Посада

Доцент кафедри електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
 • Закінчила КПІ у 1993 році
Тема дисертації та рік захисту

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидати технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації с.-г. виробництва.

Сфера наукових інтересів

Енергозбереження, альтернативна енергетика, переробка продукції с.-г. виробництва

Загальна кількість публікацій

Має 22 опубліковані праці, з них: 12 наукових статей, 18 методичних розробок, 1 патент на винахід, 1 – на корисну модель, 1 навчальний посібник.

Основні наукові та методичні праці:
 • Кучеров С.Ф., Нездвецька І.В. Кінематичне дослідження плоских механізмів. Методичні вказівки і варіанти завдань для виконання РГР з курсу теоретичної механіки, – Житомир, ЖНАЕУ, 2010 р.
 • Кучеров С.Ф., Нездвецька І.В. Розрахунок теплового циклу двигуна. Методичні вказівки і варіанти завдань для виконання РГР з курсу «Теплотехніка», – Житомир, ЖНАЕУ, 2010 р.
 • Пінкін А.А., Нездвецька І.В. Лабораторний практикум з дисципліни «Фізика» для студентів спеціальності «Механізація сільського господарства». – Житомир, ЖНАЕУ, 2009 р.
 • С.Ф. Кучеров, І.В. Нездвецька. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Теоретична механіка», розділ «Кінематика», для студентів сп. 6.100102 денної та заочної форм навчання – Житомир, ЖНАЕУ, 2010, 62 с.
 • Нездвецька І.В. Оптимізація сушіння коренів цикорію / І.В. Нездвецька, С.М. Кухарець, О.Д. Муляр // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2010. – №1. – С.319 – 326.
 • Нездвецька І.В. Обґрунтування параметрів сушильних барабанів з терморадіаційним енергопідведенням сушильного агенту при сушінні коренів цикорію / І.В. Нездвецька // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування» ПДАТУ. – К.Подільський, 2010. – С.170 – 172.
 • Нездвецька І.В. Використання методів нечіткого моделювання при проектуванні сушильного обладнання / І.В. Нездвецька, С.М. Кухарець // Вісник НАУ. – Київ, 2011. – №. – С.143 – 145..
 • Нездвецька І.В. Визначення раціональних температурних параметрів ІЧ-випромінювача при сушінні коренів цикорію / І.В.Нездвецька, С.М.Кухарець // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування» ПДАТУ. – К.Подільський, 2011. – С.166 – 168.
 • Нездвецька І.В. Формалізація параметрів ІЧ-сушильних установок імпульсної дії при моделюванні технологічних процесів сушіння / І.В. Нездвецька, С.М. Кухарець, С.С. Бучик, Л.А. Сидорчук // Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2012. – №1 – С.47 – 52.
 • Патент України на корисну модель 61189U, МПК А23N12/00. Установка для сушіння сипких харчових продуктів рослинного походження /Л.В. Лось, С.М. Кухарець, І.В. Нездвецька, В.О. Шубенко (Україна). – №U201015714; заявлено 27.12.2010; опубл.11.07.2011, Бюл.№13. – 4с. 
 • Патент України на винахід 96243А, МПК 23N 12/08 (2006.01), A23L 3/54 (2006.01), A23B 7/02 (2006.01), F26B 3/30 (2006.01). Установка для сушіння сипких харчових продуктів рослинного походження /Л.В. Лось, С.М. Кухарець, І.В. Нездвецька, В.О. Шубенко (Україна). – №А201014874, заявлено 25.12.2010; опубл. 10.10.2011, Бюл.№19. – 8 с.
 • Нездвецька І.В. Визначення раціональних технологічних параметрів процесу сушіння цикорію кореневого з перервною дією теплової енергії / І. В. Нездвецька // Зб. наук. праць ПДАТУ / Спец. вип. до VІІ наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2012. – С.168-172.