Факультет надає освітні послуги за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» з напрямів підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» та «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» ліцензійним обсягом 110 та 50 осіб відповідно денної форми навчання і за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» зі спеціальності «Механізація сільського господарства» з ліцензійним обсягом на 115 осіб відповідно денної та заочної форм навчання.

За останні роки контингент студентів факультету в середньому складав 390 на денній формі навчання та 470 на заочній формі навчання.

У процесі навчання студенти факультету одержують глибокі знання, уміння і навички вдосконалення технічних засобів та вирішення актуальних завдань комплексної механізації аграрного виробництва, ефективного використання ресурсів і управління виробничими процесами, проектування експлуатаційного і технологічного регламентів з урахуванням умов різних організаційних форм господарювання.

Фахівці, що закінчили навчання на спеціальностях факультету, мають глибокі знання з сучасних проблем в агроінженерії і ефективного використання сучасних досягнень в галузі сільськогосподарського машинобудування, енергетики та інформаційних технологій на підприємствах АПК.

Історична довідка

Питаннями механізації сільського господарства займалися видатні науковці, які зробили неоціненний внесок у розвиток вітчизняної інженерної науки. Саме вони заклали потужний фундамент та створили сприятливі передумови для відкриття нового факультету в майбутньому. Це академік Петро Мефодійович Василенко, професор Євдоким Олексійович Михайленко та їхні учні.

Петро Мефодійович Василенко (1900–1999 рр.) – корифей землеробської механіки, академік УААН, академік РАСГН, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук. Є автором більше 200 наукових статей, низки фундаментальних праць з теорії розрахунку і проектування сільськогосподарських машин. Його наукові праці опубліковані у Болгарії, Словаччині, Румунії, Франції, Китаї, США. Наукова школа – 60 кандидатів і 7 докторів наук. Його ім'я ввійшло у книгу під назвою «700 біографій найвидатніших людей XX століття». У 1932 році був завідувачем кафедри механізації і електрифікації сільськогосподарського виробництва (на той час Житомирського сільськогосподарського інституту).

Євдоким Олексійович Михайленко (1898–1995 рр.) – доктор сільськогосподарських наук, професор – належить до золотого фонду науково-педагогічних працівників вищої школи України. Його біографію вміщено у книзі «Вчені вузів Української РСР», виданій у 1968 р. Київським державним університетом ім. Т. Г. Шевченка та книзі «Відомі педагоги Житомирщини». Роки праці у нашому навчальному закладі: 1932–1934, 1938–1941, 1944–1970. Завідувач кафедри механізації сільськогосподарського виробництва понад 35 років, з 1948 по 1954 роки поєднував роботу кафедри з посадою заступника директора з навчальної та наукової роботи закладу, винахідник-раціоналізатор, є автором більше 112 наукових праць, підготував 14 кандидатів наук. Ще у 60-х роках Є. О. Михайленко пропонував організувати факультет механізації сільського господарства при Житомирському сільськогосподарському інституті, і з часом його задум здійснився.

Сама історія факультету починається з вересня 1986 року, коли вперше було зараховано на навчання 51 особу зі спеціальності «Механізація сільського господарства».

У 1987, 1988 і 1989 роках набір студентів складав 37, 53, 51, і лише тоді було видано історичний наказ № 423-к від 29.12.1989 р. по Житомирському сільськогосподарському інституту (тодішній ректор – проф. В. П. Славов) про створення факультету механізації сільського господарства, до складу якого ввійшло 6 кафедр, а саме: кафедра вищої математики і загально-технічних дисциплін (зав. каф. – к.т.н., доц. С. Ф. Кучеров), кафедра тракторів, автомобілів і ремонту машин (зав. каф. – к.т.н., доц. В. П. Дубровський), кафедра експлуатації машинно-тракторного парку (зав. каф. – к.т.н., доц. С. Й. Корсак), кафедра механізації тваринництва (зав. каф. – к.т.н., доц. Г. П. Водяницький), кафедра фізичного виховання (зав. каф. – ст. викл. М. Й. Речич), кафедра філософії (зав. каф. – к.ф.н., доц. І. П. Хобта).

У 2012 році факультет механізації сільського господарства, що проводив підготовку інженерів-механіків, згідно з наказом № 88-к від 13.03.2012 р. по Житомирському національному агроекологічному університету (ректор університету проф. В. М. Микитюк), було перейменовано в інженерно-технічний факультет, до складу якого ввійшли 4 кафедри. А в 2016 році згідно з наказом № 35 від 19.02.2016 р. факультет отримав назву факультету інженерії та енергетики. До складу нового факультету увійшло 5 кафедр: механіки та інженерії агроекосистем (зав. каф. – д.т.н., доц. С. М. Кухарець), електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології (зав. каф. – к.т.н., доц. О. Ф. Соколовський), вищої та прикладної математики (зав. каф. – д.ф.-м.н., доц. В. П. Журавльов), машиновикористання та сервісу технологічних систем (зав. каф. – к.т.н., доц. В. М. Савченко), процесів, машин і обладнання в агроінженерії (зав. каф. – д.т.н., проф. І. Г. Грабар).

Факультет очолювали та значний внесок у його розвиток зробили: декани – к.т.н., доц. С. Й. Корсак; к.с.-г.н., доц. Л. К. Томашевський; к.т.н., доц. О. Ю. Романишин; ст. викл. В. М. Боровський, к.с.-г.н., доц. О. Д. Муляр; науково-педагогічні працівники – д.т.н., проф. Л. В. Лось; д.т.н., проф. І. Г. Грабар; к.т.н., доц. В. З. Докуніхін; к.т.н., проф. Б. А. Шелудченко; к.т.н., доц. П. М. Горкуша; к.т.н., доц. Г. П. Водяницький; к.т.н., доц. М. В. Мельник; д.е.н., проф. В. А. Лушкін; к.т.н., доц. Л. Г. Кравець; к.т.н., доц. С. Ф. Кучеров; д.ф.-м.н., доц. В. П. Журавльов; к.т.н., доц. А. С. Лімонт; к.т.н., доц. В. А. Мамчур; к.т.н., доц. В. М. Патсаєв; к.т.н., доц. М. П. Фомін, ст. викл. А. С. Дідик.

Нині факультет здійснює підготовку фахівців за IV рівнем акредитації, для цього має відповідну матеріальну, навчально-методичну і наукову бази та потужний кадровий склад, який налічує 5 докторів і професорів, більше 40 кандидатів наук, що в цілому складає більше 70 % від загального складу науково-педагогічних працівників.

Колективом факультету видано більш 70 підручників та навчальних посібників, 38 монографій, понад 950 методичних розробок, опубліковано понад 2000 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях і отримано понад 210 патентів.

З 1986 року факультет підготував понад 3000 висококваліфікованих інженерів-механіків та інженерів-дослідників для нашої держави й країн близького зарубіжжя.

У 2013 році факультет почав проводити набір студентів за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі».

На факультеті впроваджено у навчальний процес сучасні технічні засоби навчання, створено ряд лабораторій, комп'ютерних класів та аудиторій з мультимедійним обладнанням. Для проведення занять запрошуються провідні вчені з інших вищих навчальних закладів, фахівці передових підприємств, що мають значний практичний досвід роботи і високі досягнення в агроінженерії та енергетиці.

На кафедрах факультету функціонують наукові гуртки, де під керівництвом досвідчених викладачів студенти проводять наукові дослідження. Кращі із них є переможцями і призерами олімпіад та міжвузівських конкурсів всеукраїнського рівня.

У рамках поглиблення наукових досліджень, розширення освітянських послуг у нових соціально-економічних умовах на факультеті проводиться робота із налагодження співпраці з провідними вітчизняними та закордонними вищими навчальними закладами, установами й підприємствами.

Під час навчання на факультеті студенти мають можливість опановувати такі робітничі професії: водій автотранспортних засобів категорії В. Для розширення власного практичного досвіду студенти, за бажанням, проходять стажування за кордоном у фермерських господарствах Австрії, Данії, США, Німеччини, Великобританії, Польщі, Чехії, Франції, Фінляндії.

Творити історію факультету інженерії та енергетики продовжують як досвідчені, так і молоді перспективні науково-педагогічні працівники. Важливий внесок в науковий доробок факультету здійснює нове покоління докторів наук В. П. Журавльов та С. М. Кухарець і кандидатів наук Я. Д. Ярош, В. М. Савченко, М. Л. Заєць, О. В. Медведський, С. В. Міненко, Ємець Б. Л., Рассадкіна М. В. та інші науково-педагогічні працівники. Факультет очолює к.т.н., доцент Я. Д. Ярош. Заступниками декана є: з навчальної роботи – к.т.н., доц. І. В. Нездвецька, з наукової роботи – к.т.н., доц. Н. М. Цивенкова і з виховної роботи – асистент В. В. Тимків. Значну роботу виконують також фахівці факультету О. Б. Плужніков, О. М. Ковалик, С. І. Іщук, О. М. Свінціцька, Ю. В. Крошко та інші.