Посада

Доцент кафедри механіки та інженерії агроекосистем

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Дані про вищу освіту

У 1999 році закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія машинобудування».

У 2006 р. закінчила Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» і отримала вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит». З 2006 р. – співробітник Житомирського національного агроекологічного університету.

Тема дисертації та рік захисту

У 2014 р. отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Тема дисертації: «Обґрунтування параметрів камери газоутворення газогенератора, адаптованого до сировини рослинного походження».

Сфера наукових інтересів

Енергозбереження, альтернативна енергетика, біоенергетичні системи і комплекси.

Загальна кількість публікацій

Має 70 опублікованих праць, з них 55 статей, 13 методичних розробок, 2 навчальні посібники у співавторстві.

Основні наукові та методичні праці:
 • Перспективи розширення використання обладнання для газифікації біомаси в умовах сільських господарств Полісся / Л. В. Лось, О. Ю.Романишин, А. А. Голубенко, Н. М. Цивенкова // Збірник наук. праць Вінницького нац. аграр. ун-ту. – 2012. – Вип. 10. – Т.1 (58). – С. 66 – 68.
 • Цивенкова Н. М. Шляхи оптимізації камер газифікації газогенераторів оберненого процесу газифікації та способів формування зони горіння / Н. М. Цивенкова // зб. доп. міжвуз. наук.-тех. конф., присвяч 90-річчю ЖНАЕУ «Передові технології сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою і електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся» / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – С. 94–102.
 • Обгрунтування газогенераторного живлення зернових сушарок / О. Д. Муляр, Л. В. Лось, А. А. Голубенко [та ін.] // Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Т. 1. – С. 319–323.
 • Определение основных параметров камеры газификации газогенератора на сырье растительного происхождения / Н. Цивенкова, А. Голубенко, С. Кухарец, В. Шубенко // Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture. – 2013. – Vol. 15, № 4. – P. 112–119.
 • Обоснование рациональности использования продуктов газификации соломы в технологическом процессе сушки зерновых / С. Кухарец, В. Шубенко, А. Голубенко, Н. Цивенкова // Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture. – 2013. – Vol. 15, № 5. – P. 99–105.
 • Пат. № 80582 Україна, МПК С10J 3/00. Газогенератор / Цивенкова Н. М., Голубенко А. А. ; заявники і патентовласники Цивенкова Н. М., Голубенко А. А. – № u 2012 12030 ; заявл. 19.10.2012 ; дата публікації 10.06.2013, Бюл. № 11.
 • Пат. 107219 Україна, МПК С10J 3/20, C10J 3/32, B01J 7/00, F23C 7/00. Спосіб формування зони горіння і газифікації та газогенератор для його здійснення / Цивенкова Н. М., Голубенко А. А. ; заявники і патентовласники Цивенкова Н. М., ГолубенкоА. А. – № a 2012 11797 ; заявл. 12.10.2012 ; дата публікації 10.12.2014, Бюл. № 23.
 • Обгрунтування параметрів газогенератора, адаптованого до рослинної сировини / Л. В. Лось, О. Д. Муляр, Н. М. Цивенкова, С. М. Кухарець, А. А. Голубенко // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 2 (45). – Т. 4, ч. ІІ. – С. 206–216.
 • Перспективи розвитку альтернативної енергетики на Поліссі України. Монографія / [В. О. Дубровін, Л. Д. Романчук, С. М. Кухарець [та ін.]; відп. ред. О. В. Скидан. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 335 с.
 • Исследование технических параметров системы очистки генераторного газа / Н. Цивенкова, А. Голубенко, А. Муляр, Л. Лось, А. Романишин // Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture. – 2016. – Vol. 18, № 1. – P. 71–80.
 • Практикум з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» : навч. посіб. / В. В. Іванишин, М. П. Супрович, К. В. Замойська, А. М. Марущак, М. А. Тиш, І. І. Шевчук, О. Ю. Романишин, Н. М. Цивенкова. – Камянець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2016. – 304 с. (Здійснила: розрахунки з електробезпеки; заходи охорони праці при роботі з пестицидами; пожежну безпеку в тваринництві).
 • «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання» для студентів спеціальності 6.100102 – «Процеси машини та обладнання агропромислового виробництва» / Л. В. Лось, Н.М. Цивенкова, А. А. Голубенко. – ЖНАЕУ, 2015. – 86 с.