Посада

Доцент кафедри вищої математики та прикладної механіки

Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Закінчив Державну агроекологічну академію України (м. Житомир) у 1998 році за спеціаль¬ністю «інженер-механік».

У 2001 році закінчив аспірантуру при Житомирському національному агроекологіч¬ному університеті за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби сільськогосподарського виробництва»

Тема дисертації та рік захисту

Захистив дисертацію кандидата технічних наук у 2004 році на тему «Обґрунтування параметрів та процесу роботи ротаційно-лопатевого робочого органу ґрунтообробного знаряддя».

Сфера наукових інтересів

виробництво біопалива в сільському господарстві на основі нових технічних засобів, біоенергетика, ґрунтообробні машини.

Загальна кількість публікацій

Інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
 1. Лось Л.В., В.О. Шубенко, С.М. Кухарець. «Нарисна геометрія та інженерна графіка». Методичні вказівки та завдання до лабораторних і практичних занять з нарисної геометрії та інженерної графіки для студентів технологічного факультету., Житомир, ЖНАЕУ, 2010 р.
 2. Патент № 61189 Україна, МПК А23N 12/00. Установка для сушіння сипких харчових продуктів рослинного походження/Л. В. Лось, С. М. Кухарець, І. В. Нездвецька, В. О. Шубенко. – заявл. 27. 12. 2010; опубл. 11.07.11, Бюл. № 13, 2011 р. (корисна модель).
 3. Патент № 96243 Україна, МПК А 23N 12/08, А 23L 3/54, А 23В 7/02, F26В 3/30. Установка для сушіння сипких харчових продуктів рослинного походження/Л. В. Лось, С. М. Кухарець, І. В. Нездвецька, В. О. Шубенко.- заявл. 10.12.10 р. (винахід).
 4. Забродський П.М., Кухарець С.М. «Механіка матеріалів і конструкцій». Методичні вказівки до лабораторних робіт. Житомир. ЖНАЕУ, 2011 р. 64 с.
 5. Забродський П. М., Кухарець С. М. Механіка матеріалів і конструкцій. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Житомир, ЖНАЕУ, 2012, 40 с.
 6. С. Ф. Кучеров, В. О. Шубенко, С. М. Кухарець, О. Б. Плужніков. Методичні вказівки для студентів напрямів спеціальностей 6.100 102 «Процеси, машини та обладнання АПВ» та 6. 090109 «Технологія та переробка продукції тваринництва» Теплотехніка «Теплообмінні апарати і методи їх розрахунків». Житомир: ЖНАЕУ, 2012 - 64 стор.
 7. Голубенко А. А., Цивенкова Н. М., Кухарець С. М., Шубенко В. О. «Обґрунтування технологічного процесу сушіння зернових із використанням сировини рослинного походження. // Збірник наукових статей., Львів, 2013.С. 166 – 171.
 8. Кухарець С. М., Шубенко В. О., Білецький В. Р., Забродський П. М., Муравський Р. Ю. Результати випробувань ротаційних робочих органів з робочою поверхнею криволінійної форми. /Збірник наукових праць. Спеціальний випуск до VIII науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». – Кам’янець Подільський: ПДАТУ, 2013 – С. 179 – 182.
 9. Кухарець С. М., Шубенко В. О., Голубенко А. А., Цивенкова Н. М. Обоснование рациональности использования продуктов газификации соломы в технологическом процессе сушки зерновых./ MOTROL. – Lublin, 2013. Vol 15, №5 – 99 – 105.
 10. Кухарець С. М., Шубенко В. О., Голубенко А. А., Цивенкова Н. М. Определение основных параметров камеры газификации газогенератора на сырье растительного происхождения./ MOTROL. – Lublin, 2013. Vol 15, № – 112 – 119.
 11. Кухарець С. М., Білецький В. Р., Шубенко В. О., Забродський П. М., Муравський Р. Ю. Результати випробувань ротаційних робочих органів з робочою поверхнею криволінійної форми. / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Спеціальний випуск до 8-ої науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування», листопад, 2013 рік., С. 179 – 182.
 12. Dubrovin V. Energy analysis of solid biofuels production from agro biomass / Dubrovin V., Drahniev S., Kukharet S. // Second International Conference on Natural and Antropic risks IGNAR 2014, Bacau, Romania, 183p.
 13. Кухарець С.М. Механіко-технологічний підхід до конструювання агроекосистеми / Кухарець С.М. // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – №1.т.1(39) – С.187-197.
 14. Кухарець С.М. Обґрунтування енергетичних витрат на привід обертового реактора біогазової установки / Кухарець С.М., Голуб Г.А. // Техніко-технологічні аспекти  розвитку  та  випробування  нової  техніки  і технологій  для  сільського  господарства  України:  збірник  наук.  пр.  /  ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Дослідницьке, 2014. – Вип. 18 (32), кн.2. С.356-365.
 15. Пат. 105346 Україна, МПК F24H 1/10, F23B 60/00. Котел водогрійний для спалювання рослинної біомаси / О. Я. Переходько, Г. А. Голуб; В. А. Дубровін; О. Н. Дімітрев, С. М. Кухарець; О. Я. Переходько . ‑ заявка
  № a201310034; заявлено 12.08.2013; опубліковано 25.04.2014; Бюл. №8. – 6 с.
 16. Голуб Г.А. Особливості конструкції модульної біогазової установки з обертовим реактором / Голуб Г., Кухарець С., Рубан Б. // Техніка і технології АПК (Науково-виробничий журнал). – 2014. – № 9 (60). – С. 10-14.
 17. Кухарець С.М. Вплив конструктивно-технологічних параметрів складових вакуумної системи на стабільність режимних характеристик мобільної доїльної установки / Кухарець СМ., Романишин О.Ю., Медведський О.В. // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – Вип. №2 (45), Т. 4, ч.1. – С. 290-298.
 18. Обґрунтування параметрів газогенератора, адаптованого до рослинної сировини [ Лось Л.В., Цивенкова Н.М., Кухарець С.М. та ін. ]. Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – Вип. №2 (45), Т. 4, ч.2. –  С. 206-216
 19. Кухарець С.М. Аналіз процесів утворення та горіння генераторного газу в котлах для спалювання соломи / Кухарець С.М. // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – Вип. №2 (45), Т. 4, ч.2. – С. 336-344
 20. Кухарець С.М. Аналіз процесу отримання біодизельного пального та обґрунтування основних параметрів реактора-розділювача / Кухарець С.М., Го­луб Г.А., Хрус В.М. // Збірник наукових праць. Спеціальний випуск до IX нау­ково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». - Кам’янець - Подільський: ПДАТУ, 2014 - С.164-171.
 21. Голуб Г.А. Моделювання гумусного стану ґрунтового середовища аг- роекосистеми / Г.А. Голуб, С.М. Кухарець // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія техніка та ене­ргетика АПК. – К, 2014. - Вип. 196, ч. 2, С.20-27
 22. Кухарець С.М. Обґрунтування основних параметрів котлів із верхнім горінням / С.М. Кухарець // Науковий вісник Національного університету біо­ресурсів і природокористування України. Серія техніка та енергетика АПК. - К„ 2014. - Вип. 196, ч. 2, С.238-250
 23. Ефективність використання котлів із верхнім горінням для спалювання соломи / Голуб Г. А., Кухарець С. М., Переходько О. Я. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів», випуск 11 (26), 2014, С. 28-32
 24. Пат. 96063 Україна, МПК C02F 11/04, C02F 3/28. Метантенк / Г. А. Голуб; С. М. Кухарець; ‑ заявка № u201409261; заявлено 19.08.2014; опубліковано 12.01.2015; Бюл. №1. – 4 с.
 25. Особливості виробництва біопалива та отримання енергії в умовах агропромислового виробництва [ Голуб Г., Кухарець С., Шубенко В., Бовсунівська Н.] // Техніка і технології АПК (Науково-виробничий журнал). – 2015. – № 2 (65). – С. 31-34.
 26. Інтегральні ресурсозберігаючі технології виробництва високоліквідної натуральної рослинної сировини, її переробки і зберігання на основі адаптивних агробіоінженерних систем. Науково-методичні рекомендації для агропромислових підприємств України [Дубровін В.О., Мельничук М.Д., Григорович О.І.]. – К.:НУБіП, 2014 р. – 60 с.
 27. Перспективи розвитку альтернативної енергетики на Поліссі України / В.О.Дубровін, Л.Д.Романчук, С.М.Кухарець та ін.; відп. ред. Скидан О.В. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 335 с.
 28. Технологія переробки біологічних відходів у біогазових установках з обертовими реакторами / Г.А.Голуб, О.В.Сидорчук, С.М.Кухарець та ін..; за ред. Г.А.Голуба – К.:НУБіП України, 2014. – 106 с.
 29. Виробництво та використання дизельного біопалива на основі рослинних олій [Г.А.Голуб, М.Ю.Павленко, В.В.Чуба, С.М.Кухарець, за ред. Г.А.Голуба]. – К.:НУБіП України, 2015. – 119 с.