Кухарець Савелій Миколайович
Доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри механіки та інженерії агроекосистем.
Дата і місце народження

Народився у 1976 р. в м. Дубровиця Рівненської області.

Коротка біографія

Закінчив Державну агроекологічну академію України (м. Житомир) у 1998 році за спеціальністю механізація сільськогосподарського виробництва.

В 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування процесу роботи та параметрів ротаційно-лопатевого робочого органу ґрунтообробного знаряддя». В 2015 році захистив докторську дисертацію на тему «Механіко-технологічне обґрунтування параметрів обладнання для підвищення енергетичної автономності агроекосистем» за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Є одним із засновників наукової групи «Біоенергетичні системи» (https://www.facebook.com/groups/besinags/).

Сфера наукових інтересів

Технічна біоенергетика, технічне забезпечення агроекосистем.

Загальна кількість публікацій

На жовтень 2016 року має 137 публікацій, з них 110 наукових (у тому числі 52 наукових праці, опубліковані у вітчизняних і 5 у міжнародних рецензованих фахових виданнях, 4 наукові монографії, 14 патентів на винахід) та 27 навчально-методичного характеру (з них 1 підручник, 2 навчальні посібники).

Основні наукові та методичні праці:

Монографії, підручники, посібники та рекомендації

 • Альтернативна енергетика: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / [М. Д. Мельничук, В. О. Дубровін, В. Г. Мироненко, І. П. Григорюк, В. М. Поліщук, Г. А. Голуб, В. С. Таргоня, С. В. Драгнєв, І. В. Свистунова, С. М. Кухарець]. – К.: Аграр Медіа Груп, 2012. – 244 с.
 • Перспективи розвитку альтернативної енергетики на Поліссі України / [В. О. Дубровін, Л. Д. Романчук, С. М. Кухарець, І. Г. Грабар, Л. В. Лось, Г. А. Голуб, С. В. Драгнев, В. М. Поліщук, В. В. Кухарець, І. В. Нездвецька, В. О. Шубенко, А. А. Голубенко, Н. М. Цивенкова]. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 335 с.
 • Технологія переробки біологічних відходів у біогазових установках з обертовими реакторами / [Г. А. Голуб, О. В. Сидорчук, С. М. Кухарець, В. В. Гох, С. В. Осауленко, О. А. Завадська, Б. О. Рубан, Н. Л. Поліковська, Р. Л. Швець, В. В. Чуба, М. Ю. Павленко]. – К.: НУБіП України, 2014. – 106 с.
 • Виробництво та використання дизельного біопалива на основі рослинних олій / [Г. А. Голуб, М. Ю. Павленко, В. В. Чуба, С. М. Кухарець]. К. : НУБіП України, 2015. – 119 с.
 • Кухарець С. М. Підвищення енергетичної автономності агроекосистем. Механіко-технологічні основи: монографія / С.М. Кухарець – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 192 с.

Статті у фахових виданнях

 • Кухарець С. М. Алгоритм розподілу органічних ресурсів у агроеко-системах / С. М. Кухарець // Зб. наук. пр. Вінницького нац. аграр. ун-ту. Серія «Технічні науки». – 2012. – Вип. 10.‒Т. 1. – С. 61–66.
 • Кухарець С. М. Забезпечення енергетичної автономності агроекосистем на основі виробництва біопалива / С. М. Кухарець, Г. А. Голуб // Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – 2012. – Т. 1 (30), № 1.  – С. 345–352.
 • Нездвецька І. В. Використання методів нечіткого моделювання при проектуванні сушильного обладнання / І. В. Нездвецька, С. М. Кухарець // Наук. вісн. НУБіП України. Серія «Техніка та енергетика АПК». – 2012. – Вип. 170, Ч. 1. – С. 378–383.
 • Кухарець С. М. Регулювання використання органічних ресурсів для виробництва біопалива / С. М. Кухарець, Г. А. Голуб // Сільськогосподарські машини: зб. нук. ст. ‒ Луцьк, 2013. – Вип. 24. – С. 187–194.
 • Кухарець С. М. Аналіз процесу отримання біодизельного пального та обґрунтування основних параметрів реактора-розділювача / С. М. Кухарець, Г. А. Голуб, В. М. Хрус // Зб. наук. пр. Подільського держ. аграр.-техн. ун-ту.  Спец. вип. Сучасні проблеми збалансованого природокористування: наук.-практ. конф. – 2014. –  С. 164–171.
 • Кухарець С. М. Механіко-технологічний підхід до конструювання агроекосистеми / С. М. Кухарець // Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – 2014. – Т.1 (39), № 1. – С. 187–197.
 • Кухарець С. М. Обґрунтування енергетичних витрат на привід обертового реактора біогазової установки / С. М. Кухарець, Г. А. Голуб // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2014. – Вип. 18 (32), Кн. 2. – С. 356–365.
 • Кухарець С. М. Аналіз процесів утворення та горіння генераторного газу в котлах для спалювання соломи / С. М. Кухарець // Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – 2014. – Т. 4 (45), № 2, Ч. 2. – С. 336–344.
 • Голуб Г. А. Моделювання гумусного стану ґрунтового середовища агроекосистеми / Г. А. Голуб, С. М. Кухарець // Наук. вісн. НУБіП України. Серія «Техніка та енергетика АПК». –2014. – Вип. 196, Ч. 2. – С. 20–27.
 • Кухарець С. М. Обґрунтування основних параметрів котлів із верхнім горінням / С. М. Кухарець // Наук. вісн. НУБіП України. Серія «Техніка та енергетика АПК». – 2014. – Вип. 196, Ч. 2. – С. 238–250.
 • Особливості виробництва біопалива та отримання енергії в умовах агропромислового виробництва / Г. Голуб, С. Кухарець, В. Шубенко, Н. Бовсунівська // Техніка і технології АПК. – 2015. – № 2 (65). – С. 31–34.
 • Кухарець С. М. Дослідження енергетичних показників обертового біогазового реактора / С. М. Кухарець, Г. А. Голуб // Механізація та електрифікація сільського господарства. – 2015. – Вип. 101. – С. 200–206.
 • Кухарець С. М. Сировинна база та ефективність виробництва біогазу / С. М. Кухарець, Г. А. Голуб // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер. Техніка та енергетика АПК. – 2015. – Вип. 212, ч. 1. – С. 11–20.
 • Технічні та технологічні пропозиції отримання енергії із сировини сільськогосподарського походження / С. М. Кухарець, Г. А. Голуб, О. В. Скидан, О. Ю. Осипчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 369–385.
 • Механіка руху частинок по обертових лопатках реакторів зброджування /Г. А. Голуб, С. М. Кухарець, О. А. Марус, Я. Д. Ярош / Техніка і технології АПК. – 2016. – № 3 (78). – С. 10–13.
 • Кухарець С.М. Динаміка руху складових субстрату в обертових реакторах / С. М. Кухарець // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 1 (53), т. 1. – С. 249–258.
 • Голуб Г. А. Вибір моделі для оцінки гумусного стану ґрунтового середовища агроекосистем / Г. А. Голуб, С. М. Кухарець // Вісник Сумського нац. аграрного ун-ту. Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». – 2016. – Вип. 3 (28). – С. 190–194.
 • Медведський О. В. Оцінка структурно-функціональних схем вакуумної системи мобільної доїльної установки /О.В. Медведський, С.М. Кухарець // Техніка і технології АПК. – 2016. – № 8 (83). – С. 10–12.
 • Особливості використання малогабаритних газогенераторних модулів / С. М. Кухарець, Я. Д. Ярош, В. Р. Білецький, Г. А. Голуб // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України / ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2016. – Вип. 20 (34). – С. 457–464.

Статті у закордонних виданнях

 • Кухарец С. Н. Обеспечение рационального использования сырья для получения биотоплива в агропромышленном комплексе / С. Н. Кухарец, Г. А. Голуб, С. В. Драгнев // Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture. – 2013. – Vol. 15, No 4. – Р. 69–76.
 • Обоснование рациональности использования продуктов газификации соломы в технологическом процессе сушки зерновых / С. Кухарец, В. Шубенко, А. Голубенко, Н. Цивенкова // Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture. – 2013. – Vol. 15, No 5. – Р. 99–107.
 • Анализ процесса получения биодизельного горючего и обоснование основных параметров реактора-разделителя / Г. Голуб, С. Кухарец, О. Осыпчук, В. Кухарец // Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture. – 2015. – Vol. 17, № 9. – Р. 149–155.

Статті у інших виданнях

 • Scientific bases of production and use of biofuel in agroecosystems / G. Golub, V. Dubrovin, S. Kukharets, O. Marus, M. Pavlenko, V. Chuba // Міжнародний електронний журнал «Біоресурси планети і якість життя». – 2013. – Вип. 4. – Режим доступу до журн.: http://gchera-ejournal.nubip.edu.ua/index.php/ ebql/article/view/ 146/112.
 • Кухарец С. Н. Производство биометана в сельском хозяйстве /С. Н. Кухарец // AgroOne. – 2016. №3 (5). – С.24–25.
 • Голуб Г. A. Газова автономія / Г. А. Голуб, С. М. Кухарець // The Ukrainian Farmer. – 2016. – №3. – С. 181–182.
 • Кузьменко М. Фермерський біогаз / М. Кузьменко, Г. Голуб, С. Кухарець // The Ukrainian Farmer. – 2016. - №7. – С. 70–71.

Патенти на винахід

 • Пат. 90183 Україна, МПК A01B 33/00, A01B 39/00. Комбінований культиватор «ОПС-1» / Слинько О. П., Білецький В. Р., Дубровін В. О., Кіндер М. В., Кухарець С. М., Лапенко Г. О., Мороз А. І., Прасолов Є. Я., Флегантов Л. О., Ярошенко П. П., Браженко С. А. ; заявник і патентовласник Слинько О. П. – № a200806867 ; заявл. 19.05.2008 ; дата публікації 12.04.2010, Бюл. № 7.
 • Пат. 105346 Україна, МПК F24H1/10, F23B60/00. Котел водогрійний для спалювання рослинної біомаси / Переходько О. Я., Голуб Г. А., Дубровін В. О.,Дімітрев О. Н., Кухарець С. М.;  заявник та патентовласник Нац. ун-т. біоресурсів і природокористування України. – № a201310034; заявл. 12.08.2013; опубл. 25.04.2014; Бюл. № 8.
 • Пат. 96063 Україна, МПК C02F 11/04, C02F 3/28. Метантенк / Голуб Г. А., Кухарець С. М. ; заявник і патентовласник Нац. ун.-т. біоресурсів і природокристування України. – № u201409261 ; заявл. 19.08.2014 ; дата публікації 12.01.2015, Бюл. № 1. (Корисна модель).
 • Пат. 110077 Україна, МПК C02F 11/04, C02F 3/28. Метантенк / Голуб Г. А., Кухарець С. М. ; заявник і патентовласник Нац. ун.-т. біоресурсів і природокристування України. – № а201409259 ; заявл. 19.08.2014 ; дата публікації 10.11.2015, Бюл. № 21.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http://besinags.webnode.com.ua/

ORCID: 0000-0002-5129-8746