Посада

асистент кафедри загального лісівництва

Дані про вищу освіту

У 2009 році закінчила Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю «Лісове господарство» та здобула кваліфікацію інженера лісового господарства

Тема дисертації та рік захисту

Працює над кандидатською дисертацією на тему «Вплив антропогенних факторів на поширення та продуктивність ягідних рослин родини брусничних (Vacciniaceae) в умовах Житомирського Полісся»

Сфера наукових інтересів

Лісознавство та лісівництво, недеревна продукція лісу, лісовідновлення і лісорозведення

Основні наукові та методичні праці:
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з лісового насінництва / [Турчак Ф.М., Приступа Г.К., Ковальчук І.С.]. – Житомир: ЖНАЕУ, 2013. – 59 с.
 • Ковальчук І.С. Екологічні особливості зростання та плодоношення дикорослих ягідних рослин родини брусничних у лісах Житомирського Полісся / І.С. Ковальчук // Вісник ЖНАЕУ. − 2012. − №1, т.1. − С. 370-376.
 • Ковальчук І.С. Поширення дикорослих ягідних рослин у Житомирському Поліссі / І.С. Ковальчук // Наук. вісн. НЛТУ України. − 2013. – Вип. 28.3. – С. 51-56.
 • Ковальчук І.С. Вплив стійких низових пожеж на продуктивність брусниці (Vaccinium vitis-idaea L.) в умовах Житомирського Полісся / І.С. Ковальчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – №1, т.3. – С. 299-303.
 • Ковальчук І.С. Вплив основних антропогенних чинників на ресурси дикорослих ягідних рослин лісів Полісся України / І.С. Ковальчук // Проблеми сталого розвитку агросфери: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 4–6 жовт. 2011 р. – Харків: ХНАУ, 2011, – С. 262.
 • Ковальчук І.С. Чорниця як індикатор радіоактивного забруднення лісів Житомирського Полісся / Т.В. Курбет, І.С. Ковальчук // Відновлення порушених природних екосистем: матеріали IVміжнар. конф., 18–21 жовт. 201 1 – Донецьк, 2011 – С. 212-213.
 • Ковальчук І.С. Вплив лісових пожеж різного характеру та інтенсивності на стан та продуктивність чорниці (Vaccinium myrtillus L.) у Житомирському Поліссі / І.С. Ковальчук// Біологія: від молекули до біосфери: матеріали VІ міжнар. конф. молодих науковців, 22–25 листоп. 2011 р. – Харків, 2011. – С. 529-530.
 • Ковальчук І.С. До питання плантаційного вирощування культур сосни звичайної в умовах Полісся / І.С. Ковальчук, Г.К. Приступа, Ф.М. Турчак // Сучасні проблеми екології та геотехнології: Х Всеукр. наук. конф. студентів, магістрів та аспірантів, 10-12 квіт. 2013 р.: тези доп. – Житомир: ЖДТУ, 2013. − С. 268.
 • Ковальчук І.С. Динаміка врожайності ягід чорниці (Vaccinium myrtillus L.) у материнському фітоценозі та лісових культурах різного віку / І.С. Ковальчук // Здоров’я лісів, екосистемні послуги та лісові продукти для суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 квіт. 2017 р. – Київ, 2017. – С. 77-78.
 • Ковальчук І.С. Вплив рекреаційних навантажень на стан та продуктивність чорничників /І.С. Ковальчук// «Наукові читання – 2017»: конф. наук.-педагогічн. працівників наук.-інновац. інституту екології та лісу, 13 бер.2017 р.: тези доп. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2017. – С. 102-105.
 • Ковальчук І.С. Міграція 137Cs з грунту до свіжих ягід видів брусничних у різних типах лісорослинних умов Житомирського Полісся /І.С. Ковальчук // Ліс, наука, молодь: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конференц. студентів, магістрів, аспірантів і молодих учених, 23 листопада 2017 р. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – С. 186-187
 • Ковальчук І.С. Вплив побіжних лісових пожеж на продуктивність чорниці (Vaccinium myrtillus L.) / І.С Ковальчук // «Наукові читання – 2014»: наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – Т. 2– С. 90-92.