кафедри – від електроприводу або від валу відбору потужності трактора та власного приводу. Значний парк зберігається на закритому та відкритому майданчиках. Окрім цього, кафедра має 2 лекційні аудиторії.

Деякі програми, а також лабораторні та практичні заняття з дисциплін кафедри проводяться на матеріально-технічній базі філій кафедри:

НДГ «Україна» Черняхівського району Житомирської області, представництво фірми «DeLaval» в Житомирській області, СТОВ «Старосолотвинська птахофабрика» Бердичівського району Житомирської області, корпорація «Сварог» Шепетівського району Хмельницької області, ДГ «Хмелярство» Інституту сільського господарства Полісся УААН.