Визначальну роль у підготовці фахівців завжди відігравала і продовжує відігравати кафедра процесів, машин і обладнання в агроінженерії, що створена у 2012 році на базі кафедри механізації землеробства та тваринництва. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Іван Григорович Грабар.

Кафедра має потужну матеріально-технічну базу, а її дослідні лабораторії, загальною площею 1074 кв. м, мають не лише ґрунтообробні машини, але й обладнання для машинного доїння, машини для переробки сільськогосподарської продукції, обладнання для тваринництва тощо. Крім цього, є на кафедрі і два лекційних зали.

Співробітники кафедри цілеспрямовано проводять наукову роботу, досліджуючи шляхи механізації різних операцій та процесів с.-г. виробництва, а також працюють над удосконаленням робочих органів машин та обладнання. До наукової роботи долучаються не тільки аспіранти чи викладачі кафедри, але й пошукачі і студенти. Причому, вона вимагає не лише теоретичних зусиль, а подекуди й практичних. Так, пілотні установки для лабораторних та польових досліджень співробітники майструють власноруч.

Загальне фото кафедри 1

Колектив кафедри процесів, машин і обладнання

У процесі апробації результатів власних наукових досліджень кафедра робить ставку на співпрацю з іншими науковими установами країни та світу, а результати роботи співробітників кафедри набувають розголосу у середовищі колег, оприлюднені у вигляді монографій, підручників, посібників, наукових статей, рекомендацій, патентів та у доповідях, виголошених на різних рівнях симпозіумів, конференціях і семінарах. Так, за п’ять років (2014–2019) силами кафедри було підготовлено та видано 5 підручників й посібників з грифом МОН України та 3 монографії, 46 методичних посібників, рекомендацій та вказівок методичного забезпечення дисциплін кафедри. На результатах наукових досліджень базується 47 наукових статей, оприлюднених у різних виданнях нашої країни, а також свідченням неабияких успіхів співробітників є більше 50 патентів України, виданих за різноманітні винаходи й удосконалення.

 

ОПП "Агроінженерія"

Серед дисциплін, які викладаються на кафедрі процесів, машин і обладнання в агроінженерії, зокрема, такі: «Сільськогосподарські машини», «Використання техніки в АПК», «Вступ до спеціальності з основами професійної етики», «Гідропривід сільськогосподарської техніки», «Евристичні методи в інженерних розробках з основами патентознавства», «Економіка технічних систем», «Експлуатація машин і обладнання в переробній галузі», «Експлуатація машин і обладнання в тваринництві», «Енергетичний аналіз механізованих процесів у тваринництві», «Ергономіка», «Експериментальні методи в наукових дослідженнях», «Зберігання сільськогосподарської продукції», «Інженерне діловодство», «Інженерний менеджмент», «Інноваційні інженерні технології в переробній галузі», «Інноваційні інженерні технології у тваринництві», «Інтелектуальна власність та патентознавство в наукових дослідженнях», «Логістика в АПК», «Машини та обладнання для зберігання та переробки с.г. продукції», «Машини та обладнання для тваринництва», «Машиновикористання в тваринництві», «Машиновикористання в переробних підприємствах», «Методи оптимального проєктування в тваринництві», «Методи оптимального проєктування в переробній галузі», «Методологія і організація наукових досліджень», «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва», «Мехатронні системи техніки в АПК», «Напрями підвищення ефективності роботи технологічного обладнання», «Механізація переробки продукції рослинництва», «Обґрунтування рішень», «Основи будівельної справи», «Основи технічної творчості та наукове конструювання с.-г. техніки», «Проєктування і розрахунок технологічних систем переробних підприємств», «Проєктування і розрахунок технологічних систем у тваринництві», «Проєктування та аналіз технологічних систем», «Професійна етика», «Система машина – поле», «Система точного землеробства», «Технічна політика галузі», «Технології, машини та обладнання АПВ», «Теорія і технологія наукових досліджень», «Технічні та технологічні рішення ресурсозбереження виробництва», «Технологічні процеси у сільському господарстві», «Технологія виробництва продукції тваринництва», «Технологія виробництва сільськогосподарської продукції», «Технологія виробництва та переробки сільськогосподарської продукції», «Філософія науки та інноваційного розвитку». Більшість із них мають прикладний характер, що робить їх життєво необхідними в умовах стрімкої динаміки економічних процесів сьогодення.

Студенти опановують дисципліни з використанням різних методичних підходів: програмованого, проблемного, традиційного ілюстративно-репродуктивного, кредитно-модульного. При проведенні лекційних і лабораторних занять широко використовуються сучасні технічні засоби навчання, в тому числі і комп’ютерна мультимедійна техніка.

Втім, крім викладацької роботи, кафедра зосереджує значні зусилля на глибинних дослідженнях у своїй сфері. Так, співробітники працюють над науковими роботами:

 • «Вплив регуляторів росту рослин, в тому числі: мікрорезонансної біоактивації на кінетику росту рослин», «Прогнозування ресурсу вузлів і агрегатів сільськогосподарських машин на основі термоактиваційних уявлень», «Розробка програмно-апаратних комплексів електронних протоколів кінематики і динаміки сільськогосподарських машин», «Розрахунок, проектування та виготовлення надчутливих перколяційно-фрактальних тензометричних датчиків для дослідження
  напружно-деформованого стану об’єктів живої і неживої природи» (професор, д.т.н. І.Г. Грабар);
 • «Механіко-технологічне обґрунтування процесів зниження травмування насіння зернових культур технічними засобами» (професор, д.т.н. Д. А. Деревянко, доц., к.і.н. О.М. Сукманюк);
 • 01044000750 «Оптимізація і економічна оцінка організаційних форм ремонту мобільних машин на прикладі сільськогосподарських підприємств Полісся України» (доц., к.е.н. С.Б. Чичилюк);
 • «Наукові основи проєктування екологобезпечних малогабаритних засобів механізації у тваринництві» (доц., к.т.н. Г. П. Водяницький, доц., к.т.н. Я.Д. Ярош, доц., к.і.н. О.М. Сукманюк, ст. викл., к.т.н. Р.С. Грудовий, ст. викл., к.т.н. О.В. Медведський, асист. В.В. Тимків,);
 • «Мікроелектромобілі, електроролери та трактори» (професор,
  д.т.н. І.Г. Грабар доц., к.т.н. Я.Д. Ярош, ст. викл., к.т.н. Р.С. Грудовий,
  асист. В.В. Тимків);
 • «Розробка методології призначення ресурсу машин на стадії їх проектування та еколого-економічні оцінки прийнятих рішень»
  (професор, д.т.н. І.Г. Грабар доц., к.т.н. М.Л. Заєць.);
 • «Процеси енергозбереження та енергоаудиту» (професор,
  д.т.н. І.Г. Грабар доц., к.т.н. Я.Д. Ярош, доц., к.і.н. О.М. Сукманюк,
  ст. викл., к.т.н. Р.С. Грудовий, ст. викл., к.т.н. О.В. Медведський).

Є у кафедри своє завдання на перспективу. Це, по-перше, удосконалення професійного рівня науково-педагогічного складу, а, по-друге, оновлення матеріально-технічної бази сучасним обладнанням та новими сільськогосподарськими машинами. Згідно з  планом за останні 5 років було виконано:

Медведський Олександр Васильович в 2016 році захистив дисертацію на тему «Інтенсифікація процесу та удосконалення засобів доїння корів в умовах фермерського виробництва» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» і здобув науковий ступінь кандидата технічних наук;

Дерев’янко Дмитро Аксентійович в 2018 році захистив дисертацію на тему «Механіко-технологічне обґрунтування процесів зниження травмування насіння зернових культур технічними засобами» в спеціалізованій вченій раді Д 58.052.02 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя і здобув науковий ступінь доктора технічних наук.

Під керівництвом декана факультету, силами викладачів і співробітників кафедри та за сприяння провідних установ виробництва сучасної сільськогосподарської техніки, відремонтовано аудиторії та оновлено матеріально-технічну базу:

 • аудиторія №154 – лабораторія «Машиновикористання в переробних підприємствах» – обладнана за сприяння ПАТ «Вібросепаратор»
  м. Житомир;
 • аудиторія №153 – лабораторія «Машиновикористання в тваринництві» – обладнана за сприяння ТОВ «Брацлав-ЗМ»
  смт Брацлав Вінницької області;
 • аудиторія №148 – технологічний центр «KUHN» та виставковий майданчик сучасної сільськогосподарської техніки – обладнано за сприяння ТОВ «КУН-Україна» м. Київ;
 • аудиторія №149 – лабораторія «Гідроприводу» – доповнена обладнанням за сприяння ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФІЛЬТРЕЙШН ТЕКНОЛОДЖІ Україна» м. Красилів Хмельницької області;
 • енергетичний модуль сонячних батарей змонтовано силами співробітників кафедри та за сприяння ПП «Клімарт» м. Житомир.

Співробітники кафедри беруть участь у пропаганді досягнень науки, виконанні державних програм наукових досліджень. Тривалий час колектив кафедри плідно співпрацював із Всесоюзним інститутом сільськогосподарського машинобудування із Всесоюзним інститутом сільськогосподарського машинобудування (ВІСГОМ), зі спеціалізованим конструкторським бюро (СКБ) проєктування машин для хімічного захисту, із відділом механізації Всесоюзного науково-дослідного Інституту цукрових буряків (ВНІЦ), а наразі тісні контакти пов’язують кафедру з Українським науково-дослідним Інститутом сільського господарства (УНІМЕСГ),  Інститутом сільського господарства Полісся УААН. Співпраця з ними направлена на вирішення завдань, пов’язаних з механізацією вирощування сільськогосподарських культур і виробництва продукції тваринництва.

У рамках підготовки спеціалістів широкого профілю на кафедрі функціонує кілька лабораторій, у тому числі – посівних машин, ґрунтообробних знарядь, гідроприводу, машинного доїння, машиновикористання у тваринництві, механізації переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Загальна площа лабораторій дозволяє працювати в їхніх стінах одразу 250 фахівцям і користуватися, при цьому, найсучаснішою технікою та вимірювальною апаратурою. Крім того, фрагменти сільськогосподарських машин, доїльних установок, обладнання для первинної обробки молока, машини для приготування та роздавання кормів, устаткування для птахівництва, обладнання для стрижки овець, машини для переробки сільськогосподарської продукції, що є в лабораторіях, дають змогу уявити в деталях технологічний процес, а значить, опанувати прийоми роботи з ними ще у виші. На діючих стендах можна побачити деякі деталі машин та обладнання кафедри – від електроприводу або від валу відбору потужності трактора та власного приводу. Значний парк зберігається на закритому та відкритому майданчиках. Окрім цього, кафедра має 2 лекційні аудиторії.

Деякі програми, а також лабораторні та практичні заняття з дисциплін кафедри проводяться на матеріально-технічній базі філій кафедри:

ТОВ «РДО Україна» м. Житомир, ТОВ «ПАРТНЕР-ВС»  м. Житомир,
ЗАО «Вібросепаратор» м. Житомир, КП «Житомирське ТТУ», ПП «ЖЕРМ» Черняхівського району, ТОВ «Агрофірма Брусилів» Брусилівського району, ФГ «Губерт» Романівського району, П(ПО)СП «Малинівське» Малинського району, СТОВ «ім. Богдана Хмельницького» Романівського району,
СФГ «Сонячний пагорб» Житомирського району, ВСК «Світоч» Житомирського району, СФГ «ПН Поділля» Козятинського району,
ПОСП «Іванківське» та СТОВ «Старокотельнянське» Андрушівського району, ПП «Івановицьке-2008» Пулинського району Житомирської області.

Також укладені договори про співпрацю між ЖНАЕУ та Державною службою України з безпеки на транспорті, Інститутом сільського господарства Полісся, Національним науковим центром «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» смт Глеваха Київської області, ПАТ «Ельворті» м. Кропивницький Кіровоградської області, ТОВ «Брацлав-ЗМ» смт Брацлав Вінницької області, ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФІЛЬТРЕЙШН ТЕКНОЛОДЖІ Україна» м. Красилів Хмельницької області, закладом освіти «Білоруський державний аграрний технічний університет» і Республіканським унітарним підприємством «Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі з продовольства».

Освітня програма 208 Агроінженерія бакалавр 2019.pdf

Освітня програма 208 Агроінженерія бакалавр 2020 .pdf

Освітня програма 208 Агроінженерія магістр 2019.pdf

Обговорення експертиз інших ОП