Посада

доцент кафедри загального лісівництва, доцент

Дані про вищу освіту

У 1989 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Агрономія», кваліфікація «Вчений агроном».

Тема дисертації та рік захисту

Захистив кандидатську дисертацію у 2003 році на тему: «Екологічний моніторинг осушених гігроморфних ґрунтів Правобережного Полісся».

Сфера наукових інтересів

Лісозахист, лісові культури, моніторинг ґрунтів

Основні наукові та методичні праці:
 • Вади деревини: [навчальний посібник] / Ф.М. Турчак, Л.К. Тичина, О.Є. Поліщук [та ін.]; за заг. ред. Ф.М. Турчака. – Житомир: Вид-во ДАЕУ, 2008. – 79 с.
 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель» для студентів спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / П.П. Надточій, Т.М. Мислива, Ю.А. Білявський, Л.К. Тичина. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – 113 с.
 • Основи деревинознавства та лісового товарознавства [навчальний посібник] / В.І. Ткачук, В.Г. Ємельянов, Ф.М. Турчак, З.В. Корж, Л.К. Тичина. – Житомир: Вид.«Волинь», 2016. – 436 с.
 • Тичина Л.К. Еволюція гумусу осушених гідроморфних ґрунтів Полісся / Л.К. Тичина // Вісник Рівненського державного технічного університету. – 2000. – Вип.4(6). – С. 90-94.
 • Тичина Л.К. Зміни морфологічних показників і запасів гумусу в гідроморфних ґрунтах Полісся після тривалого сільськогосподарського використання / Л.К. Тичина // Вісник Державної агроекологічної академії України. – 2000. – №1. – С. 269-274.
 • Тичина Л.К. Риси сучасного педогенезу в меліорованих ландшафтах Полісся / Л.К. Тичина, М.Й. Долгілевич, А.П. Кудрик // Вісник ХНАУ. – 2003. – № 1. – С. 58-62.
 • Оптимізація сівозмін та упорядкування радіаційно забрудненої ріллі з використанням ГІС-технологій / П. Трофименко, Л. Тичина, Ю. Шмагала, Н. Трофименко // Землевпорядний вісник. – 2012. – №6. – С. 25-29.
 • Кудрик А.П. Особенности почвообразовательных процессов лесорекультивированных биогеоценозов / А.П. Кудрик, Л.К. Тычина // Молочнохозяйственный вестник. – 2012. – №4(8). – С. 9-12
 • Тичина Л.К. Динаміка вмісту гумусу в розрізі основних типів ґрунтів та гранулометричного складу ґрунтового покриву орних земель лісостепової частини Житомирської області / Л.К. Тичина, О.Ф. Вишневський, О.Л. Тичина // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – №1, Т.3. – С. 108-110.
 • Пузняк О.М. Агроекологічний стан дерново-підзолистого супіщаного грунту за умов довготривалого удобрення агрокультур / О.М. Пузняк, А.П. Кудрик, Л.К. Тичина // Органічне виробництво і продовольча безпека: м-ли між нар. наук.-практ. конф. – Житомир, 2013. – С. 348-351.
 • Тичина Л.К. Лісовідновлення культур дуба звичайного на свіжих та вологих зрубах в умовах ДП «Попільнянське ЛГ» / Л.К. Тичина, А.В.Вишневський // Наукові читання – 2018: матеріали науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу науково-інноваційного інституту екології та лісу ЖНАЕУ, 1 березня 2018 р. – Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – С.76-79.
 • Тичина Л.К. Формування грунтових процесів на рекультивованих землях як фактор підвищення продуктивності насаджень / Л.К. Тичина, В.А.Мостепанюк // Науковий вісник НЛТУ України: збірник наукових праць. – Львів, 2018. – Том 28, №2. – С. 95-98. (Index Copernicus)
 • Тичина Л.К. Процеси міграції важких металів у гідроморфних грунтах Полісся під впливом осушення / Л.К. Тичина, Ю.А.Білявський, О.Л. Тичина // Науковий вісник НЛТУ України: збірник наукових праць. – Львів, 2018. – Том 28, №3. – С. 87-90. (Index Copernicus)
 • Тичина Л.К. Аспекти удосконалення лісовідновного процесу / Л.К. Тичина, А.В. Вишневський, В.П. Власюк // Наукові читання – 2019: матеріали науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників науково-інноваційного інституту екології та лісу ЖНАЕУ, 17 травня 2019 р – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – С. 122-124