Муляр Олександр Дмитрович
Посада

Доцент кафедри машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 1981 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут зі спеціальності «Агрономія», присвоєна кваліфікація вченого агронома.

Тема дисертації та рік захисту

«Вплив агротехнічних прийомів прискореного формування густоти стеблестою на урожайність технологічної якості та зберігання шишок хмелю», 1989 р., Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія м. Київ, 06.01.14. «Технічні культури» та 18.05.03. «Обробка, зберігання зерна та іншої продукції рослинництва»

Сфера наукових інтересів
 • Технології виробництва продукції рослинництва, раціональне машиновикористання і застосування нової високопродуктивної техніки в сільському господарстві.
Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
 • Муляр А. Д.  Влияние ручной и химической рамовки на урожайность, содержание альфа-кислот в шишках хмеля сорта «Полесский» и их потери при хранении / А. Д. Муляр / Интенсификация технологии производства и хранения технических культур на Украине: сб. науч. тр. УСХА. – К., 1988. – С.65-69 (Фахове видання).
 • Муляр А. Д. Влияние агротехнических приемов ускоренного формирования густоты стеблестоя на урожайность, технологические качества и сохраняемость шишок хмеля: автореферат дис. на соискание учен. степени канд. с.-г. наук / А. Д. Муляр. – Житомир: ЖЦНТИ, 1989. – 22с.
 • Коротин П. М. Интенсивная технология возделывания гречихи в Северной Лесостепи УССР /   П. М. Коротин, А. Д. Муляр. – Житомир: ЖЦНТИ, 1990. – 3с. – (Информ. лист. №49-90).
 • Орієнтовні технолочні карти вирощування сільськогосподарських культур Житомирщини / Уклад. А. Є. Зоря, М. Й. Кочубей, О. Д. Муляр [та ін.]. – Житомир: ОП «Житомирська облдрукарня», 2004. – 58с.
 • Годований А. О. Агроекологічно доцільна технологія вирощування ячменю / А. О. Годований,  О. Д. Муляр. – Житомир: ЖЦНТІ, 2005. – 2с. – (Інформ. лист. №34).
 • Годований А. О. Прогресивна технологія вирощування хмелю (Інститут хмелярства) / А. О. Годований, О. Д. Муляр. – Житомир: ЖЦНТІ, 2005 – 2с. – (Информ. лист. №31).
 • Англійська мова: навч. посіб. /[С. Ю. Кондратюк, О. Д. Муляр, С. В. Журавель [та ін.] – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 136с.
 • Основи землеробства: підручник / [ О. Ф. Смаглій, М. Ф. Рибак, О. Д. Муляр [та ін.]; за ред. О. Ф. Смаглія Житомир: вид. ВДНЗ «Державний агроекологічний університет», 2008 – 512с.
 • Фізико-механічні властивості коренеплодів цикорію – основа розробки технічних засобів збирання / С. І. Мельник, А. С. Малиновський, В. М. Стельмах, О. Ю. Романишин, О. Д. Муляр // Вісн. ЖНАЕУ – 2009. – №2 – С.191-201 (Фахове видання).
 • Підвищення ефективності процесів газифікації конструктивним удосконаленням камер газифікації /О. Ю. Романишин, О. Д. Муляр, Н. М. Цивінкова [та ін.] // Сімферополь – Люблін, 2009 – С.42-46 (Фахове видання).
 • Технологія виробництва продукції рослинництва: підручник: в 2-х ч. / С. І. Мельник,       О. Д. Муляр, М. Й. Кочубей, П. Д. Іванцов – К.: Агроосвіта, 2010. – Ч. 1. – 271с.
 • Технологія виробництва продукції рослинництва: підручник: в 2-х ч. / С. І. Мельник, О. Д. Муляр, М. Й. Кочубей, П. Д. Іванцов – К.: Агроосвіта, 2010. – Ч. 2. – 427с.
 • Муляр Т. С. Кластерный подход к развитию отрасли хмелеводства региона на примере Житомирской области / Т. С. Муляр, А. Д. Муляр. – // Управление социальным и экономическим развитием: инновационый и стратегический подходы: материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. Гатчина 20-21 мая 2010 г.). – Гатчина, 2010. – С.289-298 (0,4 др.арк. Фахове видання).
 • Муляр О. Д. Машиновикористання в рослинництві: навч. посіб. / О. Д. Муляр, С. Й. Корсак. – Житомир, 2010. – 168с.
 • Оптимізація сушіння коренів цикорію / І. В. Нездвецька, С. М. Кухарець, О. Д. Муляр // Вісн. ЖНАЕУ. – 2010. – №1. – С. 319–325. (Фахове видання).
 • Муляр О. Д. Еволюція теорії іновацій та її розвиток в аграрній сфері виробництва. / Вісн. ЖНАЕУ – 2011. – №2 – С. 50-61 (Фахове видання).
 • Микитюк В. М. Збірник доповідей 1-ї науково-виробничої студентської конференції «Енергозбереження. Техніка для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Сучасний стан і перспективи розвитку» / В. М. Микитюк, І. Г. Грабар,  О. Д. Муляр [та ін.] // Житомир – ЖНАЕУ. – 2012. – 120 с.
 • Микитюк В. М. Тези доповідей учасників ХІV зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання аграрних вищих навчальних закладів/ В. М. Микитюк, О. В. Скидан, Л. П. Журавльова, В. В. Зіновчук, Т. О. Зінчук, В. В. Мойсієнко, В. А. Бурлака,  Л. П. Горальський, О. Д. Муляр, Б. В. Борисюк // Житомир. – ЖНАЕУ. 2012. – 276с.
 • Грабар І. Г. Збірник доповідей міжвузівської науково-технічної конференції, присвяченої 90-річному ювілею ЖНАЕУ «Передові технології сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення теплового й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся» / І. Г. Грабар, Л. В. Лось, Л. Г. Кравець, О. Д. Муляр // Житомир. –ЖНАЕУ. 2013. – 112 с.
 • Водяницький Г. П. Методичний посібник до виконання магістерської роботи для студентів ОКР магістр спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» : метод. посіб. /    Г. П., Водяницький, О. Д. Муляр – Житомир, 2014. – 68 с.
 • Муляр О. Д. Наскрізна програма практик студентів та методика їх організації (для підготовки  фахівців за напрямом 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» ОКР «Бакалавр», спеціальності 7.10010203 «Механізація сільського господарства» ОКР «Спеціаліст» та спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» ОКР «Магістр» )/ О. Д. Муляр, І. Г. Грабар, Г. П. Водяницький, В. А. Мамчур, М. В. Мельник – Житомир – ЖНАЕУ. – 2014. – 74 с.
 • Войцицький А. П. Інженерна екологія: навч. посібник / А. П. Войцицький, О. Д. Муляр, Л. Г. Кравець, І. В. Нездвецька. – Житомир: ЖНАЕУ. – 2014. – 500 с.
 • Грабар І. Г. Збірник доповідей другої науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ «Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся»/ І. Г. Грабар, Л. В. Лось, Л. Г. Кравець, О. Д. Муляр // Житомир. –ЖНАЕУ. 2013. – 168 с.
 • Пат. 77937 Україна, МПК А 01 D 41/02, A 01 D 41/04, A 01 D 45/02 Комбайн рослинозбиральний універсальний / Рижук С. М., Сухораба В. П., Лось Л. В., Малиновський А. С., Кухарець С. М., Муляр О. Д., Голубенко А. А., Микитюк В. М., Кулик А. Є.; заявник і патентовласник Житомирський національний агроекологічний університет – № а 2011 09738; заявл. 05.08.2011; публ. 11.03.2013, Бюл. № 5.
 • Муляр О. Д. Збірник доповідей учасників третьої студентської науково-технічної конференції інженерно-технічного факультету ЖНАЕУ «Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся»/ О. Д. Муляр, Л. Г. Кравець, І. Г. Грабар, В.П. Журавльов, М. В. Мельник, Г. П. Водяницький, І. В. Нездвецька, В. В. Тимків // Житомир. – ЖНАЕУ. 2014. – 384с.
 • Кравець Л. Г. Нормоконтроль дипломних проектів: навч.-метод. посібник / Л. Г. Кравець,  О. Д. Муляр – Житомир: ЖНАЕУ – 2013. – 112с.
 • Водяницький Г. П. Методичний посібник до виконання дипломного проекту для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»: метод. посіб. / Г. П. Водяницький, О. Д. Муляр, І. Г. Грабар, О. М. Ковалик – Житомир, 2014. – 89 с.
 • Муляр О. Д. Збірник доповідей третьої науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ «Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся»/ О. Д. Муляр, І. Г. Грабар, Л. Г. Кравець, Л. В. Лось, М. В. Мельник, В. П. Журавльов, Г. П. Водяницький, І. В. Нездвецька, В. В. Тимків // Житомир. – ЖНАЕУ. 2014. – 176 с.
 • Лось Л. В. Обґрунтування параметрів газогенератора, адаптованого до рослинної сировини /  Л. В. Лось, О. Д. Муляр, С. М. Кухарець, Н. М. Цивенкова, А. А. Голубенко// Вісн. ЖНАЕУ – 2014. – №2 Ч 2. – С. 206 -216. (Фахове видання).
 • Боголюбов В. М. Обґрунтування змістовних модулів навчальної дисципліни «Екологічна інженерія» /В. М. Боголюбов, Л. Г. Кравець, О. Д. Муляр, В. І. Дубовий,  В. М. Мітін // Вісн. ЖНАЕУ – 2014. – №2 Ч 2. – С. 258-265. (Фахове видання).
 • Муляр О. Д. Досвід підготовки фахівців інженерного профілю та основні завдання розвитку інженерно-технічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету / Вісн. ЖНАЕУ – 2014. – №2 Ч 2. – С. 476-486. (Фахове видання).
 • Пат. 106313 Україна, МПК F 04 C 2/344, F 04 C 11/00 Вакуумний пластинчасто-роторний насос / Медвецький О. В., Муляр О. Д., Бушма С. В., Коновалов О. В.; заявник і патентовласник  Житомирський національний агроекологічний університет – № а 2013 06021; заявл. 15.05.2013; публ. 11.08.2014, Бюл. № 15
 • Муляр О. Д. Збірник доповідей учасників IV науково-технічної конференції студентів, магістрів і аспірантів «Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся»/ О. Д. Муляр, І. Г. Грабар, Л Г. Кравець, Л. В. Лось, М. В. Мельник, В. П. Журавльов, Г. П. Водяницький, І. В. Нездвецька, Н. М. Цивенкова, М. Л. Заєць, А. А. Голубенко, О. Б. Плужніков// Житомир. –ЖНАЕУ. 2014. – 372 с.