Посада

доцент кафедри загального лісівництва, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Дані про вищу освіту

У 1990 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка з відзнакою за спеціальністю «Біологія і хімія».

Тема дисертації та рік захисту

У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості екологічної структури ентомокомплексів зелених насаджень м. Воронежа» зі спеціальності 03.0016 – екологія у Воронежській державній лісотехнічній академії. В 2010 році пройшла процедуру нострифікації у Житомирському національному агроекологічному університеті.

Сфера наукових інтересів

Організація охорони праці на підприємствах лісової галузі; вивчення ентомокомплексів лісових біогеоценозів

Основні наукові та методичні праці:
 • Ковтун Т.І., Мислива Т.М. Методичні вказівки до написання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» у дипломних роботах (для студентів спеціальності 8. 04010601 – «Екологія та охорона навколишнього середовища») / Т.І. Ковтун, Т.М. Мислива – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2014. – 128 с.
 • Ковтун Т.І. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» варіативна компонента «Менеджмент організацій» (заочна форма навчання) / Т.І. Ковтун – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2015. – 164 с
 • Ковтун Т.І. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи охорони праці в галузі екологічної безпеки» для студентів спеціальності 8.04010603 «Екологічна безпека» / Т.І. Ковтун – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2016. – 128 с.
 • Ковтун Т.І. Методичні рекомендації до проведення практичних робіт з дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Т.І. Ковтун – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2017. – 70 с.
 • Ковтун Т.І. Рекомендації щодо поліпшення складу ентомофауни міських зелених насаджень / Т.І. Ковтун // Вісник ДААУ. – 1998. – №2, – С. 10- 11.
 • Ковтун Т.І. Значення деяких екологічних індексів, що характеризують стан ентомокомплексів міських зелених насаджень / Т.І. Ковтун, М.І. Гордієнко // Науковий вісник Національного аграрного університету. Київ, – 1999. – №19, – С. 267-270.
 • Климчук О.О. Консортивні зв’язки птахів чистих соснових насаджень у весняно-літній період у лісах Центрального Полісся / О.О. Климчук // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів, 2014. – Вип. 24.2. – С. 13-17.
 • Програма навчальної дисципліни “Основи охорони праці” для підготовки фахівців в аграрних вищих закладах освіти 2-4 рівнів акредитації з напрямку 0708 “Екологія” / Т.І. Ковтун, В.Г. Цапко, В.А. Прилипко [та ін.] // Київ, “Аграрна освіта”, 2005 – 16 с.
 • Програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” для підготовки фахівців в аграрних вищих закладах освіти 2-4 рівнів акредитації з напрямку 0708 “Екологія”/ Т.І. Ковтун, В.Г. Цапко, В.А. Прилипко [та ін.] // Київ, “Аграрна освіта”, 2005 – 10 с.
 • Ковтун Т.І. Еколого-фауністична характеристика совкоподібних (Noctuoidea) напівприродних біотопів приміської зони м. Житомира / Т.І. Ковтун // Наукові читання – 2013. Науково-теоретичний збірник – Житомир: Вид-во «ЖНАЕУ», 2013. – т.1. – С. 91-94.
 • Ковтун Т.І. Видова різноманітність угруповань совкоподібних (Lepidoptera: Noctuоidea) приміської зони м. Житомир // Мат. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми ведення та експлуатації лісових і мисливських ресурсів» м. Житомир, ЖНАЕУ. – 2017. – С. 111-112.
 • Ковтун Т.І. Особливості екології совкоподібних (Lepidoptera:Noctuoidea) в умовах напівприродних екосистем приміської зони міста Житомира / Т.І. Ковтун // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2016. – Вип. 26.3. – С. 273-278.
 • Ковтун Т.І. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 205 «Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» (заочна форма навчання) / Т.І. Ковтун – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2018. – 69 с.

 •  Ковтун Т.І. Методичні рекомендації до проведення лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Деревинознавство» для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство» спеціалізація «Деревооброблювальні технології» / Т.І. Ковтун – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2019. – 95с.

 • Ковтун Т.І. Огляд трофічних зв,язків гусені  совкоподібних (Lepidoptera: Noctuoidea) в умовах напівприродних екосистем приміської зони міста Житомир. Науковий вісник НЛТУ України: збірник наукових праць. Львів, 2018. Вип.28.3. С. 26-29.

  Ковтун Т.І. Таксономічний склад кормових рослин гусені совкоподібних (Lepidoptera: Noctuoidea) в умовах напівприродних екосистем приміської зони міста Житомир. Науковий вісник НЛТУ України: збірник наукових праць. Львів, 2019. Вип.29.2. С. 58-62.