Посада

Доцент кафедри механіки та інженерії агроекосистем

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Дані про вищу освіту

У 1999 році закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія машинобудування».

У 2006 р. закінчила Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» і отримала вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит». З 2006 р. – співробітник Житомирського національного агроекологічного університету.

Тема дисертації та рік захисту

виробництва. Тема дисертації: «Обґрунтування параметрів камери газоутворення газогенератора, адаптованого до сировини рослинного походження».

Атестат доцента

Від 22 травня 2019 року рішенням вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету присвоєно вчене звання доцента кафедри механіки та інженерії агроекосистем. Атестат доцента видано на підставі рішення атестаційної колегії від 20 червня 2019 р.

Сфера наукових інтересів

Енергозбереження, альтернативна енергетика, біоенергетичні системи і комплекси.

Загальна кількість публікацій

Має 112 опублікованих праць, з них 78 статей, 24 методичні розробки, 3 патенти, 4 навчальні посібники та 3 монографії у співавторстві.

Основні наукові та методичні праці:
 • Перспективи розширення використання обладнання для газифікації біомаси в умовах сільських господарств Полісся / Л. В. Лось, О. Ю.Романишин, А. А. Голубенко, Н. М. Цивенкова // Збірник наук. праць Вінницького нац. аграр. ун-ту. – 2012. – Вип. 10. – Т.1 (58). – С. 66 – 68.
 • Цивенкова Н. М. Шляхи оптимізації камер газифікації газогенераторів оберненого процесу газифікації та способів формування зони горіння / Н. М. Цивенкова // зб. доп. міжвуз. наук.-тех. конф., присвяч 90-річчю ЖНАЕУ «Передові технології сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою і електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся» / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – С. 94–102.
 • Обгрунтування газогенераторного живлення зернових сушарок / О. Д. Муляр, Л. В. Лось, А. А. Голубенко [та ін.] // Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Т. 1. – С. 319–323.
 • Определение основных параметров камеры газификации газогенератора на сырье растительного происхождения / Н. Цивенкова, А. Голубенко, С. Кухарец, В. Шубенко // Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture. – 2013. – Vol. 15, № 4. – P. 112–119.
 • Обоснование рациональности использования продуктов газификации соломы в технологическом процессе сушки зерновых / С. Кухарец, В. Шубенко, А. Голубенко, Н. Цивенкова // Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture. – 2013. – Vol. 15, № 5. – P. 99–105.
 • Пат. № 80582 Україна, МПК С10J 3/00. Газогенератор / Цивенкова Н. М., Голубенко А. А. ; заявники і патентовласники Цивенкова Н. М., Голубенко А. А. – № u 2012 12030 ; заявл. 19.10.2012 ; дата публікації 10.06.2013, Бюл. № 11.
 • Пат. 107219 Україна, МПК С10J 3/20, C10J 3/32, B01J 7/00, F23C 7/00. Спосіб формування зони горіння і газифікації та газогенератор для його здійснення / Цивенкова Н. М., Голубенко А. А. ; заявники і патентовласники Цивенкова Н. М., ГолубенкоА. А. – № a 2012 11797 ; заявл. 12.10.2012 ; дата публікації 10.12.2014, Бюл. № 23.
 • Обгрунтування параметрів газогенератора, адаптованого до рослинної сировини / Л. В. Лось, О. Д. Муляр, Н. М. Цивенкова, С. М. Кухарець, А. А. Голубенко // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 2 (45). – Т. 4, ч. ІІ. – С. 206–216.
 • Перспективи розвитку альтернативної енергетики на Поліссі України. Монографія / [В. О. Дубровін, Л. Д. Романчук, С. М. Кухарець [та ін.]; відп. ред. О. В. Скидан. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 335 с.
 • Исследование технических параметров системы очистки генераторного газа / Н. Цивенкова, А. Голубенко, А. Муляр, Л. Лось, А. Романишин // Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture. – 2016. – Vol. 18, № 1. – P. 71–80.
 • Практикум з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» : навч. посіб. / В. В. Іванишин, М. П. Супрович, К. В. Замойська, А. М. Марущак, М. А. Тиш, І. І. Шевчук, О. Ю. Романишин, Н. М. Цивенкова. – Камянець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2016. – 304 с. (Здійснила: розрахунки з електробезпеки; заходи охорони праці при роботі з пестицидами; пожежну безпеку в тваринництві).
 • «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання» для студентів спеціальності 6.100102 – «Процеси машини та обладнання агропромислового виробництва» / Л. В. Лось, Н.М. Цивенкова, А. А. Голубенко. – ЖНАЕУ, 2015. – 86 с.
 • Tsyvenkova, N., Holubenko, A., Omarov, I., Tereshchuk, M. 2019. The influence of the recovery chamber parameters on the efficiency of biomass gasification process. Proceedings of the 18th International Scientific Conference Rural Development: 1351–1364.
 • Golub G., Tsyvenkova, Chuba V., Kukharets S., Yarosh Ya., Tereshchuk M. 2019. Research of the operation efficiency of vegetable biomass-operated solid fuel boiler. Technology audit and production reserves.  5/1(49): 22–28.
 • Holubenko, A., Tsyvenkova, N., Nezdvetskaya, I., Pluzhnikov, O. 2019. Results of investigation in corrosion processes in gasifyer gasifying fuels containing straw and lignin. Proceedings of the 18th International Scientific Conference Rural Development: 1415–1422.
 • Golub, G. A., Kukharets, S. M., Tsyvenkova N. M., et al. 2018. Research on a boiler furnace module effectiveness working on small fracture wastes. INMATEH – Agricultural Engineering 55 (2): 7–16.
 • Golub, G., Kukharets, S., Tsyvenkova, N., Yarosh, Ya., and Chuba, V. 2018. Experimental study into the influence of straw content in fuel on parameters of generator gas. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5/8 (95): 76–
 • Kukharets, S., Tsyvenkova, N., Yarosh, Ya., Grabar, I., and Holubenko, A. 2018. The results of study into the effect of airsteam blast on the lowgrade fuel gasification process. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6/8 (96): 86-96.
 • Tsyvenkova, N., Nezdvetskaya, I., Yarosh, Ya., and Chuba, V. 2018. Results of laboratory studies of grain drying in fluidized bed dryer. Proceedings of the 17th International Scientific Conference Rural Development: 1644–
 • Пат. № 80582 Україна, МПК С10J 3/00. Газогенератор / Цивенкова Н. М., Голубенко А. А. ; заявники і патентовласники Цивенкова Н. М., Голубенко А. А. – № u 2012 12030 ; заявл. 19.10.2012 ; дата публікації 10.06.2013, Бюл. № 11.
 • Пат. 107219 Україна, МПК С10J 3/20, C10J 3/32, B01J 7/00, F23C 7/00. Спосіб формування зони горіння і газифікації та газогенератор для його здійснення / Цивенкова Н. М., Голубенко А. А. ; заявники і патентовласники Цивенкова Н. М., ГолубенкоА. А. – № a 2012 11797 ; заявл. 12.10.2012 ; дата публікації 10.12.2014, Бюл. № 23.
 • Виробництво і використання генераторного газу з сільськогосподарської рослинної сировини : монографія / Я.Д. Ярош, Г.А. Голуб, Н.М. Цивенкова, С.М. Кухарець, О.В. Медведський, В.В. Чуба. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 223 с.
 • Відновлювана енергетика в аграрному виробництві : навч. посіб. За ред. О.В. Скидана, Г А. Голуба. Київ : НУБіП України, 2018. 338 с.
 • Якість енергоресурсів і енергоносіїв : навч. посіб. / А. П. Войцицький, І.В. Нездвецька, О.П.Коваленко, Н. М. Цивенкова, А.А. Голубенко. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 219 с.
 • Практикум з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» : навч. посіб. / В. В. Іванишин, М. П. Супрович, К. В. Замойська, А. М. Марущак, М. А. Тиш, І. І. Шевчук, О. Ю. Романишин, Н. М. Цивенкова. Камянець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2016. 304 с.
 • Перспективи розвитку альтернативної енергетики на Поліссі України : монографія / В.О. Дубровін, Л.Д. Романчук, С.М. Кухарець [та ін.]; відп. ред. О. В. Скидан. Київ : Центр учбової літератури, 2014. 335 с.