Факультет надає освітні послуги за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» з напрямів підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» та «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» ліцензійним обсягом 110 та 50 осіб відповідно денної форми навчання і за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» зі спеціальності «Механізація сільського господарства» з ліцензійним обсягом на 115 осіб відповідно денної та заочної форм навчання.

За останні роки контингент студентів факультету в середньому складав 390 на денній формі навчання та 470 на заочній формі навчання.

У процесі навчання студенти факультету одержують глибокі знання, уміння і навички вдосконалення технічних засобів та вирішення актуальних завдань комплексної механізації аграрного виробництва, ефективного використання ресурсів і управління виробничими процесами, проектування експлуатаційного і технологічного регламентів з урахуванням умов різних організаційних форм господарювання.

Фахівці, що закінчили навчання на спеціальностях факультету, мають глибокі знання з сучасних проблем в агроінженерії і ефективного використання сучасних досягнень в галузі сільськогосподарського машинобудування, енергетики та інформаційних технологій на підприємствах АПК.

Історична довідка

Питаннями механізації сільського господарства займалися видатні науковці, які зробили неоціненний внесок у розвиток вітчизняної інженерної науки. Саме вони заклали потужний фундамент та створили сприятливі передумови для відкриття нового факультету в майбутньому. Це академік Петро Мефодійович Василенко, професор Євдоким Олексійович Михайленко та їхні учні.

Петро Мефодійович Василенко (1900–1999 рр.) – корифей землеробської механіки, академік УААН, академік РАСГН, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук. Є автором більше 200 наукових статей, низки фундаментальних праць з теорії розрахунку і проектування сільськогосподарських машин. Його наукові праці опубліковані у Болгарії, Словаччині, Румунії, Франції, Китаї, США. Наукова школа – 60 кандидатів і 7 докторів наук. Його ім'я ввійшло у книгу під назвою «700 біографій найвидатніших людей XX століття». У 1932 році був завідувачем кафедри механізації і електрифікації сільськогосподарського виробництва (на той час Житомирського сільськогосподарського інституту).

Євдоким Олексійович Михайленко (1898–1995 рр.) – доктор сільськогосподарських наук, професор – належить до золотого фонду науково-педагогічних працівників вищої школи України. Його біографію вміщено у книзі «Вчені вузів Української РСР», виданій у 1968 р. Київським державним університетом ім. Т. Г. Шевченка та книзі «Відомі педагоги Житомирщини». Роки праці у нашому навчальному закладі: 1932–1934, 1938–1941, 1944–1970. Завідувач кафедри механізації сільськогосподарського виробництва понад 35 років, з 1948 по 1954 роки поєднував роботу кафедри з посадою заступника директора з навчальної та наукової роботи закладу, винахідник-раціоналізатор, є автором більше 112 наукових праць, підготував 14 кандидатів наук. Ще у 60-х роках Є. О. Михайленко пропонував організувати факультет механізації сільського господарства при Житомирському сільськогосподарському інституті, і з часом його задум здійснився.

Сама історія факультету починається з вересня 1986 року, коли вперше було зараховано на навчання 51 особу зі спеціальності «Механізація сільського господарства».

У 1987, 1988 і 1989 роках набір студентів складав 37, 53, 51, і лише тоді було видано історичний наказ № 423-к від 29.12.1989 р. по Житомирському сільськогосподарському інституту (тодішній ректор – проф. В. П. Славов) про створення факультету механізації сільського господарства, до складу якого ввійшло 6 кафедр, а саме: кафедра вищої математики і загально-технічних дисциплін (зав. каф. – к.т.н., доц. С. Ф. Кучеров), кафедра тракторів, автомобілів і ремонту машин (зав. каф. – к.т.н., доц. В. П. Дубровський), кафедра експлуатації машинно-тракторного парку (зав. каф. – к.т.н., доц. С. Й. Корсак), кафедра механізації тваринництва (зав. каф. – к.т.н., доц. Г. П. Водяницький), кафедра фізичного виховання (зав. каф. – ст. викл. М. Й. Речич), кафедра філософії (зав. каф. – к.ф.н., доц. І. П. Хобта).

У 2012 році факультет механізації сільського господарства, що проводив підготовку інженерів-механіків, згідно з наказом № 88-к від 13.03.2012 р. по Житомирському національному агроекологічному університету (ректор університету проф. В. М. Микитюк), було перейменовано в інженерно-технічний факультет, до складу якого ввійшли 4 кафедри. А в 2016 році згідно з наказом № 35 від 19.02.2016 р. факультет отримав назву факультету інженерії та енергетики. До складу нового факультету увійшло 5 кафедр: механіки та інженерії агроекосистем (зав. каф. – д.т.н., доц. С. М. Кухарець), електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології (зав. каф. – к.т.н., доц. О. Ф. Соколовський), вищої та прикладної математики (зав. каф. – д.ф.-м.н., доц. В. П. Журавльов), машиновикористання та сервісу технологічних систем (зав. каф. – к.т.н., доц. В. М. Савченко), процесів, машин і обладнання в агроінженерії (зав. каф. – д.т.н., проф. І. Г. Грабар).

Факультет очолювали та значний внесок у його розвиток зробили: декани – к.т.н., доц. С. Й. Корсак; к.с.-г.н., доц. Л. К. Томашевський; к.т.н., доц. О. Ю. Романишин; ст. викл. В. М. Боровський, к.с.-г.н., доц. О. Д. Муляр; науково-педагогічні працівники – д.т.н., проф. Л. В. Лось; д.т.н., проф. І. Г. Грабар; к.т.н., доц. В. З. Докуніхін; к.т.н., проф. Б. А. Шелудченко; к.т.н., доц. П. М. Горкуша; к.т.н., доц. Г. П. Водяницький; к.т.н., доц. М. В. Мельник; д.е.н., проф. В. А. Лушкін; к.т.н., доц. Л. Г. Кравець; к.т.н., доц. С. Ф. Кучеров; д.ф.-м.н., доц. В. П. Журавльов; к.т.н., доц. А. С. Лімонт; к.т.н., доц. В. А. Мамчур; к.т.н., доц. В. М. Патсаєв; к.т.н., доц. М. П. Фомін, ст. викл. А. С. Дідик.

Нині факультет здійснює підготовку фахівців за IV рівнем акредитації, для цього має відповідну матеріальну, навчально-методичну і наукову бази та потужний кадровий склад, який налічує 5 докторів і професорів, більше 40 кандидатів наук, що в цілому складає більше 70 % від загального складу науково-педагогічних працівників.

Колективом факультету видано більш 70 підручників та навчальних посібників, 38 монографій, понад 950 методичних розробок, опубліковано понад 2000 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях і отримано понад 210 патентів.

З 1986 року факультет підготував понад 3000 висококваліфікованих інженерів-механіків та інженерів-дослідників для нашої держави й країн близького зарубіжжя.

У 2013 році факультет почав проводити набір студентів за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі».

На факультеті впроваджено у навчальний процес сучасні технічні засоби навчання, створено ряд лабораторій, комп'ютерних класів та аудиторій з мультимедійним обладнанням. Для проведення занять запрошуються провідні вчені з інших вищих навчальних закладів, фахівці передових підприємств, що мають значний практичний досвід роботи і високі досягнення в агроінженерії та енергетиці.

На кафедрах факультету функціонують наукові гуртки, де під керівництвом досвідчених викладачів студенти проводять наукові дослідження. Кращі із них є переможцями і призерами олімпіад та міжвузівських конкурсів всеукраїнського рівня.

У рамках поглиблення наукових досліджень, розширення освітянських послуг у нових соціально-економічних умовах на факультеті проводиться робота із налагодження співпраці з провідними вітчизняними та закордонними вищими навчальними закладами, установами й підприємствами.

Під час навчання на факультеті студенти мають можливість опановувати такі робітничі професії: водій автотранспортних засобів категорії В. Для розширення власного практичного досвіду студенти, за бажанням, проходять стажування за кордоном у фермерських господарствах Австрії, Данії, США, Німеччини, Великобританії, Польщі, Чехії, Франції, Фінляндії.

Творити історію факультету інженерії та енергетики продовжують як досвідчені, так і молоді перспективні науково-педагогічні працівники. Важливий внесок в науковий доробок факультету здійснює нове покоління докторів наук В. П. Журавльов та С. М. Кухарець і кандидатів наук Я. Д. Ярош, В. М. Савченко, М. Л. Заєць, О. В. Медведський, С. В. Міненко, Ємець Б. Л., Рассадкіна М. В. та інші науково-педагогічні працівники. Факультет очолює к.т.н., доцент Я. Д. Ярош. Заступниками декана є: з навчальної роботи – к.т.н., доц. І. В. Нездвецька, з наукової роботи – к.т.н., доц. Н. М. Цивенкова і з виховної роботи – асистент В. В. Тимків. Значну роботу виконують також фахівці факультету О. Б. Плужніков, О. М. Ковалик, С. І. Іщук, О. М. Свінціцька, Ю. В. Крошко та інші.

 

 

Презентація ОПП "Галузеве машинобудування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Силабуси

ОПП Галузеве машинобудування 2021

Договора

Результати опитування здобувачів вищої освіти

Рецензії

Презентація ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Силабуси обов'язкових дисциплін 

Договори про співробітництво

ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка магістри 2021

Навчальний план 141 магістр денна 2021

Результати опитування здобувачів вищої освіти

Презентація ОПП "Агроінженерія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
 

 

ОПП Агроінженерія 2019

ОПП Агроінженерія 2020

Навчальний план Агроінженерія 2019

Навчальний план Агроінженерія 2020

Результати опитування здобувачів

Договори про співпрацю

Презентація матеріально-технічної бази факультету інженерії та енергетики 

Силабуси обов'язкових дисциплін циклу загальної підготовки

Історія та культура України

Хімія

Філософія

Фізичне виховання

Фізика

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Правознавство

Електротехніка та електроніка

Ділова іноземна мова

Вступ до спеціальності з основами професійної етики

Вища математика

 

Силабуси обов'язкових дисциплін циклу професійної підготовки 

 Трактори і автомобілі

Технічний сервіс в АПК

Теорія механізмів і машин

Теоретична механіка

Сільськогосподарські машини

Ремонт машин та обладнання

Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали

Охорона праці

Нарисна геометрія, інженерна графіка та САПР

Механіка матеріалів і конструкцій

Матеріалознавство і ТКМ

Експлуатація машин та обладнання в рослинництві

Економіка та організація аграрного виробництва

Деталі машин та підіймально-транспортні машини

Гідравліка і теплотехніка

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Безпека життєдіяльності

 Практична підготовка

Робоча_програма_практика_тракториі автомобілі

Робоча програма практики Сільськогосподарські машини

Робоча програма з навчальної практики Слюсарна справа

Робоча програма з навчальної практики Вступ до спеціальності

Робоча програма виробничої практики 2020

Посібник САПР

Методичні вказівки до виконання КП СГМ

Відгуки стейкхолдерів 

Зведена інформація про викладачів ОП

Програма стажування

Силабуси

Силабус Методологія та організація наукових досліджень з елементами патентознавства.pdf

Силабус Мехатронні системи техніки в АПК.pdf

Силабус Безпека виробничих процесів в агроінженерії.pdf

Силабус Біотехнічні системи і комплекси аграрного виробництва.pdf

Силабус Використання техніки в АПК.pdf

Силабус Обгрунтування рішень.pdf

Силабус Організація, планування та управління якістю виробництва.pdf

Силабус Оцінка впливу на довкілля технічних систем.pdf

Силабус Правове регулювання господарської діяльності .pdf

Силабус Професійні математичні методи та інформаційні системи.pdf

Силабус Сервісне обслуговування машин та обладнання.pdf

Силабус Фахова іноземна мова.pdf

Силабус Інженерний менеджмент.pdf

Сертифікати стажування викладачів

Ярослав Ярош

Савелій Кухарець

Олександр Медведський

Сукманюк Олена

Савченко Людмила

Прядко Володимир

Палійчук Володимир

Коновалов Олександр

Грабар Іван

Гончаренко Юрій

Голубенко Анна

Збірники

ЗБІРНИК Наукові читання 2021

ЗБІРНИК ТЕЗ Конференції